32014D0917[1]

2014/917/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2014. december 15. ) a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (az értesítés a C(2014) 9460. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2014. december 15.)

a károsítók jelenlétének, valamint a tagállamok által hozott vagy tervezett intézkedéseknek a bejelentése tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

(az értesítés a C(2014) 9460. számú dokumentummal történt)

(2014/917/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A károsítók jelenlétének a 2000/29/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő bejelentése vagy a károsítók tényleges vagy gyanított megjelenésének ugyanazon irányelv 16. cikke (2) bekezdése első albekezdésében foglaltaknak megfelelő bejelentése tartalmaz minden információt, amely lehetővé teszi a Bizottságnak vagy más tagállamoknak, hogy megtervezzék és végrehajtsák az adott esetben uniós vagy regionális szinten leghatékonyabb lehetséges fellépést. Ez az Unió területének a bármely lehetséges forrásból származó növény-egészségügyi kockázattal szembeni átfogó védelmének biztosításához szükséges.

(2) A gyors fellépés érdekében az említett bejelentések egyes adatait a károsítók jelenléte vagy megjelenése megerősítésétől számított nyolc munkanapon belül be kell nyújtani, figyelembe véve jelentőségüket és a gyors benyújtás megvalósíthatóságát, továbbá a megerősítést követően legfeljebb harminc nappal minden előírt adatot be kell nyújtani.

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy a Bizottság és a tagállamok értesüljenek bármely változásról, a bejelentő tagállam a lehető leghamarabb aktualizálja a bejelentést, amennyiben bármilyen releváns új információ válik számára hozzáférhetővé, vagy amennyiben az előírt információk benyújtását követően releváns intézkedést hoz.

(4) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A bejelentések tartalma

(1) Amikor a tagállamok a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottságnak és a többi tagállamnak bejelentik a károsítók jelenlétét vagy megjelenését, illetve az ugyanazon irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelően bejelentik a károsító tényleges megjelenését, benyújtják a mellékletben előírt információkat.

(2) Amikor a tagállamok a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelően a Bizottságnak és a többi tagállamnak jelentést tesznek a károsítók megjelenésének gyanújáról, adott esetben benyújtják a mellékletben előírt információkat is.

2. cikk

A bejelentések benyújtására vonatkozó határidők

(1) A károsító a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében és 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelő jelenléte vagy tényleges megjelenése illetékes hivatalos szerv általi megerősítését követő nyolc munkanapon belül a tagállamok bejelentést tesznek, amely tartalmazza legalább a melléklet 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 5.6., 6.4. és 8. pontjában feltüntetett információkat.

(2) A károsító a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének első albekezdésében és 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelő jelenléte vagy tényleges megjelenése illetékes hivatalos szerv általi megerősítését követő harminc napon belül a tagállamok bejelentést tesznek, amely tartalmazza legalább a mellékletnek az (1) bekezdésben nem szereplő pontjaiban feltüntetett információkat.

(3) Legfeljebb nyolc munkanapon belül azt követően, hogy az illetékes hivatalos szerv gyanút fogalmaz meg a károsító a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelő tényleges megjelenése tekintetében, a tagállamok bejelentést tesznek, amely tartalmazza legalább a melléklet 1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 3.1, 4.1., 5.1., 5.2., 6.4. és 8. pontjában feltüntetett információkat.

(4) Legfeljebb harminc napon belül azt követően, hogy az illetékes hivatalos szerv gyanút fogalmaz meg a károsító a 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésében foglaltaknak megfelelő tényleges megjelenése tekintetében, a tagállamok bejelentést tesznek, amely tartalmazza a mellékletnek a (3) bekezdésben nem szereplő pontjaiban feltüntetett információkat.

(5) A tagállamok aktualizálják az (1)-(4) bekezdésben említett bejelentéseket, amennyiben bármely új releváns információ került birtokukba és azt ellenőrizték, vagy amint új intézkedést hoztak.

3. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2014. december 15-én.

a Bizottság részéről

Vytenis ANDRIUKAITIS

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

MELLÉKLET

AZ 1. CIKKBEN EMLÍTETT BEJELENTÉSEK TARTALMA

1. A bejelentésre vonatkozó általános információk

1.1. Cím. Az érintett károsító tudományos nevének, fellelhetősége helyének és annak az információnak a feltüntetése, hogy első előfordulásról van-e szó. A tudományos név az alábbiak valamelyike: Esetleges magyarázó feljegyzések benyújtása.

a) A károsító tudományos neve a 2000/29/EK irányelvben említetteknek vagy az említett irányelv 16. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott intézkedésekben említettnek megfelelően, ideértve adott esetben a patotípust; vagy

b) amennyiben az a) pont nem alkalmazandó, egy nemzetközi szervezet által jóváhagyott tudományos név, ideértve a patotípust, valamint a szervezet neve; vagy

c) amennyiben sem az a), sem a b) pont nem alkalmazandó, a tudományos név feltüntetése a legmegbízhatóbb információforrásból, a forrásra való hivatkozással.

1.2. Összefoglaló. A 3-7. pontban szereplő információk összefoglalójának benyújtása.

1.3. Az alábbi elemek valamelyikének feltüntetése: 1. részleges bejelentés a 2. cikk (1) vagy (3) bekezdése szerint; 2. bejelentés a 2. cikk (2) vagy (4) bekezdése szerint; 3. a bejelentés aktualizálása a 2. cikk (5) bekezdése szerint; 4. záró bejegyzés, amely feltünteti a meghozott intézkedések befejezését és a befejezés indokait.

2. Információk az egyetlen hatóság és a felelős személyek vonatkozásában

2.1. A bejelentést benyújtó, a 2000/29/EK/irányelv 1. cikkének (4) bekezdésében említett egyetlen hatóság neve (a továbbiakban: egyetlen hatóság). Az alábbi szavak feltüntetése: "Bejelentés a következőtől", majd az egyetlen hatóság neve, valamint a hatóság tagállama.

2.2. Az egyetlen hatóság hivatalos elérhetősége. Az érintett bejelentés tekintetében az egyetlen hatóság által hivatalos elérhetőségként megadott személy neve, telefonszáma és e-mail címe. Amennyiben egynél több személyt tüntettek fel, ennek indokolása.

3. A károsító fellelhetősége helyének meghatározása.

3.1. A károsító fellelhetősége helyének a lehető legpontosabb meghatározása, adott esetben feltüntetve legalább egy közigazgatási régiót (pl. település, város, tartomány).

3.2. A 3.1. pontot kiegészítve az érintett területre vonatkozó térkép(ek). Észrevételek formájában lehetséges információk benyújtása a határokról, hivatkozva a statisztikai célú területi egységek Eurostat által kidolgozott nómenklatúrájára (NUTS) vagy földrajzi kódokra, légi felvételekre vagy GPS-koordinátákra.

4. A bejelentés indokával, valamint az érintett terület és tagállam károsítóval kapcsolatos helyzetével összefüggő információk.

4.1. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1. az érintett tagállamban a károsító első megerősített vagy gyanított jelenléte; 2. a károsító megerősített vagy gyanított megjelenése az érintett tagállam területének olyan részén, ahol korábban nem fordult elő. A 2. opció esetén és adott esetben annak feltüntetése, hogy a károsító az érintett tagállam területének olyan részén jelent meg, ahol e károsító korábban jelen volt, de jelenlétét felszámolták.

4.2. Annak a területnek a károsítóval kapcsolatos helyzete a hivatalos megerősítést követően, ahol a károsító jelenlétét megállapították. Az alábbi opciók közül egy vagy több feltüntetése, magyarázattal kiegészítve: 1. Jelenlét: az érintett terület minden részén; 2. Jelenlét: az érintett terület meghatározott részein; 3. Jelenlét: a terület meghatározott részein, ahol nem termesztenek gazdanövényeket; 4: Jelenlét: felszámolás alatt; 5. Jelenlét: elszigetelés alatt; 6. Jelenlét: alacsony prevalencia; 7. Nincs jelen: A károsító előfordult, de jelenlétét felszámolták; 8. Nincs jelen: A károsító előfordult, de előfordulása a felszámolástól eltérő okokból megszűnt; 9. Átmeneti (a károsító jelenléte várhatóan nem lesz tartós): nincs szükség intézkedésre; 10. Átmeneti: intézkedés szükséges, megfigyelés alatt; 11. Átmeneti: intézkedés szükséges, felszámolás alatt; 12. Egyéb.

