Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992L0079[1]

A Tanács 92/79/EGK irányelve (1992. október 19.) a cigaretták adójának közelítéséről

A TANÁCS 92/79/EGK IRÁNYELVE

(1992. október 19.)

a cigaretták adójának közelítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a 72/464/EGK irányelv ( 4 ) általános rendelkezéseket állapít meg a dohánygyártmányra alkalmazandó jövedéki adókra és különös rendelkezéseket tartalmaz a cigarettára alkalmazandó jövedéki adók rendszerére vonatkozóan;

mivel a 79/32/EGK irányelv ( 5 ) meghatározta a dohánygyártmány különböző csoportjait;

mivel a határok nélküli belső piac kiépítésének 1993. január 1-jéig történő befejezéséhez szükséges a cigaretta vonatkozásában egy általános jövedékiadó-minimumot létrehozni;

mivel a Spanyol Királyságnak kétéves átmeneti időszakra van szüksége ennek az általános jövedékiadó-minimumnak a megvalósításához;

mivel a Portugál Köztársaságnak lehetőséget kell adni kedvezményes adó alkalmazására a kisüzemi termelésben előállított, majd az Azori-szigetek és Madeira távoli régióin elfogyasztott cigarettákra vonatkozóan;

mivel be kellene vezetni egy eljárást, amely minden második évben lehetőséget teremt a cigarettára kivetett jövedéki adók általános előfordulása, valamint ezen adók rendszere tekintetében olyan helyesbítések végrehajtására, amelyek a belső piac megfelelő működését és általában a Szerződés céljait mozdítják elő,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Legkésőbb 1993. január 1-jéig a tagállamok az ezen irányelvben előírt szabályoknak megfelelő minimális fogyasztási adót alkalmaznak a cigarettára.

(2) Az (1) bekezdést azokra az adókra kell alkalmazni, amelyeket a 72/464/EGK irányelv alapján vetettek ki a cigarettára, és amelyek a következőkből állnak:

a) egy, a termék egységére vetített tételes jövedéki adó;

b) egy, a legmagasabb kiskereskedelmi ár százalékában megállapított jövedéki adó;

c) egy, a kiskereskedelmi árral arányos hozzáadottérték-adó.

2. cikk

(1) A cigarettára kivetett teljes jövedéki adó (tételes és ad valorem adó, a hozzáadottérték-adó nélkül) a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 57 %-a. Ez a jövedéki adó a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1 000 darab cigarettára vonatkozóan legalább 64 EUR.

Azok a tagállamok azonban, amelyek a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár alapján legalább 101 EUR értékben állapítják meg az 1 000 darab cigarettára kivetett jövedéki adó mértékét, nem kötelesek megfelelni az első albekezdésben előírt 57 %-os követelménynek.

(2) 2014. január 1-jétől a cigarettára kivetett teljes jövedéki adó a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább 60 %-a. Ez a jövedéki adó a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1 000 darab cigarettára vonatkozóan legalább 90 EUR.

Azok a tagállamok azonban, amelyek a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár alapján legalább 115 EUR értékben állapítják meg az 1 000 darab cigarettára kivetett jövedéki adó mértékét, nem kötelesek megfelelni az első albekezdésben előírt 60 %-os követelménynek.

Az első és második albekezdésben meghatározott követelmények teljesítéséhez Bulgária, Észtország, Görögország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és Románia 2017. december 31-ig tartó átmeneti időszakban részesül.

(3) A súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárat a forgalomba hozott cigaretták összértéke alapján kell kiszámítani, az összes adót tartalmazó kiskereskedelmi értékesítési ár és a szabadforgalomba bocsátott cigaretták teljes mennyiségének hányadosaként. Ezt az átlagárat minden évben legkésőbb március 1-jéig kell meghatározni, a megelőző naptári év forgalomba hozatali adatai alapján.

(4) A tagállamok fokozatosan emelik a jövedéki adókat annak érdekében, hogy a (2) bekezdésben meghatározott időpontokra megfeleljenek a (2) bekezdésben említett követelményeknek.

(5) A Bizottság évente egyszer közzéteszi az euro nemzeti pénznemekben megállapított értékét, amely a teljes jövedéki adó összegeire alkalmazandó.

Az alkalmazandó átváltási árfolyamok az október első munkanapján érvényes és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett árfolyamok kell, hogy legyenek. Azokat a következő naptári év január 1-jétől kell alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdésben előírt éves kiigazítás során a tagállamok fenntarthatják a hatályos jövedékiadó-összegeket, ha az euróban kifejezett jövedékiadó-összegek átváltása nemzeti valutában kifejezve a jövedéki adó 5 %-ánál vagy 5 EUR-nál kisebb növekedését eredményezné, bármelyik is az alacsonyabb összeg.

2a. cikk

(1) Amennyiben egy tagállamban a cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárában változás következik be, és ezzel a teljes jövedéki adó a 2. cikk (1) vagy (2) bekezdésének első mondatában meghatározott szint alá csökken, az érintett tagállam a változás évét követő második év január 1-jéig tartózkodhat a jövedéki adó kiigazításától.

(2) Amennyiben egy tagállam felemeli a cigarettákra kivetett hozzáadottérték-adó kulcsát, a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár százalékában kifejezett teljes jövedéki adót akkora összeggel csökkentheti, amely megegyezik a - szintén a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár százalékában kifejezett - hozzáadottérték-adó növekményével, még abban az esetben is, ha az említett kiigazítás eredményeképpen a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagár százalékában kifejezett teljes jövedéki adó a 2. cikk (1) és (2) bekezdésének első mondatában meghatározott szint alá csökken.

Mindazonáltal a tagállamok újból növelik a jövedéki adót annak érdekében, hogy a csökkentés évétől számított második év január 1-jéig elérjék legalább az említett szinteket.

3. cikk

(1) A Spanyol Királyságnak 1993. január 1-jétől kezdve kétéves átmeneti időszak áll rendelkezésére, hogy elérje a 2. cikkben megállapított általános jövedékiadó-minimum szintjét.

(2) A Portugál Köztársaság a 2. cikkben megállapítottnál legfeljebb 50 %-kal alacsonyabb kedvezményes kulcsot alkalmazhat arra a cigarettára, amelyet az Azori-szigetek és Madeira távoli régióin fogyasztanak el, és amelyet olyan kisüzemi termelők állítanak elő, akiknek az éves termelése egyenként nem haladja meg az 500 tonnát.

(3) A 2. cikk ellenére a Svéd Királyság 2002. december 31-ig bezárólag elhalaszthatja a legkeresettebb árkategóriájú cigarettára vonatkozó, a valamennyi adót tartalmazó kiskereskedelmi ár 57 %-val megegyező általános jövedékiadó-minimum alkalmazását. Ezen túlmenően a Svéd Királyság nem köteles az 1998. augusztus 1-jén alkalmazott szint alá csökkenteni az általános jövedéki adót.

(4) A 2. cikktől eltérően Franciaország 2010. január 1-jétől2015. december 31-ig továbbra is kedvezményes jövedékiadó-mértéket alkalmazhat az 1 200 tonna éves kvótát nem meghaladó mennyiségben Korzika megyéiben forgalomba hozott cigarettákra. E kedvezményes mérték a következő:

- 2012. december 31-ig: az említett megyékben a legkeresettebb árkategóriába tartozó cigaretták esetében legalább 44 %,

- 2013. január 1-jétől: a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább az 50 %-a. A jövedéki adónak a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1 000 darab cigarettára vonatkozóan legalább 88 EUR-nak kell lennie,

- 2015. január 1-jétől: a forgalomba hozott cigaretták súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagárának legalább az 57 %-a. A jövedéki adónak a súlyozott kiskereskedelmi értékesítési átlagártól függetlenül 1 000 darab cigarettára vonatkozóan legalább 90 EUR-nak kell lennie.

4. cikk

(1) A Bizottság négyévente jelentést nyújt be a Tanácsnak, és - adott esetben - javaslatot tesz az ezen irányelvben megállapított jövedékiadó-kulcsokra, valamint a jövedéki adónak a dohánygyártmányok fogyasztását érintő, a forgalmi adón kívüli egyéb adókról szóló, 1995. november 27-i 95/59/EK tanácsi irányelv ( 6 ) 16. cikkében meghatározott szerkezetére vonatkozóan.

A Bizottság jelentése figyelembe veszi a belső piac megfelelő működését, a jövedékiadó-kulcsok reálértékét és a Szerződés szélesebb körű célkitűzéseit.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentésnek elsősorban a tagállamok által nyújtott információkon kell alapulnia.

(3) A Bizottság a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv ( 7 ) 43. cikkében említett eljárással összhangban összeállítja a jelentéshez szükséges statisztikai adatok listáját, amely nem foglal magában az egyes természetes vagy jogi személyekkel kapcsolatos adatokat. A lista a tagállamoknak már rendelkezésére álló adatokon kívül kizárólag olyan adatokat tartalmazhat, amelyek összegyűjtése és összeállítása nem ró aránytalan adminisztratív terhet a tagállamokra.

(4) A Bizottság nem teszi közzé és más módon sem hozza nyilvánosságra az említett adatokat, ha ezáltal üzleti, ipari vagy foglalkozási titkot fedne fel.

5. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

6. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 12., 1990.1.18., 4. o.

( 2 ) HL C 94., 1992.4.13., 35. o.

( 3 ) HL C 225., 1990.9.10., 56. o.

( 4 ) HL L 303., 1972.12.31., 1. o. A legutóbb a 92/78/EGK irányelvvel (HL L 316., 1992.10.31., 5. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 10., 1979.1.16., 8. o.

( 6 ) HL L 291., 1995.12.6., 40. o.

( 7 ) HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0079 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0079&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0079-20100227 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0079-20100227&locale=hu