32002R2099[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2099/2002/EK RENDELETE

(2002. november 5.)

a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról

1. cikk

Cél

E rendelet célja, hogy javítsa a tengeri közlekedés biztonságáról, a hajókról történő szennyeződés megelőzéséről, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények védelméről szóló, a 2. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályok alkalmazását:

a) a közösségi tengeri közlekedéssel foglalkozó jogszabályok alapján létrehozott, és a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság - vagyis a COSS - létrehozása révén e rendelettel felváltott bizottságok feladatainak központosításával;

b) a 2. cikk (1) bekezdésében említett nemzetközi jogi okmányok fejleményei alapján a közösségi tengeri közlekedési jogszabályok frissítésének felgyorsításával és későbbi módosításainak elősegítésével.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "nemzetközi jogi okmányok": valamilyen nemzetközi konferencia, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által, vagy valamilyen egyetértési nyilatkozat aláírói által elfogadott, és a hatályos közösségi tengeri közlekedési jogszabályok rendelkezéseiben említett egyezmények, jegyzőkönyvek, határozatok, kódexek, szabálygyűjtemények, körlevelek, szabványok és rendelkezések;

2. "közösségi tengeri közlekedési jogszabályok" az alábbi jogszabályok:

a) az elkülönített ballaszttartállyal rendelkező olajszállító tartályhajók ballaszttartályainak köbözéséről szóló A.747(18) IMO állásfoglalás végrehajtásáról szóló, 1994. november 21-i 2978/94/EK tanácsi rendelet ( 1 );

b) a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv ( 2 );

c) a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről szóló, 1997. december 11-i 97/70/EK tanácsi irányelv ( 3 );

d) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló, 1998. június 18-i 98/41/EK tanácsi irányelv ( 4 );

e) az egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról szóló, 1999. április 26-i 1999/32/EK tanácsi irányelv ( 5 ) annak 4d. cikke (2) bekezdésének végrehajtása tekintetében;

f) a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről szóló, 1999. április 29-i 1999/35/EK tanácsi irányelv ( 6 );

g) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 7 );

h) az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról szóló, 2001. december 4-i 2001/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 8 );

i) a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 9 );

j) a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról szóló, 2003. április 14-i 782/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 10 );

k) a ro-ro személyhajókra vonatkozó különleges stabilitási követelményekről szóló, 2003. április 14-i 2003/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 11 );

l) a teher- és személyhajók Közösségen belüli átlajstromozásáról és a 613/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 21-i 789/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 12 );

m) a hajók által okozott szennyezésről és a szennyezéssel elkövetett jogsértésekre alkalmazandó, büntetőjogi szankciókat is magukban foglaló szankciók bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 13 );

n) a hajók biztonságos üzemeltetéséről szóló nemzetközi szabályzat Közösségen belüli végrehajtásáról és a 3051/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. február 15-i 336/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 14 );

o) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2008. november 19-i 2008/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 15 );

p) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 16 );

q) a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, 2009. április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 17 );

r) a tengeri szállítási ágazatban bekövetkező balesetek kivizsgálására irányadó alapelvek megállapításáról, valamint az 1999/35/EK tanácsi és a 2002/59/EK európai parlamenti és Tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 18 );

s) a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 19 );

t) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 20 );

u) a tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről szóló, 2009. április 23-i 392/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 21 );

v) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló, 2009. május 6-i 2009/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 22 );

w) az egyhéjazatú olajszállító tartályhajókra alkalmazandó kettős héjazatra vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldásra vonatkozó követelmények gyorsított bevezetéséről szóló, 2012. június 13-i 530/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 23 );

x) a pénzbírságoknak és időszakos kényszerítő bírságoknak a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikke szerinti kiszabására, valamint a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek elismerésének ugyanezen rendelet 7. cikke szerinti visszavonására vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló, 2014. július 18-i 788/2014/EU bizottsági rendelet ( 24 );

y) a tengerészeti felszerelésekről és a 96/98/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. július 23-i 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 25 ).

3. cikk

Bizottság létrehozása

(1) A Bizottság munkáját a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (a továbbiakban: COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő egy hónap.

4. cikk

A nemzetközi okmányok módosításainak átvétele a közösségi jogba

A közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok alkalmazásában a vonatkozó nemzetközi jogi okmányokat a már hatályba lépettek jelentik - ideértve azok legfrissebb módosításait is -, azon módosításokat kivéve, amelyeket az 5. cikkben megállapított megfelelőség-ellenőrzési eljárás következtében kizártak a közösségi tengerészeti jogszabályok hatálya alól.

5. cikk

Megfelelőség-ellenőrzési eljárás

(1) E rendelet alkalmazásában és a közösségi tengerészeti jogszabályok és a nemzetközi okmányok közötti ellentétek kockázatának csökkentése céljából a tagállamok és a Bizottság együttműködnek - koordinációs értekezletek útján, illetve egyéb megfelelő módon - annak érdekében, hogy az illetékes nemzetközi fórumokon - az esettől függően - közös álláspontot vagy megközelítést határozzanak meg.

(2) Megfelelőség-ellenőrzési eljárást hoznak létre annak érdekében, hogy kizárható legyen a közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok alkalmazási köréből valamely nemzetközi okmány bármely módosítása olyan esetben, ha - a Bizottság által végzett kiértékelés alapján - kifejezett kockázata van annak, hogy a nemzetközi okmány módosítása - a 2. cikk (2) bekezdésében említett rendeletek vagy irányelvek alkalmazási körén belül - csökkenti a tengeri közlekedés biztonságát, a hajókból származó szennyezés megelőzésének, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények védelmének a közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok által meghatározott szintjét, vagy azokkal nem összeegyeztethető.

A megfelelőség-ellenőrzési eljárást kizárólag arra lehet használni, hogy a közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályokat módosítsák a bizottsági szabályozási eljárás során kifejezetten tárgyalt területeken és szigorúan a Bizottságra ruházott végrehajtási jogok gyakorlásának keretén belül.

(3) A (2) bekezdésben említett körülmények között a megfelelőség-ellenőrzési eljárást a Bizottság kezdeményezi, amely - adott esetben - valamely tagállam kérésére intézkedhet.

Valamely nemzetközi jogi okmány módosításának elfogadását követően a Bizottság késedelem nélkül intézkedési javaslatot nyújt be a COSS felé azzal a céllal, hogy a kérdéses módosítás kikerüljön az érintett közösségi szövegből.

A megfelelőség-ellenőrzési eljárást, ideértve - adott esetben - az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított eljárásokat is, legalább egy hónappal a szóban forgó módosítás hallgatólagos elfogadására nemzetközileg megállapított határidő lejárata, vagy 1 hónappal az említett módosítás várható hatálybalépésének időpontja előtt kell elvégezni.

(4) A (2) bekezdés első albekezdésében említett kockázat fennállása esetén a tagállamok tartózkodnak - a megfelelőség-ellenőrzési eljárás időszaka alatt - a módosításnak a nemzeti jogszabályokba való beemelésére vagy a kérdéses nemzetközi jogi okmány módosításnak alkalmazására irányuló minden kísérlettől.

6. cikk

Tájékoztatás

A közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályokba a 4. és 5. cikkel összhangban átvett nemzetközi jogi okmányok összes vonatkozó módosítását - tájékoztatási céllal - az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

7. cikk

A COSS hatásköre és módosítások

A COSS a hatályos uniós tengeri közlekedési jogszabályok alapján rá ruházott hatásköröket gyakorolja.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 7a. cikknek megfelelően a 2. cikk 2. pontját módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az hivatkozást tartalmazzon az e rendelet elfogadását követően hatályba lépett azon uniós jogi aktusokra, amelyek hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t.

7a. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A Bizottságnak a 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól 2019. július 26-tól kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban ( 26 ) foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

(5) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(6) A 7. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

8. cikk

A 613/91/EGK rendelet módosítása

A 613/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) »egyezmények«: az »Életbiztonság a tengeren« tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (Solas 1974), a merülésvonalakra vonatkozó 1966. évi nemzetközi egyezmény (LL 1966) és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (Marpol 73/78) mindenkori hatályos változata, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott jogi kötelező erejű kapcsolódó határozatok."

2. A 6. és 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottság munkáját a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( *1 ) 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat ( *2 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza két hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

Az 1. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének megfelelően.

9. cikk

A 2978/94/EK rendelet módosítása

A 2978/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"g) »Marpol 73/78«: a 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és mindenkori hatályos változata."

2. A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 3. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelően ( *3 ).

3. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat ( *4 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

10. cikk

A 3051/95/EK rendelet módosítása

A 3051/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglakozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelően ( *5 ).

2. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat ( *6 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 319., 1994.12.12., 1. o.

( 2 ) HL L 46., 1997.2.17., 25. o.

( 3 ) HL L 34., 1998.2.9., 1. o.

( 4 ) HL L 188., 1998.7.2., 35. o.

( 5 ) HL L 121., 1999.5.11., 13. o.

( 6 ) HL L 138., 1999.6.1., 1. o.

( 7 ) HL L 332., 2000.12.28., 81. o.

( 8 ) HL L 13., 2002.1.16., 9. o.

( 9 ) HL L 208., 2002.8.5., 10. o.

( 10 ) HL L 115., 2003.5.9., 1. o.

( 11 ) HL L 123., 2003.5.17., 22. o.

( 12 ) HL L 138., 2004.4.30., 19. o.

( 13 ) HL L 255., 2005.9.30., 11. o.

( 14 ) HL L 64., 2006.3.4., 1. o.

( 15 ) HL L 323., 2008.12.3., 33. o.

( 16 ) HL L 131., 2009.5.28., 47. o.

( 17 ) HL L 131., 2009.5.28., 57. o.

( 18 ) HL L 131., 2009.5.28., 114. o.

( 19 ) HL L 131., 2009.5.28., 132. o.

( 20 ) HL L 131., 2009.5.28., 11. o.

( 21 ) HL L 131., 2009.5.28., 24. o.

( 22 ) HL L 163., 2009.6.25., 1. o.

( 23 ) HL L 172., 2012.6.30., 3. o.

( 24 ) HL L 214., 2014.7.19., 12. o.

( 25 ) HL L 257., 2014.8.28., 146. o.

( 26 ) HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

( *1 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

( *2 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( *3 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( *4 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

( *5 ) HL L 324., 2002.11.29., 1. o."

( *6 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2099 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2099&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002R2099-20190726 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002R2099-20190726&locale=hu