32004D0849[1]

2004/849/EK: A Tanács határozata (2004. október 25.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2004. október 25.)

az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról, valamint egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazásáról

(2004/849/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 24. és 38. cikkére,

(1)

Az elnökség 2002. június 17-i tárgyalási felhatalmazását követően, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról a svájci hatóságokkal folytatott tárgyalások a Bizottság segítségével megfelelően befejeződtek.

(2)

Kívánatos a 2004. június 25-én parafált megállapodás aláírása, figyelemmel a későbbi időpontban történő megkötésre.

(3)

A megállapodás előírja egyes rendelkezések ideiglenes alkalmazását. Ezeket a rendelkezéseket a megállapodás hatálybalépéséig ideiglenesen kell alkalmazni.

(4)

A schengeni vívmányoknak az Európai Unióról szóló szerződés IV. címén alapuló továbbfejlesztése tekintetében megfelelő az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat ( 1 ) egyes rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazása Svájc vonatkozásában is a megállapodás aláírásától kezdődően.

(5)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv valamint a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2000. május 29-i 2000/365/EK tanácsi határozat ( 2 ) értelmében ez a határozat az Egyesült Királyság helyzetét nem érinti.

(6)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv valamint Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről szóló, 2002. február 28-i 2002/192/EK tanácsi határozat ( 3 ) értelmében, ez a határozat Írország helyzetét nem érinti,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodást valamint az ahhoz kapcsolódó záróokmányt, az Európai Bizottságot végrehajtási hatásköreinek gyakorlásában segítő bizottságokról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodást, és a vegyesbizottságok együttes üléseiről szóló nyilatkozatot - a megkötésre figyelemmel - a Tanács az Európai Unió nevében jóváhagyja.

A megállapodás és a kapcsolódó okmányok szövegét csatolták e határozathoz ( 4 ).

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak valamint a kapcsolódó okmányoknak - a megkötésre is figyelemmel - az Európai Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ezt a határozatot az e megállapodás A. és B. mellékletében felsorolt rendelkezések alkalmazási körébe tartozó területekre és azok továbbfejlesztésére is alkalmazni kell, amennyiben erre az Európai Unióról szóló szerződés jogalapot nyújt vagy az 1999/436/EK határozat ( 5 ) ilyen jogalapot határozott meg.

4. cikk

(1) Az 1999/437/EK határozat 1-4. cikkének rendelkezéseit Svájcnak az Európai Unióról szóló szerződés VI. címén alapuló, a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulására is alkalmazni kell.

(2) Azt megelőzően, hogy a Tanács tagjait képviselő küldöttségek részt vennének a megállapodás 7. cikke (4) és (5) bekezdésének valamint a 10. cikkének megfelelően létrehozott vegyesbizottságban, a Tanács keretében határoznak közös álláspont elfogadásáról.

5. cikk

A megállapodás 14 cikke (2) bekezdésével összhangban, a megállapodás 1., 3-6. cikkét, valamint a 7. cikke (2) bekezdése a) pontjának első mondatát a megállapodás hatálybalépéséig, ideiglenesen kell alkalmazni.

( 1 ) HL L 176., 1999.7.10., 31. o.

( 2 ) HL L 131., 2000.6.1., 43. o.

( 3 ) HL L 64., 2002.3.7., 20. o.

( 4 ) A 13054/04 tanácsi dokumentum a következő címen található: http://register.consilium.eu.int

( 5 ) HL L 176., 1999.7.10., 17. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0849 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0849&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0849-20041025 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0849-20041025&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére