32002R2099[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2099/2002/EK rendelete

(2002. november 5.)

a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról, valamint a tengeri közlekedés biztonságáról és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló rendeletek módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 80. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére [3],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A tengeri közlekedés biztonsága terén meglévő rendeletek és irányelvek végrehajtását szolgáló intézkedések elfogadása olyan bizottsági szabályozási eljárással történt, amelyben a Közösség kikötőibe érkező vagy onnan induló, veszélyes vagy szennyező árut szállító hajókra vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 1993. szeptember 13-i 93/75/EGK tanácsi irányelv [5] alapján létrehozott bizottság és - egyes esetekben - egy ad hoc bizottság is részt vesz. Ezekre a bizottságokra a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1987. július 13-i 87/373/EGK tanácsi határozatban [6].

(2) A tengeri közlekedés biztonságára vonatkozó közös politikáról szóló, 1993. június 8-i határozatával [7] a Tanács elvben jóváhagyta a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozását, valamint felhívta a Bizottságot egy ilyen bizottság létrehozására vonatkozó javaslat előterjesztésére.

(3) A COSS feladata az, hogy összefogja a tengeri közlekedés biztonságáról, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények védelméről szóló közösségi jogszabályok alapján létrehozott bizottságok feladatait, továbbá hogy segítse és tanácsokkal lássa el a Bizottságot a tengeri közlekedés biztonságával és a hajózási tevékenység miatti környezetszennyezés megelőzésével, illetve csökkentésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

(4) Az 1993. június 8-i határozattal összhangban létre kell hozni a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottságot, és azt a fent említett jogszabályok alapján létrehozott bizottságokra korábban kiszabott feladatok ellátásával kell megbízni. A tengeri közlekedés biztonsága terén elfogadott valamennyi új közösségi jogszabálynak elő kell írnia az így létrehozott bizottsághoz való folyamodás kötelezettségét.

(5) A 87/373/EGK határozat helyébe, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat [8] lépett, és így ennek rendelkezéseit kell a COSS esetében alkalmazni. Ez utóbbi határozat célja az, hogy meghatározza az alkalmazandó bizottsági eljárásokat, és hogy biztosítsa az Európai Parlament és a nyilvánosság átfogóbb tájékoztatását a bizottságok munkájáról.

(6) A fent említett jogszabályok végrehajtásához szükséges intézkedéseket az 1999/468/EK határozattal összhangban kell elfogadni.

(7) A fent említett jogszabályok módosítása azért is szükséges, hogy a 93/75/EGK irányelvvel létrehozott bizottság vagy - adott esetben - a különleges jogszabályok alapján létrehozott ad hoc bizottság helyébe a COSS lépjen. E rendelettel különösen a hajók Közösségen belüli átlajstromozásáról szóló, 1991. március 4-i 613/91/EGK tanácsi rendelet [9], a váltótankos olajszállító tartályhajók ballasztterületeinek köbözéséről szóló A.747(18) IMO állásfoglalás végrehajtásáról szóló, 1994. november 21-i 2978/94/EK tanácsi rendelet [10], a roll-on/roll-off személyhajók (ro-ro komphajók) biztonságos üzemeltetéséről szóló, 1995. december 8-i 3051/95/EK tanácsi rendelet [11], a kettős héjazatú vagy azzal egyenértékű szerkezeti megoldással rendelkező egyhéjazatú olajszállító tartályhajók gyorsított bevezetéséről, valamint a 2978/94/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. február 18-i 417/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [12] vonatkozó rendelkezéseit kell módosítani annak érdekében, hogy azokat a COSS-re való hivatkozással kiegészítsék, illetve hogy a 1999/468/EK határozat 5. cikkében megállapított szabályozási bizottsági eljárást meghatározzák.

(8) Továbbá a fent említett jogszabályok alapját az érintett közösségi jogi aktus elfogadásának napján - vagy a jogi aktus által meghatározott egyéb napon - hatályos, nemzetközi okmányokból eredő szabályok alkalmazása képezi. Következésképpen a tagállamok mindaddig nem alkalmazhatják e nemzetközi okmányok későbbi módosításait, amíg meg nem történik a közösségi irányelvek vagy rendeletek módosítása. Mivel jelentős hátrányokkal jár annak biztosítása, hogy a nemzetközi szintű módosítás hatálybalépésének időpontja egybeessen az e módosítást a közösségi jogba beillesztő rendelet hatálybalépésének időpontjával, különösen a legújabb és legszigorúbb nemzetközi biztonsági szabványoknak a Közösségen belül történő késedelmes alkalmazása terén.

