32009D0937[1]

A Tanács határozata ( 2009. december 1. ) a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2009. december 1.)

a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról

1. cikk

A Tanács 2006. szeptember 15-i eljárási szabályzata helyébe a mellékletben foglalt rendelkezések lépnek.

A Tanács eljárási szabályzata III. melléklete 2. cikkének (2) bekezdésétől eltérve, az említett melléklet 1. cikkébe e határozattal beillesztett népességi adatok 2009. december 1-jétől2010. december 31-ig alkalmazandók.

2. cikk

A nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyvvel összhangban a Tanács eljárási szabályzata e határozattal elfogadott 3. cikkének (3) bekezdése a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének napját követően elfogadott és továbbított jogalkotási aktusok tervezeteire alkalmazandó.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

MELLÉKLET

A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

1. cikk

Általános rendelkezések, az ülések összehívása és helyszíne

Kivételes körülmények között és kellően indokolt esetekben a Tanács vagy a tagállamok kormányai állandó képviselőinek bizottsága (a továbbiakban: a Coreper) egyhangúlag úgy határozhat, hogy a Tanács ülését máshol tartják meg.

A csoport tagjai a Külügyek Tanácsa formáció kivételével valamennyi tanácsi formáció elnökségét hat hónapos időszakonként, egymást váltva látják el. A csoport többi tagja közös program alapján segíti az elnökséget összes feladata ellátásában. A csoport tagjai egymás között ettől eltérő szabályokat is megállapíthatnak.

Eltérő rendelkezés hiányában ezen eljárási szabályzat alkalmazásában az elnökségre vagy az elnökre vonatkozó hivatkozások bármely olyan személyre vonatkoznak, aki a Tanács valamely formációjában, vagy adott esetben annak valamely előkészítő szervében az elnökséget ellátja.

2. cikk

A Tanács formációi, az Általános Ügyek Tanácsa formáció és a Külügyek Tanácsa formáció szerepe és a munka tervezése

Az Európai Tanács ülései előkészítésének rendjéről az Európai Tanács eljárási szabályzatának 3. cikke a következőképpen rendelkezik:

a) Az Európai Tanács eljárási szabályzata 2. cikkének (2) bekezdésében előírt előkészítés céljából az Európai Tanács elnöke az Európai Tanácsnak az Európai Tanács eljárási szabályzata 1. cikkének (1) bekezdésében említett rendes üléseit megelőzően legalább négy héttel - az Európai Tanácsnak a Tanács féléves elnökségét ellátó tagállamot képviselő tagjával és a Bizottság elnökével szorosan együttműködve - annotált napirendtervezetet nyújt be az Általános Ügyek Tanácsának. Az Európai Tanács tevékenységéhez a Tanács más formációi által nyújtott észrevételeket továbbítani kell az Általános Ügyek Tanácsának, legkésőbb két héttel az Európai Tanács ülése előtt. Az Európai Tanács elnöke az első albekezdésben említettek szerinti szoros együttműködés keretében kidolgozza az európai tanácsi következtetések irányvonalának tervezetét, valamint - adott esetben - az európai tanácsi következtetéstervezeteket és határozattervezeteket, amelyeket az Általános Ügyek Tanácsa megvitat. Az Általános Ügyek Tanácsának utolsó ülésére az Európai Tanács ülését megelőző öt napban kerül sor. Az Európai Tanács elnöke ezen utolsó vita fényében összeállítja az ideiglenes napirendet.

b) Kényszerítő és előre nem látható - például az aktuális nemzetközi eseményekkel összefüggésben álló - okok kivételével a Tanács semmilyen más formációja vagy előkészítő szerve sem vitathat meg az Európai Tanács elé terjesztett kérdést az Általános Ügyek Tanácsának azon ülése, amelynek végén az Európai Tanács ideiglenes napirendjét összeállítják, és az Európai Tanács ülése között.

c) Az Európai Tanács ülésének kezdetén elfogadja a napirendjét. Főszabályként a napirenden szereplő kérdéseket e bekezdés rendelkezéseivel összhangban már előzetesen megvizsgálták.

A Külügyek Tanácsának az elnökletét az Unió külügyi és biztonság politikai főképviselője látja el, aki szükség esetén kérheti, hogy az e formáción belül a Tanács félévenkénti elnökségét ellátó tagállamot képviselő tag helyettesítse ( 8 ).

Amennyiben a féléves időszak során az azon időszakra tervezett ülések valamelyikéről bebizonyosodik, hogy megtartása már nem indokolt, úgy az elnökség azt nem hívja össze.

3. cikk ( 10 )

Napirend

A Tanács eltérhet az első albekezdésben említett nyolchetes határidőtől, amennyiben a napirendi pont felvétele a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 4. cikke szerinti sürgősség alapján tett kivételnek minősül. A Tanács az érintett jogi aktus vagy álláspont elfogadására alkalmazandó szavazási rendnek megfelelően határoz.

A kellően indokolt sürgős esetek kivételével a jogalkotási aktus tervezetének a Tanács ideiglenes napirendjére tűzése és az álláspont elfogadása között tíz napnak kell eltelnie ( 11 ).

Amennyiben sürgősségi megfontolások másképp nem kívánják, és a (3) bekezdés sérelme nélkül, az elnökség leveszi azon pontokat az ideiglenes napirendről, amelyek olyan jogalkotási aktusok tervezeteivel kapcsolatosak, amelyek vizsgálatát a Coreper a Tanács ülését megelőző hét előtti hét végéig nem fejezte be.

Az ideiglenes napirend mindkét részének napirendi pontjai "A" és "B" napirendi pontokra oszlanak. "A" napirendi pontként szerepelnek azok a pontok, amelyeknek a Tanács általi jóváhagyása vita nélkül is lehetséges, ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Tanács valamely tagja vagy a Bizottság e pontok jóváhagyásakor véleményt nyilvánítson és nyilatkozatait jegyzőkönyvbe vetesse.

4. cikk

A Tanács akadályoztatott tagjának képviselete

A szavazati jogok átruházásáról szóló 11. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a Tanács akadályoztatott tagja képviseltetheti magát.

5. cikk

Ülések

6. cikk

Titoktartási kötelezettség és dokumentumok bemutatása bírósági eljárásban

7. cikk

Jogalkotási eljárás és nyilvánosság

A Főtitkárság előre tájékoztatja a nyilvánosságot az audiovizuális közvetítések napjáról és hozzávetőleges időpontjáról, és megtesz minden gyakorlati intézkedést e cikk megfelelő végrehajtásának biztosítására.

8. cikk

A Tanács nyilvános tanácskozásainak és nyilvános vitáinak egyéb esetei

Az elnökség eseti alapon dönthet úgy, hogy az első albekezdésben említett javaslatok valamelyikéről a Tanácsban a későbbi tanácskozások nyilvánosak legyenek, amennyiben a Tanács vagy a Coreper másképpen nem határoz.

Az elnökségnek, a Tanács valamely tagjának vagy a Bizottságnak a feladata, hogy az ilyen vitákra témákat vagy konkrét tárgyköröket javasoljon, figyelembe véve a kérdés fontosságát és azt, hogy milyen mértékben érinti a polgárokat.

A 3. cikk szerinti ideiglenes napirend megküldésétől kezdődően:

a) a Tanács napirendjének azon pontjai, amelyek az (1) bekezdéssel összhangban nyilvánosak, a "nyilvános tanácskozás" jelölést kapják;

b) a Tanács napirendjének azon pontjai, amelyek a (2) és (3) bekezdéssel összhangban nyilvánosak, a "nyilvános vita" jelölést kapják.

A Tanács tanácskozásainak és a nyilvános vitáknak az e cikkel összhangban történő nyilvánossá tételére a 7. cikk (3) bekezdésében említetthez hasonló nyilvános közvetítésen keresztül kerül sor.

9. cikk

A szavazásoknak, a szavazatok indokolásának és a jegyzőkönyveknek a nyilvánosságra hozatala egyéb esetekben

A szavazások eredményét nyilvánosságra kell hozni továbbá:

a) amennyiben a Tanács az EUSZ. V. címe szerint jár el, a Tanács vagy a Coreper által valamely tagjának kérelmére meghozott egyhangú határozat alapján;

b) egyéb esetekben a Tanács vagy a Coreper által valamely tagjának kérelmére meghozott határozat alapján.

Amennyiben a Tanács szavazásának eredményét az első albekezdés a) és b) pontjának megfelelően nyilvánosságra hozzák, úgy a Tanács érintett tagjainak kérelmére nyilvánosságra kell hozni a szavazáskor adott indokolást is, figyelembe véve ezen eljárási szabályzatot, a jogbiztonságot és a Tanács érdekeit.

A Tanács jegyzőkönyvében rögzített nyilatkozatokat és e jegyzőkönyvnek az első albekezdés a) és b) pontjában említett jogi aktusok elfogadásával kapcsolatos pontjait a Tanács vagy a Coreper által valamely tagjának kérelmére meghozott határozat alapján hozzák nyilvánosságra.

10. cikk

A Tanács dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférés

A Tanács dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó különös rendelkezéseket a II. melléklet tartalmazza.

11. cikk

A szavazásra vonatkozó rendelkezések és a határozatképesség

Az elnöknek ezenkívül szavazási eljárást kell kezdenie a Tanács valamely tagjának vagy a Bizottságnak a kezdeményezésére, feltéve, hogy a Tanács tagjainak többsége így határoz.

12. cikk

Rendes írásbeli és egyszerűsített írásbeli eljárás

Az írásbeli eljárás alkalmazásához a Bizottság beleegyezése szükséges, amennyiben az írásbeli szavazás olyan tárgyra vonatkozik, amelyet a Bizottság terjesztett a Tanács elé.

A Főtitkárság havonta összeállítja az írásbeli eljárással elfogadott jogi aktusok jegyzékét. Ez a jegyzék magában foglalja a Tanács jegyzőkönyvében rögzítendő esetleges nyilatkozatokat is. A jegyzéknek a jogalkotási aktusok elfogadására vonatkozó részeit nyilvánosságra kell hozni.

Az elnökség kezdeményezésére a Tanács egyszerűsített írásbeli eljárást, úgynevezett "hallgatólagos beleegyezési eljárást" is alkalmazhat:

a) a Tanácshoz az Európai Parlament képviselője által intézett írásbeli kérdésre vagy adott esetben szóbeli kérdésre adott válasz szövegének elfogadása céljából, miután a Coreper megvizsgálta a választervezetet ( 14 );

b) a Gazdasági és Szociális Bizottság tagjainak és a Régiók Bizottsága tagjainak, valamint póttagjaiknak kinevezése céljából, miután a Coreper megvizsgálta a határozattervezetet;

c) más intézményekkel, szervekkel vagy hivatalokkal folytatandó konzultációról szóló határozat céljából, amennyiben a Szerződések ilyen konzultációt kívánnak meg;

d) a közös kül- és biztonságpolitikának a "COREU"-hálózaton keresztüli végrehajtása céljából ("COREU hallgatólagos beleegyezési eljárás") ( 15 ).

Ezen esetben a vonatkozó szöveget azon határidő leteltével kell elfogadottnak tekinteni, amelyet az ügy sürgősségére való tekintettel az elnökség megállapít, kivéve, ha a Tanács valamely tagja ez ellen kifogást emel.

13. cikk

Jegyzőkönyv

A jegyzőkönyv az egyes napirendi pontok tekintetében főszabály szerint a következőket tartalmazza:

- a Tanácsnak benyújtott dokumentumokra való hivatkozás,

- a Tanács által meghozott határozatok vagy kialakított következtetések,

- a Tanács nyilatkozatai és azon nyilatkozatok, amelyek jegyzőkönyvbe vételét a Tanács valamely tagja vagy a Bizottság kérte.

14. cikk

Tanácskozások és határozatok a hatályos nyelvhasználati szabályokban előírt nyelveken megszövegezett dokumentumok és tervezetek alapján

15. cikk

Jogi aktusok aláírása

Az Európai Parlament és a Tanács által a rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadott jogi aktusok, valamint a Tanács által elfogadott jogi aktusok szövegét az elfogadásuk időpontjában hivatalban lévő elnök és a főtitkár írja alá. A főtitkár aláírási jogát átruházhatja a Főtitkárság főigazgatóira.

16. cikk ( 16 )

A szavazásban való részvétel lehetőségének hiánya

Ezen eljárási szabályzat alkalmazása során a IV. mellékletben foglaltakkal összhangban kellőképpen figyelembe kell venni azokat az eseteket, amikor a Szerződések értelmében a Tanács egy vagy több tagja nem vehet részt a szavazásban.

17. cikk

A jogi aktusok kihirdetése az Európai Unió Hivatalos Lapjában

A főtitkár intézkedik a következők kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: a Hivatalos Lap):

a) az EUMSZ 297. cikkének (1) bekezdésében és (2) bekezdésének második albekezdésében említett jogi aktusok;

b) a Tanács által a rendes jogalkotási eljárás szerint első olvasatban elfogadott álláspontok, indokolásukkal együtt;

c) valamely jogalkotási aktus elfogadása érdekében az EUMSZ 76. cikkének megfelelően a Tanács elé terjesztett kezdeményezések;

d) az Unió által kötött nemzetközi megállapodások. Az ilyen megállapodások hatálybalépését közölni kell a Hivatalos Lapban;

e) az Unió által a közös kül- és biztonságpolitika területén megkötött nemzetközi megállapodások, amennyiben a Tanács az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 17 ) 4. és 9. cikke alapján eltérően nem határoz.

A Hivatalos Lapban kihirdetett megállapodások hatálybalépését közölni kell a Hivatalos Lapban.

Amennyiben a Tanács vagy a Coreper másképp nem határoz, úgy a főtitkár intézkedik a következők kihirdetéséről a Hivatalos Lapban:

a) az EUMSZ 76. cikkének megfelelően a Tanács elé terjesztett, az (1) bekezdés c) pontjában említettektől eltérő kezdeményezések;

b) az EUMSZ 297. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésében említett irányelvek és határozatok, az ajánlások és vélemények, az e cikk (3) bekezdésében említett határozatok kivételével.

A Tanács vagy a Coreper eseti alapon és az alap-jogiaktus esetleges közzétételének figyelembevételével határoz arról, hogy a főtitkár intézkedjen-e a következők kihirdetéséről a Hivatalos Lapban:

a) az EUSZ 25. cikkében említett határozatokat végrehajtó határozatok;

b) az EUSZ 31. cikke (2) bekezdése első és második francia bekezdésének megfelelően elfogadott határozatok;

c) a Tanács egyéb jogi aktusai, mint például a következtetések vagy az állásfoglalások.

18. cikk

Értesítés a jogi aktusokról

Amennyiben azokat nem hirdetik ki a Hivatalos Lapban, a főtitkár vagy a nevében eljáró főigazgató a következő jogi aktusokról értesíti azok címzettjeit:

a) ajánlások;

b) az EUSZ 25. cikkében említett határozatok.

19. cikk ( 18 )

A Coreper, a bizottságok és a munkacsoportok

A Coreper feladata valamennyi tanácsülés munkájának előkészítése és a Tanács által rábízott feladatok teljesítése. Minden esetben ( 19 ) biztosítja az Unió politikáinak és fellépésének összhangját, továbbá ügyel arra, hogy a következő elveket és szabályokat betartsák:

a) a jogszerűség, a szubszidiaritás, az arányosság és a jogi aktusok indokolásának elvei;

b) az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak hatáskörét meghatározó szabályok;

c) költségvetési rendelkezések;

d) az eljárásokra, az átláthatóságra és a szövegezés minőségére vonatkozó szabályok.

A Főtitkárság gondoskodik az előkészítő szervek jegyzékének naprakésszé tételéről és nyilvánosságra hozataláról. A Tanács előkészítő szerveiként kizárólag az e jegyzékben szereplő bizottságok és munkacsoportok ülésezhetnek.

A Politikai és Biztonsági Bizottság elnökségét az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének egy képviselője látja el.

Ha a Tanács minősített többséggel eltérően nem rendelkezik, a különböző tanácsi formációk többi előkészítő szervének elnökségét - a Külügyek Tanácsa formáció kivételével - az adott formáció elnökségét ellátó tagállam egy küldöttje látja el. A (3) bekezdés második albekezdésében említett jegyzék felsorolja azokat az előkészítő szerveket is, amelyekkel kapcsolatban a Tanács a Tanács elnökségének gyakorlására vonatkozó európai tanácsi határozat 4. cikkének megfelelően másfajta elnöklési rendről nem határozott.

Az Unió költségvetése adott pénzügyi évre vonatkozó vizsgálatának egyedi esetében a Tanácsnak a költségvetés vizsgálatával kapcsolatos napirendi pontok előkészítésével foglalkozó előkészítő szerveinek ülésein (a Coreper kivételével) azon tagállam küldöttje elnököl, amelyik az adott pénzügyi évet megelőző év második féléves időszakában az elnökséget be fogja tölteni. Ugyanez vonatkozik - a másik elnökség egyetértése esetén - a Tanács azon üléseinek vezetésére, amikor a kérdéses költségvetési tételekről tárgyalnak. Az érintett elnökségek konzultálnak a gyakorlati intézkedésekről.

Az alábbiakban említett rendelkezésekkel összhangban a Coreper a következő eljárási határozatokat fogadhatja el, amennyiben az azokkal kapcsolatos pontokat legalább három munkanappal az ülés előtt felvették ideiglenes napirendjére. Az említett határidőtől való eltéréshez a Coreper egyhangú határozata szükséges ( 20 ):

a) a Tanács ülésének Brüsszeltől vagy Luxembourgtól eltérő helyen való megtartására vonatkozó határozat (az 1. cikk (3) bekezdése);

b) a Tanács valamely dokumentuma másolatának vagy kivonatának bírósági eljárásban történő bemutatására vonatkozó engedély (a 6. cikk (2) bekezdése);

c) a Tanácsban zajló nyilvános vita megtartására vagy egy adott, a Tanácsban folyó tanácskozás nem nyilvánossá tételére vonatkozó határozat (a 8. cikk (1), (2) és (3) bekezdése);

d) a szavazások eredményeinek, valamint a Tanács jegyzőkönyvében rögzített nyilatkozatoknak a 9. cikk (2) bekezdésében megállapított esetekben történő nyilvánosságra hozatalára vonatkozó határozat;

e) az írásbeli eljárás alkalmazására vonatkozó határozat (a 12. cikk (1) bekezdése);

f) a Tanács jegyzőkönyvének jóváhagyása vagy módosítása (a 13. cikk (2) és (3) bekezdése);

g) határozat valamely szövegnek vagy jogi aktusnak a Hivatalos Lapban való közzétételéről (a 17. cikk (2), (3) és (4) bekezdése);

h) a valamely intézménnyel vagy szervvel folytatott konzultációra vonatkozó határozat, amennyiben az ilyen konzultációt a Szerződések nem írják elő;

i) a valamely intézménnyel vagy szervvel folytatott konzultáció határidejének kitűzésére vagy meghosszabbítására vonatkozó határozat;

j) az EUMSZ 294. cikkének (14) bekezdésében említett határidők meghosszabbítására vonatkozó határozat;

k) a valamely intézménynek vagy szervnek küldendő levél szövegének jóváhagyása.

20. cikk

Az elnökség és a tanácskozások megfelelő lefolytatása

Ezenkívül a viták megfelelő lefolytatásának biztosítása érdekében, amennyiben a Tanács másként nem határoz, az ülések során rendelkezésre álló idő legjobb kihasználásához szükséges bármilyen megfelelő intézkedést megtehet, így különösen:

a) korlátozhatja egy adott napirendi pont tárgyalására az ülésteremben jelen lévők küldöttségenkénti létszámát, továbbá eldöntheti, hogy engedélyezi-e a tanácskozás hallgatására szolgáló terem megnyitását;

b) megállapíthatja a tárgyalandó napirendi pontok sorrendjét és meghatározhatja azok megvitatásának időtartamát;

c) beoszthatja az egy adott napirendi pont megvitatására szánt időt, így különösen korlátozhatja a résztvevők beszédidejét és meghatározhatja felszólalásuk sorrendjét;

d) felkérheti a delegációkat, hogy a megvitatandó szöveg módosítására vonatkozó javaslataikat egy adott időpont előtt írásban nyújtsák be, adott esetben rövid indokolással;

e) felkérheti azon delegációkat, amelyek egy adott pont, szöveg vagy szövegrész kapcsán teljesen megegyező vagy hasonló álláspontot képviselnek, hogy maguk közül válasszanak ki egyet közös álláspontjuknak az ülésen vagy az ülés előtt írásban történő kifejtésére.

21. cikk ( 21 ) ( 22 )

A bizottságok és munkacsoportok jelentései

Ezen eljárási szabályzat más rendelkezéseinek sérelme nélkül az elnökség úgy szervezi meg a különböző bizottságok és munkacsoportok üléseit, hogy jelentéseik az azokat megvizsgáló Coreper-ülések előtt rendelkezésre álljanak.

Amennyiben sürgősségi megfontolások másképp nem kívánják, úgy az elnökség a következő Coreper-ülésre halasztja az azokkal a jogalkotási aktusokkal kapcsolatos pontokat, amelyek vonatkozásában a bizottság vagy a munkacsoport munkáját legalább öt munkanappal a Coreper-ülés előtt nem fejezte be.

22. cikk

A szövegezés minősége ( 23 )

Annak érdekében, hogy segítse a Tanácsot az általa elfogadott jogi aktusok szövegezése minőségének biztosításában, az 1998. december 22-i, a közösségi jogszabályok szövegezésének minőségére vonatkozó közös iránymutatásokról szóló intézményközi megállapodás alapján a Jogi Szolgálat feladata, hogy a megfelelő szakaszban ellenőrizze a javaslatok és jogi aktusok tervezetei szövegezésének minőségét, továbbá hogy szövegezési javaslatokat tegyen a Tanács és szervei számára ( 24 ).

Azoknak, akik a Tanács munkájának keretében szövegeket nyújtanak be, a jogalkotási folyamat egésze során különös figyelmet kell fordítaniuk a szövegezés minőségére.

23. cikk

A főtitkár és a Főtitkárság

A főtitkár a Tanács felügyelete alatt megtesz minden szükséges intézkedést a Főtitkárság zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében.

24. cikk

Biztonság

A biztonságra vonatkozó szabályokat a Tanács minősített többséggel fogadja el.

25. cikk

Feladatok a megállapodások letéteményeseként

Amennyiben a Tanács főtitkárát jelölik meg egy, az Unió vagy az Európai Atomenergia-közösség és egy vagy több állam vagy nemzetközi szervezet között megkötött megállapodás letéteményeseként, úgy az ilyen egyezményeket megerősítő, elfogadó vagy jóváhagyó okiratokat a Tanács székhelyén kell letétbe helyezni.

Ilyen esetekben a főtitkár látja el a letéteményes feladatát, és biztosítja azt is, hogy az ilyen megállapodások hatálybalépésének időpontját a Hivatalos Lapban közzétegyék.

26. cikk

Képviselet az Európai Parlamentben

A Tanácsot az Európai Parlamentben és annak bizottságaiban az elnökség, vagy - az elnökség hozzájárulásával - az 1. cikk (4) bekezdésében említett, előre meghatározott, három tagállam alkotta csoport egyik tagja, a következő elnökség vagy a főtitkár képviseli. Az Európai Parlament bizottságaiban a Tanácsot az elnökség megbízása alapján eljárva a Főtitkárság magas beosztású tisztviselői is képviselhetik.

A Külügyek Tanácsa esetén a Tanácsot az Európai Parlamentben és annak bizottságaiban a Külügyek Tanácsának elnöke képviseli. Őt szükség esetén e formációnak a Tanács félévenkénti elnökségét ellátó tagállamot képviselő tagja helyettesítheti. Az Európai Parlament bizottságaiban a Külügyek Tanácsát az annak elnöke által adott megbízás alapján eljárva az Európai Külügyi Szolgálat vagy - adott esetben - a Főtitkárság magas beosztású tisztviselői is képviselhetik.

A Tanács írásban is közölheti véleményét az Európai Parlamenttel.

27. cikk

A jogi aktusok formájára vonatkozó rendelkezések

A jogi aktusok formájára vonatkozó rendelkezéseket a VI. melléklet tartalmazza.

28. cikk

A Tanácsnak küldött levelek

A Tanácsnak küldött leveleket az elnöknek kell címezni a Tanács székhelyére, a következő címre:

Conseil de l'Union européenne

rue de la Loi, 175

B-1048 Bruxelles

I. MELLÉKLET

A Tanács formációinak listája

1. Általános Ügyek ( 26 );

2. Külügyek ( 27 );

3. Gazdasági és Pénzügyek ( 28 );

4. Bel- és Igazságügy ( 29 );

5. Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem;

6. Versenyképesség (Belső Piac, Ipar, Kutatás és Világűr) ( 30 );

7. Közlekedés, Távközlés és Energia;

8. Mezőgazdaság és Halászat;

9. Környezetvédelem;

10. Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport ( 31 ).

Minden egyes tagállam maga dönti el, hogy az EUSZ 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban miként képviselteti magát a Tanácsban.

Ugyanazon tanácsi formációban több miniszter is részt vehet teljes jogú tagként; a napirendet és a tanácskozások szervezését ehhez kell igazítani ( 32 ).

II. MELLÉKLET

A Tanács dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésére vonatkozó különös rendelkezések

1. cikk

Hatály

Bármely természetes vagy jogi személy hozzáférhet a Tanács dokumentumaihoz az 1049/2001/EK rendeletben megállapított alapelvek, feltételek és korlátozások, valamint az e mellékletben meghatározott különös rendelkezések szerint.

2. cikk

Harmadik fél dokumentumaival kapcsolatos egyeztetés

Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (5) bekezdése és 9. cikke (3) bekezdése alkalmazásának keretében, és amennyiben a dokumentumnak az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke (1), (2) és (3) bekezdésének figyelembevételével történő megvizsgálásakor nem egyértelmű, hogy azt nem lehet nyilvánosságra hozni, egyeztetni kell az érintett harmadik féllel, ha:

a) a dokumentum az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint meghatározott minősített dokumentum;

b) a dokumentum valamely tagállamtól származik, és - 2001. december 3. előtt nyújtották be a Tanácsnak, vagy - az érintett tagállam kérte, hogy előzetes hozzájárulása nélkül ne hozzák nyilvánosságra.

Amennyiben a Tanács úgy dönt, hogy nyilvánosságra hozza a dokumentumot, úgy az érintett harmadik felet azonnal értesíteni kell írásban a Tanács azon szándékáról, hogy egy legalább tíz munkanapos időszakot követően nyilvánosságra hozza a dokumentumot. Egyidejűleg a harmadik fél figyelmét fel kell hívni az EUMSZ 279. cikkére.

3. cikk

Más intézményektől vagy a tagállamoktól kapott egyeztetés iránti kérelem

Egy másik intézmény vagy valamely tagállam a Tanáccsal történő - egy tanácsi dokumentumot érintő - egyeztetésre irányuló kérelmét e-mailen kell megküldeni az access@consilium.europa.eu címre, vagy faxon a (32-2) 281 63 61 számra.

A Főtitkárság - figyelembe véve az érintett intézmény vagy tagállam által meghozandó határozathoz szükséges határidőt - a Tanács nevében haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül véleményt nyilvánít.

4. cikk

A tagállamokból származó dokumentumok

Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése szerinti tagállami kérelmeket írásban kell benyújtani a Főtitkársághoz.

5. cikk

Kérelmek benyújtása a tagállamok által

Amikor egy tagállam kérelmet nyújt be a Tanácshoz, úgy azt az 1049/2001/EK rendelet 7. és 8. cikkének, valamint e melléklet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell feldolgozni. A hozzáférés teljes vagy részleges elutasításának esetében a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy az esetleges ismételt kérelmet közvetlenül a Tanácsnak kell címezni.

6. cikk

A kérelmek címzése

A dokumentumokhoz történő hozzáférés iránti kérelmeket írásban a Tanács főtitkárának kell címezni, levélben a rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, e-mailben az access@consilium.europa.eu címre, vagy faxon a +32 22816361 számra.

7. cikk

Az alapkérelmek feldolgozása

Az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel, a Tanács dokumentumaihoz történő hozzáférésre vonatkozó kérelmeket a Főtitkárság dolgozza fel.

8. cikk

Az ismételt kérelmek feldolgozása

Az 1049/2001/EK rendelet 9. cikkének (2) és (3) bekezdésére is figyelemmel, az ismételt kérelmekről a Tanács határoz.

9. cikk

Díjak

A Tanács dokumentumairól készített másolatokkal és azok elküldésével kapcsolatos díjakat a Főtitkár állapítja meg.

10. cikk

A Tanács nyilvános dokumentum-nyilvántartása

11. cikk

A nyilvánosság számára közvetlenül hozzáférhető dokumentumok

E cikk alkalmazásában:

-

"szétosztás" : egy dokumentum végleges változatának továbbítása a Tanács tagjainak, azok képviselőinek vagy küldötteinek,

-

"jogalkotási dokumentumok" : olyan dokumentumok, amelyeket jogalkotási aktus elfogadására irányuló eljárásban készítettek, illetve amelyek ilyen eljárásban érkeztek be.

A Főtitkárság közvetlenül szétosztásuk után a következő dokumentumokat teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetővé:

a) azon dokumentumok, amelyeknek a szerzője nem a Tanács és nem valamely tagállam, és amelyeket szerzőjük hozott vagy szerzőjük beleegyezésével hoztak nyilvánosságra;

b) a Tanács különböző formációi üléseinek ideiglenes napirendje;

c) a Tanács által elfogadott és a Hivatalos Lapban való közzétételre szánt minden szöveg.

Amennyiben nyilvánvalóan nem alkalmazandó rájuk az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkében megállapított kivételek egyike sem, úgy a Főtitkárság szétosztásuk után a következő dokumentumokat is hozzáférhetővé teheti a nyilvánosság számára:

a) a bizottságok és a munkacsoportok ideiglenes napirendje;

b) egyéb dokumentumok, mint például tájékoztató feljegyzések, jelentések, az elért eredményekről szóló jelentések, a Tanácsban vagy annak előkészítő szervei egyikében folytatott tanácskozások állásáról szóló olyan jelentések, amelyek nem tükrözik a delegációk egyéni álláspontjait, a Jogi Szolgálat véleményeinek és észrevételeinek kivételével.

A (3) és (4) bekezdésekben említett dokumentumok mellett a Főtitkárság szétosztásuk után a következő jogalkotási és egyéb dokumentumokat teszi hozzáférhetővé a nyilvánosság számára:

a) az Európai Unió más intézményei vagy szervei által vagy - az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdésére is figyelemmel - valamely tagállam által a Tanácsnak címzett, az eljárási szabályzat 8. cikkének (1) bekezdésében említett jogalkotási aktusokra vonatkozó kísérő feljegyzések és levelek másolatai, valamint;

b) a Tanács elé terjesztett, a napirendben a "Jogalkotási tanácskozás" részben foglalt napirendi pont alá tartozó dokumentumok, vagy amelyek az eljárási szabályzat 8. cikkével összhangban a "nyilvános tanácskozás" vagy "nyilvános vita" jelölést viselik;

c) a Coreperhez és/vagy a Tanácshoz jóváhagyásra benyújtott, jogalkotási aktusok tervezeteire és az eljárási szabályzat 8. cikkének (1) bekezdésében említett aktusokra vonatkozó feljegyzések ("I/A" és "A" naprendi pontokra vonatkozó feljegyzések), valamint azon jogalkotási aktusok tervezetei és az eljárási szabályzat 8. cikkének (1) bekezdésében említett jogi aktusok, amelyekre a feljegyzések vonatkoznak;

d) a Tanács által rendes vagy különleges jogalkotási eljárás során elfogadott jogi aktusok és az egyeztetőbizottság által rendes jogalkotási eljárás keretében jóváhagyott közös szövegtervezetek.

Valamely tagállam kérelmére nem teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé az olyan dokumentumokat, amelyekre az első albekezdés vonatkozik, és amelyek e tagállam delegációjának egyéni álláspontját tükrözik a Tanácsban.

III. MELLÉKLET

A Tanácsban történő minősített többségi szavazásra vonatkozó rendelkezések végrehajtása céljából alkalmazandó, az Unió népességére és az egyes tagállamok népességére vonatkozó számadatok

TagállamNépességAz Unió népességének százalékában (%)
Németország83 203 32018,59
Franciaország67 842 58215,16
Olaszország59 607 18413,32
Spanyolország47 432 80510,6
Lengyelország37 654 2478,41
Románia19 038 0984,25
Hollandia17 734 0363,96
Belgium11 631 1362,6
Görögország10 603 8102,37
Csehország10 545 4572,36
Svédország10 440 0002,33
Portugália10 352 0422,31
Magyarország9 689 0102,17
Ausztria8 967 5002,00
Bulgária6 838 9371,53
Dánia5 864 6671,31
Finnország5 541 2411,24
Szlovákia5 434 7121,21
Írország5 060 0041,13
Horvátország3 862 3050,86
Litvánia2 805 9980,63
Szlovénia2 107 1800,47
Lettország1 875 7570,42
Észtország1 331 7960,3
Ciprus904 7000,2
Luxemburg643 6480,14
Málta520 9710,12
EU 27447 533 143
Küszöbérték (65 %)290 896 543

IV. MELLÉKLET

A szavazásban való részvétel lehetőségének hiánya (16. cikk)

(1) Az eljárási szabályzat következő rendelkezései alkalmazásában és az olyan határozatok esetében, amelyek meghozatalakor a Szerződések értelmében a Tanács vagy a Coreper egy vagy több tagja nem vehet részt a szavazásban, nem lehet figyelembe venni az adott tag vagy tagok szavazatait:

a) az 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdése (egy ülés Brüsszeltől vagy Luxembourgtól eltérő helyen való megtartása);

b) a 3. cikk (7) bekezdése (az ideiglenes napirendben nem szereplő pont felvétele a napirendre);

c) a 3. cikk (8) bekezdése (egy olyan "A" pont "B" pontként való megtartása a napirenden, amelyet máskülönben le kellett volna venni a napirendről);

d) az 5. cikk (2) bekezdése, kizárólag az Európai Központi Bank jelenléte tekintetében (tanácskozás az Európai Központi Bank jelenléte nélkül);

e) 9. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja, továbbá második és harmadik albekezdése (a szavazások eredményének, a szavazatok indokolásának, a Tanács jegyzőkönyvében rögzített nyilatkozatoknak és a jegyzőkönyv az (1) bekezdésben említettektől eltérő esetekkel kapcsolatos pontjainak a nyilvánosságra hozatala);

f) a 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése (szavazási eljárás megkezdése);

g) a 12. cikk (1) bekezdése (írásbeli eljárás alkalmazása);

h) a 14. cikk (1) bekezdése (kivételes esetekben nem az összes nyelven elkészített dokumentumok és tervezetek alapján történő tanácskozásra és határozathozatalra vonatkozó határozat) ( 34 );

i) a 17. cikk (2) bekezdésének a) pontja (az EUMSZ 76. cikke alapján valamely tagállam által előterjesztett kezdeményezés közzé nem tétele a Hivatalos Lapban);

j) a 17. cikk (2) bekezdésének b) pontja (bizonyos irányelvek, határozatok, ajánlások és vélemények közzé nem tétele a Hivatalos Lapban);

k) a 17. cikk (5) bekezdése (egy nemzetközi megállapodás értelmében létrehozott szerv által meghozott határozatok Hivatalos Lapban való közzététele vagy közzé nem tétele).

(2) A Tanács vagy a Coreper tagja nem alkalmazhatja ezen eljárási szabályzat következő rendelkezéseit olyan határozatok esetében, amelyekkel kapcsolatban az adott tag a Szerződések értelmében nem vehet részt a szavazásban:

a) a 3. cikk (8) bekezdése (annak lehetősége, hogy a Tanács valamely tagja egy "A" pont levételét kérje a napirendről);

b) a 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése (annak lehetősége, hogy a Tanács valamely tagja szavazási eljárás megkezdését kérje);

c) a 11. cikk (3) bekezdése (annak lehetősége, hogy a Tanács valamely tagja egy másik tag képviseletében szavazzon);

d) a 14. cikk (2) bekezdése (annak lehetősége, hogy a Tanács bármely tagja kifogást emeljen a tanácskozás ellen, amennyiben az esetlegesen javasolt módosítások szövegét az általa megjelölt nyelven nem készítették el).

V. MELLÉKLET

A Tanács munkamódszerei

Az ülések előkészítése

(1) Az elnökség gondoskodik arról, hogy az ügy a munkacsoportoktól vagy bizottságoktól csak akkor kerüljön a Coreper elé, ha e szinten ténylegesen ésszerű kilátás van az előrehaladásra, illetve az álláspontok tisztázására. Hasonlóképpen, az ügy csak akkor küldhető vissza a munkacsoporthoz vagy bizottsághoz, amennyiben ez szükséges, és minden esetben kizárólag egy pontosan meghatározott probléma megoldására irányuló megbízással együtt.

(2) Az elnökség megteszi az ülések közötti munka előmozdításához szükséges intézkedéseket. A munkacsoport vagy bizottság egyetértésével például a lehető leghatékonyabb módon megkezdheti az egyedi kérdéseket érintő szükséges konzultációkat annak érdekében, hogy az érintett munkacsoportot vagy bizottságot tájékoztassa az esetleges megoldási lehetőségekről. Írásbeli konzultációkat is folytathat, amelyek során azzal keresi meg a delegációkat, hogy azok a munkacsoport vagy bizottság következő ülése előtt írásban reagáljanak egy javaslatra.

(3) A delegációk adott esetben előzetesen írásban előterjesztik azokat az álláspontokat, amelyeket a következő ülésen előreláthatólag képviselni fognak. Amennyiben ezen álláspontok valamely szöveg módosítására irányuló javaslatokat tartalmaznak, úgy a delegációk javaslatot tesznek a pontos szövegre. Lehetőség szerint az azonos álláspontot képviselő delegációk közös írásbeli észrevételeket nyújtanak be.

(4) A Coreper nem foglalkozik újból az ülése előkészítése keretében már megtárgyalt ügyekkel. Különösen érvényes ez az "I" napirendi pontokra, a tárgyalandó napirendi pontok beosztására és sorrendjére vonatkozó információkra, valamint a Tanács jövőbeli üléseinek napirendjére és megszervezésére vonatkozó információkra. Lehetőség szerint az "egyéb ügyek" alá tartozó napirendi pontokat a delegációk a Coreper üléseinek előkészítése keretében, és nem magán a Coreperen terjesztik elő.

(5) Az elnökség a Coreper üléseinek előkészítése keretében a lehető leghamarabb továbbítja a delegációknak az ezen ülések teljes körű előkészítéséhez szükséges valamennyi információt, beleértve az egyes napirendi pontok megtárgyalásának végére az elnökség által elérni szándékozott célra vonatkozó információt is. Másrészt pedig az elnökség adott esetben arra ösztönzi a delegációkat, hogy azok a Coreper üléseinek előkészítése keretében a többi küldöttséget tájékoztassák az általuk a Coreper ülésén képviselni kívánt álláspontról. Mindezek alapján az elnökség véglegesíti a Coreper napirendjét. A körülményektől függően az elnökség gyakrabban is összehívhatja a Coreper üléseinek előkészítésében részt vevő csoportokat.

Az ülések lebonyolítása

(6) A Bizottság vagy a Tanács valamely tagjának előterjesztése csak akkor vehető fel a Tanács napirendjére, ha jelentős új kezdeményezések megtárgyalását tervezik.

(7) Az elnökség tartózkodik attól, hogy tisztán tájékoztató jellegű pontokat vegyen fel a Coreper napirendjére. A kérdéses információkat (például más fórumok keretében vagy harmadik államokkal, illetve más szervekkel folytatott tanácskozások eredményeiről, eljárási vagy szervezési kérdésekről szóló információk stb.) ehelyett a Coreper üléseinek előkészítése keretében kell a delegációknak - lehetőség szerint írásban - továbbítani, és azokkal a Coreper ülésein már nem kell újra foglalkozni.

(8) Az ülések kezdetekor az elnökség ismerteti az ülés lefolyását érintő további szükséges információkat és különösen azon időkeretet, amelyet előreláthatólag az egyes napirendi pontok megtárgyalására szán. Mindeközben kerüli a hosszú bevezetőket, és tartózkodik a delegációk számára már ismert információk megismétlésétől.

(9) Az érdemi kérdések megtárgyalásának kezdetekor az elnökség - a szükséges tárgyalási forma függvényében - ismerteti a delegációkkal a kérdéses napirendi ponthoz történő hozzászólásaik maximális időtartamát. Az esetek többségében a hozzászólások időtartama nem haladhatja meg a két percet.

(10) Elvben nem megengedett, hogy a jelenlévők mindegyike hozzászóljon az adott napirendi ponthoz; e gyakorlat csak kivételes körülmények között és különleges kérdések tekintetében alkalmazható, amely esetekben az elnökség meghatározza a hozzászólások maximális időtartamát.