4.3. Az érintett tagállam károsítóval kapcsolatos helyzete a károsító jelenlétének hivatalos megerősítését vagy gyanított jelenlétét megelőzően. Az alábbi opciók közül egy vagy több feltüntetése, magyarázattal kiegészítve: 1. Jelenlét: az érintett tagállam minden részén; 2. Jelenlét: az érintett tagállam egyes részein; 3. Jelenlét: a tagállam meghatározott részein, ahol nem termesztenek gazdanövényeket; 4. Jelenlét: Évszakhoz kötött; 5: Jelenlét: felszámolás alatt; 6. Jelenlét: elszigetelés alatt, amennyiben felszámolás nem lehetséges 7. Jelenlét: alacsony prevalencia; 8. Nincs jelen: nincs a károsítóra vonatkozó nyilvántartás; 9. Nincs jelen: A károsítót felszámolták; 10. Nincs jelen: A károsító a felszámolástól eltérő okokból már nincs jelen; 11. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó nyilvántartás érvénytelen; 12. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó nyilvántartás nem megbízható; 13. Nincs jelen: csak elfogás 14. Átmeneti: nincs szükség intézkedésre; 15. Átmeneti: intézkedés szükséges, megfigyelés alatt; 16. Átmeneti: intézkedés szükséges, felszámolás alatt; 17. Egyéb.

4.4. Az érintett tagállam károsítóval kapcsolatos helyzete a károsító jelenlétének hivatalos megerősítését követően. Az alábbi opciók közül egy vagy több feltüntetése, magyarázattal kiegészítve: 1. Jelenlét: az érintett tagállam minden részén; 2. Jelenlét: az érintett tagállam egyes részein; 3. Jelenlét: a tagállam meghatározott részein, ahol nem termesztenek gazdanövény(ek)et; 4. Jelenlét: Évszakhoz kötött; 5: Jelenlét: felszámolás alatt; 6. Jelenlét: elszigetelés alatt, amennyiben felszámolás nem lehetséges 7. Jelenlét: alacsony prevalencia; 8. Nincs jelen: A károsítót felszámolták; 9. Nincs jelen: A károsító a felszámolástól eltérő okokból már nincs jelen; 10. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó nyilvántartás érvénytelen; 11. Nincs jelen: A károsítóra vonatkozó nyilvántartás nem megbízható; 12. Nincs jelen: csak elfogás 13. Átmeneti: nincs szükség intézkedésre; 14. Átmeneti: intézkedés szükséges, megfigyelés alatt; 15. Átmeneti: intézkedés szükséges, felszámolás alatt; 16. Egyéb.

5. A károsító kiszűrésére, a mintavételre, a vizsgálatra és a megerősítésre vonatkozó információk.

5.1. A károsító jelenléte vagy megjelenése megállapításának módja. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1. a károsítóval kapcsolatos hatósági vizsgálat; 2. a károsító jelenlegi vagy korábbi megjelenésével kapcsolatos vizsgálat; 3. bármely típusú növény-egészségügyi ellenőrzések; 4. az érintett károsító konkrét jelenlétével kapcsolatos vissza- és utókövetési vizsgálat; 5. a növény-egészségügyi céloktól eltérő célú hatósági ellenőrzések; 6. ágazati szereplők, laboratóriumok vagy egyéb személyek által benyújtott információk; 7. tudományos információk; 8. egyéb. További észrevételek szabad szöveg vagy csatolt dokumentumok formájában tehetők. A 8. opció esetében pontos meghatározás szükséges. Adott esetben fel kell tüntetni a vizsgálat(ok) időpontját, a vizsgálati módszer leírását (ideértve adott esetben a szemrevételezést vagy más ellenőrzéseket), valamint az ellenőrzés helyszínének rövid leírását, az ellenőrzés megállapításait és a kép(ek)et. A 3. és 4. opció esetében fel kell tüntetni a vizsgálat(ok) időpontját, valamint vizsgálati módszer leírását (ideértve adott esetben a szemrevételezést vagy más ellenőrzéseket). Lehetőleg be kell nyújtani az ellenőrzés helyszínének rövid leírását, az ellenőrzés megállapításait és a kép(ek)et.

