31999R1182[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1182/1999/EK rendelete (1999. május 10.) a tagállamok közötti árukereskedelemre vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási kötelezettség csökkentése céljából történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1182/1999/EK rendelete

(1999. május 10.)

a tagállamok közötti árukereskedelemre vonatkozó statisztikákról szóló 3330/91/EGK tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatási kötelezettség csökkentése céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében [3] megállapított eljárásnak megfelelően, az egyeztetőbizottság által 1999. április 13-án jóváhagyott együttes szövegtervezet alapján,

(1) mivel a 3330/91/EGK rendelet [4] alapján a Közösség és a tagállamok az 1993. január 1-jén kezdődő és a származási tagállam egységes adózási rendszerre történő áttérésével záruló átmeneti időszak során statisztikákat állítanak össze a tagállamok közötti árukereskedelemre vonatkozóan (Intrastat);

(2) mivel a belső piacra vonatkozó jogszabályok egyszerűsítése, a SLIM (a belső piaci jogszabályok egyszerűsítése) keretei között, a vállalkozások versenyképességének és munkahelyteremtő képességének fejlesztését célozza;

(3) mivel a SLIM egyik kísérleti projektjéül az Intrastat-rendszer egyszerűsítését választották, és a statisztikai adatszolgáltatókra nehezedő teher enyhítése céljából a SLIM-Intrastat munkacsoport által megfogalmazott és az Európai Parlamenttel, valamint a Tanáccsal közölt egyes konkrét javaslatokat az említett intézmények támogatták;

(4) mivel a jelentésekben foglalt adatok korlátozása a felhasználók megfelelő szintű tájékoztatásának egyidejű fenntartása mellett a statisztikai adatszolgáltatókra nehezedő teher enyhítésének egyik elsődleges eszköze;

(5) mivel a szállítási mód és a szállítási feltételek elhagyása is ilyen egyszerűsítő intézkedés; mivel azonban számos felhasználó számára különösen hasznos lehet a származási ország, a származási régió és/vagy a rendeltetési régió közlése, ezért továbbra is közölni kell azokat;

(6) mivel egyszerűsíteni kell a Közösségen belüli kereskedelemben és a külkereskedelemben egységesen alkalmazandó Kombinált Nómenklatúrát a rendszer alkalmazásának megkönnyítése érdekében - különösen a kis- és középvállalkozások számára; mivel ebben az összefüggésben figyelembe kell venni a Bizottság által a tagállamokkal, valamint az európai kereskedelmi és ipari szervezetekkel a SLIM keretében folytatott megbeszélések eredményeit, fenntartva az egységes nómenklatúra elvét;

(7) mivel az egyes tagállamok számára szükséges a szállítási feltételek, a feltételezett szállítási mód és a statisztikai eljárás adatainak megadását előírni; mivel egyes tagállamok a közösségi statisztikai rendszer részét képező adatoktól eltérő adatközlést is megkívánhatnak; mivel a kis- és középvállalkozásokra nehezedő aránytalan terhek elkerülésének érdekében a 3330/91/EGK rendelet 30. cikkével összhangban meg kell állapítani azokat a küszöbértékeket, amelyek alatt a tagállamok nem írhatnak elő ilyen statisztikai adatszolgáltatást;

(8) mivel a statisztikai adatszolgáltatók elvárásainak teljesítése és a tagállamok eltérő közigazgatási struktúráinak figyelembevétele érdekében nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a nemzeti közigazgatási szerveknek a jelentések továbbítására rendelkezésre álló határidők megállapításakor,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3330/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 13. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Az Intrastat-rendszer által előírt statisztikai adatokat olyan, rendszeres időközönként benyújtandó jelentések tartalmazzák, amelyeket az adatszolgáltatásra kötelezett fél az illetékes nemzeti hatóságokhoz a Bizottság által a 30. cikk alapján megállapítandó feltételek mellett nyújt be."

2. A 23. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben az f) és a g) pontot el kell hagyni;

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A tagállamok előírhatják a következő kiegészítő adatok statisztikai adatközlő eszköz útján történő szolgáltatását:

a) a rendeltetési tagállamban a származási ország; az említett adatszolgáltatás azonban kizárólag a közösségi jog keretein belül írható elő;

b) a feladási tagállamban a származási régió; az áru rendeltetési helye szerint illetékes tagállamban a rendeltetési régió."

c) a (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik, és a cikk a következő új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az olyan statisztikai adatszolgáltatók esetében, amelyek éves beérkezett, illetve feladott áruszállítmányainak értéke nem éri el a Bizottság által a 30. cikk alapján megállapított eljárással összhangban meghatározott küszöbértéket, az ilyen beérkező, illetve feladott áruk tekintetében nem írható elő az (1) és a (2) bekezdésben felsoroltaktól eltérő adatok statisztikai adatközlő eszköz útján történő szolgáltatása.

Az (1) és a (2) bekezdésben előírt adatoktól eltekintve a tagállamok kizárólag olyan statisztikai adatszolgáltatók számára írhatják elő az alábbi kiegészítő adatok statisztikai adatközlő eszköz útján történő szolgáltatását, amelyek beérkezett, illetve feladott áruszállítmányainak éves értéke meghaladja a fenti küszöbértéket:

a) szállítási feltételek;

b) feltételezett szállítási mód;

c) statisztikai eljárás."

d) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A Bizottság biztosítja a tagállamok által a statisztikai adatszolgáltatók részére előírt adatok listájának, valamint a (3) bekezdésben említett küszöbértékeknek az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 10-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. M. Gil-robles

a Tanács részéről

az elnök

H. Eichel

[1] HL C 203., 1997.7.3., 10. o., módosítás: HL C 171., 1998.6.5., 12. o.

[2] HL C 19., 1998.1.21., 49. o.

[3] Az Európai Parlament 1998. április 1-jei véleménye (HL C 138., 1998.5.4., 89. o.). A Tanács 1998. július 20-i közös álláspontja (HL C 285., 1998.9.14., 1. o.). Az Európai Parlament 1998. december 16-i határozata (HL C 98., 1999.4.9., 153. o.). A Tanács 1999. április 22-i határozata. Az Európai Parlament 1999. május 7-i határozata.

[4] HL L 316., 1991.11.16., 1. o. A 3046/92/EGK bizottsági rendelettel (HL L 307., 1992.10.23., 27. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1182 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1182&locale=hu