32016D0159[1]

A Bizottság (EU) 2016/159 végrehajtási határozata (2016. február 4.) a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról (az értesítés a C(2016) 524. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/159 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2016. február 4.)

a 652/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett növénykárosítók elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó támogatási kérelmek, illetve kifizetési kérelmek, valamint a velük kapcsolatos információk benyújtására vonatkozó eljárások megállapításáról

(az értesítés a C(2016) 524. számú dokumentummal történt)

1. cikk

Előzetes tájékoztatás a becsült költségekről

Annak érdekében, hogy uniós pénzügyi hozzájárulásban részesülhessenek, a tagállamok a 652/2014/EU rendelet 17. cikkében felsorolt valamely károsító jelenlétének hivatalos megerősítésétől számított két hónapon belül előzetes tájékoztatást nyújtanak a károsító által okozott járvány kitöréséről. Az előzetes tájékoztatást az e határozat I. mellékletében található mintának megfelelő elektronikus fájl használatával kell benyújtani. A Bizottságnak tett, a 2014/917/EU végrehajtási határozat 1. és 2. cikkében ismertetett bejelentések ilyen előzetes tájékoztatásnak minősülnek.

A tagállamok legkésőbb a károsító jelenlétének hivatalos megerősítését követő hat hónapon belül a 652/2014/EU rendelet 16. cikke (1) bekezdésének megfelelően támogatási kérelmet nyújtanak be a Bizottságnak az e határozat II. mellékletében található 1. és 2. mintának megfelelő elektronikus fájl használatával.

A kérelemnek tartalmaznia kell a következő információkat:

a) a becsült működési költségek a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említettek szerint;

b) a harmadik felekkel kötött szolgáltatási szerződések becsült költségei a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említettek szerint;

c) a tulajdonosoknak és a piaci szereplőknek fizetett kártérítés becsült költségei a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említettek szerint;

d) adott esetben a károsító felszámolásához elengedhetetlen bármely egyéb, a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének e) pontja szerinti becsült költség, megfelelő indoklással ellátva;

e) a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontja értelmében a megsemmisített növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak értékéért a tulajdonosoknak fizetendő kártérítés becsült költsége.

A második bekezdésben említett információk benyújtását követően a tagállamok háromhavonta aktualizált információkat nyújtanak be az említett bekezdés szerinti költségekről.

Az olyan károsítók felszámolásához és/vagy visszaszorításához nélkülözhetetlen becsült költségek ellensúlyozását célzó támogatás iránti kérelmek, amelyekre vonatkozóan a korábbi naptári években már nyújtottak be kérelmet, tartalmazzák az e határozat aktualizált II. mellékletében (1. és 2. minta) foglaltakat.

2. cikk

Kifizetési kérelmek

Az éves finanszírozási döntésben meghatározott végső időpontot, vagy a károsító felszámolásának és/vagy visszaszorításának igazolását követő hat hónapon belül - attól függően, melyik következik be korábban - a tagállamok benyújtják a Bizottságnak a következőket:

a) a felmerült elszámolható költségekre vonatkozó kifizetési kérelem az e határozat III. mellékletében található 1. és 2. mintának megfelelő elektronikus fájl használatával; következésképpen adott esetben a III. melléklet (1) bekezdésében szereplő kifizetési kérelem alkalmazandó;

b) végleges technikai jelentés e határozat IV. mellékletének megfelelően;

c) a 652/2014/EU rendelet 18. cikke (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott intézkedések hatálya alá tartozó megsemmisített növények, növényi termékek vagy egyéb tárgyak értékéért a tulajdonosoknak fizetendő kártérítés iránti kérelmek tartalmazzák az e határozat III. mellékletének (2) bekezdésében foglaltakat.

3. cikk

Átváltási árfolyam

Ha egy tagállamnál a becsült költségek vagy kiadások összegei nem euróban merültek fel, akkor az érintett tagállam azokat átváltja euróra az Európai Központi Bank által annak a hónapnak az első napja előtti utolsó kereskedelmi napon jegyzett árfolyamon, amelyben az érintett tagállam a kérelmet benyújtja.

4. cikk

Ez a határozat a károsítók által okozott járványok olyan kitörései tekintetében alkalmazandó, amelyeket 2017. január 1-jétől jelentettek be a Bizottságnak.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

IV. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D0159 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0159&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016D0159-20170630 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016D0159-20170630&locale=hu

Tartalomjegyzék