Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32008D0982[1]

2008/982/EK: A Bizottság határozata ( 2008. december 8. ) az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Egyesült Királyságnak a Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel az Egyesült Királyság és e területek közötti pénzátutalások Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról (az értesítés a C(2008) 7812. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 8.)

az 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Egyesült Királyságnak a Jerseyvel, Guernseyvel és a Man-szigettel az Egyesült Királyság és e területek közötti pénzátutalások Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásként való kezeléséről szóló megállapodás megkötésére történő felhatalmazásáról

(az értesítés a C(2008) 7812. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/982/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 17. cikkére,

tekintettel az Egyesült Királyság kérelmére,

mivel:

(1) 2006. december 15-én az Egyesült Királyság Jersey, Guernsey, a Man-sziget és az Egyesült Királyság közötti pénzátutalások vonatkozásában az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke szerinti eltérést kérelmezett.

(2) Az 1781/2006/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Jersey, Guernsey, illetve Man-sziget és az Egyesült Királyság között történő pénzátutalásokat 2007. január 1-jétől átmenetileg az Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásokként kezelték.

(3) A tagállamokat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság 2008. április 18-i ülésén tájékoztatták arról, hogy a Bizottság úgy véli, megkapta az Egyesült Királyság által benyújtott kérelem elbírálásához szükséges valamennyi információt.

(4) Az EK-Szerződés 299. cikke szerinti meghatározás alapján Jersey, Guernsey és a Man-sziget a Közösség területén kívül eső területek, de az Egyesült Királyság valutaövezetéhez tartoznak, és ezért megfelelnek az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kritériumoknak.

(5) A Jersey, Guernsey és a Man-sziget területén található fizetési szolgáltatók közvetlenül részt vesznek az Egyesült Királyság fizetési és elszámolási rendszereiben, és részt fognak venni a jövőbeli, gyorsabb kifizetéseket lehetővé tevő (Faster Payments) rendszerben. Ezért megfelelnek az 1781/2006/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételnek.

(6) Jersey, Guernsey és a Man-sziget az 1781/2006/EK rendelet rendelkezéseinek megfelelő rendelkezéseket építettek saját jogrendjeikbe, különösen a következő jogszabályok révén: "Community Provisions (Wire Transfers) (Jersey) Regulations 2007", "Transfers of Funds Ordinances for Guernsey, Sark and Alderney (Bailiwick of Guernsey)", "Isle of Man's European Communities (Wire Transfers Regulation) (Application) Order 2007" és "Isle of Man's EC Wire Transfer Regulations 2007".

(7) A "Handbook for the Prevention and Detection of Money Laundering and the Financing of Terrorism" által kiegészített "Money Laundering (Jersey) Order 2008", a "Handbook for Financial Services Businesses on Countering Financial Crime and Terrorist Financing" által kiegészített "Bailiwick of Guernsey's Criminal Justice (Proceeds of Crime) Regulations 2007", illetve az "Anti-Money Laundering Guidance Notes Handbook" által kiegészített "Isle of Man's Criminal Justice (Money Laundering) Code 2007" hozzájárulnak egy megbízható alapokon nyugvó pénzmosás elleni rendszer felépítéséhez e három joghatóság alatt.

(8) A "Terrorism (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2001 (SI 2001 No3363)" és a "Terrorism (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2001 (SI 2001 No3364)", valamint az "Al-Qaida and Taliban (United Nations Measures) (Channel Islands) Order 2002 (SI 2002 No258)" és az "Al-Qa'ida and Taliban (United Nations Measures) (Isle of Man) Order 2002 (SI 2002 No259)" - együttes alkalmazásban azzal az Egyesült Királyság által kibocsátott konszolidált listával, amely a pénzeszközök és vagyoni eszközök befagyasztásával sújtott személyeket és szervezeteket tartalmazza és kiterjed az ENSZ, az Európai Unió és az Egyesült Királyság által felsorolt, pénzügyi szankciókkal sújtott személyekre és szervezetekre is - biztosítják, hogy Jerseyn, Guernseyn és a Man-szigeten megfelelő intézkedések működnek az ENSZ vagy az Európai Unió által felsorolt jogalanyokkal vagy személyekkel szembeni pénzügyi szankciók meghozatalára.

(9) Következésképpen Jersey, Guernsey és a Man-sziget elfogadták az 1781/2006/EK rendeletben megállapított szabályoknak megfelelő szabályokat, és fizetési szolgáltatóiktól megkövetelik ezen szabályok alkalmazását, ezzel teljesítve a rendelet 17. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feltételt.

(10) Ezért helyénvaló az Egyesült Királyság számára megadni a kért eltérést.

(11) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság felhatalmazást kap Jerseyvel, Guernseyvel, illetve a Man-szigettel való megállapodások külön-külön történő megkötésére abból a célból, hogy az Egyesült Királyság és Jersey, Guernsey, valamint Man-sziget közötti pénzátutalások az 1781/2006/EK rendelet alkalmazásában az Egyesült Királyságon belüli pénzátutalásként legyenek kezelve.

2. cikk

E határozat címzettje Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 8-án.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja

(1) HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0982 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0982&locale=hu