Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

32005D0186[1]

2005/186/EK: A Tanács határozata (2004. július 5.) Málta túlzott költségvetési hiányának fennállásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. július 5.)

Málta túlzott költségvetési hiányának fennállásáról

(2005/186/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 104. cikke (6) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság ajánlására,

tekintettel Málta észrevételeire,

mivel:

(1) A Szerződés 104. cikkének megfelelően a tagállamoknak kerülniük kell a túlzott költségvetési hiányt; ez az eltéréssel rendelkező tagállamokra is alkalmazandó, így valamennyi, az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén csatlakozott országra is.

(2) A Stabilitási és Növekedési Paktum a rendezett államháztartás célkitűzésén, mint olyan eszközön alapul, amely a munkahelyteremtést eredményező árstabilitás és erős fenntartható növekedés feltételeit erősíti.

(3) A 104. cikk szerinti túlzott hiány esetén követendő eljárás rendelkezik a túlzott hiány megállapításáról és a Szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv további rendelkezéseket határoz meg a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtására nézve. Az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 1993. november 22-i 3605/93/EK tanácsi rendelet (1) megállapítja az említett jegyzőkönyv rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó meghatározásokat és részletes szabályokat.

(4) A Szerződés 104. cikke (5) bekezdésének értelmében a Bizottságnak véleményt kell küldenie a Tanácsnak, ha úgy ítéli meg, hogy egy tagállamban túlzott hiány áll fenn vagy következhet be. A Bizottság, miután a 104. cikk (3) bekezdésének megfelelően megvizsgálta a jelentésben figyelembe vett érdemleges tényezőket, a 104. cikk (4) bekezdésének megfelelően tekintettel a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményére, 2004. június 24-i véleményében arra a következtetésre jutott, hogy Máltán túlzott hiány áll fenn.

(5) A Szerződés 104. cikkének (6) bekezdése megállapítja, hogy a Tanácsnak figyelembe kell vennie az érintett tagállam esetleges észrevételeit, mielőtt egy általános értékelést követően határoz arról, hogy fennáll-e a túlzott hiány.

(6) Az általános értékelésből a következő következtetések vonhatók le. A költségvetési hiány Máltán 2003-ban elérte a GDP 9,7 százalékát (amiből a GDP 3,2 százalékának megfelelő hiány egyszeri művelet eredménye volt), meghaladva a Szerződésben rögzített 3 százalékos referenciaértéket. A referenciaértéket meghaladó költségvetési hiány nem a máltai hatóságok ellenőrzésén kívül álló, rendkívüli esemény következménye volt, ahogy nem volt a Stabilitási és Növekedési Paktum értelmében vett komoly gazdasági visszaesés eredménye sem. A költségvetési hiány 2004-ben is meghaladja a GDP 3 %-át. A Bizottság 2004-es tavaszi előrejelzése különösen a költségvetési hiányt 2004-ben a GDP 5,9 %-ára teszi, amely meghaladja a máltai hatóságok által a konvergenciaprogramban a GDP 5,2 %-ára prognosztizált hiányt. Az államadósság aránya, amely 2003-ban a GDP 72,0 %-át tette ki, 2004-ben is meghaladhatja a Szerződésben a GDP 60 %-ában rögzített referenciaértéket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az általános értékelésből az a következtetés vonható le, hogy Máltán túlzott hiány áll fenn.

2. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje a Máltai Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2004. július 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

J.-C. JUNCKER

(1) HL L 332., 1993.12.31., 7. o. A legutóbb a 351/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 55., 2002.2.26., 23. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0186 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0186&locale=hu