32006D0628[1]

2006/628/EK: A Tanács határozata ( 2006. július 24. ) a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK rendelet 1. cikke (4) és (5) bekezdése alkalmazási időpontjának meghatározásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2006. július 24.)

a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK rendelet 1. cikke (4) és (5) bekezdése alkalmazási időpontjának meghatározásáról

(2006/628/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel a terrorizmus elleni küzdelem keretében a Schengeni Információs Rendszer egyes új funkcióinak bevezetéséről szóló, 871/2004/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 871/2004/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése meghatározza, hogy amint a szükséges előfeltételek teljesülnek, a rendeletet a Tanács által meghatározandó időponttól kell alkalmazni, valamint azt, hogy a Tanács az egyes rendelkezések alkalmazására különböző időpontokat állapíthat meg.

(2) A 871/2004/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett előfeltételek teljesültek a rendelet 1. cikkének (4) és (5) bekezdése vonatkozásában.

(3) Svájcot illetően ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló megállapodás értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek - a Svájci Államszövetséggel kötött említett megállapodásnak az Európai Unió, illetve az Európai Közösségek nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazásáról szóló 2004. október 25-i, 2004/849/EK tanácsi határozat (2) 4. cikke (1) bekezdésével, valamint a 2004. október 25-i, 2004/860/EK tanácsi határozattal (3) összefüggésben - a schengeni vívmányoknak az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között létrejött, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (4) 1. cikkének G. pontjában említett terület hatálya alá tartoznak,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 871/2004/EK rendelet 1. cikkének (4) és (5) bekezdését 2006. november 1-jétől kell alkalmazni.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2006. július 24-én.

A Tanács részéről

az elnök

K. RAJAMÄKI

(1) HL L 162., 2004.4.30., 29. o.

(2) HL L 368., 2004.12.15., 26. o.

(3) HL L 370., 2004.12.17., 78. o.

(4) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006D0628 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006D0628&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére