31993R3605[1]

A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

A TANÁCS 3605/93/EK RENDELETE

(1993. november 22.)

az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre és különösen annak 104c. cikke (14) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a "költségvetési", "hiány" és "beruházás" fogalmak meghatározását a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszerére történő utalással (ESA) ( 3 ) állapították meg; mivel szükség van az ESA osztályozási kódjaira hivatkozó pontos meghatározásokra; mivel e meghatározások felülvizsgálatára sor kerülhet a nemzeti statisztikák szükséges összehangolásával kapcsolatban vagy egyéb okokból; mivel az ESA felülvizsgálatáról a Tanács határoz a Szerződésben megállapított hatásköri és eljárási szabályoknak megfelelően;

mivel ki kell egészíteni az "adósság" a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvben megállapított meghatározását az ESA besorolási kódjaira való hivatkozással;

mivel a piaci áron számított bruttó nemzeti termék összeállításának harmonizálásáról szóló, 1989. február 13-i 89/130/EGK, Euratom tanácsi irányelv megfelelő és részletes meghatározást ad a piaci áron számított bruttó nemzeti termékre ( 4 );

mivel a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alapján a Bizottságnak biztosítani kell az eljárás során felhasználandó statisztikai adatok szolgáltatását;

mivel részletes szabályokat kell elfogadni arról, hogy a tagállamok tervezett és tényleges hiányukról, valamint adósságuk szintjéről haladéktalanul és rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot;

mivel a Szerződés 104c. cikkének (2) és (3) bekezdései alapján a Bizottság feladata a költségvetési helyzet és az államadósság-állomány alakulásának figyelemmel kísérése a tagállamokban, valamint annak vizsgálata, hogy azok megfelelnek-e a költségvetési fegyelem költségvetési hiányra és államadósságra vonatkozó kritériumoknak; mivel amennyiben egy tagállam nem felel meg az egyik vagy mindkét szempontrendszer követelményeinek, a Bizottságnak számításba kell vennie minden fontos tényezőt; mivel a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy fennáll-e egy tagállamban a túlzott hiány veszélye,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. SZAKASZ

Meghatározások

1. cikk

(1) A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv és e rendelet alkalmazásában a következő bekezdésekben megadott fogalmak a Közösségen belüli Nemzeti és Regionális Számlák Európai Rendszerének (a továbbiakban "ESA 95") megfelelően a 2223/96/EK rendelettel ( 5 ) elfogadottak alapján kerülnek meghatározásra. A zárójelben lévő kódok az ESA 95-re utalnak.

(2) A "költségvetési" szektor az "államháztartási" (S.13) szektort jelenti, amely magában foglalja a "központi kormányzatot" (S.1311), a "tartományi kormányzatot" (S.1312), a "helyi önkormányzatot" (S.1313) és a "társadalombiztosítási alapokat" (S.1314), az ESA 95-ben meghatározott kereskedelmi tevékenység kizárásával.

A kereskedelmi tevékenység kizárása azt jelenti, hogy az "államháztartási" szektor (S.13) csak olyan intézményi egységeket foglal magában, amelyek fő tevékenységként nem piaci szolgáltatásokat állítanak elő.

(3) A "költségvetési hiány (költségvetési többlet)" az "államháztartási" szektornak (S.13) az ESA 95-ben meghatározott nettó hitelfelvétele (nettó hitelnyújtása) ( EDP B.9). A költségvetési hiányban foglalt kamatkiadások alatt az ESA 95-ben meghatározott kamatot kell érteni. ( EDP D.41).

(4) A "kormányzati beruházás" az "államháztartási" szektor (S.13) bruttó felhalmozása az ESA 95-ben meghatározott módon (P.51).

(5) Az "államadósság" az "államháztartási" szektor (S.13) év végén fennálló összes bruttó adóssága névértéken, azon pénzügyi eszközöknek megfelelő kötelezettségek kivételével, amelyek az "államháztartási" szektor (s.13) tulajdonában vannak.

Az államadósság az államháztartási szektor kötelezettségeinek következő kategóriáiból áll: készpénz és betétek (AF.2); nem tulajdonosi jogot megtestesítő értékpapírok, kivéve a származékos pénzügyi eszközöket (AF.33) valamint hiteleket (AF.4) az ESA 95-ben meghatározott módon.

Az év végén fennálló kötelezettségek névértéke a címletérték.

Az indexált kötelezettség névértéke az év végéig felhalmozódott, indexált tőkenövekedés összegével korrigált címletértéknek felel meg.

A külföldi valutában kifejezett, vagy az egyik külföldi valutáról szerződéses megállapodások alapján egy vagy több másik külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket a többi külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A nemzeti valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján külföldi valutára átváltott fizetési kötelezettségeket külföldi valutára az említett szerződésekben meghatározott árfolyam alapján, nemzeti valutára pedig a minden egyes év utolsó munkanapján érvényes irányadó piaci árfolyamon kell átszámítani.

A külföldi valutában kifejezett és szerződéses megállapodások alapján nemzeti valutára átváltott kötelezettségeket az említett szerződésekben meghatározott árfolyam szerint kell nemzeti valutára átszámítani.

2. cikk

A túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyvnek és ennek a rendeletnek az alkalmazásában a bruttó hazai termék az ESA 95-ben meghatározott, piaci árakon számított bruttó hazai terméket kell érteni (GDP mp) (B.1*g).

3. cikk

(1) A tervezett kormányzati hiány és az adósság szintjének adatai azon számadatok, amelyeket a tagállamok az adott évre állapítottak meg. Ezek a számadatok képezik a legfrissebb hivatalos előrejelzést, figyelembe véve a legfrissebb kormányzati döntéseket, gazdasági fejleményeket és kilátásokat is. A számadatokat az adatközlési határidőt megelőzően az ahhoz lehető legközelebb eső időpontban kell előállítani.

(2) A tényleges kormányzati hiány és az adósság szintjének adatai valamely korábbi év becsült, előzetes, részben véglegesített vagy végleges eredményei. A tervezett és a tényleges adatoknak együtt a fogalommeghatározások és a fogalmak tekintetében állandó idősorokat kell alkotniuk.

2. SZAKASZ

Az adatszolgáltatás szabályai és lefedettsége

4. cikk

(1) 1994 elejétől a tagállamok évente kétszer adatszolgáltatást teljesítenek a Bizottság részére tervezett és tényleges kormányzati hiányukról és adósságuk szintjéről, először az adott év (n. év) április 1-jét megelőzően, másodszor az n. év október 1-je előtt.

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot arról, mely nemzeti hatóságaik felelősek a túlzott hiány esetén követendő eljárás keretében történő adatszolgáltatásért.

(2) Az n. év április 1-je előtt a tagállamok:

- adatot szolgáltatnak a Bizottságnak az n. évre vonatkozó tervezett kormányzati hiányukról, naprakész becslést adnak az n-1. évre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról és az n-2., n-3. és az n-4. évekre vonatkozó tényleges kormányzati hiányukról,

- ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak a kormányzati hiány n. évre vonatkozó tervezett adatait és az n-1., n-2., n-3. és az n-4. évre vonatkozó tényleges adatait a nemzeti szinten leggyakrabban használt meghatározásnak megfelelően, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak a hivatalos költségvetési hiány és a kormányzati hiány közötti átszámítás módjára az S.1311 alszektor vonatkozásában,

- ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak a megfelelő hivatalosan elfogadott egyenlegek n-1., n-2., n-3. és az n-4. évre vonatkozó tényleges adatait, valamint azon számadatokat, amelyek magyarázatot szolgáltatnak az egyes kormányzati alszektor hivatalosan elfogadott egyenlegei és a kormányzati hiány közötti átszámításra az S.1312, S.1313 és az S.1314 alszektor vonatkozásában,

- adatot szolgáltatnak a Bizottságnak adósságuk n. év végére vonatkozó tervezett szintjéről és adósságuk n-1., n-2., n-3. és az n-4. év végére vonatkozó tényleges szintjéről,

- ezzel egyidejűleg megadják a Bizottságnak az n-1., n-2., n-3. és az n-4. évekre vonatkozóan azon számadatokat, amelyek alszektoronként magyarázatot szolgáltatnak a hiány és az egyéb vonatkozó tényezők részesedésére az adósság szintjének változásában.

(3) Az n. év október 1-je előtt a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak:

- az n. évre vonatkozó naprakésszé tett tervezett kormányzati hiányukról és az n-1., n-2., n-3. és az n-4. év tényleges kormányzati hiányáról, eleget téve a (2) bekezdés második és harmadik francia bekezdésében megfogalmazott követelményeknek,

- az n. év végére vonatkozó naprakésszé tett tervezett adósságukról és az n-1., n-2., n-3. és az n-4. év végére vonatkozó tényleges adósságról, eleget téve a (2) bekezdés ötödik francia bekezdésében megfogalmazott követelményeknek.

(4) A Bizottságnak megküldött, a (2) és (3) bekezdés szerinti tervezett költségvetési hiányra vonatkozó adatok meghatározása a nemzeti valutában és az adott költségvetési évre vonatkozóan történik.

A Bizottságnak megküldött, a (2) és (3) bekezdés szerinti tényleges költségvetési hiányra és a tényleges államadóssági szintre vonatkozó adatokat nemzeti valutában és az adott naptári évre vonatkozóan kell megadni, az (n-1.) évre vonatkozó legutolsó becslések kivételével, amelyek vonatkozhatnak költségvetési évre.

Amennyiben a költségvetési év eltér a naptári évtől, a tagállamok adatot szolgáltatnak a Bizottságnak a költségvetési évre vonatkozó tényleges költségvetési hiányról és a tényleges államadósság szintjéről az adott költségvetési évet megelőző két költségvetési évre vonatkozóan is.

5. cikk

A tagállamok a 4. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében megállapított eljárással összhangban adatot szolgáltatnak a Bizottságnak a kormányzati beruházási kiadásokra és az (összevont) kamatkiadásokra vonatkozóan.

6. cikk

A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják bruttó hazai termékük n-ik évi előrejelzés szerinti, bruttó hazai termékük (n-1.), (n-2.), (n-3.) és (n-4.) évekre vonatkozó tényleges összegét a 4. cikk (1) bekezdésében jelzett ütemezési feltételek mellett.

7. cikk

(1) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a már megküldött tényleges és tervezett kormányzati hiányuk és adósságuk számadatainak bárminemű jelentős felülvizsgálatáról, amint a számadatok rendelkezésre állnak.

(2) A tényleges kormányzati hiány és adósság már közölt számadatainak jelentős felülvizsgálatát megfelelően dokumentálni kell. Ha a felülvizsgálat a Szerződéshez csatolt vonatkozó jegyzőkönyvben meghatározott referenciaértékek meghaladását eredményezi, vagy azt, hogy az adott tagállam adatai már nem haladják meg a referenciaértékeket, azt minden esetben jelenteni és megfelelően dokumentálni kell.

8. cikk

A tagállamok nyilvánosságra hozzák az elmúlt évek tényleges kormányzati hiányára és adósságára vonatkozó, valamint egyéb adataikat, amelyeket a 4., 5., 6. és 7. cikk értelmében a Bizottságnak jelentettek.

2a. SZAKASZ

Adatminőség

8a. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) rendszeresen értékeli mind a tagállamok által szolgáltatott tényleges adatok, mind az ezek alapjául szolgáló, az ESA 95 alapján összeállított kormányzati szektorszámlák (a továbbiakban: kormányzati számlák) minőségét. A tényleges adatok minősége a statisztikai adatok elszámolási szabályoknak való megfelelését, hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és ellentmondás-mentességét jelenti. Az értékelés a tagállamok kimutatásaiban meghatározott területekre összpontosít, mint például a kormányzati szektor elhatárolása, a költségvetési műveletek és kötelezettségek osztályozása és a számbavétel időpontja.

(2) A tagállamok haladéktalanul biztosítják a Bizottság (Eurostat) részére az adatok minőségének értékeléséhez kért, lényeges statisztikai információkat, a statisztikai adatokra vonatkozó titoktartás tekintetében a 322/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül.

Az első albekezdésben említett "statisztikai információk"-at az ESA szabályainak való megfelelőség ellenőrzéséhez szigorúan szükséges információkra kell korlátozni. Statisztikai információk különösen az alábbiak:

- a nemzeti számlákból származó adatok,

- kimutatások,

- az EDP-értesítésekkel kapcsolatos táblázatok,

- az értesítésekre vonatkozó kiegészítő kérdőívek és pontosítások.

A kérdőívek formátumát a Bizottság (Eurostat) határozza meg a 91/115/EGK tanácsi határozat ( 6 ) által létrehozott monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal (a továbbiakban: CMFB) folytatott konzultáció után.

(3) A Bizottság (Eurostat) rendszeresen jelentésben tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a tagállamok által szolgáltatott tényleges adatok minőségéről. A jelentés tárgya a tagállamok által szolgáltatott tényleges adatok átfogó értékelése az elszámolási szabályok betartása, az adatok hiánytalansága, megbízhatósága, időszerűsége és ellentmondás-mentessége tekintetében.

8b. cikk

(1) A tagállamok részletes kimutatásokat bocsátanak a Bizottság (Eurostat) rendelkezésére a tényleges kormányzati hiányra és adósságra vonatkozó adatok összeállítása során alkalmazott módszerekről, eljárásokról és forrásokról, valamint az azok alapjául szolgáló kormányzati számlákról.