(9) Különbséget kell azonban tenni az alkalmazásuk céljából valamilyen nemzetközi jogi okmányra hivatkozó közösségi jogi aktusok rendelkezései és a valamilyen nemzetközi jogi okmányt részben vagy egészben reprodukáló közösségi rendelkezések között. Az utóbbi esetben a nemzetközi jogi okmányok legutolsó módosításai semmiképpen sem válhatnak alkalmazhatóvá addig, amíg nem történt meg a szóban forgó közösségi rendelkezések módosítása.

(10) A tagállamok számára ezért engedélyezni kell a nemzetközi jogi okmányok legfrissebb rendelkezéseinek alkalmazását, a valamilyen közösségi aktusba kifejezetten beillesztett rendelkezések kivételével. Ezt annak a feltüntetésével lehet elérni, hogy a szóban forgó irányelv vagy rendelet céljából alkalmazandó nemzetközi egyezményt annak "hatályos változata" jelenti, az időpont megemlítése nélkül.

(11) Az átláthatóság érdekében a nemzetközi jogi okmányoknak a közösségi tengeri közlekedési jogszabályokba beillesztett módosításait a Közösségben az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetés útján kell nyilvánosságra hozni.

(12) Különös megfelelőség-ellenőrzési eljárást kell azonban megállapítani annak érdekében, hogy a Bizottság - a COSS-szel folytatott konzultációt követően - megtehesse azokat a szükséges intézkedéseket, amelyekkel kizárható annak a kockázata, hogy a nemzetközi jogi okmányok módosításai nem egyeztethetők össze a tengeri közlekedés biztonságáról, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények védelméről szóló, fent említett jogszabályokkal vagy közösségi politikával, illetve az ilyen jogszabályok szerinti célkitűzésekkel. Ennek az eljárásnak azt is meg kell előznie, hogy a nemzetközi módosítások csökkentsék a tengeri közlekedés biztonságának a Közösségben elért szintjét.

(13) A megfelelőség-ellenőrzési eljárás csak akkor ér el teljes hatást, ha a tervezett intézkedések elfogadása a lehető leggyorsabban, de mindenesetre még a nemzetközi módosítás hatálybalépési határidejének lejárta előtt megtörténik. Ebből következően a Tanács számára egy hónapot kell biztosítani arra, hogy az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésével összhangban cselekedjen a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Cél

E rendelet célja, hogy javítsa a tengeri közlekedés biztonságáról, a hajókról történő szennyeződés megelőzéséről, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények védelméről szóló, a 2. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályok alkalmazását:

a) a közösségi tengeri közlekedéssel foglalkozó jogszabályok alapján létrehozott, és a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság - vagyis a COSS - létrehozása révén e rendelettel felváltott bizottságok feladatainak központosításával;

b) a 2. cikk (1) bekezdésében említett nemzetközi jogi okmányok fejleményei alapján a közösségi tengeri közlekedési jogszabályok frissítésének felgyorsításával és későbbi módosításainak elősegítésével.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. "nemzetközi jogi okmányok": valamilyen nemzetközi konferencia, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) által, vagy valamilyen egyetértési nyilatkozat aláírói által elfogadott, és a hatályos közösségi tengeri közlekedési jogszabályok rendelkezéseiben említett egyezmények, jegyzőkönyvek, határozatok, kódexek, szabálygyűjtemények, körlevelek, szabványok és rendelkezések;

2. "közösségi tengeri közlekedési jogszabályok": a Közösség alábbiakban felsorolt hatályos jogszabályai:

a) a 613/91/EGK tanácsi rendelet;

b) a 93/75/EGK tanácsi irányelv;

c) a 2978/94/EK tanácsi rendelet;

d) a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerhajózási igazgatás vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 1994. november 22-i 94/57/EK tanácsi irányelv [13];

e) a kikötő szerinti illetékes állam hatósága által végzett ellenőrzésről szóló, 1995. június 19-i 95/21/EK tanácsi irányelv [14];

f) a 3051/95/EK tanácsi rendelet;

g) a tengerészeti felszerelésekről szóló, 1996. december 20-i 96/98/EK tanácsi irányelv [15];

h) a 24 méteres és annál hosszabb halászhajók összehangolt biztonsági rendszeréről szóló, 1997. december 11-i 97/70/EK tanácsi irányelv [16];

i) a személyhajókra vonatkozó biztonsági szabályokról és követelményekről szóló, 1998. március 17-i 98/18/EK tanácsi irányelv [17];

j) a Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló személyhajókon utazó személyek nyilvántartásáról szóló, 1998. június 18-i 98/41/EK tanácsi irányelv [18];

k) a menetrend szerint közlekedő ro-ro komphajók és a gyorsjáratú személyszállító vízi járművek biztonságos üzemeltetésének érdekében végzett kötelező szemlék rendszeréről szóló, 1999. április 29-i 1999/35/EK tanácsi irányelv [19];

l) a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [20];

m) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2001. április 4-i 2001/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [21];

n) az ömlesztettáru-szállító hajók biztonságos be- és kirakodására vonatkozó harmonizált követelmények és eljárások megállapításáról szóló, 2001. december 4-i 2001/96/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [22];

o) a 417/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

3. cikk

A bizottság létrehozása

(1) A Bizottság munkáját a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (a továbbiakban: COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hosszát egy hónapban határozzák meg.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

4. cikk

A nemzetközi okmányok módosításainak átvétele a közösségi jogba

A közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok alkalmazásában a vonatkozó nemzetközi jogi okmányokat a már hatályba lépettek jelentik - ideértve azok legfrissebb módosításait is -, azon módosításokat kivéve, amelyeket az 5. cikkben megállapított megfelelőség-ellenőrzési eljárás következtében kizártak a közösségi tengerészeti jogszabályok hatálya alól.

5. cikk

Megfelelőség-ellenőrzési eljárás

(1) E rendelet alkalmazásában és a közösségi tengerészeti jogszabályok és a nemzetközi okmányok közötti ellentétek kockázatának csökkentése céljából a tagállamok és a Bizottság együttműködnek - koordinációs értekezletek útján, illetve egyéb megfelelő módon - annak érdekében, hogy az illetékes nemzetközi fórumokon - az esettől függően - közös álláspontot vagy megközelítést határozzanak meg.

(2) Megfelelőség-ellenőrzési eljárást hoznak létre annak érdekében, hogy kizárható legyen a közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok alkalmazási köréből valamely nemzetközi okmány bármely módosítása olyan esetben, ha - a Bizottság által végzett kiértékelés alapján - kifejezett kockázata van annak, hogy a nemzetközi okmány módosítása - a 2. cikk (2) bekezdésében említett rendeletek vagy irányelvek alkalmazási körén belül - csökkenti a tengeri közlekedés biztonságát, a hajókból származó szennyezés megelőzésének, valamint a fedélzeti élet- és munkakörülmények védelmének a közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályok által meghatározott szintjét, vagy azokkal nem összeegyeztethető.

A megfelelőség-ellenőrzési eljárást kizárólag arra lehet használni, hogy a közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályokat módosítsák a bizottsági szabályozási eljárás során kifejezetten tárgyalt területeken és szigorúan a Bizottságra ruházott végrehajtási jogok gyakorlásának keretén belül.

(3) A (2) bekezdésben említett körülmények között a megfelelőség-ellenőrzési eljárást a Bizottság kezdeményezi, amely - adott esetben - valamely tagállam kérésére intézkedhet.

Valamely nemzetközi jogi okmány módosításának elfogadását követően a Bizottság késedelem nélkül intézkedési javaslatot nyújt be a COSS felé azzal a céllal, hogy a kérdéses módosítás kikerüljön az érintett közösségi szövegből.

A megfelelőség-ellenőrzési eljárást, ideértve - adott esetben - az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított eljárásokat is, legalább egy hónappal a szóban forgó módosítás hallgatólagos elfogadására nemzetközileg megállapított határidő lejárata, vagy 1 hónappal az említett módosítás várható hatálybalépésének időpontja előtt kell elvégezni.

(4) A (2) bekezdés első albekezdésében említett kockázat fennállása esetén a tagállamok tartózkodnak - a megfelelőség-ellenőrzési eljárás időszaka alatt - a módosításnak a nemzeti jogszabályokba való beemelésére vagy a kérdéses nemzetközi jogi okmány módosításnak alkalmazására irányuló minden kísérlettől.

6. cikk

Tájékoztatás

A közösségi tengeri közlekedésre vonatkozó jogszabályokba a 4. és 5. cikkel összhangban átvett nemzetközi jogi okmányok összes vonatkozó módosítását - tájékoztatási céllal - az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

7. cikk

A COSS hatásköre

A COSS a hatályos közösségi jogszabályok alapján ráruházott hatáskört gyakorolja. A 2. cikk 2. pontja a 3. cikk (2) bekezdésében rögzített eljárással módosítható annak érdekében, hogy azon belül hivatkozhassanak az e rendelet elfogadását követően hatályba lépett azon közösségi jogi aktusokra, amelyek végrehajtási hatáskörrel ruházzák fel a COSS-t.

8. cikk

A 613/91/EGK rendelet módosítása

A 613/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) "egyezmények": az "Életbiztonság a tengeren" tárgyú 1974. évi nemzetközi egyezmény (Solas 1974), a merülésvonalakra vonatkozó 1966. évi nemzetközi egyezmény (LL 1966) és a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény (Marpol 73/78) mindenkori hatályos változata, valamint a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) által elfogadott jogi kötelező erejű kapcsolódó határozatok."

2. A 6. és 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

(1) A Bizottság munkáját a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [23] 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat [24] 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza két hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát.

7. cikk

Az 1. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének megfelelően."

9. cikk

A 2978/94/EK rendelet módosítása

A 2978/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"g) "Marpol 73/78": a 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és mindenkori hatályos változata."

2. A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 3. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelően [*] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.."

3. A 7. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat [*] HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát."

10. cikk

A 3051/95/EK rendelet módosítása

A 3051/95/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"A 2. cikkben említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglakozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének megfelelően [*] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.."

2. A 10. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 2099/2002/EK rendelet 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK határozat [*] HL L 184., 1999.7.17., 23. o. 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel a határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időszak hossza három hónap.

(3) A bizottság maga állapítja meg saját eljárási szabályzatát."

11. cikk

A 417/2002/EK rendelet módosítása

A 417/2002/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. "Marpol 73/78": a 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény és mindenkori hatályos változata."

2. A 10. cikk 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság munkáját a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról származó szennyezés megelőzésével foglakozó bizottság (COSS) létrehozásáról szóló, 2002. november 5-i 2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [*] HL L 324., 2002.11.29., 1. o. 3. cikke által létrehozott, a tengeri közlekedés biztonságával és a hajókról történő szennyezés megelőzésével foglalkozó bizottság (COSS) segíti."

3. A 11. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

"A 3. cikk (1) bekezdésében említett nemzetközi jogi okmányok módosításai kizárhatók e rendelet hatálya alól, a 2099/2002/EK rendelet 5. cikkének megfelelően."

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. november 5-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

T. Pedersen

[1] HL C 365. E, 2000.12.19., 276. o.

[2] HL C 139., 2001.5.11., 21. o.

[3] HL C 253., 2001.9.12., 1. o.

[4] Az Európai Parlament 2001. február 13-i véleménye (HL C 276., 2001.10.1., 42. o.), a Tanács 2002. május 27-i közös álláspontja (HL C 170. E, 2002.7.16., 37. o.) és az Európai Parlament 2002. szeptember 24-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 247., 1993.10.5., 19. o. A legutóbb a 98/74/EK irányelvvel (HL L 276., 1998.10.13., 7. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 197., 1987.7.18., 33. o. megállapított szabályok voltak irányadóak.

[7] HL C 271., 1993.10.7., 1. o.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[9] HL L 68., 1991.3.15., 1. o.

[10] HL L 319., 1994.12.12., 1. o.

[11] HL L 320., 1995.12.30., 14. o. A 179/98/EK bizottsági rendelettel (HL L 19., 1998.1.24., 35. o.) módosított rendelet.

[12] HL L 64., 2002.3.7., 1. o.

[13] HL L 319., 1994.12.12., 20. o. A legutóbb a 2001/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 19., 2002.1.22., 9. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 157., 1995.7.7., 1. o. A legutóbb a 2001/106/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 19., 2002.1.22., 17. o.) módosított irányelv.

[15] HL L 46., 1997.2.17., 25. o. A legutóbb a 2002/75/EK bizottsági irányelvvel (HL L 254., 2002.9.23., 1. o.) módosított irányelv.

[16] HL L 34., 1998.2.9., 1. o. A legutóbb a 2002/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 112., 2002.4.27., 21. o.) módosított irányelv.

[17] HL L 144., 1998.5.15., 1. o. A legutóbb a 2002/25/EK bizottsági irányelvvel (HL L 98., 2002.4.15., 1. o.) módosított irányelv.

[18] HL L 188., 1998.7.2, 35. o.

[19] HL L 138., 1999.6.1, 1. o.

[20] HL L 332., 2000.12.28., 81. o.

[21] HL L 136., 2001.5.18., 17. o.

[22] HL L 13., 2002.1.16., 9. o.

[23] HL L 324., 2002.11.29., 1. o.

[24] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R2099 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R2099&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére