Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31969L0466[1]

A Tanács 69/466/EGK irányelve (1969. december 8.) a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről

A TANÁCS 69/466/EGK IRÁNYELVE

(1969. december 8.)

a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésről

(69/466/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésére és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel a kétszikű fás szárú növények és azok termése fontos szerepet játszik a Közösség mezőgazdaságában;

mivel e termelés hozamát a károsító szervezetek folyamatosan veszélyeztetik;

mivel e növények ilyen károsító szervezetek elleni védelme révén nemcsak szinten lehet tartani a termőképességet, hanem a mezőgazdasági termelékenység is növelhető;

mivel a károsító szervezeteknek az egyes tagállamokba történő behurcolását megakadályozó növényvédelmi intézkedéseknek csak korlátozott hatása lenne, ha e szervezetek ellen nem védekeznének egyidejűleg és módszeresen az egész Közösség területén, és nem akadályoznák meg e károsító szervezetek elterjedését;

mivel a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) a kétszikű fás szárú növények egyik legjelentősebb kártevője;

mivel ez a kártevő már számos tagállamban előfordul, és a Közösségen belül vannak fertőzött területek;

mivel a kétszikű fás szárú növények termesztése állandó veszélynek van kitéve az egész Közösségben, hacsak nem hoznak hatékony intézkedéseket e kártevő elleni védekezésre és terjedése megakadályozására;

mivel e károsító szervezet kiirtására a Közösségnek minimumszabályokat kell elfogadnia; mivel a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy szükség esetén további vagy szigorúbb rendelkezéseket fogadjanak el,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv azon intézkedési minimumokra vonatkozik, amelyeket a tagállamokon belül kell foganatosítani a kaliforniai pajzstetű (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) elleni védekezésre és terjedésének megakadályozására.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "növény": élő növények és élő növényi részek, a termés és a vetőmag kivételével;

b) "fertőzött növények vagy termés": olyan növények vagy termések, amelyeken egy vagy több kaliforniai pajzstetű egyed található, kivéve ha azok bizonyítottan halottak;

c) a "kaliforniai pajzstetű gazdanövényei": az Acer L., a Cotoneaster Ehrh., a Crataegus L., a Cydonia Mill., az Euonymus L., a Fagus L., a Juglans L., a Ligustrum L., a Malus Mill., a Populus L., a Prunus L., a Pyrus L., a Ribes L., a Rosa L., a Salix L., a Sorbus L., a Syringa L., a Tilia L., az Ulmus L., a Vitis L. nemzetséghez tartozó növények;

d) "faiskola": ültetvény, amelyben áttelepítésre, szaporításra vagy gyökeres növényegyedkénti forgalmazásra szánt növényeket nevelnek.

3. cikk

Ha kaliforniai pajzstetű előfordulását állapítják meg, a tagállamok körülhatárolják a fertőzött területet, valamint egy, a környező területek védelmének biztosításához elégséges nagyságú biztonsági övezetet.

4. cikk

A tagállamok elrendelik, hogy a kaliforniai pajzstetű gazdanövényeit a fertőzött területeken és a biztonsági övezetekben megfelelően kezelni kell a kártevő irtása és elterjedésének megakadályozása érdekében.

5. cikk

A tagállamok elrendelik, hogy

a) a faiskolákban minden fertőzött növényt meg kell semmisíteni;

b) minden más fertőzött vagy fertőzött területen termesztett, fertőzésgyanús növényt úgy kell kezelni, hogy ezek a növények és a róluk származó friss termés a forgalomba hozatalkor már ne legyenek fertőzöttek;

c) a kaliforniai pajzstetű minden, a fertőzött területen termesztett gyökeres gazdanövényét és e növények szaporításra szánt és az adott területen előállított részét csak akkor lehet a fertőzött területen elültetni vagy onnan elszállítani, ha azokat nem találták fertőzöttnek, vagy pedig úgy kezelték, hogy valamennyi esetlegesen jelenlevő kaliforniai pajzstetű egyed elpusztuljon.

6. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a biztonsági övezetekben a kaliforniai pajzstetű gazdanövényeit hatósági felügyelet alatt tartják, és évente legalább egyszer ellenőrzik a kaliforniai pajzstetű jelenlétét.

7. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az árutételben lévő minden fertőzött növényt (kivéve a földben gyökerező növényeket) és friss termést megsemmisítenek, a tételben lévő többi növényt vagy termést pedig úgy kezelik vagy úgy dolgozzák fel, hogy valamennyi esetlegesen továbbra is jelenlevő kaliforniai pajzstetű egyed elpusztuljon.

(2) Paragraph 1 shall not apply to slightly contaminated consignments of fresh fruit.

8. cikk

A tagállamok a kaliforniai pajzstetű irtására és terjedésének megakadályozására tett intézkedéseiket csak akkor hatálytalanítják, ha a kaliforniai pajzstetű már nem fordul elő.

9. cikk

A tagállamok megtiltják a kaliforniai pajzstetű tartását.

10. cikk

(1) A tagállamok engedélyezhetik

a) a 4., 5., 7 (1) és 9. cikkben meghatározott intézkedésektől való eltéréseket tudományos és növény-egészségügyi célokból, teszteléseknél és nemesítési munkánál;

b) az 5. cikk b) pontjától és a Article 7 (1) eltérően a fertőzött friss termés azonnali feldolgozását;

c) az 5. cikk b) pontjától és a Article 7 (1) eltérően a friss termés forgalomba hozatalát a fertőzött területen belül.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az (1) bekezdésben említett engedélyeket csak akkor adják ki, ha megfelelő ellenőrzés biztosítja, hogy azok nem hatnak károsan a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésre és nem idézik elő e kártevő terjedésének veszélyét.

11. cikk

A tagállamok elfogadhatnak olyan kiegészítő vagy szigorító rendelkezéseket, amelyek a kaliforniai pajzstetű elleni védekezéshez vagy e kártevő elterjedésének megakadályozásához szükségesek lehetnek.

12. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított két éven belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

13. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL 156., 1967.7.15., 31. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31969L0466 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31969L0466&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01969L0466-19800321 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01969L0466-19800321&locale=hu