32005L0081[1]

A Bizottság 2005/81/EK irányelve ( 2005. november 28. ) a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint a 80/723/EGK irányelv módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2005/81/EK IRÁNYELVE

(2005. november 28.)

a tagállamok és a közvállalkozások közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról, valamint a 80/723/EGK irányelv módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 86. cikke (3) bekezdésére,

(1)

A 80/723/EGK bizottsági irányelv ( 1 ) a tagállamok számára kötelezővé tette a hatóságok és a közvállalkozások közötti, valamint bizonyos vállalkozásokon belüli, pénzügyi kapcsolatok átláthatóságának biztosítását. Az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás minden olyan vállalkozás, amely a Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése alapján valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kapott, vagy amely a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást, és az ilyen szolgáltatással kapcsolatban bármilyen jellegű állami támogatásban részesül és amely egyéb tevékenységet is folytat.

(2)

A tagállamok az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott cégeknek ellentételezést nyújthatnak az ilyen szolgáltatások bizonyos költségeinek fedezéséhez. Az ilyen ellentételezés azonban nem haladhatja meg a kérdéses szolgáltatás nyújtásához szükséges mértéket, és nem használható fel általános gazdasági érdekű szolgáltatások körén kívül eső tevékenységek finanszírozásához.

(3)

A 80/723/EGK irányelv alapján elkülönített elszámolásokat csak olyan esetekben kell vezetni, amikor az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások állami támogatásban részesülnek. Az Altmark Trans GmbH ügyben hozott ítéletében ( 2 ) az Európai Közösségek Bírósága kijelentette, hogy bizonyos feltételek mellett a közszolgálati ellentételezés nem minősül a Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése értelmében vett állami támogatásnak.

(4)

A közszolgálati ellentételezésnek a szerződés 87. cikke (1) bekezdése szerinti jogi besorolásától függetlenül azonban, olyan vállalkozások is kötelesek elkülönített számlákat vezetni, amelyek részesülnek ilyen ellentételezésben és az általános gazdasági érdekű szolgáltatások körén kívül eső tevékenységeket folytatnak. Csak az elkülönített számlák vezetésén keresztül határozhatók meg az általános gazdasági érdekű szolgáltatás költségei, és számítható ki az ellentételezés megfelelő összege.

(5)

A 80/723/EGK irányelvet emiatt ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/723/EGK irányelv a következőképpen módosul:

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

"d) az elkülönített elszámolások vezetésére kötelezett vállalkozás minden olyan vállalkozás, amely a Szerződés 86. cikkének (1) bekezdése alapján valamely tagállamtól különleges vagy kizárólagos jogot kapott, vagy amely a Szerződés 86. cikkének (2) bekezdése alapján általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására kapott megbízást, és az ilyen szolgáltatással kapcsolatban bármilyen jellegű ellentételezésben részesül és amely egyéb tevékenységet is folytat."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2006. december 19-ig megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak azon rendelkezések szövegét, valamint az említett rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok által jóváhagyott rendelkezések hivatkozást tartalmaznak ezen irányelvre, vagy hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozással jelennek meg. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL L 195., 1980.7.29., 35. o. A legutóbb a 2000/52/EK irányelvvel (HL L 193., 2000.7.29., 75. o.) módosított irányelv

( 2 ) A C-280/00 Altmark Trans GmbH és Regierungspräsidium Magdeburg v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH [2003] EBHT I-7747.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005L0081 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005L0081&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005L0081-20051219 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005L0081-20051219&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére