31999L0004[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/4/EK irányelve (1999. február 22.) a kávé- és a cikóriakivonatokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999/4/EK IRÁNYELVE

(1999. február 22.)

a kávé- és a cikóriakivonatokról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ), az egyeztetőbizottság által 1998. december 8-án jóváhagyott közös szövegtervezet értelmében,

mivel az élelmiszerekkel kapcsolatos egyes vertikális irányelveket egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy csak azokat a lényeges követelményeket kelljen figyelembe venni, amelyeknek az említett irányelvekben meghatározott termékeknek kell megfelelniük ahhoz, hogy szabadon mozoghassanak a belső piacon, és összhangban az Európai Tanács 1992. december 11-12-i edinburghi ülésén hozott döntéseivel, amelyeket az Európai Tanács 1993. december 10-11-i brüsszeli ülésén megerősítettek;

mivel a kávé- és a cikóriakivonatokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 27-i 77/436/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) meghozatalát az a tény indokolta, hogy a kávé- és cikóriakivonatokról szóló eltérő nemzeti jogszabályok egyenlőtlen versenyfeltételeket eredményezhettek, amelyek félrevezethették a fogyasztókat, és ezáltal közvetlen hatást gyakorolhattak a közös piac létrehozására és működésére;

mivel a fent említett irányelvnek az volt a célja, hogy meghatározza a kávé- és a cikóriakivonatokat, megállapítsa azokat az anyagokat, amelyeket a gyártásuk során hozzájuk lehet adni, közös szabályokat állapítson meg az ilyen kivonatok csomagolására és címkézésére vonatkozóan, és megállapítsa egyes különleges megnevezések használatának feltételeit a Közösségen belül történő szabad mozgásuk biztosítására;

mivel a 77/436/EGK irányelvet az élelmiszerekről szóló általános közösségi jogszabályokhoz kell igazítani, különösen azokhoz, amelyek a címkézésről és a vizsgálati módszerekről szólnak;

mivel a Bizottság a lehető leghamarabb, de mindenképpen 2000. július 1-je előtt javaslatot tesz arra, hogy az ezen irányelvben meghatározott termékek tekintetében egy sor névleges súlymértéket vonjanak a 80/232/EGK ( 5 ) irányelv hatálya alá;

mivel a végső fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978. december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvben ( 6 ) megállapított élelmiszer-címkézési szabályokat kell alkalmazni bizonyos feltételek mellett;

mivel az arányosság elvének értelmében ezen irányelv nem terjedhet túl a célkitűzések megvalósítása érdekében legszükségesebb lépések megtételén, a Szerződés 3b. cikkének harmadik bekezdésével összhangban;

mivel ezen irányelvnek az élelmiszerekről szóló általános közösségi rendelkezésekhez történő jövőbeni igazításakor a Bizottságot a 69/414/EGK határozattal létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság segíti ( 7 );

mivel a szabad mozgás megakadályozásának elkerülésére a tagállamoknak tartózkodniuk kell attól, hogy e termékekre vonatkozóan olyan nemzeti rendelkezéseket fogadjanak el, amelyekről ezen irányelv nem rendelkezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezt az irányelvet a mellékletben meghatározott kávékivonatokra és cikóriakivonatokra kell alkalmazni.

Ez az irányelv nem vonatkozik a "café torrefacto soluble" elnevezésű készítményekre.

2. cikk

A 79/112/EGK irányelv a következő feltételek mellett az e mellékletben meghatározott termékekre érvényes:

a) a mellékletben felsorolt megnevezések csak az ott szereplő termékekre vonatkoznak és a kereskedelemben ezeket kell használni. Adott esetben ezeket a megnevezéseket a következő kifejezések egészítik ki:

- "sűrítmény" vagy "sűrítmény formában", vagy

- "folyékony" vagy "folyékony formában".

A termék megnevezését a "koncentrált" jelző is kiegészítheti:

- a melléklet 1. c) pontjában meghatározott termékek esetén, feltéve hogy a termék kávéból származó szárazanyag-tartalma nagyobb, mint 25 tömegszázalék,

- a melléklet 2. c) pontjában meghatározott termékek esetén, feltéve hogy a termék cikóriából származó szárazanyag-tartalma nagyobb, mint 45 tömegszázalék;

b) a melléklet 1. pontjában meghatározott termékek esetében a címkén szerepelnie kell a "koffeinmentes" kifejezésnek, feltéve hogy a vízmentes koffeintartalom nem haladja meg a kávéból származó szárazanyag 0,3 tömegszázalékát. Ennek a megjelölésnek a megnevezéssel azonos látómezőben kell lennie;

c) a melléklet 1. c) és 2. c) pontjában meghatározott termékek esetében a címkén szerepelnie kell a következő kifejezéseknek "...-val/-vel/", "... -val/-vel tartósított", "... hozzáadásával" vagy "... pörkölve", ezeket a felhasznált cukorfajta vagy -fajták megnevezése követi.

Ezeknek a megjelöléseknek a megnevezéssel azonos látómezőben kell lenniük;

d) a melléklet 1. b) és c) pontjában meghatározott termékek esetén a címkén szerepelnie kell a kávéból származó minimális szárazanyag-tartalomnak, a melléklet 2. b) és c) pontjában meghatározott termékek esetén pedig a cikóriából származó minimális szárazanyag-tartalomnak. Ezeket a mennyiségeket a késztermék tömegére számított tömegszázalékban kell megadni.

3. cikk

Az e mellékletben meghatározott termékekre a tagállamok nem fogadhatnak el olyan nemzeti rendelkezéseket, amelyekről ez az irányelv nem rendelkezik.

6. cikk

A 77/436/EGK irányelv 2000. szeptember 13-tól hatályát veszti.

A hatályát vesztett irányelvre történő hivatkozásokat úgy kell tekinteni, mint az ezen irányelvre történő hivatkozásokat.

7. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2000. szeptember 13. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket úgy kell alkalmazni, hogy

- 2000. szeptember 13-tól kezdődő hatállyal engedélyezzék a mellékletben meghatározott termékek forgalmazását, ha azok megfelelnek az ezen irányelvben megállapított meghatározásoknak és szabályoknak,

- 2001. szeptember 13-tól kezdődő hatállyal megtiltsák az ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékek forgalmazását. Azonban az ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő, de 2001. szeptember 13-a előtt a 77/436/EGK irányelvnek megfelelően felcímkézett termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal a nemzeti joguknak azokat a lényeges rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

8. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

9. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A TERMÉKEK MEGNEVEZÉSEI, MEGHATÁROZÁSAI ÉS JELLEMZŐI

1. "Kávékivonat", "oldódó kávékivonat", "oldódó kávé" vagy "azonnal oldódó kávé"

Olyan koncentrált termékek, amelyeket a pörkölt kávéból kizárólag vizes extrakcióval nyernek, kizárva minden savas vagy lúgos hidrolízises eljárást. A technológiailag eltávolíthatatlan, nem oldódó anyagokon és a kávéból származó nem oldódó olajokon kívül a kávékivonat csak a kávé oldódó és aromatikus összetevőit tartalmazhatja. A tagállamok biztosítják, hogy az oldódó kávék szabad- és teljesszénhidrát-tartalmának meghatározására használt módszerek megfeleljenek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek ellenőrzésére szolgáló közösségi mintavételi és vizsgálati módszerek bevezetéséről szóló, 1985. december 20-i 85/591/EGK tanácsi irányelv mellékletének 1. és 2. pontja rendelkezéseinek ( 8 ), és ezeket a módszereket validálták vagy szabványosították, illetve ezt amint lehetséges, megteszik.

A kávéból származó szárazanyag-tartalom:

a) szárított kávékivonatok esetén legalább 95 tömegszázalék;

b) kávékivonat-sűrítmény esetén 70-85 tömegszázalék;

c) folyékony kávékivonat esetén 15-55 tömegszázalék.

A szilárd vagy sűrítmény állagú kávékivonat csak a kávékivonatból származó anyagokat tartalmazhat. A folyékony kávékivonat tartalmazhat pörkölt vagy nem pörkölt ehető cukrokat, legfeljebb 12 tömegszázalékban.

2. "Cikóriakivonat", "oldódó cikória" vagy "azonnal oldódó cikória"

Olyan koncentrált termékek, amelyeket a pörkölt cikóriából kizárólag vizes extrakcióval nyernek, kizárva minden savas vagy lúgos hidrolízises eljárást.

A "cikória" a Cichorium intybus L. növény gyökere, amelyet nem a hajtatott cikória előállítására használnak és amelyet megfelelő tisztítást követően szárítanak és pörkölnek, és általában italok készítésére használnak.

A cikóriából származó szárazanyag-tartalom:

a) szárított cikóriakivonat esetén legalább 95 tömegszázalék;

b) cikóriakivonat-sűrítmény esetén 70-85 tömegszázalék;

c) folyékony cikóriakivonat esetén 25-55 tömegszázalék.

A szilárd vagy sűrítmény formájú cikóriakivonat legfeljebb 1 tömegszázalék nem cikóriából származó anyagot tartalmazhat.

A folyékony cikóriakivonat pörkölt vagy nem pörkölt cukrokat tartalmazhat, legfeljebb 35 tömegszázalékban.

( 1 ) HL C 231., 1996.8.9., 24. o.

( 2 ) HL C 56., 1997.2.24., 20. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 1997. október 23-i véleménye (HL C 339., 1997.11.10., 129. o.), a Tanács 1998. április 30-i közös állásfoglalása (HL C 204., 1998.6.30., 25. o.) és az Európai Parlament 1998. szeptember 16-i határozata (HL C 313., 1998.10.12., 90. o.). A Tanács 1999. január 25-i határozata. Az Európai Parlament 1999. február 11-i határozata.

( 4 ) HL L 172., 1977.7.12., 20. o. A legutóbb az 1985-ös csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

( 5 ) HL L 51., 1980.2.25., 1. o. A legutóbb a 87/356/EGK irányelvvel (HL L 192., 1987.7.11., 48. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 33., 1979.2.8., 1. o. A legutóbb a 97/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 43., 1997.2.14., 21. o.) módosított irányelv.

( 7 ) HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

( 8 ) HL L 372., 1985.12.31., 50. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999L0004 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999L0004&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01999L0004-20131118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01999L0004-20131118&locale=hu

Tartalomjegyzék