32001L0111[1]

A Tanács 2001/111/EK irányelve (2001. december 20.) az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról

A TANÁCS 2001/111/EK IRÁNYELVE

(2001. december 20.)

az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

Az élelmiszerekre vonatkozó egyes vertikális irányelveket egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy csak azokat a lényeges követelményeket vegyék figyelembe, amelyeknek az említett irányelvekben meghatározott élelmiszereknek meg kell felelniük ahhoz, hogy a belső piacon szabadon mozoghassanak, és összhangban az 1993. december 10-11-i brüsszeli Európai Tanács következtetéseivel megerősített, az 1992. december 11-12-i edinbourgh-i Európai Tanács következtetéseinek megfelelően.

(2)

Az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajtákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1973. december 11-i 73/437/EGK tanácsi irányelvet ( 4 ) az a tény indokolta, hogy egyes cukorfajtákra vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti eltérések tisztességtelen versenyt eredményezhettek, ami félrevezethette a fogyasztókat, és ezáltal közvetlen hatást gyakorolhatott a közös piac létrehozására és működésére.

(3)

Ezért a 73/437/EGK irányelv célja az volt, hogy megállapítsa az érintett termékek gyártási jellemzőire, csomagolására és címkézésére vonatkozó meghatározásokat és közös szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa e termékek Közösségen belüli szabad mozgását.

(4)

A Bizottság a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2000. július 1-jéig javaslatot kíván tenni arra vonatkozóan, hogy az egyes előre csomagolt termékek névleges töltőtömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési értéksorairól szóló tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. január 15-i 80/232/EGK tanácsi irányelvbe ( 5 ) vegyék bele az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek névleges súlyát.

(5)

A 73/437/EGK irányelvet át kell dolgozni annak érdekében, hogy az emberi fogyasztásra szánt egyes cukorfajták gyártási és értékesítési feltételekre vonatkozó szabályai könnyebben hozzáférhetőek legyenek, valamint hogy összehangolják őket az élelmiszerekre vonatkozó általános, közösségi jogszabályokkal, különösen a címkézéssel, a színezékekkel és más engedélyezett adalékanyagokkal, az extrakciós oldószerekkel és a vizsgálati módszerekkel kapcsolatos jogszabályokkal.

(6)

A 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 6 ) megállapított élelmiszerek címkézésére vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni bizonyos feltételekre is figyelemmel.

(7)

A Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás és arányosság alapelvével összhangban az érintett termékekre vonatkozó közös meghatározások és szabályok megalkotásának, valamint az élelmiszerekre vonatkozó rendelkezések közösségi jogszabályokkal történő összehangolásának célkitűzését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ezért ez a célkitűzés - ezen irányelv jellege miatt - közösségi szinten jobban elérhető. Ez az irányelv nem haladja meg az említett célkitűzés megvalósítása érdekében szükséges mértéket.

(8)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 7 ) szerint kell elfogadni.

(9)

A szabad mozgás előtti újabb akadályok létrehozásának elkerülésére a tagállamoknak a kérdéses termékek esetében tartózkodniuk kell az ezen irányelv által elő nem írt nemzeti előírások elfogadásától,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv a melléklet A. részében meghatározott termékekre vonatkozik.

Ezen irányelv azonban nem vonatkozik a melléklet A. részében meghatározott, porcukor, kandiscukor, tömbös cukor formában megjelenő termékekre.

2. cikk

A 2000/13/EK irányelvet az ezen irányelv mellékletének A. részében meghatározott termékekre a következő feltételek és eltérések mellett kell alkalmazni:

1. Az alábbi 5. pont sérelme nélkül a melléklet A. részében felsorolt megnevezések csak az ott említett termékekre vonatkoznak, és ezeket azon termékek megjelölésére használják a kereskedelemben.

A melléklet A. részének 2. pontjában említett megnevezést a 3. pontban említett termék megnevezésére is használni lehet.

Azonban,

- a melléklet A. részében meghatározott termékek a kötelező megnevezések mellett viselhetnek a különböző tagállamokban általánosan használt, minősítő kifejezéseket is,

- a megnevezéseket használni lehet olyan megnevezésekben is, amelyeket a szokásokkal összhangban más termékek megnevezésére alkottak,

feltéve hogy az ilyen megnevezések nem alkalmasak a fogyasztó megtévesztésére.

2. A 20 g-nál kisebb tömegű, előre csomagolt termékek esetében nem kell feltüntetni a címkézésen a nettó tömeget.

3. A címkézésen fel kell tüntetni a cukoroldat, invertcukoroldat és invertcukorszirup szárazanyag- és invertcukor-tartalmát.