(2) A tagállamok a kimutatásokat azon iránymutatás szerint készítik el, amelyet a Bizottság (Eurostat) a monetáris, pénzügyi és fizetésimérleg-statisztikákkal foglalkozó bizottsággal folytatott konzultáció után fogadott el.

(3) A tagállamoknak a kimutatásokat a statisztikai adataik összeállítása során alkalmazott módszerek, eljárások és források felülvizsgálata után naprakésszé kell tenniük.

(4) A tagállamok a kimutatásaikat nyilvánosságra hozzák.

(5) Az (1), (2) és (3) bekezdésben említett kérdések a 8d. cikkben említett látogatások tárgyát képezhetik.

8c. cikk

(1) Amennyiben kétség merül fel az ESA 95 elszámolási szabályainak helyes végrehajtása tekintetében, az érintett tagállam felkéri a Bizottságot (Eurostat) a végrehajtás módjának pontosítására. A Bizottság (Eurostat) haladéktalanul megvizsgálja a problémát, és a pontosításról tájékoztatja az érintett tagállamot és, adott esetben, a CMFB-t.

(2) A Bizottság vagy az érintett tagállam megítélése szerint összetett vagy általános érdeklődésre számot tartó esetekben a Bizottság (Eurostat) a CMFB-vel folytatott konzultációt követően hozza meg döntését. Döntéseit a Bizottság (Eurostat) a CMFB véleményével együtt nyilvánosságra hozza, a statisztikai adatokra vonatkozó titoktartás tekintetében a 322/97/EK rendeletben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül.

8d. cikk

A Bizottság (Eurostat) folyamatos párbeszédet biztosít a tagállamok statisztikai hatóságaival. E célból a Bizottság (Eurostat) rendszeres konzultációs látogatásokat, illetve esetleges módszertani látogatásokat tesz minden tagállamban. Módszertani látogatásokra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha jelentős veszélyek vagy potenciális problémák kerültek megállapításra az adatok minőségével kapcsolatban, különösen, ha ezek a tagállamok jelentési kötelezettsége alá tartozó adatokra alkalmazott módszerekkel, fogalmakkal és minősítésekkel kapcsolatosak.

A konzultációs látogatások célja a megküldött adatok felülvizsgálata, módszertani kérdések vizsgálata, a kimutatásokban leírt statisztikai eljárások és források megvitatása, valamint az elszámolási szabályok betartásának értékelése. A konzultációs látogatásokat a megküldött adatok minőségével kapcsolatos veszélyek vagy potenciális problémák megállapítására kell felhasználni. A módszertani látogatások célja a megküldött tényleges adatokat alátámasztó eljárások és kormányzati számlák ellenőrzése, valamint részletes következtetések levonása a megküldött adatok minőségének tekintetében, a 8a. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint. A módszertani látogatások kizárólag statisztikai célokat szolgálhatnak. Ezt a 8e. cikkben említett delegációk összetételének tükröznie kell.

A konzultációs és a módszertani látogatások szervezésekor a Bizottság (Eurostat) előzetes megállapításait véleményezésre megküldi az érintett tagállamoknak.

8e. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) a tagállamokban tett módszertani látogatások során kérheti más tagállamok által javasolt nemzeti számla szakértők önkéntes alapon történő segítségét, valamint a Bizottság egyéb szervezeti egységeinél dolgozó tisztviselőinek segítségét.

Azon nemzeti számla szakértők listája, akiktől a Bizottság segítséget kérhet, a Bizottság részére a túlzott hiánnyal kapcsolatos adatszolgáltatásért felelős nemzeti hatóságok által eljuttatott javaslatok alapján kerül felállításra.

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges intézkedést a módszertani látogatások megkönnyítésére. E látogatások a túlzott hiány esetén követendő eljárás során adatot szolgáltató nemzeti hatóságokra korlátozódnak. A tagállamok mindemellett biztosítják, hogy a kormányzati számlák és az adósságállományra vonatkozó statisztikák elkészítésében közvetve vagy közvetlenül részt vevő szerveik - és szükség esetén a kormányzati hatásköri felelősségükből kifolyólag a hivatalos költségvetési adatokat ellenőrző nemzeti hatóságaik - a Bizottság tisztviselőinek vagy az (1) bekezdésben említett egyéb szakértőknek feladataik végzéséhez szükséges minden segítséget megadnak, beleértve a tényleges kormányzati hiányra és adósságra vonatkozó közölt adatokat alátámasztó dokumentumok, illetve az adatok alapjául szolgáló kormányzati számlák rendelkezésre bocsátását is. A nemzeti statisztikai rendszer bizalmas iratait kizárólag a Bizottság (Eurostat) részére kell átadni.

A tagállamok arra vonatkozó általános kötelezettségeinek sérelme nélkül, hogy minden szükséges intézkedést megtegyenek a módszertani látogatások megkönnyítésére, az első albekezdésben említett módszertani látogatások során az egyes tagállamokban az Eurostat tárgyalópartnerei a túlzott hiány esetén követendő eljárás során való adatszolgáltatásért felelős szolgálatok.

(3) A Bizottság (Eurostat) biztosítja, hogy az e látogatásokon részt vevő tisztviselői és a szakértők a tárgyi hozzáértésre, a szakmai függetlenségre és a titoktartásra vonatkozó garanciákat teljes mértékben teljesítsék.

8f. cikk

A Bizottság (Eurostat) jelentésben tájékoztatja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságot a konzultációs és a módszertani látogatások megállapításairól, beleértve az érintett tagállamok által ezen megállapításokkal kapcsolatban esetlegesen tett észrevételeket is. Ezeket a jelentéseket az érintett tagállam esetleges észrevételeivel együtt - a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére történt átadásukat követően - nyilvánosságra kell hozni, a statisztikai adatokra vonatkozó titoktartás tekintetében a 322/97/EK tanácsi rendeletben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül.

2b. SZAKASZ

Adatszolgáltatás a Bizottság részéről

8g. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási határidő leteltét vagy a 7. cikk (1) bekezdésében említett felülvizsgálatokat követő három héten belül rendelkezésre bocsátja a tényleges kormányzati hiánynak és adósságnak a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásához felhasználandó adatait. Az adatszolgáltatás közzététel útján történik.

(2) A Bizottság (Eurostat) nem késlelteti a tagállamok tényleges kormányzati hiányára és adósságára vonatkozó adatok közzétételét, amennyiben egy tagállam nem szolgáltatott adatot.

8h. cikk

(1) A Bizottság (Eurostat) fenntartását fejezheti ki a tagállamok által szolgáltatott tényleges adatok minőségét illetően. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a fenntartásokról, amelyeket kinyilvánítani és nyilvánosságra hozni szándékozik. Amennyiben az adatok és a fenntartás közzététele után a kérdés tisztázódik, a fenntartás visszavonását ezt követően azonnal nyilvánosságra kell hozni.

(2) A Bizottság (Eurostat) módosíthatja a tagállamok által megküldött tényleges adatokat és rendelkezésre bocsáthatja a módosított adatokat és a módosítás indoklását, amennyiben bizonyítékai vannak arra, hogy a tagállamok által megküldött tényleges adatok nem felelnek meg a 8A. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott követelményeknek. Legkésőbb három munkanappal a közzététel tervezett időpontja előtt a Bizottság (Eurostat) tájékoztatja az érintett tagállamot és a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökét a módosított adatokról és a módosítás indoklásáról.

2c. SZAKASZ

Általános rendelkezések

8i. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottságnak szolgáltatott tényleges adatokat a 322/97/EK tanácsi rendelet 10. cikkében megfogalmazott elveknek megfelelően bocsátják rendelkezésre. Ebben a tekintetben a nemzeti statisztikai hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a közölt adatok megfelelnek az 1. és 2. cikk rendelkezéseinek és az azok alapjául szolgáló ESA 95 elszámolási szabályoknak.

(2) A tagállamok megtesznek minden megfelelő intézkedést annak biztosítására, hogy a Bizottságnak szolgáltatott tényleges adatok és az ezek alapjául szolgáló kormányzati számlák rendelkezésre bocsátásáért felelős tisztviselőik a 322/97/EK rendelet 10. cikkében megfogalmazott elvekkel összhangban járjanak el.

8j. cikk

Abban az esetben, ha az Európai Parlament és a Tanács vagy a Bizottság a Szerződésben és a 2223/96/EK rendeletben megállapított hatásköri és eljárási szabályokkal összhangban az ESA 95 felülvizsgálatáról vagy módszertanának módosításáról határoz, a Bizottság az ESA 95-re vonatkozó új hivatkozásokat bevezeti az 1., 2. és 4. cikkbe.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 324., 1993.12.1., 8. o., és

HL C 340., 1993.12.17., 8. o.

( 2 ) HL C 329., 1993.12.6.

( 3 ) Az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala, az Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszere (NER), második kiadás.

( 4 ) HL L 49., 1989.2.21., 26. o.

( 5 ) A Tanács 1996. június 25-i 2223/96/EK rendelete a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (HL L 310., 1996.11.30., 1. o.).

( 6 ) HL L 59., 1991.3.6., 19. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3605 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3605&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R3605-20051223 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R3605-20051223&locale=hu