31991R3330[1]

A Tanács 3330/91/EGK rendelete (1991. november 7.) a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról

A Tanács 3330/91/EGK rendelete

(1991. november 7.)

a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a belső piac kialakításához el kell törölni a tagállamok közötti fizikai határokat; mivel ennek következtében a belső határoknál végzett - akár közvetett - ellenőrzéstől eltérő eszközökkel kell biztosítani a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó információk megfelelő szintjét;

mivel a Közösség és a tagállamok 1992 utáni helyzetének elemzése azt mutatja, hogy a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó információk tekintetében még számos konkrét teljesítendő követelmény áll fenn;

mivel ezek a követelmények nem makrogazdasági természetűek, eltérően azoktól, amelyek például az integrált nemzeti számlákra vagy a fizetési mérlegre vonatkoznak, és közülük számos követelményt csak a magas szinten aggregált információk segítségével nem lehet teljesíteni; mivel ezzel szemben az olyan kérdéseket, mint a kereskedelempolitika, az ágazati elemzések, a verseny szabályozása, a mezőgazdaság és halászat igazgatása és irányítása, a regionális fejlesztés, az energia-előrejelzések és a szállítás megszervezése, olyan statisztikai dokumentációra kell alapozni, amely a legkorszerűbb, legpontosabb és legrészletesebb képet adja a belső piacról;

mivel a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó pontos információk elősegítik a belső piac fejlődésének mérését, ezáltal felgyorsítják annak a tények ismeretében történő kialakítását és konszolidálását; mivel ezek az információk eszközként használhatók fel a gazdasági és szociális kohézió fejlődésének méréséhez;

mivel 1992 végéig a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztika olyan alakiságokat, dokumentációt és ellenőrzést alkalmaz, amelyet a vámhatóságok saját vagy egyéb szervek követelményei szerint írnak elő a tagállamok közötti áruforgalomban részt vevő áruk feladóinak és címzettjeinek, de amelyek a fizikai és adóhatárok eltörlésével meg fognak szűnni;

mivel következésképpen a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításához szükséges adatokat közvetlenül a feladóktól és címzettektől kell összegyűjteni olyan módszerek és technikák alkalmazásával, amelyek biztosítják az adatok teljes körűségét, megbízhatóságát és aktualitását anélkül, hogy olyan mértékben növelnék az érintettek körét, különösen a kis- és középvállalkozások terheit, amely nem áll arányban azokkal az eredményekkel, amelyekre az említett statisztika felhasználói számíthatnak;

mivel e terület szabályozását kell alkalmazni a jövőben a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó valamennyi statisztikára, beleértve azokat a statisztikákat is, amelyeket a Közösség 1993 előtt nem harmonizált vagy nem tett kötelezővé;

mivel a tagállamok közötti áruforgalom statisztikája az abban szereplő áruk mozgása által meghatározott; mivel ez tartalmazhat olyan, szállításra vonatkozó adatokat is, amelyeket egyidejűleg gyűjthetnek be az egyes statisztikai kategóriák specifikus adataival együtt, ezzel is könnyítve az általános statisztikai terheken;

mivel a magánszemélyeknek nyilvánvaló előnyük származik a belső piacból; mivel biztosítani kell, hogy a statisztikai adatszolgáltatás követelményei ne csökkentsék a szemükben ezeket az előnyöket; mivel az ilyen adatszolgáltatás kétségtelenül olyan kötelezettséget ró a magánszemélyekre, amelyet azok legalábbis kényelmetlennek találnak, és amit aránytalanul jelentős eszközök igénybevétele nélkül lehetetlen ellenőrizni; mivel ezért célszerű, ha a magánszemélyeket az ilyen adatok szolgáltatásáért nem teszik felelőssé, a megfelelő rendszeres felméréseket kivéve;

mivel a bevezetésre kerülő új adatgyűjtés minden, a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikára kiterjed; mivel ezért először az új elképzeléseket is magában foglaló általános összefüggésben kell definiálni a rendszert, különös tekintettel alkalmazási körére, az adatszolgáltatásra kötelezettekre és az adatok továbbítására;

mivel a rendszer alapkoncepciója a vele kapcsolatban álló közigazgatási szervezetek felhasználásában rejlik, különös tekintettel a hozzáadottérték-adóval foglalkozó hatóságokra, azért, hogy a statisztikai szolgáltatásokat a lehető legkisebb közvetett ellenőrzéssel tudja nyújtani anélkül, hogy ezzel növelné az adófizetők terheit; mivel mindazonáltal minden zavart el kell kerülni az adatszolgáltatásra kötelezetteknél statisztikai és adókötelezettségeikkel kapcsolatban;

mivel alapvető fontosságú, hogy a meglévő források felhasználásával az egyes tagállamokban alapdokumentációt állítsanak össze a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájába tartozó áruk feladóiról és címzettjeiről azért, hogy 1992 után a gazdaság főbb résztvevői azonosíthatóak legyenek, és segítségükkel modern adattovábbítási módszerek kialakítása váljon lehetővé;

mivel csak az alkalmazás során derül fény az új adatgyűjtési rendszer hiányosságaira vagy gyenge pontjaira; mivel belátható időn belül fejlesztéseket és egyszerűsítéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek azok a hibák, amelyek a tagállamok közötti áruforgalmat hátrányosan befolyásolják;

mivel a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikák közül a tagállamok közötti kereskedelem statisztikájának kell elsőbbséget élveznie nyilvánvaló fontossága és folyamatosságának biztosítása miatt; mivel azonban jelentős módosításokat kell végrehajtani ezekben a statisztikákban annak érdekében, hogy figyelembe vegyék a belső piac 1992 utáni új feltételeit; mivel, egyebek között, felül kell vizsgálni a tartalmi meghatározásokat, az alkalmazható áruosztályozást és a statisztikák összeállításához szükséges begyűjtendő adatok listáját; mivel kívánatos a statisztikai küszöbértékeket meghatározó alapelvek lefektetése, hogy ezáltal a kis- és középvállalkozásoknál az általános költségekhez képest aránytalan kiadások elkerülhetőek legyenek;

mivel a Bizottságot egy bizottságnak kell segítenie a célból, hogy biztosítsa a tagállamok rendszeres együttműködését, különösen olyan problémák megoldásában, amelyek az új adatgyűjtési rendszer által bevezetett számos újítást követően a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó információkkal kapcsolatban felmerülnek;

mivel az e területre vonatkozó közösségi szabályozást fokozatosan a Tanács vagy a Bizottság által elfogadott rendelkezésekkel kell kiegészíteni;

mivel e rendelet bizonyos rendelkezéseinek késedelem nélkül hatályba kell lépniük, hogy a Közösség és annak tagállamai felkészülhessenek azokra a gyakorlati következményekre, amelyekre 1993. január 1-jétől számítani kell;

mivel e következmények egyike az, hogy a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának szabványosítására és egyszerűsítésére vonatkozó intézkedésekről szóló, 1985. október 22-i 2954/85/EGK tanácsi rendeletet [4] hatályon kívül kell helyezni, és hogy a legutóbb az 1629/88/EGK rendelet [5] által módosított, a Közösség külkereskedelmi statisztikájáról és a tagállamok közötti kereskedelem statisztikájáról szóló, 1975. június 24-i 1736/75/EGK tanácsi rendelet [6] már nem alkalmazható a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájára,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Közösség és tagállamai az e rendeletben megállapított szabályok szerint állítják össze a tagállamok közötti áruforgalom statisztikáját az alatt az átmeneti időszak alatt, amely 1993. január 1-jén kezdődik, és akkor ér véget, amikor megtörténik az átállás a származási tagállamban való adózás egységes rendszerére.

1. FEJEZET

Általános rendelkezések

2. cikk

E rendelet alkalmazásában és a külön rendelkezések sérelme nélkül:

a) "tagállamok közötti áruforgalom": minden, az egyik tagállamból egy másikba történő árumozgás;

b) "áru": a mozgatható javak mindegyike, beleértve az elektromos áramot;

c) "közösségi áruk": olyan áruk,

- amelyek teljes mértékben a Közösség vámterületéről származnak, illetve ott állították elő azokat, olyan áruk hozzáadása nélkül, amelyek nem tagországokból vagy olyan területekről származnak, amelyek nem képezik részét a Közösség vámterületének,

- amelyek olyan országokból vagy területekről származnak, amelyek nem képezik részét a Közösség vámterületének, és amelyek valamely tagállamban szabad forgalomban vannak,

- amelyeket a Közösség vámterületén állítottak elő, kizárólag a második francia bekezdésben említett árukból, vagy az első és második francia bekezdésben említett árukból;

d) "nem közösségi áruk": azok az áruk, amelyek eltérnek a c) pontban említett áruktól. A Közösség által a nem tagországokkal a közösségi árutovábbítási eljárással kapcsolatos intézkedések végrehajtására kötött megállapodások sérelme nélkül, azokat az árukat, amelyeket, ha megfelelnek a c) pontban megállapított feltételeknek, a Közösségből történő kivitelüket követően újra a Közösség vámterületére szállítanak, szintén nem közösségi áruknak kell tekinteni;

e) "tagállam": a tagállam statisztikai adatgyűjtő-területét jelenti, amennyiben a kifejezést földrajzi értelemben használják;

f) "egy tagállam statisztikai adatgyűjtő-területe": a tagállamnak a Közösség 1736/75/EGK rendelet 3. cikke által meghatározott statisztikai adatgyűjtő-területén belül elfoglalt területét jelenti;

g) "a Közösség belső piacán szabad forgalomban lévő áruk": olyan áruk, amelyek a 77/388/EGK irányelv [7] értelmében egyik tagállamból a másik tagállamba előzetes alakiságok vagy a belső határok átlépéséhez kapcsolódó alakiságok elvégzése nélkül átvihetők;

h) "magánszemély": minden természetes személy, aki az adott árumozgással kapcsolatban nem köteles hozzáadottérték-adót elszámolni.

3. cikk

(1) Minden, az egyik tagállamból egy másikba átvitt áru a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának tárgyát képezi.

A Közösség statisztikai területén belül mozgó áruk mellett azokat az árukat is az egyik tagállamból a másikba átvitt áruknak kell tekinteni, amelyek közben átlépik a Közösség külső határát, függetlenül attól, hogy ezt követően belépnek-e egy nem tagország területére vagy sem.

(2) Az (1) bekezdés mind a nem közösségi, mind pedig a közösségi árukra vonatkozik, függetlenül attól, hogy kereskedelmi ügylet tárgyát képezik-e.

4. cikk

(1) A 3. cikkben említett áruk közül:

a) tranzitstatisztikát kell összeállítani azokról, amelyeket átrakással vagy a nélkül átszállítottak egy tagállamon a nélkül, hogy ott sor került volna a szállítással össze nem függő okból történő tárolásukra;

b) raktárstatisztikát kell összeállítani az 1736/75/EGK rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében említett árukról, valamint azokról, amelyek e rendelet 30. cikke értelmében a Bizottság által meghatározott raktárhelyre kerülnek, vagy azokat elhagyják;

c) a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó statisztikát kell összeállítani azokról, amelyek nem felelnek meg az a) és b) pont feltételeinek, vagy amelyeket annak ellenére, hogy az említett feltételek valamelyikének megfelelnek, a 30. cikk értelmében ez a rendelet vagy a Bizottság kifejezetten kijelöl;

d) a Bizottság javaslata alapján a Tanács meghatározza azoknak az áruknak a körét, amelyek a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó egyéb statisztikák tárgyát képezik.

(2) Az áruszállításra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatást érintő közösségi rendelkezések sérelme nélkül az (1) bekezdésben említett statisztika tárgyát képező árumozgásokra vonatkozó adatok, amennyiben szükséges, a minden egyes ilyen típusú statisztika számára rendelkezésre álló adatlistába kerülnek be, e rendelet vagy a Bizottság által a 30. cikk értelmében megállapított feltételek és kikötések szerint.

5. cikk

A 15. cikk sérelme nélkül a magánszemélyek mentesülnek a 4. cikkben említett statisztikák készítésével járó kötelezettségek alól.

Ez a mentesség arra az adatszolgáltatásra kötelezettre is vonatkozik, aki mint hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezett, abban a tagállamban, ahol adatszolgáltatásra kötelezett, a 77/388/EGK irányelv 24. és 25. cikk rendelkezései egyikének megfelel. Ezt a rendelkezést értelemszerűen, a hozzáadottértékadó-elszámolásra nem kötelezett intézményekre és azokra a hozzáadottérték-adó alól mentesítettekre is kiterjesztik, akik a fent említett irányelv 28. cikkének (7) bekezdése értelmében nem kötelesek adóbevallást benyújtani.

2. FEJEZET

Statisztikai adatgyűjtési rendszer

Intrastat

6. cikk

A tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállítása céljából statisztikai adatgyűjtő rendszer (a továbbiakban "Intrastat rendszer") kerül kialakításra.

7. cikk

(1) Az Intrastat rendszert a tagállamok abban az esetben alkalmazzák, ha a (4) bekezdés alapján a tagállamok közötti áruforgalomban partnerországnak minősülnek.

(2) Az Intrastat rendszert a 3. cikkben említett olyan árukra alkalmazzák:

a) amelyek a Közösség belső piacán szabad forgalomban vannak;

b) amelyeket, mivel csak azt követően kerülhetnek a Közösség belső piacára, hogy az áruk forgalomba hozatalára vonatkozó közösségi szabályozás által előírt alakiságokat elvégezték, e rendelet vagy a 30. cikk értelmében a Bizottság kifejezetten kijelöl.

(3) A 3. cikkben említett azon áruk esetében, amelyekre nem alkalmazzák az Intrastat rendszert, a Bizottság a 30. cikk (2) bekezdés b) pontjában említett alakiságok keretében szabályozza az adatgyűjtést.

(4) Az Intrastat rendszert alkalmazzák:

a) a 17-28. cikkek értelmében a tagállamok közötti kereskedelem statisztikájára;

b) a tranzit- és raktárstatisztikákra, a 31. cikk értelmében a Bizottság javaslata alapján a Tanács által megállapított rendelkezéseknek megfelelően.

(5) Amennyiben a Tanács a Bizottság javaslata alapján, különösen a 31. cikk értelmében ellenkező határozatot nem hoz, az e cikk (4) bekezdésében említett statisztikákról szóló tagállami rendelkezések, amennyiben az adatgyűjtésre vonatkoznak, 1992. december 31. után nem érvényesek.

8. cikk

Az 5. cikk sérelme nélkül az Intrastat rendszer által előírt adatszolgáltatási kötelezettség minden olyan természetes vagy jogi személyre vonatkozik, aki a tagállamok közötti áruforgalomban érintett.

Azok közül, akikre e kötelezettség hárul, az erre vonatkozó egyedi rendelkezések jelölik ki az Intrastat rendszerbe tartozó minden egyes statisztika számára történő adatszolgáltatásra kötelezetteket.

9. cikk

(1) Az Intrastat rendszer által előírt adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségét valamely tagállamban honos harmadik félnek átadhatja, de ez az átadás nem csökkenti nevezett felelősségét.

Az adatszolgáltatásra kötelezett a harmadik felet az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges minden információval ellátja.

(2) Az adatszolgáltatásra kötelezettől elvárható, hogy a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításában illetékes szervek kifejezett kérésére értesítse őket arról, hogy adott tárgyidőszakon belül:

- ő maga vagy egy harmadik fél megadott minden, a 13. cikk (1) bekezdésében említett rendszeres jelentés tárgyát képező információt,

- átadta az Intrastat rendszer által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget egy általa megnevezett harmadik félnek.

(3) Az (1) bekezdés nem érvényes:

a) azokban az esetekben, amelyekre a 28. cikk (4) bekezdése vonatkozik;

b) azokban a tagállamokban, ahol a 13. cikk (1) bekezdésében említett rendszeres jelentés nem különbözik az adózási célokra előírt rendszeres jelentéstől, és amennyiben a jelentési kötelezettségre vonatkozó hatályos adójogszabályok nem teszik lehetővé a 13. cikk (1) bekezdésében említett átadást.

(4) A Bizottság a 30. cikk szerint állapítja meg az (1), (2) és (3) bekezdések végrehajtási szabályait.

10. cikk

(1) A tagállamok meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek annak biztosításához szükségesek, hogy 1993. január 1-jére a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításában illetékes szerveik rendelkezésére álljon a Közösségen belüli piaci szereplők jegyzéke.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának céljából, a 2792/86/EGK bizottsági rendelet [8] értelmében, jegyzéket kell összeállítani kiszállítás esetén azokról a feladókról, beérkezés esetén pedig azokról a címzettekről, akik 1991. január 1. és 1992. december 31. között a tagállamok közötti kereskedelemben részt vettek, illetve, ahol szükséges, a jelentések készítőiről.

