Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32020L0612[1]

A Bizottság (EU) 2020/612 irányelve (2020. május 4.) a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/612 IRÁNYELVE

(2020. május 4.)

a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) azt a már hatályos különleges rendelkezést, miszerint a tagállamok határozhatnak úgy, hogy a C, CE, D és DE kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyen nem tüntetik fel az automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, amennyiben a kérelmező már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel a B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vagy D1E kategóriák legalább egyikében, indokolt kiterjeszteni a BE, C1, C1E, D1 és D1E kategóriájú járművezetői engedélyekre is.

(2) E kiterjesztést a műszaki fejlődés indokolja, különösen az, hogy a közlekedési ágazatban megjelent és egyre elterjedtebb az olyan modernebb, biztonságosabb és kevéssé szennyező járművek használata, amelyek különböző félautomata, automata vagy hibrid sebességváltó rendszerekkel vannak felszerelve. Az automata sebességváltós járművek vezetésére vonatkozó jelenlegi korlátozás egyszerűsítése ezenfelül csökkentené az érintettekre, többek között a közúti közlekedésben érdekelt kis-és középvállalkozásokra és mikrovállalkozásokra háruló adminisztratív és pénzügyi terheket.

(3) A járművezetői jártassági és magatartási vizsgákon használandó A2 kategóriájú vizsgajárművekre vonatkozó követelményeket ki kell igazítani a műszaki fejlemények, különösen a belső égésű motorok és az alvázak fejlődésének, valamint az elektromos motorkerékpárok térhódításának figyelembevétele érdekében. Az A2 kategóriájú vizsgajárművekre vonatkozó műszaki követelmények kiigazítása révén biztosítania kell továbbá, hogy a kérelmezőket olyan járműveken vizsgáztassák, amelyek a lehető legjobban tükrözik a megszerzendő vezetői engedély kategóriáját.

(4) A 2006/126/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) A tagállamok és a Bizottság magyarázó dokumentumokról szóló 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatának (2) megfelelően a tagállamok vállalták, hogy indokolt esetben az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez olyan magyarázó jellegű dokumentumo(ka)t is mellékelnek, melyekben rávilágítanak az irányelv egyes elemei és az azokat átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatra.

(6) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a vezetői engedélyekkel foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/126/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2020. november 1-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottság számára.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2020. november 1-től alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal belső joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2020. május 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1) HL L 403., 2006.12.30., 18. o.

(2) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

MELLÉKLET

A 2006/126/EK irányelv II. melléklete a következőképpen módosul:

a) az 5.1.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

"5.1.3. A BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 és D1E kategóriákra vonatkozó különleges rendelkezések

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a fenti 5.1.2. pont hatálya alá tartozó, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vagy D1E kategóriájú jármű vezetésére jogosító engedélyen nem tüntetnek fel az automata sebességváltóra vonatkozó korlátozást, amennyiben a kérelmező már rendelkezik kézi sebességváltóval rendelkező jármű vezetésére jogosító engedéllyel az alábbi kategóriák legalább egyikében: B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 vagy D1E, továbbá a jártassági és magatartásvizsga során végrehajtotta a 8.4. pontban említett tevékenységeket.";

b) az 5.2. pontban az A2 kategóriára vonatkozó bejegyzés második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"Amennyiben a motorkerékpár belső égésű motorral van felszerelve, annak hengerűrtartalma legalább 250 cm3."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32020L0612 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32020L0612&locale=hu

Tartalomjegyzék