32008L0072[1]

A Tanács 2008/72/EK irányelve ( 2008. július 15. ) a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A TANÁCS 2008/72/EK IRÁNYELVE

(2008. július 15.)

a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

(kodifikált változat)

1. cikk

Ezen cikkek más nemzetségek és fajok vagy hibridjeik tövére és más részeire is vonatkoznak, amennyiben azokba a szóban forgó nemzetségek és fajok valamelyikéből vagy ezek hibridjeiből származó anyagot oltottak be vagy ilyen anyagot kell beoltani.

2. cikk

Ez az irányelv nem alkalmazandó olyan szaporító és ültetési anyagokra, amelyekről kimutatják, hogy harmadik országokba irányuló kivitelre szánják azokat, amennyiben ezeket ilyenként megfelelő módon azonosították és elegendően elszigetelten tárolták, a 2000/29/EK tanácsi irányelvben meghatározott növény-egészségügyi előírások sérelme nélkül.

Az első bekezdés végrehajtását szolgáló intézkedéseket - különösen azokat, amelyek az azonosításra és a különválasztásra vonatkoznak - a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározások alkalmazandók:

a) "szaporítóanyagok": növények részei és valamennyi olyan növényi anyag, beleértve a töveket is, amelyet zöldségfélék szaporítására vagy termesztésére szánnak;

b) "ültetési anyagok": egész növények és növények részei, beleértve az oltott növények esetében az oltóelemeket, amelyeket zöldségtermesztés céljából elültetésre szánnak;

c) "szállító": bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely hivatásszerűen foglalkozik a következő tevékenységek közül legalább eggyel a zöldségszaporító és -ültetési anyagokkal kapcsolatban: szaporítás, termesztés, megőrzés és/vagy kezelés, valamint forgalmazás;

d) "forgalmazás": szaporító- vagy ültetési anyagok rendelkezésre vagy raktáron tartása, eladásra történő kiállítása vagy felkínálása, az anyagok bármely formában más személynek történő eladása és/vagy leszállítása;

e) "felelős hivatalos szerv": i. a tagállam által létrehozott vagy megbízott egyedüli és központi hatóság, amely a nemzeti kormány felügyelete alatt működik és felelősséggel tartozik a minőséggel kapcsolatos kérdésekért; ii. bármely állami hatóság, amelynek létrehozása: - akár nemzeti szinten, - akár regionális szinten a központi hatóságok felügyelete alatt és az érintett tagállam nemzeti jogszabályai által meghatározott korlátok között működik. Az i. és ii. alpontban említett szervek nemzeti jogszabályaikkal összhangban átruházhatják az ezen irányelvben előírt és felelősségük, illetve felügyeletük alatt teljesítendő feladatokat bármely olyan, akár köz-, akár magánjog által szabályozott jogi személyre, amely hivatalosan jóváhagyott alapszabálya szerint kizárólag meghatározott közfunkciók ellátásáért felelős, feltéve, hogy e személynek, illetve tagjainak nincs személyes érdekeltsége az általa hozott intézkedések kimenetelében. A tagállamok gondoskodnak az i. és a ii. alpontban említett szervek szoros együttműködéséről. Továbbá a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően felhatalmazható más, az i. vagy a ii. alpontban említett valamely szerv által alapított és a szerv fennhatósága és felügyelete alatt működő jogi személy is, feltéve, hogy e jogi személynek nem fűződik személyes érdeke az általa meghozott intézkedések eredményéhez. A tagállamok értesítik a Bizottságot felelős hivatalos szerveikről. A Bizottság továbbítja ezen információt a többi tagállamhoz;

f) "hivatalos intézkedések": a felelős hivatalos szerv által hozott intézkedések;

g) "hivatalos ellenőrzés": a felelős hivatalos szerv által végzett ellenőrzések;

h) "hivatalos nyilatkozat": a felelős hivatalos szerv által vagy e szerv felelősségi körében kiadott nyilatkozat;

i) "tétel": egyetlen áru egységeinek száma, amelyek az áru eredete és összetétele szerinti homogenitásuk alapján azonosíthatók;

j) "laboratórium": vizsgálatokat végző és teljes diagnózisokat felállító magán- vagy közjogi személy, amely képessé teszi a termelőket a termelés minőségének ellenőrzésére.

