31992R1332[1]

A Tanács 1332/92/EGK Rendelete (1992. május 18.) az étkezési olajbogyóra vonatkozó különleges intézkedések bevezetéséről

A Tanács 1332/92/EGK rendelete

(1992. május 18.)

az étkezési olajbogyóra vonatkozó különleges intézkedések bevezetéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az étkezési olajbogyó termelése fő gazdasági tevékenység, különösen a Közösség bizonyos földközi-tengeri térségeiben;

mivel az étkezési olajbogyó piaci helyzete csak nagyon kis mértékben van a kereskedelmi követelményekhez igazítva, mind a termelés, mind a feldolgozás és forgalomba hozatal feltételeit tekintve;

mivel ez a piaci helyzet a kereslet és a kínálat egyensúlyának hiányához vezetett, amelynek következtében az elmúlt években felesleg keletkezett;

mivel várható a fogyasztás növekedése, különösen a meglévő vagy potenciális felhasználók nagyobb tájékozottsága és a termelésnek a fogyasztók igényeihez való szorosabb hozzáigazítása következtében;

mivel az ágazat különböző szakmai csoportjainak különös szerepet kell játszaniuk a fogyasztás fejlesztését szolgáló eszközök megvalósításában;

mivel rendelkezni kell arról, hogy az étkezési olajbogyó fogyasztását növelő különleges intézkedéseket ösztönözzék az intézkedésekhez való közösségi pénzügyi hozzájárulással;

mivel annak érdekében, hogy az étkezési olajbogyót termelő és forgalomba hozó termelői csoportok vagy azok társulásai számára lehetővé tegyék a kínálat koncentrálását, és különösen megfelelő tárolási kapacitás segítségével a piacra bocsátott mennyiségek időben való egyenletes elosztását, forgótőke létrehozására kell ösztönözni ezeket a csoportokat vagy azok társulásait; mivel ezért rendelkezni kell a tagállamtól és a Közösségtől származó pénzügyi hozzájárulásról, amelynek felső határát a termelői csoportok vagy azok társulásai által egy adott gazdasági évben értékesített termelés értékének függvényében kell meghatározni;

mivel a termelő tagállamokban fennálló helyzet fényében, annak szövetkezetei és azok társulásai számára lehetővé kell tenni, hogy egy korlátozott időszakra jogosultak legyenek az említett támogatásra;

mivel az ilyen jellegű intézkedések célja, hogy elérjék a Szerződés 39. cikkének célkitűzéseit; mivel rendelkezni kell arról, hogy a Közösség a szóban forgó intézkedések végrehajtásához pénzügyi hozzájárulását az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlegén keresztül tegye meg,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség az étkezési olajbogyó fogyasztását fejlesztő, az ágazat különböző tevékenységeit egyesítő reprezentatív csoportok által javasolt és végrehajtott intézkedések költségeinek legfeljebb 60 %-ához járul hozzá. A csoportok reprezentatív jellegét az elérendő cél fényében kell értékelni.

2. cikk

(1) Az (1) bekezdésben említett intézkedések célja a következő:

- a termék minőségének javítása, főként piackutatásokkal, valamint az alacsony sótartalmú olajbogyó termelése terén folytatott kutatások útján,

- a csomagolás új formáinak kifejlesztése,

- forgalomba hozatali tanácsok biztosítása az ágazat különböző gazdasági szereplőinek,

- a nyilvánosság és a közönségkapcsolatok ösztönzése, beleértve a kiállítások és egyéb kereskedelmi rendezvények megszervezését és az azokon való részvételt.

(2) Az (1) bekezdés intézkedései nem kapcsolódhatnak kereskedelmi márkákhoz, és nem utalhatnak valamelyik tagállamra.

3. cikk

(1) A tagállamok meghatározott támogatást nyújtanak a 07099031, 07099039, 07108010, 071120, ex07129090, ex20019080, ex20049030, 20057000 KN-kód alá tartozó étkezési olajbogyó termelői csoportoknak vagy azok társulásainak, amelyek eleget tesznek az 1360/78/EGK rendelet [3] 5. cikkének és 6. cikkének (1) és (2) bekezdésében megállapított feltételeknek, és amelyek azzal a céllal hoznak létre forgótőkét, hogy különösen a termék megfelelő piacra bocsátásához szükséges tárolás finanszírozásának biztosításával stabilizálják a kínálatot.

(2) Az (1) bekezdésben említett meghatározott támogatás csak egyszer adható, és feltétele a tőkefinanszírozás alábbi módja:

- 45 % a termelői csoportok vagy azok társulásai által,

- 10 % a tagállam által nyújtott támogatás.

A Közösség hozzájárulása a tőke 45 %-át teszi ki. A tagállam és a Közösség teljes pénzügyi kötelezettségvállalása azonban nem lehet nagyobb, mint a termelői csoportok vagy azok társulásai által egy gazdasági évben értékesített termelése értékének 10 %-a.

(3) Az (1) bekezdésben említett támogatásnyújtás alkalmazásában, az érintett ágazatban a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelően létrehozott szövetkezetek és társulásaik legfeljebb három évig az (1) bekezdésben említett termelői csoportokkal vagy azok társulásaival megegyezőnek minősülnek. Ebben az esetben a szövetkezetek vagy azok társulásai garanciát nyújtanak a kapott támogatás visszafizetésére, amennyiben nem tesznek eleget az (1) és (2) bekezdésben említett kötelezettségeknek.

4. cikk

Az 1. cikkben említett intézkedések részleges finanszírozása és a (3) bekezdésben meghatározott támogatás a 729/70/EGK tanácsi rendelet [4] 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a mezőgazdasági piacok stabilizálását célzó intervenciós intézkedésnek minősül, amelyet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege finanszíroz.

5. cikk

A 136/66/EGK rendelet [5] 38. cikkében meghatározott eljárásnak megfelelően a Bizottság:

a) meghatározza az e rendelet 2. cikkében foglalt rendelkezéseket;

b) részletes szabályokat fogad el e rendelet alkalmazására vonatkozóan; e részletes szabályok intézkedéseket tartalmaznak a közösségi pénzügyi támogatás felhasználásának ellenőrzésére.

6. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. május 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

Arlindo Marques Cunha

[1] HL C 213., 1990.8.28., 14. o. és HL C 162., 1991.6.21., 6. o.

[2] HL C 67., 1992.3.16.

[3] A Tanács 1978. június 19-i 1360/78/EGK rendelete a termelői csoportokról és azok társulásairól (HL L 166., 1978.6.23., 1. o.). A legutóbb a 3763/91/EGK rendelettel (HL L 356., 1991.12.24., 1. o.) módosított rendelet.

[4] A Tanács 1970. április 21-i 729/70/EGK rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról (HL L 94., 1970.4.28., 13. o.). A legutóbb a 2048/88/EGK rendelettel (HL L 185., 1988.7.15., 1. o.) módosított rendelet.

[5] A Tanács 1966. szeptember 22-i 136/66/EGK rendelete az olajok és zsírok piaca közös szervezésének létrehozásáról (HL 172., 1966.9.3., 3025/66. o.). A legutóbb a 356/92/EGK rendelettel (HL L 39., 1992.2.15., 1. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R1332 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R1332&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.