31990D0258[1]

A Bizottság határozata (1990. május 10.) fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok spermája, petesejtjei és embrióik tenyésztéstechnikai bizonyítványainak megállapításáról

A Bizottság határozata

(1990. május 10.)

fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok spermája, petesejtjei és embrióik tenyésztéstechnikai bizonyítványainak megállapításáról

(90/258/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről szóló, 1989. május 30-i 89/361/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 6. cikkére,

mivel a 89/361/EGK irányelv 6. cikke úgy rendelkezik, hogy a 8. cikkben megállapított eljárással összhangban a Bizottságnak kell meghatároznia azt a tenyésztéstechnikai bizonyítványt, amelyet a tagállamok megkövetelhetnek a fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék, azok spermája, petesejtje és embrióik forgalomba hozatalakor;

mivel meg kell határozni a tenyésztéstechnikai bizonyítványokba belefoglalandó adatokat; mivel gyakorlati meggondolásokból meg kell határozni egy bizonyítványmintát, továbbá azokat a feltételeket, amelyek között a fajtatiszta tenyészjuhokat és tenyészkecskéket, azok spermáit, petesejtjeit és embrióikat kísérő dokumentumokba be lehet jegyezni az adatokat;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állattenyésztés-technikai Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék tenyésztéstechnikai bizonyítványában az alábbi adatokat adják meg:

- a kiállító szerv,

- a tenyésztési főkönyv neve,

- a tenyésztési főkönyvi bejegyzés száma,

- a kiállítás kelte,

- az azonosítási rendszer,

- azonosítás,

- születési dátum,

- fajta,

- ivar,

- a tenyésztő neve és címe,

- a tulajdonos neve és címe,

- származás:

Apa Nagyapa Nagyanya Tenyésztési főkönyvi szám | Tenyésztési főkönyvi szám Tenyésztési főkönyvi szám Anya Nagyapa | Nagyanya Tenyésztési főkönyvi szám Tenyésztési főkönyvi szám Tenyésztési főkönyvi szám |

(2) A bizonyítványban szerepelnek az állatra, továbbá annak szüleire és nagyszüleire vonatkozó teljesítményvizsgálatok eredményeit és genetikai értékük becslésének aktualizált eredményeit a forrással együtt, amennyiben ezeket a 90/256/EGK bizottsági határozattal [2] összhangban végezték.

2. cikk

Az 1. cikkben említett adatokat lehet feltüntetni:

1. az I. mellékletben található mintának megfelelő bizonyítványban;

2. a fajtatiszta tenyészjuhokat vagy tenyészkecskéket kísérő okmányokban, amely esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság az alábbi formulával igazolja, hogy az 1. cikkben meghatározott adatok szerepelnek az okmányokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezen okmányok tartalmazzák a 90/258/EGK bizottsági határozat 1. cikkében említett adatokat."

3. cikk

A fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék spermájának tenyésztéstechnikai bizonyítványában az alábbi adatok szerepelnek:

- a donor kosra vagy kecskebakra vonatkozó, az 1. cikkben meghatározott minden adat, továbbá - tejhasznú fajták esetében -, annak vércsoportját vagy egy ezzel egyenértékű, tudományos garanciákat nyújtó vizsgálat eredményei,

- a sperma azonosítását lehetővé tevő információk, begyűjtési időpontja, továbbá a spermagyűjtő központ és a címzett neve, és címe.

4. cikk

A 3. cikkben említett adatokat lehet feltüntetni:

1. a II. mellékletben található mintának megfelelő bizonyítványban;

2. a fajtatiszta tenyészjuhok vagy tenyészkecskék spermáját kísérő okmányokban, amely esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság az alábbi formulával igazolja, hogy a 3. cikkben meghatározott részletek szerepelnek az okmányokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezen okmányok tartalmazzák a 90/258/EGK bizottsági határozat 3. cikkében említett adatokat."

5. cikk

(1) A fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék petesejtjének tenyésztéstechnikai bizonyítványában az alábbi adatok szerepelnek:

- a donor anyajuhra vagy anyakecskére vonatkozó, az 1. cikkben meghatározott minden adat,

- a petesejt azonosítását lehetővé tevő információk, annak begyűjtési időpontja, továbbá a petesejtgyűjtő központ és a címzett neve, továbbá címe.

(2) Ha egy szalmában egynél több petesejt van, azt egyértelműen közölni kell, és minden petesejtnek azonos állatból kell származnia.

6. cikk

Az 5. cikkben említett adatokat lehet feltüntetni:

1. a III. mellékletben található mintának megfelelő bizonyítványban;

2. a fajtatiszta tenyészjuhok vagy tenyészkecskék petesejtjét kísérő okmányokban, amely esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság az alábbi formulával igazolja, hogy az 5. cikkben meghatározott adatok szerepelnek az okmányokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezen okmányok tartalmazzák a 90/258/EGK bizottsági határozat 5. cikkében említett adatokat."

7. cikk

(1) A fajtatiszta tenyészjuhok és tenyészkecskék embrióinak tenyésztéstechnikai bizonyítványában az alábbi adatok szerepelnek:

- a donor anyajuhra vagy anyakecskére vonatkozó, az 1. cikkben meghatározott összes adat, és a donor kosra vagy kecskebakra vonatkozó, a 3. cikk első francia bekezdésében meghatározott összes adat,

- az embriók azonosítását lehetővé tevő információk, a mesterséges vagy természetes termékenyítés időpontja, a begyűjtés időpontja, továbbá az embriógyűjtő központ és a címzett neve, továbbá címe.

(2) Ha egy szalmában egynél több embrió van, azt egyértelműen közölni kell, és az összes embriónak azonos állatból kell származnia.

8. cikk

A 7. cikkben említett adatokat lehet feltüntetni:

1. a IV. mellékletben található mintának megfelelő bizonyítványban;

2. a fajtatiszta tenyészjuhok vagy tenyészkecskék embrióit kísérő okmányokban, amely esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság az alábbi formulával igazolja, hogy a 7. cikkben meghatározott részletek szerepelnek az okmányokban:

"Alulírott igazolja, hogy ezen okmányok tartalmazzák a 90/258/EGK bizottsági határozat 7. cikkében említett adatokat."

9. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1990. május 10-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 153., 1989.6.6., 30. o.

[2] HL L 145., 1990.6.8., 35. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990D0258 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990D0258&locale=hu

Tartalomjegyzék