Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32011D0633[1]

2011/633/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. szeptember 15. ) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól (az értesítés a C(2011) 6383. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. szeptember 15.)

a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól

(az értesítés a C(2011) 6383. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2011/633/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 35. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2008/57/EK irányelv 35. cikkének értelmében a tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartást tegyenek közzé és tartsanak naprakészen. A Bizottság az Európai Vasúti Ügynökség (az Ügynökség) által készített tervezet alapján előírásokat fogad el a nyilvántartásra vonatkozóan.

(2) Kiegészítő közös előírásokra van szükség annak érdekében, hogy a nyilvántartások adatai több tagállamra kiterjedően könnyen hozzáférhetőek legyenek. A nemzeti nyilvántartások létrehozásával és az adatgyűjtéssel egyidejűleg közös számítógépes felhasználói felületet kell kifejleszteni és alkalmazni a vasúti infrastruktúra európai szintű, virtuális nyilvántartására. A tagállamoknak - az Ügynökség segítségével - együtt kell működniük annak érdekében, hogy a nyilvántartások működjenek, valamennyi adatot tartalmazzák, egymással összekapcsolódjanak, és közös felhasználói felületet bocsássanak a felhasználók rendelkezésére.

(3) Az ebben a határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikke (1) bekezdése szerint létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2008/57/EK irányelv 35. cikkében említett infrastruktúra-nyilvántartásra vonatkozó közös előírásokat e határozat melléklete tartalmazza.

2. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy infrastruktúra-nyilvántartásuk számítógépes legyen, és teljesítse az 1. cikkben említett közös előírások követelményeit, legkésőbb három évvel e határozat hatálybalépését követően.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy nyilvántartásaik egymáshoz és a 4. cikkben említett közös felhasználói felülethez kapcsolódjanak, legkésőbb 6 hónappal annak működésbe lépését követően.

3. cikk

Az Ügynökség legkésőbb egy évvel e határozat hatálybalépését követően az 1. cikkben említett előírásokhoz kapcsolódóan alkalmazási útmutatót tesz közzé, és naprakészen tartja azt. Az alkalmazási útmutató minden paraméterre vonatkozóan hivatkozást tartalmaz az átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) vonatkozó pontjaira.

4. cikk

(1) Az Ügynökség elkészíti a részletes előírásokat, valamint a) a közös felhasználói felület kifejlesztésére, tesztelésére, kiépítésére és működésére vonatkozó, illetve b) a nemzeti nyilvántartásokkal való összekapcsolásra vonatkozó irányítási és végrehajtási tervet. Az Ügynökségnek ezeket legkésőbb egy évvel e határozat hatálybalépése után be kell nyújtania a Bizottsághoz.

(2) Az (1) bekezdésben említett közös felhasználói felület webalapú alkalmazás, mely megkönnyíti az infrastruktúra-nyilvántartások adataihoz való európai szintű hozzáférést. Az alkalmazásnak legkésőbb 3 évvel a határozat hatálybalépésének időpontját követően működnie kell.

(3) Amennyiben azt az ÁME-k kidolgozásában bekövetkezett haladás szükségessé teszi, az Ügynökség javaslatot tesz az 1. cikkben említett előírások és az (1) bekezdésben említett részletes előírások frissítésére.

5. cikk

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (2)-(5) bekezdés értelmében összegyűjtsék a szükséges adatokat, és bevigyék azokat nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásukba. Gondoskodnak róla, hogy az adatok megbízhatóak és naprakészek legyenek.

(2) A 913/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) mellékletében meghatározott árufuvarozási folyosók infrastruktúrájával kapcsolatos adatokat legkésőbb három évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(3) A 2008/57/EK irányelv és az e határozat hatálybalépése után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat legkésőbb három évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(4) A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos, a (2) bekezdésben említett adatoktól eltérő adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban, de legkésőbb öt évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(5) A 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett magánvágányokkal kapcsolatos adatokat a 6. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti végrehajtási tervvel összhangban, de legkésőbb hét évvel e határozat hatálybalépésének időpontját követően össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba.

(6) Az e határozat hatálybalépése után üzembe helyezett infrastruktúrákkal kapcsolatos adatokat össze kell gyűjteni, és be kell vezetni a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartásba, amint az infrastruktúrák üzembe helyezésre kerülnek, és amint a 2. cikk (1) bekezdésében említett nyilvántartás működésbe lép.

6. cikk

(1) A tagállamok elkészítik az e határozatból eredő kötelezettségek végrehajtására szolgáló nemzeti végrehajtási tervet, valamint az ahhoz kapcsolódó ütemtervet. A nemzeti végrehajtási tervet legkésőbb hat hónappal e határozat hatálybalépése után kell benyújtani a Bizottsághoz.

(2) Az Ügynökség koordinálja, nyomon követi és támogatja a nemzeti infrastruktúra-nyilvántartások létrehozását. Az Ügynökség nevezetesen létrehoz egy csoportot a nemzeti nyilvántartások felállításáért és kezeléséért felelős szervek képviselőiből, és irányítja annak működését. Ezek a szervek négyhavonta jelentést küldenek az Ügynökségnek a végrehajtás terén elért eredményekről. Az Ügynökség rendszeresen jelentést készít a Bizottságnak az e határozat végrehajtásának terén elért haladásról.

7. cikk

Ez a határozat 2012. március 16-tól alkalmazandó.

8. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok és az Európai Vasúti Ügynökség a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. szeptember 15-én.

a Bizottság részéről

Siim KALLAS

alelnök

(1) HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2) HL L 276., 2010.10.20., 22. o.

MELLÉKLET

1. BEVEZETÉS

1.1. Műszaki hatály

1. Ezen előírás az uniós vasúti rendszer következő alrendszereiről szóló adatokra vonatkozik:

a) az "infrastruktúra" strukturális alrendszer;

b) az "energia" strukturális alrendszer;

c) valamint az ellenőrző-irányító-jelző strukturális alrendszer helyhez kötött berendezései.

2. Ezek az alrendszerek szerepelnek az alrendszereknek a 2008/57/EK irányelv II. mellékletének 1. pontjában található jegyzékében.

1.2. Területi hatály

Ezen előírások földrajzi hatálya a 2008/57/EK irányelv meghatározása értelmében az Unió vasúti rendszerére terjed ki.

1.3. Jogi felelősség

A tagállamok döntik el, mely szervek felelősek az infrastruktúra-nyilvántartás felállításáért és kezeléséért.

1.4. Fogalommeghatározások

Ezen előírás alkalmazásában:

a) "makroszint": a vasúthálózatnak a vonalszakaszok és az üzemeltetési pontok által meghatározott összessége;

b) "mikroszint": a vágányok által vonalszakaszokra, valamint a vágányok és a kezelő vágányok által üzemeltetési pontokra osztott részletes vasúthálózat;

c) "vonal": egy vagy több szakasz sorozata, amely több vágányból is állhat;

d) "vonalszakasz": a vonal szomszédos üzemeltetési pontok között található része, amely több vágányból állhat;

e) "üzemeltetési pont": vasúti szolgáltatások üzemeltetésére szolgáló bármely hely, ahol vasúti szolgáltatás kezdődhet, végződhet vagy útvonalat módosíthat, és ahol személyszállítási vagy árufuvarozási szolgáltatásokat nyújtanak; bármely hely "üzemeltetési pont" lehet, ahol az alrendszer alapvető paramétereinek funkcionalitása megváltozik, vagy bármely, a tagállamok vagy a pályahálózat-működtetők közötti határon található hely;

f) "vágány": bármely, vasúti szolgáltatási mozgásokra használt vágány; a csak a vonatüzemeltetéshez szükséges, átmenő vonalakon vagy vágánykapcsolatokon található kitérő vágányok és összekötő vágányok nem kerülnek közzétételre;

g) "kezelő vágány": valamennyi, vasúti szolgáltatási mozgásra nem használt vágány.

2. CÉLKITŰZÉS

2.1. Általános kérdések

Az infrastruktúra-nyilvántartás tervezési célokat szolgál az új vonatok tervezése és az útvonalak kidolgozása terén az üzemeltetés megkezdése előtt. Az infrastruktúra-nyilvántartás ezért az alábbiakban leírt folyamatokat támogatja.

2.2. A járműalrendszerek megtervezése

Az ÁME-knek és a bejelentett nemzeti műszaki szabályoknak való megfelelés az új alrendszerek megtervezésének vagy a meglévő alrendszerek átalakításának kezdetétől az egész gyártási folyamaton keresztül alapvető fontosságú. Az infrastruktúra-nyilvántartás paramétereit indokolt használni annak érdekében, hogy teljesüljenek a járművek rendeltetésszerű használatára érvényes infrastruktúra-jellemzők.

2.3. A helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének biztosítása

1. A bejelentett szervezet a vonatkozó ÁME-ben és a nyilvántartásokban szereplő információk alapján ellenőrzi, hogy az alrendszerek megfelelnek-e az alkalmazandó ÁME-(k)nek. Ez magában foglalja azon rendszer kapcsolódási pontjainak a hitelesítését, amelybe az alrendszert integrálják. A kapcsolódási pontoknak a műszaki összeegyeztethetőség szempontjából történő ellenőrzése az infrastruktúra-nyilvántartáson keresztül biztosítható.

2. A tagállamok által kijelölt szerv ellenőrzi az alrendszerek megfelelőségét, ha nemzeti szabályok alkalmazandók, és a kapcsolódási pontok a műszaki összeegyeztethetőség szempontjából ezekben az esetekben az infrastruktúra-nyilvántartás alapján ellenőrizhetők.

2.4. Az uniós vasúthálózat átjárhatóságának ellenőrzése

Az átjárható uniós hálózat fejlődésének rendszeres ellenőrzése érdekében biztosítani kell az átjárhatóság irányában elért haladás átláthatóságát.

2.5. Az útvonallal való összeegyeztethetőség megállapítása a tervezett vonatok számára

1. A tervbe vett vasúti szolgáltatás számára az útvonallal való összeegyeztethetőséget a vasúttársaság az infrastruktúra-nyilvántartás használatával ellenőrzi, mielőtt a pályahálózat-működtetőtől hálózati hozzáférést igényelne. A vasúttársaságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a használni szándékozott útvonalon járműve használható.

2. A vasúttársaság a járműveket az üzembehelyezési engedély esetleges korlátozásainak és a működtetni tervezett vonat lehetséges útvonalának figyelembevételével választja ki:

a) a vonatban lévő összes járműnek meg kell felelnie az arra az útvonalra alkalmazható követelményeknek, amelyen a vonat haladni fog; valamint

b) a vonatnak mint járműszerelvénynek meg kell felelnie az adott útvonal műszaki korlátainak.

3. AZ INFRASTRUKTÚRA-NYILVÁNTARTÁS JELLEMZŐI

3.1. A vasúthálózat szerkezete a nyilvántartás céljára

1. Az infrastruktúra-nyilvántartás céljára minden tagállam vonalszakaszokra és üzemeltetési pontokra osztja fel vasúthálózatát. A nyilvántartás e szintje a makroszint.

2. Az infrastruktúra, az energia, és az ellenőrző-irányító-jelző alrendszerhez kapcsolódó "vonalszakasz" tekintetében közzéteendő elemeket a "vágány" infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá, amely "mikroszint"-nek minősül.

3. Az infrastruktúra-alrendszerhez kapcsolódó "üzemeltetési pont" tekintetében közzéteendő elemeket a "vágány" és a "kezelő vágány" infrastruktúra-elemhez rendelik hozzá, amelyek "mikroszint"-nek minősülnek.

3.2. Elemek az infrastruktúra-nyilvántartás céljára

1. Az elemeket és az elemek formátumát az 1. táblázatnak megfelelően kell közzétenni.

2. Az 1. táblázatban "kötelező" jelzéssel ellátott elemeket minden esetben közzé kell tenni. Az 1. táblázatban az "egyéb" jelzéssel ellátott elemek a körülményektől függnek, és tagállami kérésre kerülnek közzétételre.

3. Az 1. táblázatban az elemek hálózattípusra való alkalmazása a következő rövidítések használatával kerül megadásra:

- "ÁME"- az ÁME alapján ellenőrzött vonalak,

- "meglévő"- a 2008/57/EK irányelv hatálybalépése előtt üzembe helyezett, az ÁME-k alapján még nem ellenőrzött vonalak,

- "TEN CR, TEN HS, TEN-en kívül"- a hálózat megfelelő típusához tartozó vonalak, függetlenül attól, hogy ellenőrizték-e őket az ÁME-k alapján,

- "összes"- az Unió összes vonala.

1. táblázat

Az infrastruktúra-nyilvántartás elemei

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

4.1. Eljárások

Az adatszolgáltatási kérelmek teljesítése érdekében a nyilvántartásnak támogatnia kell a 2. táblázatban meghatározott eljárásokat.

2. táblázat

Eljárások jegyzéke

Adatok lekérése a tervezett vonatnak az útvonallal való összeegyeztethetőségének megállapítása érdekébenEgy adott útvonalra vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése a helyhez kötött berendezések és a járművek közötti műszaki összeegyeztethetőség ellenőrzésére, az engedélyezett járműtípusok európai nyilvántartásával fennálló interfésznek megfelelően
Adatok lekérése a helyhez kötött berendezések műszaki összeegyeztethetőségének biztosítása érdekébenEgy adott vonalszakaszra vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése az azzal a rendszerrel fennálló interfészek vizsgálatának érdekében, amelyhez a határokon illeszkedik
Adatok lekérése a járműalrendszerek tervezéséhezA hálózat egy bizonyos részére vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése annak érdekében, hogy a megfelelőség a járművek tervezésénél és üzembe helyezésük engedélyezésénél a típus szintjén biztosítva legyen
Adatok lekérése az európai uniós vasúthálózat átjárhatóságának nyomon követéséhezA hálózat egyes részeire vonatkozó műszaki jellemzők visszakeresése az uniós interoperábilis hálózat irányában tett előrelépés rendszeres, a kulcsfontosságú teljesítménymutatók szempontjából történő ellenőrzése érdekében

4.2. Felülvizsgálati időközök

A tagállamok rendszeresen, legalább háromhavonta frissítik a nyilvántartásban szereplő elemeket. Az egyik frissítés időpontja egybeesik a vasúthálózat-használati feltételek éves közzétételének időpontjával.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0633 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0633&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék