32014L0019[1]

A Bizottság 2014/19/EU végrehajtási irányelve ( 2014. február 6. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2014/19/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2014. február 6.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke második bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1) A tagállamoktól kapott információk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte már elterjedt és megtelepedett az Unió területének nagy részén. Egy, az Európai Bizottság által végzett hatásvizsgálat megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre megvalósítható intézkedések az említett károsító szervezet megsemmisítésére vagy további elterjedésének hatékony megakadályozására.

(2) Ezen túlmenően léteznek az említett szervezetnek a kukoricahozamra gyakorolt hatását minimalizáló hatékony és fenntartható eszközök, különösen a vetésforgó rendszer alkalmazása.

(3) Ezért nincs szükség további védekezési intézkedések meghatározására a 2000/29/EK irányelv értelmében a Diabrotica virgifera virgifera Le Conte vonatkozásában. Következésképpen az említett szervezetet már nem kell az említett irányelv szerinti károsító szervezetek között feltüntetni.

(4) A 2000/29/EK irányelv I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv I. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2014. május 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket 2014. június 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. február 6-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

Az A. rész II. szakaszának a) címsora alatt a 0.1. pontot el kell hagyni.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014L0019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014L0019&locale=hu

Tartalomjegyzék