4. Az oldatban kristályokat tartalmazó invertcukorszirup címkézésének tartalmaznia kell a "kristályos" minősítő kifejezést.

5. Amennyiben a melléklet A. részének 7. és 8. pontjában említett termékek a szárazanyagra vonatkoztatva több mint 5 % fruktózt is tartalmaznak, címkézésükön fel kell tüntetni - utalva a megnevezésükre és mint összetevőkre - a "glükóz-fruktóz szirup", illetve "fruktóz-glükóz szirup" és "víztelenített glükóz-fruktóz szirup", illetve "víztelenített fruktóz-glükóz szirup" nevet aszerint, hogy a glükózkomponens, vagy a fruktózkomponens van-e jelen nagyobb arányban.

3. cikk

A mellékletben meghatározott termékekre vonatkozóan a tagállamok nem fogadhatnak el olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyekről ezen irányelv nem rendelkezik.

4. cikk

A műszaki fejlődés és a vonatkozó nemzetközi szabványokban bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléklet B. részének módosítására vonatkozóan.

5. cikk

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételek mellett felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására.

(2) A Bizottság 4. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2013. november 18-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi aktus elfogadásáról.

(5) A 4. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

6. cikk

A 73/437/EGK irányelv 2003. július 12-től kezdődően hatályát veszti.

A hatályát vesztett irányelvre való hivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2003. július 12. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A rendelkezéseket úgy kell alkalmazni, hogy:

- 2003. július 12-től kezdődően engedélyezzék a melléklet A. részében meghatározott termékek forgalmazását, ha megfelelnek az ezen irányelvben megállapított meghatározásoknak és szabályoknak,

- 2004. július 12-től kezdődően megtiltsák azon termékek forgalmazását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek.

Az ezen irányelvnek nem megfelelő, de 2004. július 12. előtt a 73/437/EGK irányelvvel összhangban felcímkézett termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

8. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A. MEGNEVEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. Félfehér cukor

Tisztított, kristályosított, jó, tisztességes és piacképes minőségű szacharóz a következő jellemzőkkel:

a) forgatóképességlegalább 99,5 o Z
b) invertcukor-tartalomlegfeljebb 0,1 tömegszázalék
c) szárítási veszteséglegfeljebb 0,1 tömegszázalék.

2. Kristálycukor vagy fehér cukor

Tisztított, kristályosított, jó, tisztességes és piacképes minőségű szacharóz a következő jellemzőkkel:

a) forgatóképességlegalább 99,7 o Z
b) invertcukor-tartalomlegfeljebb 0,04 tömegszázalék
c) szárítási veszteséglegfeljebb 0,06 tömegszázalék
d) színtípusa B. rész a) pontjával összhangban meghatározva legfeljebb kilenc pont.

3. Extrafehér cukor

A 2. a), b) és c) pontban említett jellemzőkkel rendelkező termék, amelynek vonatkozásában a B. rész rendelkezései szerint meghatározott pontok összege nem haladja meg a nyolcat és legfeljebb a következő:

- négy pont a színtípusra,

- hat pont a hamutartalomra,

- három pont az oldat színére.

4. Cukoroldat ( 8 )

Szacharóz vizes oldata a következő jellemzőkkel:

a) szárazanyaglegalább 62 tömegszázalék
b) invertcukor-tartalom (fruktóz-dextróz arány: 1,0 ± 0, 2)a szárazanyag legalább 3 tömegszázaléka
c) vezetőképességi hamua B. rész b) pontjával összhangban meghatározva a szárazanyag legfeljebb 0,1 tömegszázaléka
d) oldat színelegfeljebb 45 ICUMSA-egység.

5. Invertcukoroldat ( 9 )

Hidrolízissel részlegesen invertált szacharóz vizes oldata, amelyben az invertcukor aránya nincs túlsúlyban, a következő jellemzőkkel:

szárazanyaglegalább 62 tömegszázalék
b) invertcukor-tartalom fruktóz-dextróz arány (1,0 ± 0, 1)a szárazanyag legalább 3, de legfeljebb 50 tömegszázaléka
c) vezetőképességi hamua B. rész b) pontjával összhangban meghatározva a szárazanyag legfeljebb 0,4 tömegszázaléka.

6. Invertcukorszirup ( 10 )

Hidrolízissel részlegesen invertált szacharóz vizes oldata, amelyet esetleg kristályosítottak, és amelyben a szárazanyagra vonatkoztatott invertcukor-tartalomnak (fruktóz/dextróx hányados: 1,0 ± 0, 1) meg kell haladnia az 50 tömegszázalékot, de egyébként meg kell felelnie az 5. a) és c) pontban megállapított követelményeknek.

