31985L0073[1]

A Tanács irányelve (1985. január 29.) a friss hús és a baromfihús egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzésének finanszírozásáról

A Tanács irányelve

(1985. január 29.)

a friss hús és a baromfihús egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzésének finanszírozásáról

(85/73/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a fogyasztó számára biztosított egészségügyi óvintézkedések egységessé tétele érdekében a legutóbb a 83/90/EGK irányelvvel [4] módosított 64/433/EGK irányelv [5] előírta a várhatóan Közösségen belüli kereskedelembe kerülő friss hús egészségügyi vizsgálatának és ellenőrzésének végrehajtását;

mivel a Közösségen belüli egészség- és állategészség-védelem érdekében a legutóbb a 83/91/EGK irányelvvel [6] módosított 72/462/EGK irányelv [7] előírja, hogy a tagállamok illetékes hatóságai friss hús behozatalakor egészségügyi ellenőrzést végezzenek, illetve hogy a tagállamok és a Bizottság állat-egészségügyi szakértői vizsgálatokat végezzenek az exportáló harmadik országokban;

mivel a 64/433/EGK irányelv kizárólag a Közösségen belüli kereskedelembe várhatóan bekerülő friss húsra vonatkozik; mivel azonban a tagállamok hatóságai nemzeti szintű ellenőrzést vezettek be a kizárólag a nemzeti piacukra szánt friss húsra vonatkozólag;

mivel a legutóbb a 84/642/EGK irányelvvel [8] módosított 71/118/EGK tanácsi irányelv [9] rendelkezik a friss baromfihús egészségügyi vizsgálatáról és ellenőrzéséről;

mivel ezek az egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések olyan díjak szedését teszik szükségessé, amelyeket jelenleg az egyes tagállamokban különböző módon finanszíroznak; mivel ezek az eltérések befolyásolhatják a versenyfeltételeket olyan termelési ágazatok között, amelyek legnagyobbrészt közös piacszervezés alá tartoznak;

mivel e helyzet orvoslására a fent említett egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések finanszírozása tekintetében összehangolt szabályokat kell megállapítani;

mivel a nemzeti szintű irányítás és finanszírozás előírásai és közigazgatási eljárásai miatt további kétéves időszakot kell biztosítani a Görög Köztársaságnak ahhoz, hogy a vizsgálatokkal és ellenőrzésekkel kapcsolatos díjak szedéséhez szükséges mechanizmus alkalmazását megkezdhesse,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) 1986. január 1-jétől a tagállamok biztosítják, hogy:

- a (2) bekezdésben említett állatok levágásakor az egészségügyi vizsgálatok és ellenőrzések költségei ellenében díjat fizetnek,

- mind a 71/118/EGK irányelv 15. cikkében előírt egyenlő bánásmód, mind pedig a 72/462/EGK irányelvben előírt költségek fedezetének biztosítása céljából rendelkezés születik a fenti irányelvekben szereplő, harmadik országokból importált hússal kapcsolatos díjak szedéséről,

- tilos a díjak mindennemű közvetlen vagy közvetett visszatérítése.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában "állatok": a következő háziállatfajok friss húsa: szarvasmarhaféle (beleértve a bölényt is), sertés, juh- és kecskeféle, háziasított egypatás állatok és tyúk, pulyka, gyöngytyúk, kacsa és liba.

2. cikk

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján, minősített többséggel eljárva 1986. január 1-jét megelőzően döntést hoz az 1. cikk (1) bekezdésének első két francia bekezdésében szereplő díjak alapszintjéről, illetve szintjeiről, ezen irányelv végrehajtásának részletes szabályairól és elveiről, valamint a lehetséges kivételekről. A 64/433/EGK irányelv alapján nem jóváhagyott vágóhidakról származó hússal kapcsolatban beszedendő díjak mértékét azonban csak akkor rögzítik, ha a Tanács a kérdéses hús vizsgálatának szabályait elfogadja a fenti időpont előtt.

(2) A tagállamok jogosultak az (1) bekezdésben meghatározott szintet vagy szinteket meghaladó összeg szedésére, amennyiben az egyes tagállamok által szedett összes díj nem haladja meg a tényleges vizsgálati költségeket.

3. cikk

A Bizottság 1990. január 1-jét megelőzően jelentést nyújt be a szerzett tapasztalatokról, valamint javaslatokat tesz a fenti cikkek esetleges módosítására.

4. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek legkésőbb 1986. január 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A Görög Köztársaságnak azonban további kétéves időszak áll rendelkezésére ahhoz, hogy megfeleljen ezen irányelvnek.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1985. január 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Andreotti

[1] HL C 168., 1984.6.28., 4. o., HL C 97., 1981.4.29., 12. o. és HL C 162., 1984.6.22., 10. o.

[2] HL C 87., 1982.4.5., 116. o. és az 1985. január 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 307., 1984.11.19., 1. o. és az 1984. december 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 59., 1983.3.5., 10. o.

[5] HL 121., 1964.7.29., 2012/64. o.

[6] HL L 59., 1983.3.5., 34. o.

[7] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.

[8] HL L 339., 1984.12.27., 26. o.

[9] HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985L0073 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985L0073&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.