4. cikk

A 21. cikk (3) bekezdésében említett eljárással összhangban egy jegyzéket állítanak össze az I. mellékletben a II. mellékletben említett valamennyi nemzetségre és fajra, valamint - amennyiben e nemzetségekből vagy fajokból származó anyagot oltottak rá vagy fognak ráoltani - más nemzetségek és fajok alanyaira vonatkozóan, a 2000/29/EK irányelvben meghatározott, az érintett nemzetségek és/vagy fajok esetében alkalmazandó növény-egészségügyi feltételekre utalással, és meghatározva:

a) azon feltételeket, amelyeknek a zöldségültetési anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel a növényi termék minőségére és tisztaságára, és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételekkel kiegészül az I. melléklet A. része;

b) azon feltételeket, amelyeknek a szaporító anyagnak meg kell felelnie, különös tekintettel az alkalmazott szaporítási rendszerekre, a növekvő kultúra tisztaságára és adott esetben a fajták sajátosságaira vonatkozó feltételekre. E feltételeket az I. melléklet B. részében állapítják meg.

5. cikk

Az (1) bekezdés alkalmazásában az említett szállítók vagy maguk végeznek, vagy pedig meghatalmazott szállítóval, illetve egy felelős hivatalos szervvel végeztetnek ellenőrzéseket a következő elvek alapján:

- a termelési folyamataik kritikus pontjainak azonosítása az általuk alkalmazott termelési eljárások alapján,

- az első francia bekezdésben említett kritikus pontok ellenőrzésére és vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása és végrehajtása,

- mintavétel a felelős hivatalos szerv által elismert valamely laboratóriumban az ezen irányelvben meghatározott szabványok betartása ellenőrzésének céljából végzett vizsgálatokhoz,

- írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartás vezetése az első, második és harmadik francia bekezdésben említett adatokról, valamint a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termeléséről és forgalmazásáról, a felelős hivatalos szerv rendelkezésére tartva. Ezen okmányokat és nyilvántartásokat legalább egy évig megőrzik.

Azonban azon szállítóknak, akiknek tevékenysége e tekintetben mindössze a nem a saját telephelyükön termelt és csomagolt zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazására korlátozódik, csak e termékek vásárlásáról és eladásáról és/vagy szállításáról kell írásban vagy törölhetetlen módon rögzített nyilvántartást vezetni.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó azon szállítókra, akiknek tevékenysége e tekintetben arra korlátozódik, hogy kis mennyiségben szállítanak zöldségszaporító és -ültetési anyagokat a nem hivatásszerűen zöldségtermesztéssel foglalkozó végső fogyasztóknak.

6. cikk

Ha a felügyelet és ellenőrzés azt tárja fel, hogy az ezen irányelvben meghatározott követelmények nem teljesülnek, a felelős hivatalos szerv megteszi a megfelelő lépéseket.

7. cikk

8. cikk

A 2000/29/EK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, az (1) bekezdés nem alkalmazandó olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagokra, amelyeket

a) kísérletekre vagy tudományos célokra szánnak; vagy

b) termesztési célokra szánnak; vagy

c) a genetikai változatosság megőrzését célzó intézkedésekre szánnak.

9. cikk

A 2002/55/EK irányelv 4. és 5. cikkében és 9. cikkének (3) bekezdésében meghatározott rendelkezések alkalmazandók az elismerés feltételeire.

Az említett irányelv 3. cikkének (2) és (4) bekezdése, továbbá 6., 7. és 8. cikke, 9. cikkének (1), (2) és (4) bekezdése, valamint 10-15. cikke megfelelően alkalmazandó az elismerésre és a fenntartó nemesítésre vonatkozó eljárásokra és alaki követelményekre.

A nem hivatalos vizsgálatok eredményei, illetve a termesztés során összegyűjtött gyakorlati ismeretek minden esetben figyelembe vehetők.

10. cikk

11. cikk

A zöldségszaporító és -ültetési anyagok címkézésére és/vagy lezárására és csomagolására vonatkozó követelményeket a 4. cikkben említett jegyzékben határozzák meg.

12. cikk

A tagállamok mentesíthetik:

a) a 11. cikk alkalmazása alól azon kistermelőket, akiknek teljes zöldségszaporító és -ültetési anyag termelési és értékesítési tevékenysége a helyi piac nem hivatásszerűen növénytermesztéssel foglalkozó végső felhasználóinak ellátása ("helyi áruforgalom");

b) a 18. cikkben említett vizsgálatok és hivatalos ellenőrzések alól az olyan zöldségszaporító és -ültetési anyagok helyi áruforgalmát, amelyet az ilyen mentesített szereplők állítanak elő.

13. cikk

Az irányelv követelményeinek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok ellátásában fellépő átmeneti nehézségek esetén a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban intézkedések fogadhatók el a kevésbé szigorú követelményeknek megfelelő zöldségszaporító és -ültetési anyagok forgalmazásával kapcsolatban a 2000/29/EK irányelv növény-egészségügyi előírásainak sérelme nélkül.

14. cikk

15. cikk

A II. mellékletben említett termékek tekintetében a tagállamok tartózkodnak a 4. cikkben említett jegyzékekben meghatározott feltételeknél, ezek hiányában az 1992. április 28-án érvényes feltételeknél szigorúbb feltételek vagy ezektől eltérő forgalmazási korlátozások bevezetésétől.

16. cikk

A 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghosszabbítható az ezen bekezdés első albekezdésében említett, a különféle harmadik országokra irányadó határidő az ezen cikk (1) bekezdésében említett határozat meghozataláig.

A tagállam által az első albekezdés szerint hozott határozattal összhangban behozott zöldségszaporító és -ültetési anyagokra a többi tagállam nem alkalmazhat forgalmazási korlátozást az (1) bekezdésben említett kérdések vonatkozásában.

17. cikk

A tagállamok biztosítják a zöldségszaporító és -ültetési anyagok termesztése és forgalmazása során a mintavételes vizsgálattal történő hivatalos ellenőrzés elvégzését abból a célból, hogy meggyőződjenek az irányelv követelményeinek és feltételeinek teljesítéséről.

18. cikk

Az 5. cikkben előírt vizsgálatokkal, valamint a 10. és 17. cikkben előírt hivatalos ellenőrzésekkel - beleértve a mintavételi módszereket is - kapcsolatos részletes végrehajtási eljárásokat, szükség szerint, a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

19. cikk

20. cikk

Közösségi összehasonlító vizsgálatok és kísérletek végezhetők a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései - beleértve a növényegészségüggyel kapcsolatosakat is - értelmében forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok mintáinak utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

- harmadik országokban előállított zöldségszaporító és -ültetési anyagok,

- biogazdálkodásra alkalmas zöldségszaporító és -ültetési anyagok,

- a genetikai változatosság megőrzésének elősegítését célzó intézkedésekkel kapcsolatosan forgalomba hozott zöldségszaporító és -ültetési anyagok.

A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

21. cikk

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

22. cikk

A 4. cikkben említett jegyzékek, valamint az ezen irányelv végrehajtására elfogadott feltételek és részletes szabályok módosításait a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

23. cikk

24. cikk

Az 5-11. cikk, valamint a 14., 15., 17., 19. és 23. cikk a II. mellékletben említett minden egyes nemzetségre és fajra történő alkalmazásának időpontját a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban határozzák meg, amikor a 4. cikkben említett jegyzéket összeállítják.

25. cikk

A III. melléklet A. részében meghatározott jogi aktusokkal módosított 92/33/EGK irányelv hatályát veszti, a III. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére és alkalmazására vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának és a IV. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

26. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

27. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A 4. cikkel összhangban meghatározandó feltételek

A. RÉSZ

Feltételek, amelyeknek az ültetési anyagnak meg kell felelnie.

B. RÉSZ

A 2002/55/EK irányelvben fel nem sorolt nemzetségekre és fajokra vonatkozó jegyzékek, amelyek tartalmazzák azon feltételeket, amelyeknek a szaporítóanyagnak meg kell felelniük.

II. MELLÉKLET

A nemzetségeknek és fajoknak az 1. cikk (2) bekezdésében említett listája

- Cepa csoport (vöröshagyma)

- Aggregatum csoport (salottahagyma)

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- levélzeller csoport

- gyökérzeller csoport

- az összes fajta

- cékla csoport (cékla, a cheltenham répát is beleértve)

- mángold csoport (mángold)

- leveles kel csoport

- karfiol csoport

- fejes káposzta csoport (vöröskáposzta és fejes káposzta)

- bimbós kel csoport

- karalábé csoport

- kelkáposzta csoport

- brokkoli csoport (calabrese és sprouting típus)

- feketekáposzta csoport

- portugál kel csoport (portugál káposzta)

- kínai kel csoport

- tarlórépa csoport

- az összes fajta

- az összes fajta

- hajtató cikória csoport

- leveles cikória csoport

- ipari cikória csoport

- az összes fajta

- az összes fajta

- hajtatási uborka csoport

- konzervuborka csoport

- az összes fajta

- az összes fajta

- articsóka csoport

- kárdi csoport

- az összes fajta

- Azoricum csoport

- az összes fajta

- az összes fajta

- levélpetrezselyem csoport

- gyökérpetrezselyem csoport

- az összes fajta

- bokorbab csoport

- futóbab csoport

- kifejtőborsó csoport

- velőborsó csoport

- cukorborsó csoport

- hónaposretek csoport

- feketeretek csoport

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- az összes fajta

- csemegekukorica csoport

- pattogató kukorica csoport

III. MELLÉKLET

A. RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és módosításainak listája

(a 25. cikkben említettek szerint)

A Tanács 92/33/EGK irányelve
(HL L 157., 1992.6.10., 1. o.)
A Bizottság 93/400/EGK határozata
(HL L 177., 1993.7.21., 27. o.)
A Bizottság 94/152/EK határozata
(HL L 66., 1994.3.10., 33. o.)
A Bizottság 95/25/EK határozata
(HL L 36., 1995.2.16., 34. o.)
A Bizottság 97/109/EK határozata
(HL L 39., 1997.2.8., 21. o.)
A Bizottság 1999/29/EK határozata
(HL L 8., 1999.1.14., 29. o.)
A Bizottság 2002/111/EK határozata
(HL L 41., 2002.2.13., 43. o.)
A Tanács 806/2003/EK rendelete
(HL L 122., 2003.5.16., 1. o.)
Kizárólag a II. melléklet 6. pontja és a III. melléklet 27. pontja
A Tanács 2003/61/EK irányelve
(HL L 165., 2003.7.3., 23. o.)
Kizárólag az 1. cikk 4. pontja
A Bizottság 2005/55/EK határozata
(HL L 22., 2005.1.26., 17. o.)
A Bizottság 2006/124/EK irányelve
(HL L 339., 2006.12.6., 12. o.)
Kizárólag az 1. cikk és a melléklet
A Bizottság 2007/699/EK határozata
(HL L 284., 2007.10.30., 33. o.)

B. RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre és alkalmazásra előírt határidők listája

(a 25. cikkben említettek szerint)

IrányelvÁtültetés határidejeAlkalmazás napja
92/33/EGK1992. december 31.
2003/61/EK2003. október 10.
2006/124/EK2007. június 30.2007. július 1. (1)
(1)
A 2006/124/EK irányelv 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban: „Ezeket a rendelkezéseket 2007. július 1-jétől alkalmazzák. A tagállamok ugyanakkor 2009. december 31-ig elhalaszthatják a rendelkezések alkalmazását az alábbiakhoz tartozó fajták hivatalos elismerését illetően: Allium cepa L. (aggregatum csoport), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. és Zea mays L.”

IV. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

92/33/EK irányelvEz az irányelv
1., 2. és 3. cikk1., 2. és 3. cikk
4. cikk, bevezető szöveg4. cikk, bevezető szöveg
4. cikk, i. és ii. pont4. cikk, a) és b) pont
5., 6. és 7. cikk5., 6. és 7. cikk
8. cikk, (1) bekezdés8. cikk, (1) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés8. cikk, (2) bekezdés
8. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés8. cikk, (3) bekezdés
9. cikk, (1) és (2) bekezdés9. cikk, (1) és (2) bekezdés
9. cikk, (3) bekezdés
9. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés9. cikk, (3) bekezdés
9. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés
10. és 11. cikk10. és 11. cikk
12. cikk, első bekezdés, bevezető szöveg12. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg
12. cikk, első bekezdés, első és második francia bekezdés12. cikk, (1) bekezdés, a) és b) pont
12. cikk, második bekezdés12. cikk, (2) bekezdés
13–20. cikk13–20. cikk
21. cikk, (1) és (2) bekezdés21. cikk, (1) és (2) bekezdés
21. cikk, (3) bekezdés21. cikk, (4) bekezdés
22. cikk, (1) bekezdés
22. cikk, (2) bekezdés21. cikk, (3) bekezdés
23. cikk22. cikk
24. cikk23. cikk
25. cikk, (1) bekezdés
25. cikk, (2) bekezdés24. cikk
25. cikk
26. cikk
26. cikk27. cikk
I. és II. mellékletI. és II. melléklet
III. és IV. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0072 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0072&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008L0072-20220816 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008L0072-20220816&locale=hu

Tartalomjegyzék