Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

31984L0647[1]

A Tanács irányelve (1984. december 19.) a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1984. december 19.)

a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról

(84/647/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel makrogazdasági szempontból egyes helyzetekben a bérelt járművek használata a termelési tényezők pazarló használatának korlátozásával hozzájárul az optimális forráselosztáshoz;

mivel mikrogazdasági szempontból ez a lehetőség rugalmassá teszi a szállítás szervezését, és így növeli az érintett vállalkozások termelékenységét;

mivel a legutóbb a 82/50/EGK irányelvvel ( 3 ) módosított, a nemzetközi fuvarozás egyes típusaira vonatkozó közös szabályok meghatározásáról szóló, 1962. július 23-i első tanácsi irányelvet ( 4 ) módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

- "jármű": kizárólag áruk fuvarozására szánt gépjárművet, pótkocsit, félpótkocsit vagy járműegyüttest jelent,

- "bérelt jármű": minden olyan jármű, amelyet egy vállalkozás, amely a járműveket rendelkezésre bocsátja, szerződés alapján ellenszolgáltatás fejében vagy saját számlára közúti árufuvarozó vállalkozásnak fizetés ellenében, és meghatározott időtartamra rendelkezésére bocsát.

2. cikk

Minden tagállam megengedi a területén egy másik tagállam területén székhellyel rendelkező vállalkozás által bérelt jármű használatát a tagállamok közötti közlekedés céljából, feltéve hogy:

1) a járművet az utóbbi tagállam jogszabályainak megfelelően regisztrálták vagy helyezték forgalomba;

2) a szerződés kizárólag gépkocsivezető nélküli jármű bérbevételére vonatkozik, amelyet nem kísér ugyanazzal a vállalkozással megkötött szolgáltatási szerződés, amely járművezető vagy kísérő személyzet igénybevételére vonatkozik;

3) a bérelt jármű a bérleti szerződés tartama alatt kizárólagosan az azt használó vállalkozás rendelkezésére áll;

4) a bérelt járművet az azt használó vállalkozás személyzete vezeti;

5) a fent említett feltételeknek való megfelelést a következő okmányok biztosítják, amelyeknek a járműben kell lenniük:

a) a bérleti szerződés vagy e szerződés egy hiteles kivonata, amely különösen a bérbeadó nevét, a bérlő nevét, a szerződés megkötésének napját és időtartamát és a jármű azonosítását tartalmazza;

b) amennyiben a gépjárművezető nem a járművet bérlő személy, akkor a gépjárművezető munkaviszonyát bizonyító szerződés, vagy ennek a szerződésnek egy hiteles kivonata, amely különösen a munkaadó nevét, a munkavállaló nevét és a munkaviszonyt bizonyító szerződés megkötésének napját és időtartamát tartalmazza, vagy egy újabb keletű fizetési bizonylat.

Ha ez szükséges, az a) és b) pontban említett okmányok helyettesíthetők a tagállam illetékes hatóságai által kiadott, ezzel egyenértékű okmánnyal.

3. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a vállalkozásaik számára, a tulajdonukban lévő járművekre vonatkozó azonos feltételekkel biztosítsák az országukban hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően regisztrált vagy forgalomba hozott bérelt járművek használatát, amennyiben e vállalkozások eleget tesznek a 2. cikkben előírt feltételeknek.

(2) A tagállamok kizárhatják az (1) bekezdés rendelkezéseinek hatálya alól az olyan saját számlára történő fuvarozási műveletet, amelyet 6 tonnánál nagyobb megengedett összsúlyú járművekkel hajtanak végre.

4. cikk

(1) Ez az irányelv nem érinti valamely tagállam azon rendelkezéseit, amelyek a bérelt járművek használata tekintetében a 2. és 3. cikkben meghatározottaknál kevésbé korlátozó feltételeket állapítanak meg.

5. cikk

A 2. és a 3. cikk sérelme nélkül, ezen irányelv nem érinti a következőkkel kapcsolatos jogszabályok alkalmazását:

- az ellenszolgáltatás fejében végzett és a saját számlára történő közúti árufuvarozás piacának szervezéséről, illetve különösen a piacra való belépésről és a közúti áruszállítási kapacitással kapcsolatos kvótakorlátozásokról szóló,

- közúti árufuvarozás árairól és feltételeiről szóló,

- bérleti díjak kialakításáról szóló,

- járművek behozataláról szóló,

- közúti gépjármű-bérbeadói tevékenység vagy foglalkozás folytatását szabályozó feltételekről szóló jogszabályokat.

6. cikk

Az 1962. július 23-i első tanácsi irányelv I. melléklete 11. d) pontjának első albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) az árufuvarozó-gépjárművek vagy a vállalkozás tulajdonában állnak, vagy az részletfizetéssel megvásárolta vagy bérli azokat, feltéve hogy ez utóbbi esetben a járművek megfelelnek a gépjárművezető nélkül bérelt járművek közúti árufuvarozásra történő használatáról szóló 84/647/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) feltételeinek.

7. cikk

A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1986. június 30-ig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Az, adott esetben, javaslatokkal kiegészített bizottsági jelentés alapján a Tanács legkésőbb 1989. június 30-ig felülvizsgálja ezen irányelv 3. cikkének (2) bekezdését és a 4. cikkének (2) bekezdését.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 10., 1984.1.16., 91. o.

( 2 ) HL C 35., 1984.2.9., 19. o.

( 3 ) HL L 27., 1982.2.4., 22. o.

( 4 ) HL 70., 1962.8.6., 2005/62. o.

( 5 ) HL L 335., 1984.12.22., 72. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31984L0647 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31984L0647&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01984L0647-19900731 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01984L0647-19900731&locale=hu