31988L0409[1]

A Tanács irányelve (1988. június 15.) a hazai piacra szánt húsra vonatkozó egészségügyi szabályok, valamint e hús vizsgálatával kapcsolatban a 85/73/EGK irányelv szerint felszámítandó díjak mértékének megállapításáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1988. június 15.)

a hazai piacra szánt húsra vonatkozó egészségügyi szabályok, valamint e hús vizsgálatával kapcsolatban a 85/73/EGK irányelv szerint felszámítandó díjak mértékének megállapításáról

(88/409/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a legutóbb a 3805/87/EGK rendelettel ( 4 ) módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/433/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) előírja a Közösségen belüli kereskedelemre szánt friss hús egészségügyi vizsgálatát és ellenőrzését;

mivel célszerű ugyanilyen vizsgálatokat végezni az egyes tagállamok belső piacára szánt friss hús tekintetében is a Közösségen belüli szabad áramlás biztosítása céljából, valamint elkerülendő a közös piacszervezés alá tartozó termékek versenyének torzulását, egységes egészségvédelmi feltételeket biztosítva ugyanakkor a fogyasztók számára;

mivel a friss hús és a baromfihús egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzésének finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i 85/73/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 2. cikkének (1) bekezdése szerint a 64/433/EGK irányelv alapján nem engedélyezett vágóhidakról származó friss hús esetében szedendő díjak mértékét kizárólag a kérdéses hús vizsgálatára vonatkozó szabályok elfogadásával kapcsolatban rögzítik;

mivel tekintettel a 64/433/EGK irányelvben meghatározott vizsgálati szabályoknak a helyi fogyasztásra levágott összes állatra történő kiterjesztésére, továbbá arra, hogy ezt a húst alá kell vetni az egyes hormonhatású anyagok, valamint minden tireosztatikus hatású anyag betiltásáról szóló 81/602/EGK irányelv kiegészítéséről szóló, 1985. július 16-i 85/358/EGK tanácsi irányelvben ( 7 ) említett ellenőrzéseknek, valamint tekintettel a szermaradványok jelenléte tekintetében az állatok és a friss hús vizsgálatáról szóló, 1986. szeptember 16-i 86/469/EGK tanácsi irányelvre ( 8 ), célszerű a helyi fogyasztásra szánt hús esetében a friss hús egészségügyi vizsgálatával és ellenőrzésével kapcsolatban a 85/73/EGK irányelv szerint felszámítandó díjak mértékének megállapításáról szóló, 1988. június 15-i 88/408/EGK tanácsi határozatban ( 9 ) meghatározott díjakkal azonos szintű díjakat megállapítani;

mivel azonban ebben a szakaszban nem időszerű a mezőgazdasági termelő személyes szükségleteinek céljára történő vágás kérdésének közösségi szintű szabályozása;

mivel különleges földrajzi adottságaiból eredő nehézségek miatt további kétéves időszakot kell biztosítani a Görög Köztársaságnak ahhoz, hogy a vizsgálati szabályokat alkalmazni tudja, és a vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel kapcsolatos díjak szedéséhez szükséges mechanizmust be tudja vezetni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a legutóbb a 3805/87/EGK rendelettel módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) 15. cikkének b) pontja alapján elfogadandó rendelkezések sérelme nélkül meghatározza a tagállamok hazai piacaira szánt hús egészségügyi vizsgálatának szabályait és az egészségügyi vizsgálat díjainak mértékét.

Ezen irányelv alkalmazásában a 64/433/EGK irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

Ezen irányelv nem érinti a mezőgazdasági termelők személyes szükségleteinek céljára levágott állatokra vonatkozó nemzeti szintű szabályokat, amennyiben e szabályok garanciát nyújtanak arra, hogy az ilyen állatból származó húst nem hozzák forgalomba.

2. cikk

1996. január 1-jétől a tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak biztosítására, hogy a területükön a hazai értékesítés céljából előállított valamennyi friss hús a 64/433/EGK irányelv rendelkezéseinek megfelelően engedélyezett intézményből származzon.

3. cikk

A 85/73/EGK irányelv az alábbi cikkel egész!ül ki:

"2a. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a 86/469/EGK irányelv 6., 8. és 9. cikkében említett ellenőrzések költségeit az 1. cikkben meghatározott díjakkal ellentételezik."

4. cikk

A 88/408/EGK határozat 2. cikke szerinti díjak szintje az ezen irányelv 2. cikkével összhangban előállított és vizsgált friss húsra, illetve a 71/118/EGK irányelv 16a. cikkében említett húsra vonatkozik.

5. cikk

(1) A Tanács 1989. október 1-jét megelőzően a Bizottság javaslatára, minősített többséggel eljárva meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján a 64/433/EGK irányelv további követelményei kiterjeszthetők a fenti irányelv alapján nem engedélyezett létesítményekre vagy vágóhidakra, és e célból felülvizsgálja a különösen a fenti irányelv 3. cikkének (1) bekezdése A) albekezdésének d) pontjában, illetve az 5. cikkében meghatározott kritériumokat, hogy megakadályozza bizonyos hús kereskedelmét és elfogadja a termelésüket kizárólag a helyi piacra korlátozni kívánó vágóhidak által betartandó, minimális higiéniai és vizsgálati követelményekre vonatkozó szabályokat.

(2) A fenti határidővel és eljárással az alábbiakat kell elfogadni a jelenleg hazai piacra korlátozott hús tekintetében:

- új vágás előtti (ante mortem) és vágás utáni (post mortem) egészségügyi vizsgálati szabályok a baromfihúsra vonatkozóan,

- az ellenőrök kisegítő személyzetének szakmai végzettségére, előírt képzésére és az általuk végzendő feladatokra vonatkozó rendelkezések.

6. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1991. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A Görög Köztársaságnak azonban további kétéves időszak áll rendelkezésére ahhoz, hogy megfeleljen ezen irányelvnek.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 302., 1986.11.27., 4. o. és HL C 298., 1987.11.7., 4. o.

( 2 ) HL C 281., 1987.10.19., 202. o.

( 3 ) HL C 83., 1987.3.30., 2. o.

( 4 ) HL L 357., 1987.12.19., 1. o.

( 5 ) HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

( 6 ) HL L 32., 1985.2.5., 14. o.

( 7 ) HL L 191., 1985.7.23., 46. o.

( 8 ) HL L 275., 1986.9.26., 36. o.

( 9 ) HL L 194., 1988.7.22., 24. o.

( 10 ) HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31988L0409 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31988L0409&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01988L0409-19920701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01988L0409-19920701&locale=hu