31995R1267[1]

A Tanács 1267/95/EK Rendelete (1995. május 29.) az étkezési olajbogyóra vonatkozó egyedi intézkedések bevezetéséről szóló 1332/92/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 1267/95/EK rendelete

(1995. május 29.)

az étkezési olajbogyóra vonatkozó egyedi intézkedések bevezetéséről szóló 1332/92/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel az 1332/92/EGK rendelet [2] a Közösség pénzügyi hozzájárulásával nyújtott támogatásról rendelkezik, a kínálatnak különösen a termék megfelelő piacra bocsátásához szükséges tárolása finanszírozásának biztosításával történő stabilizálására szánt működő tőke létrehozására; mivel az említett támogatás nyújtásának alkalmazásában az érintett ágazat szövetkezeteit vagy azok társulásait legfeljebb három évig a termelői csoportokkal vagy azok társulásaival egyenértékűnek tekintik;

mivel a termelő tagállamok fennálló helyzetének figyelembevételével a hároméves időtartam elégtelennek bizonyult valamennyi szövetkezetnek vagy azok társulásainak az említett termelői csoportokká vagy azok társulásaivá történő teljes átalakulására; mivel ennek eredményeképpen a működő tőke finanszírozásának megszakadása elkerülése érdekében és az említett átalakulások befejezésének lehetővé tétele érdekében az említett határidőt egy évvel meg kell hosszabbítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1332/92/EGK rendelet 3. cikkének (3) bekezdésében a "három év" szavak helyébe "négy év" lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1995. május 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Vasseur

[1] HL C 126, 1995.5.22.

[2] HL L 145., 1992.5.27., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995R1267 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995R1267&locale=hu