Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32006R1781[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1781/2006/EK rendelete (2006. november 15.) a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról (EGT vonatkozású szöveg)

8.12.2006 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 345/1

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1781/2006/EK RENDELETE

(2006. november 15.)

a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére ( 1 ) ,[2]

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban ( 2 ) ,[3]

mivel:

(1) A pénzátutalásokon keresztül megvalósuló jelentős feketepénz-áramlás árthat a pénzügyi szektor stabilitásának és jó hírének, továbbá fenyegetést jelent a belső piacra nézve. A terrorizmus társadalmunk alapjait támadja meg. A bűnelkövetőknek és társaiknak a bűnözésből származó jövedelmek eredetének leplezésére, illetve a terrorista célra történő pénzátutalásra irányuló erőfeszítései súlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási rendszerek hatékonyságát, sérthetetlenségét és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

(2) A pénzmosásban részt vevők, valamint a terrorizmus finanszírozói bűnözői tevékenységeik megkönnyítése érdekében megpróbálhatják kihasználni a tőke szabad mozgását, amely az egységes pénzügyi térség velejárója, amennyiben bizonyos koordinációs intézkedések nem kerülnek elfogadásra közösségi szinten. A közösségi fellépésnek nagyságrendjénél fogva biztosítania kell a G7-ek 1989-es párizsi csúcstalálkozóján létrehozott Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, a továbbiakban: FATF) által megfogalmazott, az elektronikus átutalásokról szóló VII. különleges ajánlás (Special Recommendation VII, a továbbiakban: SR VII) egységes átültetését az Európai Unió egészében, és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések és a tagállamok közötti, határokon átnyúló fizetések között. A határokon átnyúló pénzátutalások terén a tagállamok önálló, nem összehangolt fellépése jelentősen befolyásolhatná a fizetési rendszerek zökkenőmentes működését EU-szinten, és ezáltal árthatna a belső piacnak a pénzügyi szolgáltatások területén.

(3) Az USA-ban 2001. szeptember 11-én elkövetett terrortámadásokat követően az Európai Tanács 2001. szeptember 21-i rendkívüli ülésén megerősítette, hogy a terrorizmus elleni harc az Európai Unió egyik kulcsfontosságú célkitűzése. Az Európai Tanács cselekvési tervet fogadott el, amely a rendőrségi és igazságügyi együttműködés fokozásával, a terrorizmus elleni nemzetközi jogi eszközök kidolgozásával, a terrorizmus finanszírozásának megelőzésével, a légi biztonság megerősítésével és a vonatkozó politikák közötti nagyobb következetességgel foglalkozik. Az Európai Tanács a 2004. március 11-i madridi terrortámadásokat követően felülvizsgálta a cselekvési tervet, amely immár konkrétan foglalkozik azzal az igénnyel, hogy biztosítsák a Közösség által a terrorizmus elleni küzdelem és az igazságügyi együttműködés fejlesztése érdekében létrehozott jogszabályi keret összhangba hozatalát az FATF által elfogadott, a terrorizmus finanszírozása ellen irányuló kilenc különleges ajánlással.

(4) A terrorizmus finanszírozásának megelőzése érdekében intézkedések történtek egyes személyek, csoportok és jogalanyok pénzeszközeinek és gazdasági erőforrásainak befagyasztása érdekében, ilyen intézkedés volt a 2580/2001/EK tanácsi rendelet (3) és a 881/2002/EK tanácsi rendelet (4). Ugyanebből a célból intézkedések kerültek elfogadásra a pénzügyi rendszernek a pénzeszközök és gazdasági erőforrások terrorista célokra terelésétől történő megvédése érdekében. A 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amelyek célja a pénzügyi rendszerrel pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása céljából történő visszaéléssel szembeni küzdelem. Azonban ezen intézkedések nem akadályozzák meg teljes mértékben, hogy a terroristák és egyéb bűnözők pénzeszközeik mozgatása érdekében hozzáférhessenek a fizetési rendszerekhez.[4]

(5) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén a nemzetközi szinten történő következetes megközelítés elősegítése érdekében a további közösségi fellépésnek figyelembe kell vennie az ezen a szinten történt előrelépéseket, nevezetesen a terrorizmus finanszírozása elleni, az FATF által elfogadott kilenc különleges ajánlást, különösen az SR VII-et és az annak végrehajtására vonatkozó, átdolgozott értelmező magyarázatot.

(6) A pénzátutalások teljes nyomon követhetősége fontos és értékes eszköz lehet a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata, illetve felderítése során. Ezért a megbízói adatok fizetési láncolatban való továbbításának biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a fizetési szolgáltatókat, hogy a pénzátutalásokat pontos és érdemi megbízói adatok kísérjék.

(7) E rendelet rendelkezéseit a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) sérelme nélkül kell alkalmazni. Így például az e rendeletalkalmazásában gyűjtött és tárolt adatok kereskedelmi célokra nem használhatók.[5]

(8) Nem tartoznak e rendelet hatálya alá azok a személyek, akik csak papíralapú dokumentumok elektronikus adatokká való átalakítását végzik egy fizetési szolgáltatóval kötött szerződés alapján; ugyanez vonatkozik azokra a természetes és jogi személyekre is, akik vagy amelyek csak pénzeszközök továbbításával kapcsolatos üzenetküldési vagy egyéb támogató rendszereket vagy elszámolási és teljesítési rendszereket működtetnek a fizetési szolgáltatók számára.

(9) Az olyan pénzátutalásokat, amelyek esetében alacsony a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata, helyénvaló kivonni erendelet hatálya alól. E kivételek közé tartoznak a hitel- vagy betéti kártyák, a bankjegykiadó automatából (ATM) történő készpénzfelvételek, a beszedési megbízások, az elektronikusan feldolgozott csekkek, továbbá az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetései, valamint azok a pénzátutalások, amelyek esetében mind a megbízó, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró fizetési szolgáltató. Ezen túlmenően a nemzeti fizetési rendszerek jellemzőinek tükrözése érdekében a tagállamok mentesíthetik az elektronikus zsírórendszerben megvalósuló fizetéseket is, feltéve ha a pénzátutalások minden esetben visszavezethetők a megbízóig. Amennyiben a tagállamok élnek a 2005/60/EK irányelvben engedélyezett mentesítési lehetőséggel az elektronikus pénzre vonatkozóan, ezt a mentesítést e rendelet keretében is alkalmazni kell, feltéve hogy az átutalt összeg nem haladja meg az 1 000 eurót.

(10) A 2000/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (7) meghatározott értelemben vett elektronikus pénzre vonatkozó mentesség bármilyen elektronikus pénzre kiterjed, függetlenül attól, hogy a kibocsátója mentességet élvez-e az említett irányelv 8. cikkének értelmében vagy sem.[6]

(11) A fizetési rendszerek hatékonyságának csökkentését elkerülendő, az adat-ellenőrzési követelményeket külön kell választani a számláról történő és a nem számláról történő pénzátutalások esetében. A kisebb pénzátutalási ügyletekből származó lehetséges terroristaveszély ellen alkalmazott túl szigorú azonosítási követelmények az ügyleteket illegális csatornák felé terelhetik, ezért ennek a kockázatnak az ellensúlyozása érdekében a megbízói adatok pontosságának ellenőrzésére vonatkozó követelményt nem számláról történő pénzátutalások esetén - a 2005/60/EK irányelv szerinti kötelezettségek sérelme nélkül - csak az 1 000 eurót meghaladó egyedi pénzátutalásokra kell alkalmazni. A számláról történő pénzátutalások esetén a fizetési szolgáltatók nem kötelesek minden egyes pénzátutalás alkalmával megbizonyosodni a megbízó adatainak helyességéről, amennyiben a 2005/60/EK irányelvben előírt kötelezettségeknek eleget tettek.

(12) A 2560/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (8), valamint "A fizetések új belső piaci jogi kerete" című bizottsági közlemény alapján elegendő arról gondoskodni, hogy a Közösségen belüli pénzátutalásokat egyszerűsített megbízói adatok kísérjék.[7]

(13) Annak érdekében, hogy harmadik országokban működő, a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságok felkutathassák az ilyen célokra használt pénzeszközök forrását, a Közösségből a Közösségen kívülre irányuló pénzátutalásoknak tartalmazniuk kell a megbízói adatok teljes körét. E hatóságok csak a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából kaphatnak hozzáférést a megbízói adatok teljes köréhez.

(14) Annak érdekében, hogy az egyetlen megbízótól származó több kedvezményezettnek szánt pénzátutalásokat olcsón, az egyedi átutalásokat tartalmazó kötegelt fájlban lehessen a Közösségből a Közösségen kívülre küldeni, gondoskodni kell arról, hogy az ilyen egyedi átutalások esetén elegendő legyen a megbízó számlaszámát vagy egy egyedi azonosítót feltüntetni, feltéve hogy a kötegelt fájl tartalmazza a megbízói adatok teljes körét.

(15) A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának a megbízói adatok hiányának felderítését célzó, hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie, hogy ellenőrizni tudja a pénzátutalásokat kísérő, előírt megbízói adatok meglétét, és segítsen azonosítani a gyanús ügyleteket.

(16) Mivel a névtelen pénzátutalások esetén potenciálisan fennáll a terroristák finanszírozásának a veszélye, a kedvezményezett fizetési szolgáltatója számára lehetővé kell tenni, hogy a megbízói adatok hiányának vagy hiányosságának észlelése esetén elkerülhesse vagy orvosolhassa az ilyen helyzeteket. E tekintetben rugalmasságra van szükség, ami a megbízói adatok mértékének kockázatérzékenységi alapon való kezelését illeti. Ezenkívül a megbízói adatok pontossága és hiánytalansága a megbízó fizetési szolgáltatójának felelőssége kell, hogy maradjon. Amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösség területén kívül található, a 2005/60/EK irányelvvel összhangban fokozott ügyfél átvilágítást kell alkalmazni az adott fizetési szolgáltatóval fennálló, határokon átnyúló levelezőbanki kapcsolatok tekintetében.

(17) Amennyiben az illetékes nemzeti hatóságok iránymutatást adnak azon kötelezettségek tekintetében, amelyek értelmében vagy vissza kell utasítani az előírt megbízói adatok átadását rendszeresen elmulasztó fizetési szolgáltatótól érkező további pénzátutalások teljesítését, vagy mérlegelni kell az adott fizetési szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatok esetleges korlátozását, illetve megszüntetését, az iránymutatásnak többek között a legjobb gyakorlatok közelítésén kell alapulnia, és - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni eredményes küzdelem célkitűzésének sérelme nélkül - figyelembe kell vennie azt a tényt, hogy az FATF-nek az SR VII-hez fűzött, átdolgozott értelmező magyarázata a harmadik országok számára engedélyezi, hogy a megbízói adatok elküldésének kötelezettsége tekintetében 1 000 EUR vagy 1 000 USD alsó határértéket állapítsanak meg.

(18) A megbízó fizetési szolgáltatójának minden körülmények között különleges gondossággal kell eljárnia - felmérve a kockázatokat -, ha a megbízói adatok hiányát vagy hiányosságát észleli, és a gyanús ügyleteket jelentenie kell az illetékes hatóságoknak a 2005/60/EK irányelvben megállapított bejelentési kötelezettségekkel és a nemzeti végrehajtási intézkedésekkel összhangban.

(19) A megbízói adatok nélkül vagy hiányos megbízói adatokkal érkező pénzátutalásokra vonatkozó rendelkezések minden olyan kötelezettség sérelme nélkül alkalmazandók, amelyek értelmében a fizetési szolgáltatóknak fel kell függeszteniük, és/vagy vissza kell utasítaniuk a polgári, a közigazgatási vagy a büntetőjogi rendelkezéseket sértő pénzátutalásokat.

(20) Amíg meg nem szűnnek azok a technikai korlátok, amelyek következtében a közvetítő fizetési szolgáltatók nem tehetnek eleget a hozzájuk beérkezett valamennyi megbízói adat továbbítására irányuló kötelezettségüknek, a közvetítő fizetési szolgáltatóknak meg kell őrizniük ezeket az adatokat. A fizetési rendszerek korszerűsítésével e technikai korlátokat meg kell szüntetni.

(21) Mivel a bűnügyi nyomozások során néha csak az eredeti pénzátutalás után hónapokkal, sőt évekkel később azonosíthatók a szükséges adatok vagy az érintett személyek, helyénvaló kötelezni a fizetési szolgáltatókat arra, hogy a megbízói adatokat megőrizzék a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából. Ezt az adatmegőrzési időszakot korlátozni kell.

(22) A terrorizmus elleni küzdelem keretében történő gyors intézkedés érdekében a fizetési szolgáltatóknak haladéktalanul válaszolniuk kell az elhelyezkedésük szerinti tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságainak a megbízói adatokra irányuló kéréseire.

(23) A megbízó fizetési szolgáltatójának tagállama szerinti munkanapok száma határozza meg azon napok számát, amelyen belül válaszolni kell a megbízói adatokra vonatkozó kérésekre.

(24) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem fontosságára figyelemmel a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat kell megállapítaniuk nemzeti jogukban e rendelet megsértésének eseteire.

(25) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (9) összhangban kell elfogadni.[8]

(26) A Közösség területén kívül eső országok és területek egy része monetáris uniót alkot valamely tagállammal, valamely tagállam valutaövezetéhez tartozik, vagy monetáris egyezményt írt alá az Európai Közösséget képviselő egyik tagállammal, és vannak olyan fizetési szolgáltatóik, amelyek közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az adott tagállam fizetési és elszámolási rendszereiben. Annak elkerülése érdekében, hogy e rendeletnek az érintett tagállamok és ezen országok vagy területek között történő pénzátutalásokra való alkalmazása következtében ezen országok vagy területek gazdaságát számottevő negatív hatás érje, helyénvaló lehetőséget biztosítani arra, hogy ezeket a pénzátutalásokat az adott tagállamokon belüli pénzátutalásként kezeljék.

(27) Annak érdekében, hogy a rendelkezések ne térítsenek el a jótékony célú adományozástól, helyénvaló engedélyezni a tagállamok számára a területükön található fizetési szolgáltatók mentesítését a 150 eurót nem meghaladó és az adott tagállam területén belül végrehajtott pénzátutalások megbízójára vonatkozó adatok felvétele, ellenőrzése, nyilvántartása és elküldése alól. Helyénvaló továbbá ezt a lehetőséget a nem nyereségorientált szervezetek által teljesítendő követelményekhez kötni, hogy a tagállamok biztosíthassák, hogy a terroristák nem élnek vissza e mentességgel tevékenységük finanszírozásának álcázása vagy megkönnyítése érdekében.

(28) Mivel e rendelet célkitűzéseit a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért a fellépés nagyságrendje és hatása miatt azok közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(29) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem területén kialakítandó következetes megközelítés érdekében e rendeletlegfontosabb rendelkezéseit ugyanattól a naptól kell alkalmazni, mint a nemzetközi szinten elfogadott megfelelő rendelkezéseket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

TÁRGY, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK ÉS HATÁLY

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet megállapítja a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokra vonatkozó szabályokat, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "terrorizmus finanszírozása": pénzeszközök rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése a 2005/60/EK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének értelmében;

2. "pénzmosás": bármely olyan cselekmény, amely szándékos elkövetői magatartás tanúsítása esetén pénzmosásnak minősül a 2005/60/EK irányelv 1. cikke (2) vagy (3) bekezdésének értelmében;

3. "megbízó": az a számlatulajdonos természetes vagy jogi személy, aki vagy amely engedélyezi az adott számláról történő pénzátutalást, vagy számla hiányában az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pénzátutalási megbízást adja;

4. "kedvezményezett": az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely az átutalt pénzösszeg szándékolt végső címzettje;

5. "fizetési szolgáltató": az a természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek üzleti tevékenységi körébe tartozik a pénzátutalási szolgáltatások nyújtása;

6. "közvetítő fizetési szolgáltató": az a fizetési szolgáltató, aki vagy amely sem a megbízónak, sem a kedvezményezettnek nem fizetési szolgáltatója, de részt vesz a pénzátutalás teljesítésében;

7. "pénzátutalás": a megbízó nevében fizetési szolgáltatón keresztül, elektronikusan végrehajtott ügylet, amelynek célja, hogy a pénzösszeg egy fizetési szolgáltatónál hozzáférhetővé váljon a kedvezményezett számára, függetlenül attól, hogy a megbízó és a kedvezményezett személye azonos vagy sem;

8. "kötegelt fájlban történő átutalás": több egyedi pénzátutalás, amelyek továbbítás céljára egy kötegbe kerülnek;

9. "egyedi azonosító": a fizetési szolgáltató által - a pénzátutalás végrehajtásához használt fizetési és teljesítési rendszer vagy üzenetküldési rendszer protokolljaival összhangban - meghatározott betű-, szám- vagy szimbólumkombináció.

3. cikk

Hatály

(1) Ez a rendelet a Közösségben székhellyel rendelkező fizetési szolgáltatók által küldött vagy fogadott, bármely pénznemben megvalósuló pénzátutalásokra alkalmazandó.

(2) Ez a rendelet nem alkalmazandó a hitelkártya vagy betéti kártya használatával megvalósuló pénzátutalásokra, feltéve hogy:

a) a kedvezményezett áru- és szolgáltatásnyújtásért történő fizetést lehetővé tevő megállapodást kötött a fizetési szolgáltatóval;

és

b) az ilyen pénzátutalást egyedi azonosító kíséri, amely lehetővé teszi az ügylet megbízóig történő visszavezetését.

(3) Ha egy tagállam él a 2005/60/EK irányelv 11. cikke (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott mentesítési lehetőséggel, akkor ez arendelet nem alkalmazandó az említett mentesség hatálya alá tartozó, elektronikus pénz használatával történő pénzátutalásokra, kivéve ha az átutalt pénzösszeg meghaladja az 1 000 eurót.

(4) A (3) bekezdés sérelme nélkül ez a rendelet nem alkalmazandó a mobiltelefonnal, illetve egyéb digitális vagy információtechnológiai eszközzel végrehajtott pénzátutalásokra, amennyiben az átutalások előre fizetettek, és nem haladják meg a 150 eurót.

(5) Ez a rendelet nem alkalmazandó a mobiltelefonnal, illetve egyéb digitális vagy információtechnológiai eszközzel végrehajtott pénzátutalásokra, amennyiben az átutalások utólag fizetettek, és eleget tesznek az alábbi összes követelménynek:

a) a kedvezményezett áru- és szolgáltatásnyújtásért történő fizetést lehetővé tevő megállapodást kötött a fizetési szolgáltatóval;

b) a pénzátutalást egyedi azonosító kíséri, amely lehetővé teszi az ügylet megbízóig történő visszavezetését;

és

c) a fizetési szolgáltató a 2005/60/EK irányelvben megállapított kötelezettségek hatálya alá tartozik.

(6) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák ezt a rendeletet olyan, az adott tagállamon belüli pénzátutalásokra, amikor egy kedvezményezettnek az áru- és szolgáltatásnyújtásért történő fizetést lehetővé tevő számlájára irányul az átutalás, amennyiben:

a) a kedvezményezett fizetési szolgáltatója a 2005/60/EK irányelvben megállapított kötelezettségek hatálya alá tartozik;

b) a kedvezményezett fizetési szolgáltatója egy egyedi referenciaszám segítségével képes nyomon követni a pénzátutalást - a kedvezményezetten keresztül - attól a jogi vagy természetes személytől, aki vagy amely a kedvezményezettel az áru- és szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan megállapodást kötött;

és

c) az átutalt összeg nem haladja meg az 1 000 eurót.

Azok a tagállamok, amelyek élnek ezzel a mentesítési lehetőséggel, értesítik erről a Bizottságot.

(7) Ez a rendelet nem alkalmazandó az olyan pénzátutalásokra:

a) amelyek esetén a megbízó a saját számlájáról vesz fel készpénzt;

b) amelyek esetén a két fél között létezik egy terhelési felhatalmazás, lehetővé téve az egymás közötti fizetések számlákon keresztül történő intézését, feltéve hogy a természetes vagy jogi személyek visszakereshetőségét biztosító egyedi azonosító kíséri a pénzátutalásokat;

c) amelyek elektronikusan feldolgozott csekkek használatával történnek;

d) amelyek egy tagállamon belül a hatóságok számára adók, pénzbírságok vagy más illetékek megfizetése céljából történnek;

e) amelyek esetén mind a megbízó, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró fizetési szolgáltató.

II. FEJEZET

A MEGBÍZÓ FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓJÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

A megbízói adatok teljes köre

(1) A megbízói adatok teljes köre a megbízó nevéből, címéből és számlaszámából áll.

(2) A megbízó címét a születési helye és ideje, az ügyfél-azonosító száma vagy a nemzeti azonosító száma is helyettesítheti.

(3) Amennyiben a megbízó nem rendelkezik számlaszámmal, a megbízó fizetési szolgáltatója helyettesíti azt egy olyan egyedi azonosítóval, amely lehetővé teszi az ügylet megbízóig történő visszavezetését.

5. cikk

A pénzátutalásokat kísérő adatok és azok nyilvántartása

(1) A fizetési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a pénzátutalásokat a megbízói adatok teljes köre kísérje.

(2) A pénzeszközök átutalása előtt a megbízó fizetési szolgáltatója megbízható és független forrásból származó dokumentumok, adatok vagy információk alapján ellenőrzi a megbízói adatok teljes körét.

(3) A számláról történő pénzátutalások esetén az adatok ellenőrzése megtörténtnek tekinthető, ha:

a) a megbízó személyazonosságát ellenőrizték a számla megnyitásával kapcsolatban, és az ellenőrzés során szerzett információkat a 2005/60/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében és 30. cikkének a) pontjában megállapított kötelezettségekkel összhangban tárolják;

vagy

b) a megbízó a 2005/60/EK irányelv 9. cikke (6) bekezdésének hatálya alá tartozik.

(4) A nem számláról végzett pénzátutalásoknál azonban - 2005/60/EK irányelv 7. cikke c) pontjának sérelme nélkül - a megbízó fizetési szolgáltatója csak abban az esetben köteles ellenőrizni a megbízó adatait, amennyiben az összeg meghaladja az 1 000 eurót, kivéve ha az ügylet több, egymással összefüggőnek tűnő műveletből áll, amelyek összege együttesen meghaladja az 1 000 eurót.

(5) A megbízó fizetési szolgáltatója köteles öt éven át nyilvántartásaiban megőrizni a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatok teljes körét.

6. cikk

Pénzátutalások a Közösségen belül

(1) Az 5. cikk (1) bekezdésétől eltérve, amennyiben a megbízó fizetési szolgáltatója és a kedvezményezett fizetési szolgáltatója egyaránt a Közösségben található, a pénzátutalásokat elegendő a megbízó számlaszámának vagy egy olyan egyedi azonosítónak kísérnie, amely lehetővé teszi az ügylet megbízóig történő visszavezetését.

(2) A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának kérésére azonban a megbízó fizetési szolgáltatója köteles a kérelem beérkezésétől számított három munkanapon belül átadni a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának a megbízói adatok teljes körét.

7. cikk

Pénzátutalások a Közösségből a Közösségen kívülre

(1) A pénzátutalásokat, amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója a Közösségen kívül található, a megbízói adatok teljes körének kell kísérnie.

(2) Az egyetlen megbízótól származó, kötegelt fájlban történő átutalások esetén, amennyiben a kedvezményezettek fizetési szolgáltatói a Közösségen kívül találhatók, az (1) bekezdés nem alkalmazandó a kötegelt fájlban összegyűjtött egyedi átutalásokra, feltéve hogy a kötegelt fájl tartalmazza ezeket az adatokat és az egyedi átutalások tartalmazzák a megbízó számlaszámát vagy egy egyedi azonosítót.

III. FEJEZET

A KEDVEZMÉNYEZETT FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓJÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

8. cikk

A megbízói adatok hiányának észlelése

A kedvezményezett fizetési szolgáltatója köteles ellenőrizni, hogy a pénzátutalásokhoz használt üzenetküldési vagy fizetési és teljesítési rendszeren belül a megbízói adatokra vonatkozó mezőket – az adott üzenetküldési vagy fizetési és teljesítési rendszer elfogadott szabályai által megengedett karakterek és beviteli adatok felhasználásával – kitöltötték-e. A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának hatékony eljárásokkal kell rendelkeznie a következő megbízói adatok esetleges hiányának észlelésére:

a) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségben található, a 6. cikk értelmében szükséges adatok;

b) olyan pénzátutalásoknál, amelyek esetében a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségen kívül található, a 4. cikkben említettek szerint a megbízói adatok teljes köre, vagy adott esetben a 13. cikkben előírt adatok;

és

c) olyan kötegelt fájlban történő átutalásoknál, amelyek esetében a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségen kívül található, a 4. cikkben említettek szerint a megbízói adatok teljes köre, de kizárólag a kötegelt fájlban történő átutaláshoz, nem pedig a benne foglalt egyedi átutalásokhoz csatoltan.

9. cikk

Pénzátutalások hiányzó vagy hiányos megbízói adatokkal

(1) Amennyiben a kedvezményezett fizetési szolgáltatója tudomást szerez arról, hogy a pénzátutalás beérkezésekor az e rendeletben előírt megbízói adatok hiányoznak vagy hiányosak, köteles vagy elutasítani az átutalást vagy elkérni a megbízói adatok teljes körét. A kedvezményezett fizetési szolgáltatójának minden esetben eleget kell tennie a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatosan alkalmazandó jogszabályoknak vagy közigazgatási rendelkezéseknek, különösen a 2580/2001/EK és a 881/2002/EK rendeletnek, a 2005/60/EK irányelvnek, valamint a nemzeti végrehajtási intézkedéseknek.

(2) Amennyiben egy fizetési szolgáltató rendszeresen elmulasztja az előírt megbízói adatok elküldését, a kedvezményezett fizetési szolgáltatója köteles lépéseket tenni, amelyek kezdetben magukban foglalhatják figyelmeztetések küldését és határidők megszabását, azt megelőzően, hogy vagy visszautasítja az adott fizetési szolgáltatótól származó további pénzátutalásokat vagy eldönti, hogy esetlegesen korlátozza vagy megszünteti az érintett fizetési szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatát.

A kedvezményezett fizetési szolgáltatója köteles ezt a tényt jelenteni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságoknak.

10. cikk

Kockázatalapú értékelés

A kedvezményezett fizetési szolgáltatója a hiányzó vagy hiányos megbízói adatokat is köteles figyelembe venni annak értékelésekor, hogy a pénzátutalás vagy más kapcsolódó ügylet gyanús-e, és hogy a 2005/60/EK irányelv III. fejezetének megfelelően jelenteni kell-e a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságoknak.

11. cikk

Az adatok nyilvántartása

A kedvezményezett fizetési szolgáltatója köteles öt éven át nyilvántartásaiban megőrizni a megbízóra vonatkozóan kapott valamennyi adatot.

IV. FEJEZET

A KÖZVETÍTŐ FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓKRA VONATKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEK

12. cikk

A megbízói adatok együtt tartása az átutalással

A közvetítő fizetési szolgáltató köteles biztosítani, hogy a pénzátutalást kísérő valamennyi beérkezett megbízói adat az átutalással együtt maradjon.

13. cikk

Technikai korlátok

(1) Ez a cikk azokban az esetekben alkalmazandó, amikor a megbízó fizetési szolgáltatója a Közösségen kívül, a közvetítő fizetési szolgáltató pedig a Közösségen belül található.

(2) Amennyiben a közvetítő fizetési szolgáltató nem szerez tudomást arról, hogy a pénzátutalás beérkezésekor az e rendeletben előírt megbízói adatok hiányoznak vagy hiányosak, használhat olyan, technikailag korlátozott fizetési rendszert a pénzátutalásoknak a kedvezményezett fizetési szolgáltatójához történő továbbítására, amely nem teszi lehetővé a megbízóra vonatkozó adatok pénzátutalásokkal együtt történő elküldését.

(3) Amennyiben a közvetítő fizetési szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a pénzátutalás beérkezésekor az e rendeletben előírt megbízói adatok hiányoznak vagy hiányosak, csak akkor használhat technikailag korlátozott fizetési rendszert, ha erről a tényről – vagy e tény közlését lehetővé tevő üzenetküldési vagy fizetési rendszeren keresztül, vagy más eljárás révén – tájékoztatni tudja a kedvezményezett fizetési szolgáltatóját, feltéve hogy a kommunikáció módját mindkét fizetési szolgáltató elfogadja, vagy arról megállapodik.

(4) Amennyiben a közvetítő fizetési szolgáltató technikailag korlátozott fizetési rendszert használ, a kedvezményezett fizetési szolgáltatójának kérésére, a kérés kézhezvételétől számított három munkanapon belül e fizetési szolgáltató rendelkezésére bocsátja a megbízóról hozzá beérkezett összes adatot, tekintet nélkül arra, hogy az adatok teljes körűek-e vagy sem.

(5) A (2) és (3) bekezdésben említett esetekben a közvetítő fizetési szolgáltató köteles öt éven át nyilvántartásaiban megőrizni a beérkezett összes adatot.

V. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGKÖRÖK

14. cikk

Együttműködési kötelezettségek

A fizetési szolgáltatóknak teljes mértékben és haladéktalanul, az elhelyezkedésük szerinti tagállam nemzeti jogszabályaiban megállapított eljárási szabályoknak megfelelően kell válaszolniuk a tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságaitól érkező, a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokkal és az azokhoz tartozó nyilvántartásokkal kapcsolatos megkeresésekre.

A nemzeti büntetőjog és az alapvető jogok sérelme nélkül ezek a hatóságok kizárólag a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozásának megelőzése, vizsgálata és felderítése céljából használhatják fel ezeket az információkat.

15. cikk

Szankciók és nyomon követés

(1) A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciókat 2007. december 15-től kezdődően kell alkalmazni.

(2) A tagállamok legkésőbb 2007. december 14-ig értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett szabályokról és az azok alkalmazásáért felelős hatóságokról, és haladéktalanul értesítést küldenek azok későbbi módosításáról.

(3) A tagállamok az illetékes hatóságok számára kötelezettségként előírják, hogy kövessék eredményesen nyomon e rendelet előírásainak betartását, és annak biztosítása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

16. cikk

A bizottság eljárása

(1) „”A Bizottságot a 2005/60/EK irányelvvel létrehozott, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre, feltéve hogy az ezzel az eljárással összhangban elfogadott végrehajtási intézkedések nem változtatják meg e rendelet lényeges rendelkezéseit.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.

VI. FEJEZET

ELTÉRÉSEK

17. cikk

A Közösség területén kívüli területekkel vagy országokkal kötött megállapodások

(1) A Bizottság bármely tagállam számára engedélyezheti olyan megállapodások - nemzeti szabályok alapján - történő megkötését a Közösségnek a Szerződés 299. cikke értelmében vett területén kívüli országokkal vagy területekkel, amelyek eltéréseket tartalmaznak e rendelettől, annak érdekében, hogy az adott ország vagy terület és az érintett tagállam között történő pénzátutalásokat az érintett tagállamon belüli pénzátutalásként lehessen kezelni.

Ilyen megállapodások csak akkor engedélyezhetők, ha:

a) az érintett ország vagy terület monetáris uniót alkot az érintett tagállammal, vagy valamely tagállam valutaövezetéhez tartozik, vagy monetáris megállapodást kötött az egyik tagállam által képviselt Európai Közösséggel;

b) az érintett országban vagy területen található fizetési szolgáltatók közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az abban a tagállamban működő fizetési vagy teljesítési rendszerekben;

és

c) az érintett ország vagy terület a joghatósága alá tartozó fizetési szolgáltatóktól ugyanazon szabályok alkalmazását követeli meg, mint az e rendeletben megállapítottak.

(2) Az (1) bekezdésben említett megállapodást megkötni kívánó tagállam kérelmet küld a Bizottsághoz, és megad számára minden szükséges információt.

Amint a tagállam kérelme beérkezik a Bizottsághoz, az adott tagállam és az érintett ország vagy terület között történő pénzátutalásokat átmenetileg a tagállamon belüli pénzátutalásokként kell kezelni, amíg az ebben a cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozat nem születik.

Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik minden szükséges információval, a kérelem beérkezésétől számított két hónapon belül felveszi a kapcsolatot az érintett tagállammal, és meghatározza, hogy milyen kiegészítő információra van szüksége.

Amikor a Bizottság megkapta a kérelem elbírálásához általa szükségesnek ítélt valamennyi információt, egy hónapon belül értesíti a kérelmező tagállamot, és továbbítja a kérelmet a többi tagállamnak.

(3) A 16. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság az e cikk (2) bekezdésének negyedik albekezdésében említett értesítéstől számított három hónapon belül határoz arról, hogy engedélyezi-e az érintett tagállam számára az e cikk (1) bekezdésében említett megállapodás megkötését.

Az első albekezdésben említett határozatot a kérelem Bizottsághoz történő beérkezésétől számított tizennyolc hónapon belül mindenképpen el kell fogadni.

18. cikk

Tagállamon belüli pénzátutalások nem nyereségorientált szervezetek részére

(1) A nyereségszerzési cél nélkül jótékonysági, vallási, kulturális, oktatási, szociális, tudományos vagy önsegélyezési célú tevékenységet végző szervezeteknek történő pénzátutalások tekintetében a tagállamok mentesíthetik a területükön található fizetési szolgáltatókat az 5. cikkben megállapított kötelezettségek alól, feltéve hogy a szervezetre beszámolókészítési és külső könyvvizsgálati követelmény vonatkozik, vagy az akár közjogi hatóság, akár a nemzeti jog alapján elismert önszabályozó testület felügyelete alá tartozik, továbbá hogy az átutalt pénzösszegek átutalásonként nem haladják meg a 150 eurót és az átutalások kizárólag az adott tagállam területén belül történnek.

(2) Azon tagállamok, amelyek alkalmazzák e cikket, tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdésben meghatározott lehetőség alkalmazásához elfogadott intézkedésekről, beleértve a mentesség hatálya alá tartozó szervezetek jegyzékét, azon természetes személyek nevét, akiknek az adott szervezetek a tényleges ellenőrzése alatt állnak, valamint egy ismertetést arról, hogy a jegyzéket hogyan frissítik. Ezt az információt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemért felelős hatóságok számára is hozzáférhetővé teszik.

(3) Az érintett tagállam a mentesség hatálya alá tartozó szervezetek naprakész jegyzékét közli az abban a tagállamban működő fizetési szolgáltatókkal.

19. cikk

Felülvizsgálati záradék

(1) A Bizottság legkésőbb 2011. december 28-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben teljes körű gazdasági és jogi értékelést ad e rendelet alkalmazásáról, és ahhoz megfelelő esetben csatolja a rendelet módosítására vagy hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatát.

(2) A jelentésnek elsősorban az alábbiakat kell megvizsgálnia:

a) a 3. cikk alkalmazásának következményeit, tekintettel a 2000/46/EK irányelv 1. cikkének (3) bekezdésében meghatározott elektronikus pénzzel, valamint egyéb, az újonnan kifejlesztett fizetési eszközökkel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljából történő esetleges visszaélésre vonatkozó további tapasztalatokra. Amennyiben fennáll ilyen visszaélés kockázata, a Bizottság e rendeletmódosítására irányuló javaslatot nyújt be;

b) a 13. cikk alkalmazását azon technikai korlátok tekintetében, amelyek akadályozhatják a megbízó adatainak a kedvezményezett fizetési szolgáltatójához történő hiánytalan eljuttatását. Amennyiben a fizetési szolgáltatások területén bekövetkezett fejlődés fényében lehetőség van e technikai korlátok felszámolására, továbbá figyelembe véve a fizetési szolgáltatók ezzel kapcsolatos költségeit, a Bizottság javaslatot nyújt be e rendelet módosítására.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon, de semmi esetre sem 2007. január 1. előtt lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2006. november 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

P. LEHTOMÄKI

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:32006R1781 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1781&locale=hu

[2] (1) HL C 336., 2005.12.31., 109. o.

[3] (2) Az Európai Parlament 2006. július 6-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. november 7-i határozata.

[4] (3) HL L 344., 2001.12.28., 70. o. A legutóbb az 1461/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 272., 2006.10.3., 11. o.) módosított rendelet. (4) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1508/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 280., 2006.10.12., 12. o.) módosított rendelet. (5) HL L 309., 2005.11.25., 15. o.

[5] (6) HL L 281., 1995.11.23., 31. o. Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[6] (7) HL L 275., 2000.10.27., 39. o.

[7] (8) HL L 344., 2001.12.28., 13. o.

[8] (9) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

Tartalomjegyzék