7. Glükózszirup

Keményítőből és/vagy inulinból előállított étkezési szacharidok tisztított és koncentrált vizes oldata a következő jellemzőkkel:

a) szárazanyaglegalább 70 tömegszázalék
b) dextróz-egyenértéka szárazanyag legalább 20 tömegszázaléka, D-glükózban kifejezve
c) szulfáthamua szárazanyag legfeljebb 1 tömegszázaléka.

8. Szárított glükózszirup

Részlegesen víztelenített glükózszirup legalább 93 tömegszázalékos szárazanyag-tartalommal, de amelynek egyébként meg kell felelnie a 7. b) és c) pontban megállapított követelményeknek.

9. Dextróz vagy dextróz-monohidrát

Tisztított és kristályosított D-glükóz, egy molekula kristályvíz-tartalommal, a következő jellemzőkkel:

a) dextróz (D-glükóz)a szárazanyag legalább 99,5 tömegszázaléka
b) szárazanyaglegalább 90 tömegszázalék
c) szulfáthamua szárazanyag legfeljebb 0,25 tömegszázaléka.

10. Dextróz vagy vízmentes dextróz

Tisztított és kristályosított D-glükóz, kristályvíztartalom nélkül, a szárazanyagra nézve legalább 98 tömegszázalékos, de amelynek egyébként meg kell felelnie a 9. a) és c) pontban megállapított követelményeknek.

11. Fruktóz

Tisztított és kristályosított fruktóz a következő jellemzőkkel:

fruktóz-tartalomminimum 98 %
glükóz-tartalommaximum 0,5 %
szárítási veszteséglegfeljebb 0,5 tömegszázalék
vezetőképességi hamua B. rész b) pontjával összhangban meghatározva legfeljebb 0,1 tömegszázalék.

B. AZ A. RÉSZ 2. ÉS 3. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT KRISTÁLYCUKOR (FEHÉRCUKOR) ÉS EXTRAFEHÉR CUKOR SZÍNTÍPUSÁNAK, A VEZETŐKÉPESSÉGI HAMUTARTALMÁNAK ÉS OLDATUK SZÍNÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZER

Egy "pont" a következőknek felel meg:

a) a színtípus esetén 0,5 egység, a Brunswick Mezőgazdasági és Cukoripari Technológiai Intézet módszerével számítva, ahogyan az az intervenciós hivatalok által felvásárolt cukor minőségének meghatározására szolgáló módszerek megállapításáról szóló, 1969. július 1-jei 1265/69/EGK bizottsági rendelet ( 11 ) mellékletének A. 2. pontjában szerepel;

b) a hamutartalom esetén 0,0018 %, az International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) módszerével számítva, ahogyan az az 1265/69/EGK rendelet mellékletének A. 1. pontjában szerepel;

c) az oldat színe esetén 7,5 egység, az ICUMSA módszerével számítva, ahogyan az az 1265/69/EGK rendelet mellékletének A. 3. pontjában szerepel.

( 1 ) HL C 231., 1996.8.9., 6. o.

( 2 ) HL C 279., 1999.10.1., 90. o.

( 3 ) HL C 56., 1997.2.24., 20. o.

( 4 ) HL L 356., 1973.12.27., 71. o. Az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 5 ) HL L 51., 1980.2.25., 1. o. A legutóbb a 87/356/EGK irányelvvel (HL L 192., 1987.7.11., 48. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 109., 2000.5.6., 29. o.

( 7 ) HL L 184., 1999.7.7., 23. o.

( 8 ) A "fehér" megnevezést a következők részére tartják fenn:

a) cukoroldat, amelyben a cukor színe az oldatban a B. rész c) pontjában ismertetett módszerrel összhangban meghatározva nem haladja meg a 25 ICUMSA-egységet

b) invertcukoroldat és invertcukorszirup, amelyre a következő jellemző:

( 9 ) A "fehér" megnevezést a következők részére tartják fenn:

a) cukoroldat, amelyben a cukor színe az oldatban a B. rész c) pontjában ismertetett módszerrel összhangban meghatározva nem haladja meg a 25 ICUMSA-egységet

b) invertcukoroldat és invertcukorszirup, amelyre a következő jellemző:

( 10 ) A "fehér" megnevezést a következők részére tartják fenn:

a) cukoroldat, amelyben a cukor színe az oldatban a B. rész c) pontjában ismertetett módszerrel összhangban meghatározva nem haladja meg a 25 ICUMSA-egységet

b) invertcukoroldat és invertcukorszirup, amelyre a következő jellemző:

( 11 ) HL L 163., 1969.7.1., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0111 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0111&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001L0111-20131118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001L0111-20131118&locale=hu

Tartalomjegyzék