31993D0098[1]

A Tanács határozata (1993. február 1.) a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló egyezménynek (bázeli egyezmény) a Közösség részéről történő megkötéséről

A Tanács határozata

(1993. február 1.)

a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló egyezménynek (bázeli egyezmény) a Közösség részéről történő megkötéséről

(93/98/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a Tanács 1988. október 28-i határozata alapján a Bizottság a Közösség nevében, a tagállamok képviselőivel tanácskozva, részt vett az Egyesült Nemzetek Környezeti Programja (UNEP) égisze alá tartozó ad hoc munkacsoporti ülések tárgyalásain a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről szóló világszintű Egyezmény kidolgozása céljából;

mivel e tárgyalások eredményeként 1989. március 22-én elfogadták a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezményt, amelyet a Közösség 1989. március 21-i tanácsi határozat szerinti felhatalmazás alapján aláírt;

mivel az Egyezmény célja segíteni a környezet védelmét a veszélyes hulladékok és egyéb hulladékok országhatárokat átlépő szállításának szigorúbb ellenőrzésén, valamint azok ökológiailag megfelelőbb ártalmatlanításán keresztül; mivel e vonatkozásban meghatározza a behozatal, a kivitel és a tranzit ellenőrzésének eljárásait;

mivel az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1993. február 1-jei 259/93/EGK tanácsi rendelet [3] elfogadásával szabályokat hozott létre az ilyen szállítások korlátozására és ellenőrzésére; mivel e szabályok többek között arra szolgálnak, hogy a hulladékok szállítását felügyelő és ellenőrző jelenlegi közösségi rendszer megfeleljen a Bázeli Egyezmény és a negyedik AKCS-EGK Egyezmény előírásainak;

mivel 22. és 23. cikkei alapján a Bázeli Egyezmény nyitva áll az államok általi ratifikációra, elfogadásra, jóváhagyásra és csatlakozásra, valamint a politikai és/vagy gazdasági integrációs szervezetek általi hivatalos megerősítésre vagy jóváhagyásra,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az 1989. március 22-én Bázelben elfogadott, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Egyezmény az Európai Gazdasági Közösség részéről elfogadásra kerül.

Az Egyezmény szövegét e határozathoz csatolják.

2. cikk

(1) A Közösség nevében a Tanács elnöke az Egyezmény 22. cikkében foglaltak szerint [4] letétbe helyezi a jóváhagyásról szóló okiratot az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál.

(2) Az elnök ugyanakkor letétbe helyezi az e határozathoz mellékelt hatásköri nyilatkozatot az Egyezmény 22. cikkének (3) bekezdésében foglaltak szerint.

3. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, 1993. február 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

N. Helveg Petersen

[1] HL C 72., 1991.3.18, 67. o.

[2] HL C 31., 1991.2.6, 27. o.

[3] HL L 30., 1993.2.6, 1. o.

[4] Az Egyezmény Közösségre vonatkozó hatálybalépésének dátumát a Tanács Főtitkársága teszi közzé az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA A VESZÉLYES HULLADÉKOK ORSZÁGHATÁROKAT ÁTLÉPŐ SZÁLLÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉRŐL ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ BÁZELI EGYEZMÉNY 22. CIKKÉNEK (3) BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN A HATÁSKÖR MÉRTÉKÉRŐL

Az EGK-Szerződés, valamint a Bázeli Egyezmény és különösen a 259/93/EGK tanácsi rendelet és a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának az Európai Közösségen belüli felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló 84/631/EGK tanácsi irányelv alá tartozó terület közösségi joga alapján nemzetközi szinten e területen a Közösség rendelkezik hatáskörrel. Nemzetközi szinten az Európai Gazdasági Közösség tagállamai is hatáskörrel rendelkeznek beleértve a Bázeli Egyezmény egyes területeit is.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993D0098 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993D0098&locale=hu

Tartalomjegyzék