(3) A (2) bekezdés nem érvényes azokban a tagállamokban, amelyek meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy legkésőbb 1993. január 1-jére adóhatóságaik rendelkezésére álljon egy olyan nyilvántartás,

a) amely felsorolja azokat az hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezetteket, akik a fenti időpontot megelőző 12 hónap folyamán kiszállítás esetén mint feladók, beérkezés esetén mint címzettek részt vettek a tagállamok közötti áruforgalomban;

b) amely felsorolja azokat a hozzáadottértékadó-elszámolásra nem kötelezett intézményeket és hozzáadottértékadó-elszámolás alól mentesítetteket, akik a fenti időponttól kezdve beszerzéseiket a 77/388/EGK irányelv 28. cikkének (7) bekezdése szerint hajtják végre.

Ezekben a tagállamokban a fent említett adóhatóságok a (6) bekezdésben említett azonosítási szám mellett az (1) bekezdésben említett statisztikai szerveket olyan, a nyilvántartásban található információval is ellátják, amelyek a Közösségen belüli piaci szereplők azonosítására szolgálnak az e rendelet alkalmazásához előírt feltételek mellett.

(4) A Közösségen belüli piaci szereplők nyilvántartásába kerülő minimális adatok listáját a (6) bekezdésben említett azonosító számok mellett a Bizottság a 30. cikk rendelkezései szerint állapítja meg.

(5) 1993. január 1-jétől a Közösségen belüli piaci szereplők nyilvántartását a tagállamokban az erre illetékes szervek kezelik és tartják naprakészen a 13. cikk (1) bekezdésében említett jelentések, a 11. cikk (1) bekezdésében említett listák, illetve egyéb adminisztratív források alapján.

Amennyiben szükséges, a Bizottság a 30. cikk értelmében kidolgozza azokat a Közösségen belüli piaci szereplők nyilvántartásának kezelésére és naprakészen tartására vonatkozó további szabályokat, melyeket a tagállamok erre illetékes szervei alkalmaznak. (6) Eltekintve a kivételektől, amelyeket az adatszolgáltatásra kötelezettek számára meg kell, hogy indokoljanak, az illetékes statisztikai szervek az ilyen ügyfelekkel kialakított kapcsolataikban - különösen a 13. cikk (1) bekezdésének alkalmazása tekintetében - az illetékes adóhatóságok által az adatszolgáltatásra kötelezettek részére kiadott azonosító számot használják fel.

11. cikk

(1) Az egyes tagállamok illetékes adóhatóságai háromhavonta legalább egyszer megküldik az adott tagállamban a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításáért illetékes szervek részére azok listáját, akik hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezettek, és úgy nyilatkoztak, hogy a tárgyidőszakban beszerzéseket eszközöltek egy másik tagállamban, vagy egy másik tagállamba szállítottak.

(2) Az 1. bekezdésben említett lista tartalmazza még:

a) azokat a hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezetteket, akik azt nyilatkozták, hogy a tárgyidőszakban részt vettek a tagállamok közötti áruforgalomban, és tevékenységük - bár nem beszerzést vagy kiszállítást jelentett - rendszeres adóbevallási kötelezettség alá esik;

b) azokat a hozzáadottértékadó-elszámolásra nem kötelezett intézményi egységeket és hozzáadottértékadó-elszámolás alól mentesítetteket, akik azt nyilatkozták, hogy a tárgyidőszakban részt vettek a tagállamok közötti áruforgalomban, és tevékenységük rendszeres adóbevallási kötelezettség alá esik.

(3) A lista a benne szereplő minden piaci résztvevőre vonatkozóan tartalmazza a tagállamok közötti áruforgalom értékét, amelyet a piaci résztvevő rendszeres adóbevallásán, a 77/388/EGK irányelv 28. cikkének (7) bekezdése szerint feltüntetett.

(4) A Bizottság által a 30. cikk értelmében meghatározandó korlátozó feltételek mellett a tagállamok illetékes adóhatóságai ezenkívül ellátják a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításában az illetékes tagállami szerveket saját kezdeményezésükre vagy az utóbbiak kérésére minden olyan információval, amelyet a hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezettek adózási kötelezettségeik teljesítése céljából az illetékes adóhatóságoknak szabályszerűen benyújtanak, és amelyek a statisztikák minőségi javítására alkalmasak.

A statisztikai szervek harmadik fél vonatkozásában az első albekezdés szerint részükre átadott információkat az adóhatóságok által ilyen esetben alkalmazott szabályok szerint kezelik.

(5) A tagállam közigazgatási szerkezetétől függetlenül, a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett nem kötelezhető arra, hogy az (1), (2) és (3) bekezdésekben megállapított határokon túl és a (4) bekezdésben előírt rendelkezések szerint igazolja, hogy az általa nyújtott információ összhangban van azokkal az adatokkal, amelyeket az illetékes adóhatóságokkal közöl.

(6) Az illetékes adóhatóságoknak a hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezett személyekkel kialakított kapcsolatuk során, tekintettel azokra a rendszeres jelentésekre, amelyeket ezeknek a személyeknek adózási célokból be kell nyújtaniuk, fel kell hívniuk a figyelmet azokra a kötelezettségekre, amelyek az adatszolgáltatásra kötelezettekre az Intrastat rendszerrel kapcsolatban hárulnak.

(7) A (4) és (6) bekezdések alkalmazását tekintve "hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezettek" azok a hozzáadottértékadó-elszámolásra nem kötelezett intézményi egységek és hozzáadottérték-adó alól mentesítettek is, akik a 77/388/EGK irányelv 28. cikkének (7) bekezdése szerinti beszerzéseket tesznek.

(8) Amennyiben szükséges, a Bizottság a 30. cikk értelmében rendelkezik a különböző tagállamokban a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításában illetékes nemzeti szervek közötti adminisztratív segítségről.

12. cikk

(1) Az Intrastat rendszer által előírt statisztikai adathordozót a Bizottság a 30. cikk értelmében alakítja ki a tagállamok közötti áruforgalom minden egyes statisztikai típusára vonatkozóan.

(2) Adminisztratív rendszerük sajátosságaira való tekintettel a tagállamok az (1) bekezdésben említettől eltérő adathordozókat is kialakíthatnak, feltéve hogy az adatszolgáltatásra kötelezettek megválaszthatják, hogy melyik adathordozót alkalmazzák.

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamok erről megfelelően tájékoztatják a Bizottságot.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem érvényes:

a) azokra az esetekre, amelyekre a 28. cikk (4) bekezdése vonatkozik;

b) azokban a tagállamokban, ahol a 13. cikk (1) bekezdésében említett rendszeres jelentés nem különbözik az adózási célokból előírt rendszeres jelentéstől, és amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó hatályos adójogszabályok tiltják az ilyen alkalmazást.

13. cikk

(1) Az Intrastat rendszer által előírt statisztikai információt olyan rendszeres jelentések tartalmazzák, amelyeket az adatszolgáltatásra kötelezettek az illetékes nemzeti szerveknek küldenek meg olyan határidők és feltételek mellett, amelyeket a Bizottság a 30. cikk értelmében megállapít.

(2) A Bizottság a 30. cikk értelmében meghatározza:

- ahol erről ez a rendelet nem rendelkezik, a tagállamok közötti áruforgalom valamennyi statisztikájára vonatkozó beszámolási időszakot,

- az adatok továbbításának eljárásait, különösen annak érdekében, hogy az adatszolgáltatásra kötelezettek számára hozzáférhetővé váljon a területi hivatalok adatgyűjtő hálózata.

(3) Az (1) bekezdésben említett rendszeres jelentést vagy a benne foglalt információt a tagállamok a beszámolási időszak naptári évének végétől számítva legalább két évig megőrzik.

14. cikk

Amennyiben a statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett elmulasztja teljesíteni e rendelet szerinti kötelezettségeit, abban az esetben a tagállamok saját nemzeti jogszabályaik szerint szabhatnak ki büntetést rá.

15. cikk

A 30. cikk értelmében rendszeres felmérések végezhetők a magánszemélyek által folytatott, tagállamok közötti áruforgalomról és árumozgásokról és olyan, Közösségen belüli piaci résztvevőkről, akik a különböző áruforgalmi statisztikákra vonatkozó különös rendelkezések szerint nem részesülnek az egyszerűsítési intézkedésekből származó előnyökből.

16. cikk

A Bizottság kellő időben beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó, az Intrastat rendszerbe tartozó statisztikák minden típusára vonatkozóan az Intrastat rendszer működéséről, tekintettel a rendszernek az 1. cikkben említett átmeneti időszak utáni lehetséges alkalmazására.

3. FEJEZET

A tagállamok közötti áruforgalom statisztikája

17. cikk

A tagállamok közötti áruforgalom statisztikája tartalmazza egyrészt a kiszállító tagállamot elhagyó áruk mozgását, másrészt a beérkezési tagállamba belépő áruk mozgását.

18. cikk

(1) "Kiszállító tagállam": az a tagállam, amelyikben a tagállamot elhagyó áruk a kiszállítás tárgyát képezik.

"Kiszállítás": a (2) bekezdésben említett áruknak egy másik tagállamban található rendeltetési helyre történő elszállítása.

(2) Egy adott tagállamban a következők képezhetik kiszállítás tárgyát:

a) közösségi áruk, amelyek a tagállamban:

- nincsenek közvetlen vagy megszakított tranzitforgalomban,

- közvetlen vagy megszakított tranzitforgalomban vannak, de azt követően, hogy nem közösségi áruként beléptek a tagállamba, szabad forgalomba kerültek;

b) nem közösségi áruk, amelyeket aktív feldolgozással kapcsolatos vámeljárás vagy vámfelügyelet alatt történő feldolgozási eljárás alá helyeztek, ilyen eljárás alatt tartottak vagy állítottak elő.

19. cikk

"Beérkezési tagállam": az a tagállam, amelybe lépve az áru

a) mint közösségi áru:

- az adott tagállamban nem kerül közvetlen vagy megszakított tranzitforgalomba,

- az adott tagállamban közvetlen vagy megszakított tranzitforgalomba kerül, de a kiviteli alakiságok elvégzését követően elhagyja a Közösség statisztikai adatgyűjtő-területét;

b) mint a 18. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett nem közösségi áru:

1. szabad forgalomba került;

2. aktív feldolgozással kapcsolatos vámeljárás vagy vámfelügyelet alatt történő feldolgozási eljárás alatt áll, vagy ismételten ilyen eljárás alá helyezik.

20. cikk

A tagállamok közötti áruforgalom statisztikájához szükséges adatok begyűjtése céljából a 2. fejezet rendelkezései a következőképpen egészülnek ki:

1. a 34. cikk sérelme nélkül az Intrastat rendszert a 18. cikk (2) bekezdésének a) pontjában és a 19. cikk a) pontjában említett árukra kell alkalmazni;

2. partnerországnak a tagállamok közötti áruforgalomban a 7. cikk (1) bekezdése szerint a kiszállító és a beérkezési tagállam minősül;

3. az Intrastat rendszerben kiszállító tagállamnak az az ország minősül, amelyből egy másik tagállamba kiszállított áruk a 18. cikk (2) bekezdés a) pontjának első francia bekezdése és - amennyiben azokra a 77/388/EGK irányelv 28. cikk (7) bekezdésének rendelkezései érvényesek - második francia bekezdése szerinti feltételek alá esnek;

4. "beérkezési tagállam": az Intrastat rendszerben az az ország, amelybe egy másik tagállamból belépett áruk a 19. cikk a) pontjának első francia bekezdése és - amennyiben azokra a 77/388/EGK irányelv 28. cikk (7) bekezdésének rendelkezései érvényesek - második francia bekezdése szerinti feltételek alá esnek;

5. a 8. cikkben említett "adatszolgáltatásra kötelezett": az a természetes vagy jogi személy, aki:

a) mint a kiszállító tagállamban honos személy:

- olyan szerződést kötött - szállítási szerződés kivételével -, amely az áru kiszállítását eredményezi, vagy ennek hiányában

- kiszállítja az árut, vagy gondoskodik annak kiszállításáról, vagy ennek hiányában

- birtokolja az árut, amely a kiszállítás tárgya;

b) mint a beérkezési tagállamban honos személy:

- olyan szerződést kötött - szállítási szerződés kivételével -, amely az áru leszállítását eredményezi, vagy ennek hiányában

- birtokba veszi az árut, vagy gondoskodik annak birtokbavételéről, vagy ennek hiányában

- birtokolja az árut, amely a leszállítás tárgya;

6. a Bizottság a 7. cikk (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket kellő időben elfogadja;

7. a 33. cikk sérelme nélkül a 13. cikk (2) bekezdésének első francia bekezdésében említett beszámolási időszak az a naptári hónap, amelyben az e cikk szerint számbavételre kerülő árumozgások értelemszerűen megkezdődtek vagy befejeződtek.

21. cikk

Az illetékes szervekhez továbbítandó statisztikai adathordozón:

- az árukat a 34. cikk sérelme nélkül úgy kell megnevezni, hogy az lehetővé tegye a könnyű és pontos áruosztályozást a hatályban lévő, aktuális Kombinált Nómenklatúra leginkább megfelelő alszáma szerint,

- a Kombinált Nómenklatúra megfelelő alszámának nyolc számjegyű kódszámát is meg kell adni minden egyes árutípusra.

22. cikk

(1) A statisztikai adathordozón a tagállamokat alfabetikus vagy numerikus kódokkal jelölik, amelyeket a Bizottság a 30. cikk értelmében dolgoz ki.

(2) A Bizottság által a 30. cikk értelmében elfogadott rendelkezések sérelme nélkül, az (1) bekezdés rendelkezése értelmében az adatgyűjtésre kötelezettek betartják az illetékes nemzeti szerveknek a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállítására vonatkozó utasításait.

23. cikk

(1) Az illetékes szervekhez továbbítandó statisztikai adathordozónak minden árutípusra vonatkozóan a következő adatokat kell tartalmaznia:

a) a beérkezési tagállamban a 24. cikk (1) bekezdése értelmében az áruk feladási helye szerinti tagállamot;

b) a kiszállító tagállamban a 24. cikk (2) bekezdése értelmében az áruk rendeltetési helye szerinti tagállamot;

c) az áruk mennyiségét, nettó tömegben és kiegészítő mértékegységben;

d) az áruk értékét;

e) az ügylet jellegét;

f) a szállítási feltételeket;

g) a feltételezett fuvarozási módot.

(2) A tagállamok az adathordozón az (1) bekezdésben felsorolt adatoktól eltérő adatok szolgáltatását nem írhatják elő, kivéve a következőket:

a) a beérkezési tagállamban a származási országot; bár ez csak a közösségi jog által megengedett módon kérhető;

b) a kiszállító tagállamban a származási régiót; a beérkezési tagállamban a rendeltetési régiót;

c) a kiszállító tagállamban a berakodási kikötőt vagy repülőteret; a beérkezési tagállamban a kirakodási kikötőt vagy repülőteret;

d) a kiszállító és a beérkezési tagállamban egy másik tagállam feltételezett átrakodási kikötőjét vagy repülőterét, amennyiben az utóbbi készít tranzitstatisztikát;

e) ahol lehetséges, a statisztikai eljárást.

(3) Amennyiben ebben a rendeletben nem került megállapításra, a Bizottság a 30. cikk értelmében meghatározza az (1) és (2) bekezdésben említett adatokat és az adatok statisztikai adathordozóra történő rögzítésének szabályait.

24. cikk

(1) Amennyiben a beérkezési tagállam elérése előtt az áruk egy vagy több tranzitországba beléptek, és ezekben az országokban a szállítással össze nem függően megállították vagy jogi eljárásnak vetették alá azokat, feladó tagállamnak az az utolsó tagállam tekinthető, amelyben ilyen megállítás vagy jogi eljárás történt. Egyéb esetekben a feladó tagállam megegyezik a kiszállító tagállammal.

(2) "Rendeltetési tagállam" a kiszállítás időpontjában az áruk szállítási helyeként ismert utolsó ország.

(3) A 23. cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérően az adatszolgáltatásra kötelezett a beérkezési tagállamban a következők szerint járhat el:

- ha nem ismeri a feladó tagállamot, megadhatja a kiszállító tagállamot,

- ha nem ismeri a kiszállító tagállamot, a (4) bekezdés értelmében megadhatja a vásárlás tagállamát.

(4) "A vásárlás tagállama" azt a tagállamot jelenti, ahol az árunak az érkezési tagállamba történő szállítására vonatkozó szerződést - kivéve a szállítmányozási szerződést - megkötő természetes vagy jogi személy szerződő partnere honos.

25. cikk

(1) A Közösség és a tagállamok a 23. cikk (1) bekezdésében említett adatokból állítják össze a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikát.

(2) Azok a tagállamok, amelyek a 23. cikk (2) bekezdésében említett adatokból nem állítanak össze a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikát, eltekintenek az ilyen adatok gyűjtésének elrendelésétől.

(3) A Közösség és a tagállamok azoknak a rendelkezéseknek a figyelembevételével állítják össze a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákat, amelyeket a Bizottság a 30. cikk alapján az általános és különös kivételekről és a statisztikai küszöbértékekről elfogad.

(4) Bármely olyan rendelkezés, amely következményeként a 18. és 19. cikkekben említett árukat kizárják a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájának összeállításából, mentesít az ily módon kizárt árukra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség alól.

26. cikk

(1) A tagállamok megküldik a Bizottságnak a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó havi statisztikáikat. Ezek a statisztikák a 23. cikk (1) bekezdésében említett adatokat tartalmazzák.

(2) Ahol szükséges, a Bizottság a 30. cikk értelmében szabályozza az ilyen adattovábbításra vonatkozó eljárást.

(3) A tagállamok az általuk a 32. cikkben említett feltételek alapján bizalmassá nyilvánított adatokat az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalának továbbítják a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatok továbbításáról szóló, 1990. június 11-i 1588/90/Euratom, EGK tanácsi rendelet [9] szerint.

27. cikk

A statisztikai információk egyszerűsítésére vonatkozó rendelkezéseket a Tanács a Bizottság javaslata alapján fogadja el.

28. cikk

(1) E fejezet értelmében a statisztikai küszöbérték olyan határérték, amelynél az adatszolgáltatásra kötelezettekre háruló kötelezettséget vagy megszüntetik, vagy csökkentik.

A küszöbértékek a 15. cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül alkalmazandók.

(2) A statisztikai küszöbértékek lehetnek kizáró, asszimilációs vagy egyszerűsítési küszöbértékek.

(3) A kizáró küszöbértékek az 5. cikk második albekezdésében említett adatszolgáltatásra kötelezettekre vonatkoznak.

Minden tagállamban alkalmazásra kerülnek, és azokat minden tagállam a 77/388/EGK irányelv értelmében elfogadott adórendelkezéseknek megfelelően határozza meg.

(4) Az asszimilációs küszöbértékek az adatszolgáltatásra kötelezetteket a 13. cikk (1) bekezdésében említett jelentések szolgáltatása alól mentesítik; az általuk - beleértve a 11. cikk (7) bekezdése szerint kötelezetteket - mint hozzáadottértékadó-elszámolásra kötelezettek által benyújtott rendszeres adóbevallás statisztikai adatszolgáltatásnak tekintendő.

Az asszimilációs küszöbérték minden tagállamban érvényes, és azt minden tagállam a kizáró küszöbértéknél magasabb szinten határozza meg.

(5) Az egyszerűsítési küszöbértékek az adatszolgáltatásra kötelezetteket a 23. cikk valamennyi rendelkezése alól mentesítik; a 13. cikk (1) bekezdésében említett jelentések a 21. cikk második francia bekezdésében említett kódszám mellett minden árutípusra csak a feladó vagy a rendeltetési tagállamot és az áruk értékét kell, hogy tartalmazzák.

A (9) bekezdés első albekezdésének sérelme nélkül ezeket a küszöbértékeket a (8) bekezdés által meghatározott szinteken alkalmazzák azokban a tagállamokban, ahol az asszimilációs küszöbértékek ennél alacsonyabbak.

Azokban a tagállamokban, amelyek asszimilációs küszöbértékei a (9) bekezdés első albekezdése értelmében a (8) bekezdésben meghatározottal azonos vagy annál magasabb szinten kerülnek megállapításra, az egyszerűsítési küszöbértékek nem kötelezőek.

(6) Az asszimilációs és az egyszerűsítési küszöbértékeket a Közösségen belüli forgalom éves értékében fejezik ki.

Ezeket a küszöbértékeket a kiszállítási vagy a beérkezési forgalomra kell meghatározni.

Alkalmazásuk a Közösségen belüli piaci résztvevőkre vonatkozóan a kiszállítás szakaszában és a beérkezés szakaszában eltérő. A (10) bekezdés sérelme nélkül azok a tagállamok, amelyek a (9) bekezdés első albekezdésében meghatározott lehetőség alkalmazását választják, mind a kiszállítás, mind a beérkezés szakaszában a szerint a forgalom szerint határozzák meg az adatszolgáltatásra kötelezettek kötelezettségeit, amelynél a Közösségen belüli forgalmuk éves értéke a legmagasabb.

Az asszimilációs és egyszerűsítési küszöbértékek a tagállamok között termékcsoportonként és időszakonként eltérőek lehetnek.

(7) Az asszimilációs és egyszerűsítési küszöbértékeknek a tagállamok által történő alkalmazására való tekintettel a Bizottság a 30. cikk értelmében meghatározza azokat a minőségi követelményeket, amelyeknek a 25. cikk (1) bekezdése szerint a tagállamok által összeállított statisztikáknak meg kell felelnie.

(8) Az egyszerűsítési küszöbérték kiszállítás esetén 100000 ECU, beérkezés esetén ugyancsak 100000 ECU.

A 30. cikk értelmében a Bizottság megemelheti az egyszerűsítési küszöbérték szintjeit, feltéve hogy a fenti (7) bekezdésben említett minőségi követelményeket betartják.

(9) Amennyiben a (7) bekezdésben meghatározott minőségi követelményeket betartják, a tagállamok az asszimilációs és az egyszerűsítési küszöbértékeiket megállapíthatják a (8) bekezdésben meghatározottnál magasabb szinteken. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

A (7) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a tagállamok a szükséges mértékben eltérhetnek az (5) bekezdés második albekezdésének követelményeitől. Erről tájékoztatják a Bizottságot.

A Bizottság felkérheti a tagállamokat, hogy indokolják meg az előírt adatok szolgáltatásakor hozott intézkedéseiket.

(10) Amennyiben a tagállamok által alkalmazott asszimilációs és egyszerűsítési küszöbértékek a szolgáltatott adatok tekintetében hatással vannak a Közösségen belüli áruforgalmi statisztika minőségére, vagy olyan mértékben nőnek az adatszolgáltatásra kötelezettek terhei, hogy az veszélyezteti e rendelet célkitűzéseit, a Bizottság a 30. cikk értelmében olyan rendelkezéseket fogad el, amelyek az előírt minőség biztosításához, vagy a terhek könnyítéséhez szükséges feltételeket újrafogalmazzák.

4. FEJEZET

A tagállamok közötti áruforgalommal kapcsolatos foglalkozó bizottság

29. cikk

(1) A tagállamok közötti áruforgalommal statisztikákkal statisztikákkal foglalkozó bizottság (a továbbiakban: "bizottság") jön létre. A bizottság a tagállamok képviselőiből áll, elnöke a Bizottság képviselője.

(2) A bizottság kialakítja saját eljárási szabályait.

(3) A bizottság megvizsgálhat minden olyan, e rendelet végrehajtására vonatkozó kérdést, amelyet az elnök saját kezdeményezésére vagy egy tagállam képviselőjének kérésére felvet.

30. cikk

(1) Az e rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket a (2) és (3) bekezdésekben megállapított eljárás szerint fogadják el.

(2) A Bizottság képviselője a bizottságnak a meghozandó intézkedésekről tervezetet nyújt be. A bizottság az elnök által megszabott határidőn belül, az ügy sürgősségére való tekintettel véleményt mond a tervezetről. A vélemény a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében megállapított többséggel kerül kialakításra olyan határozatok esetén, amelyeket a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia. A tagállamok képviselőinek bizottságon belüli szavazatai az említett cikkben meghatározott módon kerülnek súlyozásra. Az elnök nem szavaz.

(3) A Bizottság által elfogadott intézkedések azonnal hatályba lépnek. Amennyiben ezek az intézkedések nem esnek egybe a bizottság véleményével, a Bizottság késedelem nélkül közli azt a Tanáccsal.

Ebben az esetben a Bizottság az említett bejelentéstől számított egy hónapot meg nem haladó időszakra elhalaszthatja a meghozott intézkedések alkalmazását.

A Tanács minősített többséggel ettől eltérő határozatot hozhat a második albekezdésben említett időhatáron belül.

5. FEJEZET

Záró rendelkezések

31. cikk

A Bizottság javaslata alapján a Tanács elfogadja azokat az intézkedéseket, amelyek a 4. cikkben említett, a tagállamok közötti kereskedelemre vonatkozó statisztikától eltérő statisztikáknak a Közösség vagy a tagállamok általi összeállításához szükségesek.

32. cikk

(1) A Bizottság javaslata alapján a Tanács határoz azokról a feltételekről, amelyek alapján a tagállamok titkossá nyilváníthatják az e rendelet szerint vagy az e rendeletben előírt rendeletek szerint összeállított adataikat.

(2) Az (1) bekezdésben említett feltételek megállapításáig a tagállamok erre vonatkozó rendelkezései érvényesek.

33. cikk

A Bizottság a 30. cikkben megállapított eljárás szerint e rendelet rendelkezéseit szükség esetén alkalmazhatja:

- a 77/388/EGK irányelv módosításaiból adódó következményekre,

- a Közösség statisztikai rendeleteinek megfelelően az egyes árumozgásokra.

34. cikk

(1) Azon áruk tekintetében, amelyeknél az Intrastat rendszer alkalmazható, illetve egyéb áruk tekintetében a Bizottság a 30. cikk értelmében egyszerűsített adatgyűjtési eljárást állapíthat meg, és főként megteremtheti az automatikus adatfeldolgozás és az elektronikus adatátvitel fokozott használatának lehetőségét annak érdekében, hogy megkönnyítse az adatszolgáltatásra kötelezettek feladatának végrehajtását.

(2) Egyedi adminisztratív szervezetükre való tekintettel a tagállamok az (1) bekezdésben közöltektől eltérő egyszerűsített eljárásokat vezethetnek be, feltéve hogy az adatszolgáltatásra kötelezettek megválaszthatják, hogy melyik eljárást kívánják alkalmazni.

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot.

35. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Azt az esetet kivéve, amikor a Tanács vagy a Bizottság e rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadását a fenti időpont előtt tartja szükségesnek, az 1-9. cikkek, a 11. cikk, a 13. cikk (1) bekezdése és a 14-27. cikkek attól a naptól érvényesek, amikor a közösségi tranzitforgalomról szóló, 1990. szeptember 17-i 2726/90/EGK tanácsi rendelet [10] végrehajtásra kerül.

A második albekezdésben említett időponttól a 2954/85/EGK rendelet hatályát veszti, és az 1736/75/EGK rendelet a továbbiakban nem alkalmazható a tagállamok közötti áruforgalom statisztikájára.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1991. november 7-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Dankert

[1] HL C 254., 1990.10.9., 7. o. ésHL C 47., 1991.2.23., 10. o.

[2] HL C 324., 1990.12.24., 268. o. ésHL C 280., 1991.10.28.

[3] HL C 332., 1990.12.31., 1. o.

[4] HL L 285., 1985.10.25., 1. o.

[5] HL L 147., 1988.6.14., 1. o.

[6] HL L 183., 1975.7.14., 3. o.

[7] HL L 145., 1977.6.13., 1. o.

[8] HL L 263., 1986.9.15., 59. o.

[9] HL L 151., 1990.6.15., 1. o.

[10] HL L 262., 1990.9.26., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R3330 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R3330&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.