32002L0006[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/6/EK irányelve (2002. február 18.) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeirőlEGT vonatkozású szöveg.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/6/EK IRÁNYELVE

(2002. február 18.)

a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményeiről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 3 ),

(1)

A Közösség bevált politikával rendelkezik a fenntartható szállítás, mint például a hajózás, és ezen belül különösen a rövidtávú tengeri hajózás ösztönzésére.

(2)

A Közösség alapvető célkitűzése a tengeri szállítás elősegítése, erősítendő a hajózásnak a szállítási rendszerben, - a háztól házig történő szállítási láncban más szállítási módok alternatívájaként és kiegészítőjeként - elfoglalt pozícióját.

(3)

A tengeri szállításban előírt dokumentációs eljárások nehézségeket okoznak, és az általános megítélés szerint hátráltatják ennek a szállítási módnak a lehetőségeihez mérten történő fejlesztését.

(4)

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a nemzetközi tengeri forgalom elősegítéséről szóló, - a tengeri közlekedés és szállítás elősegítéséről szóló, 1965. április 9-i nemzetközi konferencia által elfogadott -, később módosított egyezménye (a továbbiakban "IMO FAL-egyezmény") megadott a kikötőkbe érkező és/vagy onnan induló hajókra vonatkozó egyes jelentési alaki követelmények teljesítésének megkönnyítésére szolgáló szabványosított nyomtatványokat.

(5)

A tagállamok legtöbbje használja ezeket a forgalom könnyítését célzó formanyomtatványokat, azonban nem alkalmazza egységes módon az IMO által megadott mintákat.

(6)

A kikötőkbe érkező és/vagy onnan induló hajók számára előírt formanyomtatványok formátuma egységességének meg kell könnyítenie a kikötők dokumentációs eljárásait, és elő kell segítenie a közösségi hajózást.

(7)

Ennek következtében időszerű az IMO formanyomtatványai (a továbbiakban "IMO FAL-formanyomtatványok") elismerésének közösségi szintű bevezetése. A tagállamoknak el kell ismerniük az IMO FAL-formanyomtatványokat és az azokban szereplő információ-kategóriákat annak elégséges bizonyítékaként, hogy a hajó teljesítette azokat a bejelentési kötelezettségeit, amelyekre ezeket a formanyomtatványokat szánták.

(8)

Egyes IMO FAL-formanyomtatványok, különösen a rakománynyilatkozat és - utasszállító hajók esetében - az utaslista azonban növelné a jelentési alaki követelmények bonyolultságát, akár azért, mert az említett formanyomtatványok nem tartalmazzák az összes szükséges információt, akár azért, mert már létezik jól bevált, forgalom könnyítését célzó gyakorlat. Következésképpen az említett formanyomtatványokat nem kell kötelezően elismertetni.

(9)

A tengeri szállítás globális tevékenység, és az IMO FAL-formanyomtatványok közösségi bevezetése megalapozhatja az egész világon történő nagyobb mértékű alkalmazásukat.

(10)

A javasolt lépések célját, nevezetesen a tengeri szállítás elősegítését a tagállamok önállóan nem képesek a megfelelő mértékben megvalósítani, és ezek a célok - a lépések nagyságrendjével vagy hatásaival összefüggő okok miatt - közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség - a Szerződés 5. cikkében kifejtett szubszidiaritás elvével összhangban - intézkedéseket fogadhat el. Az arányosságnak az említett cikkben kifejtett elvével összhangban ez az irányelv nem terjed túl az említett célkitűzések megvalósításához szükséges mértéken.

(11)

Az ennek az irányelvnek a végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtó hatáskörök gyakorlására szolgáló eljárás megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 4 ) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél

Ennek az irányelvnek a célja a tengeri szállítás elősegítése a bejelentési kötelezettségek szabványosításának előírása által.

2. cikk

Hatály

Ezt az irányelvet a közösségi kikötőkbe érkező és/vagy onnan induló hajóknak, készleteiknek, személyzetük ingóságainak, személyzeti jegyzéküknek, valamint - a legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezett hajók esetében - az utaslistának az I. melléklet A. részében megállapított bejelentési kötelezettségeire vonatkozóan kell alkalmazni.

3. cikk

Meghatározások

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) az "IMO FAL-egyezménye" a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek a nemzetközi tengeri forgalom könnyítéséről szóló, - a tengeri közlekedés és szállítás elősegítéséről szóló, 1965. április 9-i nemzetközi konferencia által elfogadott - egyezménye;

b) az "IMO FAL-formanyomtatványok" az IMO-nak az IMO FAL-egyezménye alapján előírt A4 méretű szabványosított nyomtatványmintái;

c) "jelentési alaki követelmény" az az információ, amelyet a tagállam előírása alapján a kikötőkbe érkező és/vagy onnan induló hajóknak közigazgatási és eljárási célokra rendelkezésre kell bocsátaniuk;

d) "hajó" bármilyen típusú, tengeren közlekedő tengerjáró vízijármű;

e) "a hajó készletei" a hajón történő felhasználásra szánt áruk, beleértve a fogyasztási cikkeket, az utasok és a személyzet számára történő értékesítés céljából szállított árukat, az üzem- és kenőanyagokat, kivéve a hajó felszereléseit és pótalkatrészeit;

f) "a hajó felszerelései" a hajó pótalkatrészeitől eltérő, a hajó fedélzetén használat céljából tárolt, elmozdítható, de nem elfogyasztható természetű tárgyak, beleértve a kiegészítő felszereléseket, mint például mentőcsónakok, mentőkészülékek, bútorzat, a hajófelszerelés és hasonló tárgyak;

g) "a hajó pótalkatrészei" javításra vagy cserére szolgáló tárgyak, amelyeket abba a hajóba építenek be, amelyen azokat szállítják;

h) "a személyzet ingóságai" a ruházat, a mindennapi használatú tárgyak és az egyéb tárgyak, beleértve a személyzet tulajdonát képező, hajón szállított fizetőeszközt;

i) "apkalpes loceklis" ir jebkura persona, kam brauciena laikā uz kuģa ir faktiski pienākumi kuģa darbināšanā vai apkalpošanā un kas ir iekļauta apkalpes locekļu sarakstā.

4. cikk

A formanyomtatványok elfogadása

A tagállamok elfogadják, hogy a 2. cikkben említett bejelentési kötelezettség abban az esetben teljesül, amennyiben a rendelkezésre bocsátott információk összhangban vannak:

a) az I. melléklet B. és C. részében megállapított vonatkozó előírásokkal; és

b) a II. mellékletben adatkategóriáikkal együtt megállapított megfelelő nyomtatvány-mintákkal.

5. cikk

Módosítási eljárás

Ezen irányelv I. és II. mellékletének, valamint azon hivatkozásoknak a kiigazításait, amelyeket az IMO-jogszabályokra - azoknak a hatályba lépett közösségi vagy IMO-intézkedésekkel történő összhangba hozásuk érdekében - tesznek, a Bizottság fogadja el, amennyiben ezek a módosítások nem bővítik ezen irányelv alkalmazási körét. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 6. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

6. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 5 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

7. cikk

Végrehajtás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2003. szeptember 9-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

9. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A 2. cikkben említett jelentések alaki követelményeinek jegyzéke a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező és/vagy onnan induló hajók tekintetében

1. 1. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, általános nyilatkozat

Az általános nyilatkozat a tagállam hatóságai által előírt, a hajóval kapcsolatos információkat tartalmazó, az érkezéshez és induláshoz alapul szolgáló okirat.

2. 3. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, a hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat

A hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat a tagállam hatóságai által előírt, a hajó készleteivel kapcsolatos információkat tartalmazó, az érkezéshez és induláshoz alapul szolgáló okirat.

3. 4. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, a személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat

A személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat a tagállam hatóságai által előírt, a személyzet ingóságaival kapcsolatos információkat tartalmazó alapvető okirat. Induláskor nem kell használni.

4. 5. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, személyzeti jegyzék

A személyzeti jegyzék az érkezéskor és induláskor a személyzet létszámával és összetételével kapcsolatos információkat a tagállam hatóságai számára feltüntető alapvető okirat. Amennyiben a hatóságok a hajó indulásakor annak személyzetére vonatkozó információk közlését írják elő, az érkezéskor bemutatott személyzeti jegyzék egy példányát - ismételt aláírás, és a személyzet létszámával vagy összetételével kapcsolatos esetleges változásoknak, illetve ezek hiányának feltüntetésével - elfogadják.

5. 6. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, utaslista

A legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezett hajók esetében az utaslista az érkezéskor és induláskor az utasokkal kapcsolatos információkat a tagállam hatóságai számára feltüntető alapvető okirat.

B. RÉSZ

Aláírók

1. 1. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, általános nyilatkozat

A tagállam hatóságai a kapitány, a hajózási ügynök, vagy a kapitány által megfelelően meghatalmazott más személy által keltezett és aláírt vagy az érintett hatóság számára elfogadható módon hitelesített általános nyilatkozatot fogadják el.

2. 3. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, a hajó készleteire vonatkozó nyilatkozat

A tagállam hatóságai a kapitány vagy a kapitány által megfelelően meghatalmazott és a hajó készleteire vonatkozó tényekről személyes tudomással bíró más tiszt által keltezett és aláírt vagy az érintett hatóság számára elfogadható módon hitelesített, a hajó készleteire vonatkozó nyilatkozatot fogadják el.

3. 4. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, a személyzet ingóságaira vonatkozó nyilatkozat

A tagállam hatóságai a személyzet ingóságaira vonatkozóan a kapitány vagy a kapitány által megfelelően meghatalmazott más tiszt által keltezett és aláírt vagy az érintett hatóság számára elfogadható módon hitelesített nyilatkozatot fogadják el. A tagállam hatóságai ezen túlmenően előírhatják, hogy a személyzet valamennyi tagja írja alá, vagy amennyiben erre nem képes, jelölje meg az ingóságaira vonatkozó nyilatkozatot.

4. 5. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, személyzeti jegyzék

A tagállam hatóságai a kapitány vagy a kapitány által megfelelően meghatalmazott más tiszt által keltezett és aláírt vagy az érintett hatóság számára elfogadható módon hitelesített személyzeti jegyzéket fogadják el.

5. 6. sz. IMO FAL-formanyomtatvány, utaslista

A legfeljebb 12 utas szállítására engedélyezett hajók esetében a tagállam hatóságai a kapitány, a hajózási ügynök, vagy a kapitány által megfelelően meghatalmazott más személy által keltezett és aláírt vagy az érintett hatóság számára elfogadható módon hitelesített utaslistát fogadják el.

C. RÉSZ

Műszaki előírások

1.

Az IMO FAL-formanyomtatványok formátuma a technikailag lehetséges legnagyobb mértékben a II. mellékletben feltüntetett minták arányait kell kövesse. Az IMO FAL-formanyomtatványokat külön A4-es (210 mm × 297 mm) papírlapokra, álló formátumban nyomtatják. A formanyomtatványok hátoldalának legalább egyharmadát a tagállamok hatóságainak hivatalos használatára tartják fenn.

Az IMO FAL-formanyomtatványok elismerésének érdekében az IMO által ajánlott és feltüntetett - az 1997. május 1-jén hatályos IMO FAL-egyezményen alapuló -szabványosított nyomtatványok formátumát és szerkezetét a II. mellékletben szereplő formátumokkal egyenértékűnek tekintik.

2.

A tagállamok hatóságai bármely olvasható és érthető médium által közvetített információt elfogadnak, beleértve a tintával vagy tintaceruzával kitöltött, illetve automatikus adatfeldolgozó technikával előállított formanyomtatványokat.

3.

Amennyiben a tagállam elfogadja a hajóra vonatkozó bejelentési kötelezettség elektronikus formában történő teljesítését, elfogadja - anélkül, hogy ez érintené az elektronikus adatátviteli módszereket - az említett információknak a nemzetközi szabványoknak megfelelő adatfeldolgozási vagy továbbítási technikákkal történő továbbítását, amennyiben az olvasható és érthető formában történik, és tartalmazza az előírt információkat.

A tagállam ezután a beszerzett adatokat az általa megfelelőnek ítélt formátumban dolgozza fel.

II. MELLÉKLET

A 4. cikkben és az I. mellékletben említett IMO FAL-nyomtatványok mintái

( 1 ) HL C 180. E, 2001.6.26., 85. o.

( 2 ) HL C 221., 2001.8.7., 149. o.

( 3 ) Az Európai Parlament 2001. október 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2002. december 7-i határozata.

( 4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 5 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002L0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002L0006&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002L0006-20081211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002L0006-20081211&locale=hu

Tartalomjegyzék