(11) Az elnökség lehetőség szerint az ügy érdemi tárgyalására helyezi a hangsúlyt, így különösen arra kéri a delegációkat, hogy azok kompromisszumos szövegekről, illetve konkrét javaslatokról nyilvánítsanak véleményt.

(12) Az ülések folyamán, illetve azok befejezésekor az elnökség tartózkodik a tárgyalások során elhangzottak hosszan tartó összegzésétől, és ez irányú tevékenységét csupán az elért - érdemi és/vagy eljárási - eredmények rövid összefoglalására korlátozza.

(13) A delegációknak kerülniük kell az előzőleg felszólalók által már említett megjegyzések megismétlését. Hozzászólásaiknak rövidnek, érdeminek és lényegre törőnek kell lenniük.

(14) Az ugyanazon véleményt képviselő delegációkat ösztönözni kell a konzultációra annak érdekében, hogy egy adott kérdésre vonatkozó közös álláspontjukat egyetlen felszólaló útján ismertessék.

(15) A szövegek megtárgyalásánál - egyet nem értésük puszta kifejezése helyett - a delegációk írásban konkrét szövegezési javaslatokat terjesztenek elő.

(16) Az elnökség ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában egy meghatározott javaslattal való egyetértésük esetén a delegációk tartózkodnak a felszólalástól; ilyenkor a hozzászólás hiányát elvi beleegyezésnek kell tekinteni.

VI. MELLÉKLET

A jogi aktusok szerkezetére vonatkozó rendelkezések

A. A rendeletek szerkezete

1. Az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendeleteknek és a Tanács rendeleteinek tartalmazniuk kell:

a) a címben a "rendelet" szót, a sorszámot, az elfogadás időpontját és a tárgy megjelölését. A Tanács által az EUMSZ 291. cikke (2) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási rendeletek címében szerepelnie kell a "végrehajtási rendelet" kifejezésnek;

b) az "Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa", illetve az "Európai Unió Tanácsa" megjelölést;

c) a hivatkozásokat azon rendelkezésekre, amelyek alapján a rendeletet elfogadták, és amelyeket a "tekintettel" szóval kell bevezetni;

d) a hivatkozást a benyújtott javaslatokra, a beszerzett véleményekre és a lefolytatott konzultációkra;

e) a rendelet indokolását, amelyet a "mivel" szóval kell bevezetni; a preambulumbekezdéseket számozni kell;

f) az "elfogadták ezt a rendeletet", illetve "elfogadta ezt a rendeletet" megjelölést, amelyet a rendelet rendelkező része követ.

2. A rendeletek cikkekre tagolódnak, amelyeket szükség szerint fejezetekbe és szakaszokba kell csoportosítani.

3. A rendeletek utolsó cikkében meg kell határozni a hatálybalépés időpontját, amennyiben ez a kihirdetést követő huszadik napot megelőző vagy azt követő időpont.

4. A rendeletek utolsó cikkét a következő kifejezések követik:

a) i. "Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban"; vagy ii. "Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, a Szerződéseknek megfelelően" azon esetekben, amikor egy jogi aktus nem alkalmazandó minden tagállamra vagy tagállamban ( 35 );

b) "Kelt ...", amelyben a rendelet elfogadásának időpontja szerepel; valamint

c) i. az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott rendelet esetében: "az Európai Parlament részéről az elnök" "a Tanács részéről az elnök" , amelyet az Európai Parlament elnökének neve és a Tanácsban a rendelet elfogadásának időpontjában hivatalban lévő elnök neve követ; ii. tanácsi rendelet esetében: "a Tanács részéről az elnök", amelyet a Tanácsban a rendelet elfogadásának időpontjában hivatalban lévő elnök neve követ.

B. Irányelvek, határozatok, ajánlások és vélemények szerkezete

1. Az Európai Parlament és a Tanács által közösen elfogadott irányelveknek és határozatoknak, valamint a Tanács irányelveinek és határozatainak a címben tartalmazniuk kell az "irányelv", illetve a "határozat" szót.

A Tanács által az EUMSZ 291. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott végrehajtási irányelv vagy végrehajtási határozat esetén, a címben szerepelnie kell a "végrehajtási irányelv" vagy a "végrehajtási határozat" kifejezésnek.

2. A Tanács által kiadott ajánlásoknak és véleményeknek a címben tartalmazniuk kell az "ajánlás", illetve a "vélemény" szót.

3. A fenti A. szakaszban a rendeletek vonatkozásában megadott rendelkezéseket - a Szerződések vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel - az irányelvekre és határozatokra értelemszerűen alkalmazni kell.

C. Az EUSZ 25. cikkében említett határozatok szerkezete

E határozatok címében szerepel a "Tanács határozata" kifejezés, a sorszám (év/szám/KKBP), az elfogadás időpontja és a tárgy megjelölése.

( 1 ) E bekezdés megegyezik az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 237. cikkével.

( 2 ) E bekezdés megegyezik az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről szóló jegyzőkönyv egyetlen cikkének b) pontjával.

( 3 ) E bekezdés megegyezik a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló, 2009. december 1-jei európai tanácsi határozat 1. cikkével (HL L 315., 2009.12.2., 50. o.).

( 4 ) Ez a két mondat az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 16. cikke (6) bekezdésének első albekezdését, valamint az EUMSZ 236. cikkének a) pontját veszi át, megfelelő kiigazításokkal.

( 5 ) Ez a két mondat megegyezik az EUSZ 16. cikke (6) bekezdésének második albekezdésével.

( 6 ) E bekezdés megegyezik a Tanács elnökségének gyakorlásáról szóló, 2009. december 1-jei európai tanácsi határozat 3. cikkének első mondatával.

( 7 ) E bekezdés megegyezik az EUSZ 16. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdésével.

( 8 ) Lásd az alábbi a) nyilatkozatot:

a) A 2. cikk (5) bekezdésének második albekezdéséről: "Amikor a Külügyek Tanácsa közös kereskedelempolitikai kérdések tárgyalása céljából ül össze, az elnöke kéri, hogy a 2. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében foglaltaknak megfelelően a féléves elnökség helyettesítse."

( 9 ) Lásd az alábbi b) nyilatkozatot:

b) A 2. cikk (6) bekezdéséről: "A 18 hónapos program tartalmaz egy általános bevezető szakaszt, amely a programot az Európai Unió hosszabb távú stratégiai iránymutatásainak összefüggésébe helyezi. Erről a szakaszról a három elnökség, amelynek a 18 hónapos programtervezet elkészítése a feladata, konzultál az őket követő három elnökséggel, a (6) bekezdés harmadik mondatában említett »megfelelő konzultációk« részeként. A 18 hónapos programtervezetnek többek között a Bizottság kezdeményezésére folytatott, az év politikai prioritásairól szóló párbeszédből fakadó főbb pontokat is tekintetbe kell vennie."

( 10 ) Lásd az alábbi c) és d) nyilatkozatot:

c) A 3. cikk (1) és (2) bekezdéséről: "Az elnök törekszik annak biztosítására, hogy elvben a Tanács minden egyes, az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségre vonatkozó címének végrehajtásával foglalkozó ülésének ideiglenes napirendje, továbbá az érintett napirendi pontokkal kapcsolatos minden dokumentum legalább 21 nappal az ülés kezdete előtt eljusson a Tanács tagjaihoz."

d) Az 1. és 3. cikkről: "Az EUSZ 30. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül - amely kimondja, hogy gyors döntést igénylő esetekben a Tanács rendkívüli ülése nagyon rövid időn belül összehívható - a Tanács tudatában van annak, hogy a közös kül- és biztonságpolitikával kapcsolatos ügyeket gyorsan és hatékonyan kell intézni. A 3. cikk rendelkezései nem akadályozzák ennek teljesítését."

( 11 ) Ez az albekezdés megfelel a nemzeti parlamenteknek az Európai Unióban betöltött szerepéről szóló jegyzőkönyv 4. cikke utolsó mondatának.

( 12 ) Ez a mondat megegyezik az EUSZ 16. cikke (8) bekezdésének első mondatával.

( 13 ) E bekezdés megegyezik az EUMSZ 239. cikkével.

( 14 ) Lásd az alábbi e) nyilatkozatot:

e) A 12. cikk (2) bekezdésének a), b) és c) pontjáról: "A Tanács bevett gyakorlatával összhangban a megállapított határidő általában három munkanap."

( 15 ) Lásd az alábbi f) nyilatkozatot:

f) A 12. cikk (2) bekezdésének d) pontjáról: "A Tanács emlékeztet arra, hogy a COREU-hálózatot a Tanács 1995. június 12-i, a Tanács munkamódszereiről szóló következtetéseinek (7896/95) megfelelően kell használni."

( 16 ) Lásd az alábbi g) nyilatkozatot:

g) A 16. cikkről és a IV. mellékletről: "A Tanács megállapodik abban, hogy a 16. cikk és a IV. melléklet rendelkezéseit azon jogi aktusokra kell alkalmazni, amelyek elfogadásakor a Tanács valamelyik tagja a Szerződések értelmében nem jogosult szavazni. Az EUSZ 7. cikkének alkalmazására azonban e rendelkezések nem terjednek ki. A megerősített együttműködésre vonatkozó rendelkezések első alkalmazása során a Tanács a más területeken szerzett tapasztalatok fényében megvizsgálja, hogy szükséges-e az eljárási szabályzat 16. cikkének és IV. mellékletének kiigazítása."

( 17 ) HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

( 18 ) E rendelkezések nem érintik a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az EUMSZ 134. cikkében megállapított szerepét és az erre vonatkozó meglévő tanácsi határozatokat (HL L 358., 1998.12.31., 109. o. és HL L 5., 1999.1.9., 71. o.).

( 19 ) Lásd az alábbi h) nyilatkozatot:

h) A 19. cikk (1) bekezdéséről: "A Coreper biztosítja az (1) bekezdésben felsorolt elvek koherenciáját és figyelembevételét, különösen azon ügyekben, amelyek lényegi előkészítése más fórumokon történik."

( 20 ) Lásd az alábbi i) nyilatkozatot:

i) A 19. cikk (7) bekezdéséről: "Amennyiben a Tanács valamely tagja úgy ítéli meg, hogy egy eljárási határozattervezet, amelyet a 19. cikk (7) bekezdése szerint a Corepernek nyújtottak be elfogadásra, érdemi kérdést vet fel, a határozattervezetet a Tanács elé kell terjeszteni."

( 21 ) E rendelkezések nem érintik a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságnak az EUMSZ 134. cikkében megállapított szerepét és az erre vonatkozó meglévő tanácsi határozatokat (HL L 358., 1998.12.31., 109. o. és HL L 5., 1999.1.9., 71. o.).

( 22 ) Lásd az alábbi j) nyilatkozatot:

j) A 21. cikkről: "A munkacsoportok jelentéseit, továbbá minden más, a Coreper tanácskozásainak alapjául szolgáló dokumentumot időben meg kell küldeni a delegációknak, hogy azokat meg tudják vizsgálni."

( 23 ) Lásd az alábbi k) nyilatkozatot:

k) A 22. cikkről: "A Tanács Jogi Szolgálatának feladata az is, hogy segítséget nyújtson az EUMSZ 76. cikkének b) pontja szerinti kezdeményezést tevő tagállamoknak, különösen az ilyen kezdeményezések szövegezése minőségének ellenőrzésében, amennyiben az érintett tagállam ilyen segítségnyújtásra felkéri." Lásd az alábbi l) nyilatkozatot:

l) A 22. cikkről: "A Tanács tagjai a jogalkotási szövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó javaslatokra az ilyen javaslatoknak a Főtitkárság általi szétosztásától számított 30 napon belül megteszik észrevételeiket. A Tanács tagjai biztosítják, hogy valamely, jogalkotási szövegek átdolgozására tett javaslatnak az előző jogi aktusból tartalmi módosítás nélkül átvett rendelkezéseit az egységes szerkezetbe foglalásra vonatkozó javaslatok vizsgálatára meghatározott elveknek megfelelően vizsgálják meg."

( 24 ) HL C 73., 1999.3.17., 1. o.

( 25 ) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés első albekezdése megegyezik az EUMSZ 240. cikkének (2) bekezdésével.

( 26 ) Ezt a formációt az EUSZ 16. cikke (6) bekezdésének második albekezdése hozta létre.

( 27 ) Ezt a formációt az EUSZ 16. cikke (6) bekezdésének harmadik albekezdése hozta létre.

( 28 ) Ideértve a költségvetést is.

( 29 ) Ideértve a polgári védelmet is.

( 30 ) Ideértve az idegenforgalmat is.

( 31 ) Ideértve az audiovizuális ügyeket is.

( 32 ) Lásd az alábbi m) nyilatkozatot:

m) Az I. melléklet második bekezdéséről: "Az elnökség a Tanács napirendjét az összefüggő napirendi pontok csoportosításával úgy szervezi meg, hogy elősegítse az illetékes nemzeti képviselők részvételét, különösen amennyiben egy adott tanácsi formációban világosan elkülöníthető témacsoportokkal kell foglalkozni."

( 33 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

( 34 ) Lásd az alábbi n) nyilatkozatot:

n) A IV. melléklet (1) bekezdésének h) pontjáról: "A Tanács megerősíti, hogy továbbra is alkalmazni kell azon jelenlegi gyakorlatot, amely szerint a tanácskozásai alapjául szolgáló szövegeket minden nyelven el kell készíteni."

( 35 ) Lásd az alábbi o) nyilatkozatot:

o) A VI. melléklet A. szakasza 4. pontja a) alpontjának ii. alpontjáról: "A Tanács emlékeztet arra, hogy a Szerződésekben előírt olyan esetekben, amikor egy jogi aktus nem alkalmazandó minden tagállamra vagy tagállamban, világosan meg kell adni annak területi hatályát az érintett jogi aktus indokolásában és tartalmi részében."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0937 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0937&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009D0937-20230101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009D0937-20230101&locale=hu

Tartalomjegyzék