5.2. A megállapítások időpontja: Annak az időpontnak a feltüntetése, amikor az illetékes hivatalos szerv megállapította a károsító jelenlétét vagy megjelenését, vagy megkapta a megállapítással kapcsolatos első információkat. Ha a károsítót nem az illetékes hivatalos szerv mutatta ki, hanem egy másik személy, annak az időpontnak a feltüntetése, amikor e személy a károsítót megtalálta, valamint azé az időponté, amikor e személy értesítette az illetékes hivatalos szervet.

5.3. Mintavétel laboratóriumi elemzés céljára. Adott esetben a laboratóriumi elemzésre irányuló mintavételi eljárásra vonatkozó információk benyújtása, ideértve a dátumot, a módszert és a mintanagyságot. Képek csatolása lehetséges.

5.4. Laboratórium. Adott esetben az érintett károsító azonosításában részt vevő laboratórium(ok) neve és címe.

5.5. Diagnosztikai módszerek. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1. Szakértő által értékelt vizsgálati terv szerint; 2. Egyéb, az érintett módszer megadásával. Az 1. opció esetében egyértelműen hivatkozni kell az érintett vizsgálati tervre és adott esetben az attól való bármely eltérésre.

5.6. A károsító azonosítása hivatalos megerősítésének időpontja.

6. A fertőzött területre, valamint e területen a fertőzés súlyosságára és forrására vonatkozó információk.

6.1. A fertőzött terület mérete és körülhatárolása. Az alábbi lehetőségek közül egy vagy több feltüntetése: 1. fertőzött terület (m2, ha, km2); 2. a fertőzött növények száma (darab); 3. a fertőzött növényi termékek mennyisége (tonna, m3); 4. a körülhatárolt terület GPS-koordinátái vagy bármely más konkrét leírása. Hozzávetőleges adatok benyújtása lehetséges, ugyanakkor magyarázatban kell indokolni a pontos számadatok hiányát.

6.2. A fertőzött terület és környéke jellemzői. Az alábbi lehetőségek közül egy vagy több feltüntetése: Minden egyes opciónál fel kell tüntetni, hogy az érintett fertőzés érint-e az alábbi elemek közül egyet vagy többet: ültetésre szánt növények, egyéb növények, növényi termékek.

(1) Szabad tér - termelési terület

(1.1) földterület (szántóföld, legelő);

(1.2) gyümölcsös/szőlőültetvény;

(1.3) szaporítóiskola;

(1.4) erdő.

(2) Szabad tér - egyéb.

(2.1) magánkert;

(2.2) nyilvános terek;

(2.3) természetmegőrzési terület;

(2.4) vadon élő növények természetmegőrzési területen kívüli területeken;

(2.5) egyéb, a konkrét eset meghatározásával.

(3) Fizikailag zárt helyszín

(3.1) üvegház;

(3.2) magánterület, amely nem üvegház;

(3.3) nyilvános terület, amely nem üvegház;

(3.4) egyéb, a konkrét eset meghatározásával.

6.3. Gazdanövények a fertőzött területen és környékén. A területen található gazdanövények tudományos nevének feltüntetése, a 6.4. pont szerint. További információ nyújtható be a területen található gazdanövények sűrűségéről, hivatkozva a növénytermesztési gyakorlatokra, az élőhely konkrét jellemzőire vagy a területen termelt, fertőzésre fogékony növényi termékekre.

6.4. Fertőzött növény(ek), növényi termék(ek) és más tárgy(ak). A fertőzött gazdanövény(ek) tudományos neve.

Adott esetben benyújthatók a fajtára vagy növényi termékek esetében az árutípusra vonatkozó információk.

6.5. A területen jelen lévő vektorok. Adott esetben az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: További információ nyújtható be a vektorok sűrűsége vagy a vektorok vonatkozásában jelentős növények jellemzői tekintetében.

a) a vektorok tudományos neve legalább nemzetség szintjén a 2000/29/EK irányelvben említetteknek vagy az említett irányelv 16. cikkének (3) bekezdése szerint elfogadott intézkedésekben említettnek megfelelően, vagy

b) amennyiben az a) pont nem alkalmazandó, egy nemzetközi szervezet által jóváhagyott tudományos név, valamint a szervezet neve, vagy

c) amennyiben sem az a), sem a b) pont nem alkalmazandó, a tudományos név feltüntetése a legmegbízhatóbb információforrásból, a forrásra való hivatkozással.

6.6. A kitörés súlyossága. A fertőzés jelenlegi mértékének leírása, a tünetek és az okozott kár leírása és adott esetben előrejelzések csatolása, amint ilyen információ elérhető.

6.7. A kitörés forrása. Adott esetben a károsító területre való bejutásának megerősített útvonala vagy - amennyiben még nem történt megerősítés - feltételezett útvonala. Csatolható a károsító megerősített vagy lehetséges eredetére vonatkozó információ.

7. Hatósági növény-egészségügyi intézkedések.

7.1. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések elfogadása. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése, magyarázó feljegyzéssel: 1. Kémiai, biológiai vagy fizikai kezelés formájában hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre került sor; 2. A kémiai, biológiai vagy fizikai kezeléstől eltérő formában sor került hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre; 3. Hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre fog sor kerülni; 4. Még nem született határozat arról, hogy sor kerül-e hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre; 5. Nem kerül sor hatósági növény-egészségügyi intézkedésekre. Amennyiben körülhatárolt terület kijelölésére kerül sor, az 1., 2. és 3. opció esetében annak feltüntetése, hogy ezekre az intézkedésekre az ilyen területen vagy azon kívül kerül-e sor. Az 5. opció esetében a hatósági növény-egészségügyi intézkedések elmaradásának indoklása.

7.2. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések elfogadásának időpontja. Ideiglenes intézkedések esetén a várható időtartam feltüntetése.

7.3. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések hatálya alá tartozó terület azonosítása. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések által érintett területek meghatározásához használt módszer feltüntetése. Amennyiben vizsgálatokra került sor, e vizsgálatok eredményei.

7.4. A hatósági növény-egészségügyi intézkedések céljai. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1. felszámolás; 2. ha a felszámolás nem lehetséges, elszigetelés.

7.5. Az áruk mozgását érintő intézkedések. Az alábbi lehetőségek valamelyikének feltüntetése: 1. az intézkedések érintik az áruk Unióba való behozatalát vagy Unión belüli szállítását; 2. az intézkedések nem érintik az áruk Unióba való behozatalát vagy Unión belüli szállítását. Az 1. opció esetén az intézkedések leírása.

7.6. Specifikus vizsgálatok. Amennyiben a hatósági növény-egészségügyi intézkedések részeként vizsgálatokra kerül sor, a vizsgálatok módszertanának, időtartamának és hatókörének feltüntetése.

8. A károsítóra vonatkozó kockázatelemzés/kockázatértékelés Az alábbi lehetőségek feltüntetése: 1. Nincs szükség károsítóra vonatkozó kockázatelemzésre (a károsító szerepel a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében vagy az említett irányelv 16. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott intézkedések hatálya alá tartozik); 2. A károsítóra vonatkozó kockázatelemzés vagy előzetes kockázatelemzés kidolgozás alatt van. 3. Készült a károsítóra vonatkozó előzetes kockázatelemzés; 4. Készült a károsítóra vonatkozó kockázatelemzés. A 3. és 4. opció esetében a főbb megállapítások bemutatása, valamint az érintett, a károsítóra vonatkozó kockázatelemzés csatolása vagy annak a forrásnak a feltüntetése, ahol az elemzés található.

9. Linkek releváns weboldalakhoz, egyéb információforrások.

10. A tagállamok felkérhetik a Bizottságot, hogy nyújtsa be az 1.1., 1.3., 3.1., 4.1-4.4., 5.1-5.6., 6.1-6.7., 7.1-7.6. és 8. pontban szereplő elemek közül egyre vagy többre vonatkozó információkat az Európai és Földközi-tenger melléki Növényvédelmi Szervezetnek.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014D0917 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014D0917&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék