32014R0546[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 546/2014/EU rendelete ( 2014. május 15. ) a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/99/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 546/2014/EU RENDELETE

(2014. május 15.)

a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról szóló 718/99/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 91. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2),

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

mivel:

(1) A 718/99/EK tanácsi rendelet (4) létrehozta a tagállamok belvízi útjain árufuvarozást végző hajókra vonatkozó uniós flottakapacitási politikát.

(2) A flották korszerűsítésének és szerkezetátalakításának keretében indokolt lehetőség szerint korai szakaszban szociális intézkedéseket hozni a hajószemélyzet - beleértve a munkavállalókat és tulajdonos-üzemeltetőket - támogatása érdekében, akik el akarják hagyni a belvízi hajózási ágazatot, illetve átképzésen kívánnak részt venni, hogy más ágazatban tudjanak elhelyezkedni, továbbá célszerű olyan intézkedéseket hozni, amelyek ösztönzik a vállalkozások közötti csoportosulások létrejöttét, a belvízi hajózással kapcsolatos készségek javítását és a hajók műszaki korszerűsítését, beleértve azok környezetbarátabbá tételét is. A 718/1999/EK rendeletben előírt, más tagállamok belvízi útjaival összeköttetésben álló belvízi utakkal és 100 000 tonnát meghaladó tonnatartalmú flottával rendelkező tagállamok által létrehozott tartalékalapokat a tulajdonos-üzemeltetőket érintő intézkedésekre kell felhasználni. A már meglévő egyéb uniós szintű célhoz kötött alapokat fel lehetne használni a szociális partnerek által közösen végzett tevékenységek támogatására.

(3) E célokra fel lehetne használni a tartalékalapokat amennyiben a belvízi hajózást képviselő szervezetek ezt egyhangúlag kérik.

(4) A kizárólag az ágazat pénzügyi hozzájárulásaiból álló tartalékalapokat ez idáig nem vették igénybe.

(5) Az uniós flották korszerűsítését célzó, a 718/1999/EK rendelet 8. cikkében említett intézkedések kizárólag szociális szempontokra és a munkakörnyezet biztonságosságára terjednek ki. A rendelet az innováció és a környezet szempontjából kedvező feltételek megteremtését szolgáló egyéb támogatási intézkedéseket nem tartalmaz.

(6) A 718/1999/EK rendeletben említett, a szakképzési és átképzési tanfolyamokra vonatkozó intézkedések nem csupán a munkavállalónak minősülő személyek, hanem a hajószemélyzet összes, ágazatot elhagyó tagja, így a tulajdonos-üzemeltetők számára is relevánsak.

(7) A 718/1999/EK rendelet tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek a tulajdonos-üzemeltetők szakmai egyesületekhez történő csatlakozását ösztönzik, olyanokat azonban nem, amelyek erősítik a belvízi hajózást uniós szinten képviselő szervezeteket, annak ellenére, hogy uniós szinten aktív egyesületeknek köszönhetően csökkenhet az ágazat széttagoltsága.

(8) A 718/1999/EK rendeletet ezért olyan intézkedésekkel kell bővíteni, amelyek célja nem csupán a munkavállalónak minősülő személyeknek, hanem a hajószemélyzet összes, ágazatot elhagyó tagjának szóló szakképzési és átképzési tanfolyamok nyújtása, a tulajdonos-üzemeltetők szakmai egyesületekhez történő csatlakozásának ösztönzése, a szakmai egyesületek megerősítése és a hajók környezetvédelmi szempontból történő innovációjának és műszaki korszerűsítésének elősegítése.

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök révén, többek között adott esetben a "Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram 2014-2020" (Horizont 2020) (5) és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (6) révén meg kell erősíteniük a kutatást és az innovációt a belvízi szállítási ágazatban és a multimodális kikötői infrastruktúrák terén, biztosítva ezáltal az ágazat multimodális közlekedésbe való integrálását.

(10) A Bizottságnak támogatnia kell az innovációra és a belvízi flotta környezetvédelmi szempontú műszaki korszerűsítésére irányuló intézkedéseket a meglévő uniós alapokból rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, például a Horizont 2020 és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz felhasználásának támogatása révén, továbbá javaslatot kell tennie arra, hogy milyen módon lehetne a tartalékalapokat e meglévő alapok és az Európai Beruházási Bank pénzügyi eszközeinek segítségével a lehető legjobban felhasználni.

(11) Mivel ezek a tartalékalapok az iparág hozzájárulásaiból jöttek létre, ezért lehetővé kell tenni, hogy azokat a hajók e rendelet hatálybalépését követően elfogadott környezetvédelmi és műszaki követelmények szerinti korszerűsítésre használják fel, ideértve a motorok kibocsátási értékeire vonatkozó európai szabványok fejlődéséhez való igazítást, továbbá a motorok üzemanyag-hatékonyságának, az alternatív üzemanyagok használatának és bármely más, a levegő minőségének javításával vagy a környezetbarát hajókkal, és többek között a folyókhoz igazított hajókkal kapcsolatos intézkedés ösztönzését.

(12) Ezért a 718/1999/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 718/1999/EK rendelet 8. cikke helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

A 3. cikk (5) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok intézkedéseket hozhatnak, különösen az alábbiak érdekében:

- az ágazatot elhagyó belvízi fuvarozók részére a korengedményes nyugdíjazás, illetve a más gazdasági tevékenységre történő átképzés megkönnyítése, többek között átfogó tájékoztatás nyújtása által,

- a hajószemélyzet - beleértve a munkavállalókat és a tulajdonos-üzemeltetőket - ágazatot elhagyó tagjai részére szakképzési és átképzési tanfolyamok szervezése, továbbá megfelelő tájékoztatás nyújtása ezekről a programokról,

- a belvízi hajózással kapcsolatos készségek és a logisztikai ismeretek fejlesztése a szakma fejlődésének és jövőjének biztosítása érdekébenen,

- a tulajdonos-üzemeltetők belvízi hajózási szakmai egyesületekhez történő csatlakozásának ösztönzése és a belvízi hajózást uniós szinten képviselő szervezetek megerősítése,

- a hajók műszaki korszerűsítésének ösztönzése a munkakörülmények - többek között az egészségvédelem - javítása és a biztonság fokozása érdekében,

- a hajókhoz kapcsolódó innovációnak és a hajók műszaki korszerűsítésének az ösztönzése a környezetvédelmi szempontok tekintetében, beleértve a hajók környezetbaráttá tételét is,

- a takarékalapok olyan módokon való felhasználásának ösztönzése, amelyek a rendelkezésre álló pénzügyi eszközökkel, adott esetben többek között a Horizont 2020 keretprogram és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzügyi eszközeivel, továbbá az Európai Beruházási Bank pénzügyi eszközeivel együtt történő felhasználásból eredő fellendítő hatást kihasználják.".

2. cikk

Ez az rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2014. május 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

M. SCHULZ

a Tanács részéről

az elnök

D. KOURKOULAS

(1) 2014. január 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2014. január 31-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) Az Európai Parlament 2014. április 15-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2014. május 8-i határozata.

(4) A Tanács 1999. március 29-i 718/99/EK rendelete a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról (HL L 90., 1999.4.2., 1. o.).

(5) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1291/2013/EU rendelete a "Horizont 2020" kutatási és innovációs keretprogram (2014-2020) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 104. o.).

(6) Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129 o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0546 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0546&locale=hu