Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

31993R0259[1]

A Tanács 259/93/EGK Rendelete (1993. február 1.) az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

A TANÁCS 259/93/EGK RENDELETE

(1993. február 1.)

az Európai Közösségen belüli, az oda irányuló és az onnan kifelé történő hulladékszállítás felügyeletéről és ellenőrzéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Közösség aláírta a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezményt;

mivel az 1989. december 15-i AKCS-EGK-egyezmény 39. cikkében hulladékokról szóló rendelkezések szerepelnek;

mivel a Közösség jóváhagyta az OECD Tanácsa 1992. március 30-i határozatát a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről;

mivel, az előzőek fényében, a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának felügyeletét és ellenőrzését szabályozó 84/631/EGK irányelvet ( 4 ) rendelettel kell felváltani;

mivel a hulladékok adott tagállamon belüli szállításának felügyelete és ellenőrzése a tagállam feladata; mivel azonban a hulladékok tagállamon belüli szállításának felügyeletére és ellenőrzésére szolgáló nemzeti rendszereknek a környezetvédelem és az emberi egészség védelmének magas szintje érdekében meg kell felelniük bizonyos minimális kritériumoknak;

mivel fontos, hogy a hulladékok szállításának felügyeletét és ellenőrzését oly módon szervezzék meg, amely számításba veszi a környezet minősége megőrzésének, védelmének és javításának szükségességét;

mivel a hulladékokról szóló, 1975. július 15-i 75/442/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) 5. cikkének (1) bekezdésében megállapítja, hogy a tagállamok megfelelő - és ha szükséges vagy tanácsos, akkor más tagállamokkal folytatott együttműködés keretében megtett - intézkedései révén, a hulladékok ártalmatlanítására szolgáló létesítmények integrált és a célnak megfelelő hálózatának létrehozásával a Közösség egészét képessé kell tenni arra, hogy a hulladékok ártalmatlanítása terén önellátóvá váljon, valamint a tagállamokat arra, hogy e cél megvalósulásának irányában előre lépjenek, figyelembe véve a földrajzi körülményeket és bizonyos hulladéktípusok esetében a különleges létesítmények iránti igényeket; mivel az említett irányelv 7. cikke - szükség szerint az érintett tagállamokkal folytatott együttműködésben - hulladékgazdálkodási tervek készítését írja elő, amelyekről a Bizottságot tájékoztatni kell, továbbá az irányelv úgy rendelkezik, hogy a tagállamok intézkedéseket hozhatnak a hulladékgazdálkodási terveikkel összhangban nem álló hulladékszállítások megakadályozására, és hogy a Bizottságot és a többi tagállamot az ilyen intézkedésekről tájékoztatják;

mivel a hulladékok típusától és végső rendeltetési helyétől, valamint attól függően, hogy a hulladékot hasznosításra vagy ártalmatlanításra szánják, különböző eljárásokat szükséges alkalmazni;

mivel a hulladékszállítmányokat az illetékes hatóságoknak előzetesen be kell jelenteni, lehetővé téve számukra, hogy kellően tájékozódjanak a hulladék típusáról, szállításáról és ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról, hogy e hatóságok meg tudjanak tenni minden szükséges intézkedést az emberi egészség és környezet védelme érdekében, beleértve a szállítmány indítása elleni kellően indokolt kifogások lehetőségét is;

mivel a tagállamoknak - a 75/442/EGK irányelvnek megfelelően - közösségi és nemzeti szinten is képeseknek kell lenniük a földrajzi közelség, a hasznosítás elsődlegessége és az önellátás elveinek megvalósítására az egyezménnyel összhangban tett intézkedések révén, amelyekkel általában vagy részben tiltják vagy rendszeresen kifogást emelnek az ártalmatlanításra szánt hulladék szállítása ellen, kivéve az olyan veszélyes hulladékok esetét, melyeket a küldő tagállamban olyan csekély mennyiségben állítanak elő, hogy a tagállamon belül gazdaságtalan lenne új, specializált ártalmatlanító létesítmények kiépítése; mivel az ilyen kis mennyiségű ártalmatlanítás sajátos problémájának megoldásához a tagállamok közötti együttműködésre és esetleg közösségi eljárás igénybevételére van szükség;

mivel a harmadik országok környezetének védelme érdekében meg kell tiltani az ártalmatlanításra szánt hulladék ezen országokba irányuló kivitelét; mivel kivételeket kell alkalmazni azon EFTA-tagországokba irányuló kivitelre, amelyek a bázeli egyezménynek is részesei;

mivel a hasznosításra szánt hulladékoknak az OECD-határozat hatálya alá nem eső országokba történő kivitelének meg kell felelnie a környezetvédelmi szempontból helyes hulladékgazdálkodást lehetővé tevő feltételeknek;

mivel a Bizottságnak időszakosan felül kell vizsgálnia az OECD-határozat hatálya alá nem eső országokkal kötött, a hasznosításra szánt hulladékok kivitelére vonatkozó megállapodásokat, ami adott esetben olyan bizottsági javaslatot eredményezhet, amely szerint újból fontolóra kell venni az ilyen kivitel feltételeit, akár a tilalom bevezetésének lehetőségét is;

mivel az OECD-határozat zöld jegyzékben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékok szállítmányai általában mentesülnek e rendelet ellenőrzési eljárásainak hatálya alól, ugyanis az ilyen hulladékok rendszerint nem jelentenek kockázatot a környezetre, ha azokat az rendeltetési országban megfelelően hasznosítják; mivel a közösségi jog és az OECD-határozat szerint szükség van az említett mentesség alóli kivételekre; mivel azért is szükség van bizonyos kivételekre, hogy megkönnyítsék az ilyen szállítmányoknak a Közösségen belüli nyomon követését és a kivételes esetek figyelembevételét; mivel az ilyen hulladékok a 75/442/EGK irányelv hatálya alá tartoznak;

mivel az OECD zöld jegyzékében szereplő, hasznosításra szánt hulladékoknak az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba irányuló kivitelét a Bizottság és a rendeltetési ország közötti konzultáció tárgyává kell tenni; mivel az ilyen konzultáció eredményeinek fényében szükség lehet arra, hogy a Bizottság javaslatokat terjesszen a Tanács elé;

mivel a bázeli egyezményben nem részes országokba irányuló, hasznosításra szánt hulladék kivitelét az ezen országok és a Közösség között létrejövő egyedi megállapodásokban kell szabályozni; mivel a tagállamok számára - kivételes esetekben - lehetővé kell tenni, hogy e rendelet alkalmazásának kezdetét követően egyes hulladékok behozataláról kétoldalú megállapodásokat köthessenek, mielőtt a Közösség ilyen megállapodásokat kötne - hasznosításra szánt hulladék esetében annak érdekében, hogy ne szakadjon meg a hulladék kezelésének folyamata; ártalmatlanításra szánt hulladék esetében pedig akkor, ha a küldő ország nem rendelkezik a hulladék környezetbarát ártalmatlanítására alkalmas műszaki felkészültséggel és a szükséges létesítményekkel, vagy nem várható el ésszerűen, hogy ezekre szert tegyen;

mivel rendelkezni kell a hulladékok visszavételéről vagy ártalmatlanításáról vagy más módon történő, környezetbarát hasznosításáról arra az esetre, ha a szállítást nem lehet a kísérő dokumentum vagy a szerződés feltételeinek megfelelően teljesíteni;

mivel illegális hulladékszállítás esetén az a személy, akinek a magatartása előidézte az ilyen szállítást, köteles a hulladékot visszavenni, illetve ártalmatlanítani, vagy egyéb, környezetbarát módon hasznosítani; mivel ha ez a személy elmulasztaná ennek megtételét, akkor - illetékességüktől függően - a küldő vagy a rendeltetési ország illetékes hatóságainak maguknak kell beavatkozniuk;

mivel fontos, hogy létrejöjjön a pénzügyi garanciák vagy az ezekkel egyenértékű biztosítások rendszere;

mivel a tagállamoknak el kell látniuk a Bizottságot az e rendelet végrehajtásáról szóló lényegi információval;

mivel az e rendeletben előírt dokumentumok létrehozásának, és a mellékletek kiigazításának közösségi eljárás keretében kell történnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

(1) Ez a rendelet a Közösségen belüli, oda irányuló és onnan kifele történő hulladékszállításokra vonatkozik.

(2) Az alábbiak nem tartoznak e rendelet hatálya alá:

a) a hajók vagy tengeri fúrótornyok szokásos működése közben keletkező hulladékok partra történő kirakása, beleértve a szennyvizet és visszamaradt anyagokat, amennyiben az ilyen hulladék egyedi, kötelező erejű nemzetközi megállapodás hatálya alá tartozik;

b) polgári repülésből származó hulladékok szállítása;

c) a radioaktív hulladékok tagállamok közötti szállításának, a Közösség területére történő be-, illetve az onnan történő kiszállításnak felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 3-i 92/3/Euratom irányelv ( 6 ) 2. cikkének meghatározása szerinti radioaktív hulladékok szállítmányai;

d) a 75/442/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett hulladékok szállítása, ha azokra már más jogszabály vonatkozik;

e) az Antarktisz-egyezmény környezetvédelmi jegyzőkönyve követelményei szerinti, a Közösség területére irányuló hulladékszállítmányok.

(3)

a) A csak hasznosítás céljából szállított és a II. mellékletben felsorolt hulladékok is ki vannak zárva e rendelet rendelkezéseinek hatálya alól, kivéve az alábbi b), c), d) és e) albekezdésben, a 11. cikkben és a 17. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében előírt rendelkezéseket;

b) az ilyen hulladékra a 75/442/EGK irányelv rendelkezései vonatkoznak. Így különösen:

- végcélként csak a 75/442/EGK irányelv 10. és 11. cikke szerint engedélyezett létesítménybe küldhetők,

- a 75/442/EGK irányelv 8., 12., 13. és 14. cikkének összes rendelkezése vonatkozik e hulladékokra;

c) a II. mellékletben felsorolt egyes hulladékokat azonban, ha - egyéb okok mellett - rendelkeznek a 91/689/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) III. mellékletében felsorolt veszélyes tulajdonságok bármelyikével, úgy kell ellenőrizni, mint a III. vagy a IV. mellékletben szerepelő hulladékokat.

E hulladékok körét és azt, hogy a két eljárás közül melyiket kell követni, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően kell meghatározni. Az ilyen hulladékoknak a II. A. mellékletben kell szerepelniük;

d) kivételes esetekben a tagállamok környezetvédelmi vagy közegészségügyi okokból úgy ellenőrizhetik a II. mellékletben felsorolt hulladékok szállítását, mintha azok a III. vagy a IV. mellékletben szerepelnének.

Az ezzel a lehetőséggel élő tagállamok az ilyen esetekről haladéktalanul értesítik a Bizottságot, és megfelelően tájékoztatják a többi tagállamot, indokolva a döntést. A Bizottság a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárással összhangban megerősítheti az ilyen intézkedést, beleértve - amennyiben szükséges - az ilyen hulladékoknak a II. A. mellékletbe történő felvételét;

e) ha a 75/442/EGK irányelvnek vagy e rendeletnek a megsértésével kerül sor a II. mellékletben felsorolt hulladékok szállítására, a tagállamok alkalmazhatják az e rendelet 25. és 26. cikkének megfelelő rendelkezéseket.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a) "hulladék": a 75/442/EGK irányelv 1. cikkének a) pontjában meghatározott hulladék;

b) "illetékes hatóságok": bármelyik tagállam által a 36. cikknek megfelelően kijelölt, vagy a harmadik államok által kijelölt illetékes hatóságok;

c) "a küldő ország illetékes hatósága": annak a területnek, ahonnan a szállítmányt küldik, a tagállamok által a 36. cikknek megfelelően kijelölt illetékes hatósága vagy a harmadik államok által kijelölt illetékes hatóság;

d) "a rendeltetési ország illetékes hatósága": annak a területnek a tagállamok által a 36. cikknek megfelelően kijelölt illetékes hatósága, ahol a szállítmányt fogadják, vagy ahol a hulladékot a tengeren történő ártalmatlanítás céljából hajóra rakják a tengeren való ártalmatlanításra vonatkozó meglévő egyezmények sérelme nélkül, vagy a harmadik államok által kijelölt illetékes hatóság;

e) "tranzitország illetékes hatósága": annak az országnak, amelyen keresztül a szállítmányt átszállítják, az az egyetlen hatósága, amelyet a tagállamok a 36. cikkel összhangban kijelölnek;

f) "megbízott": az egyes tagállamok és a Bizottság által a 37. cikkel összhangban kijelölt központi testület;

g) "bejelentő": az a természetes személy vagy vállalati testület, akire vagy amelyre a bejelentési kötelezettség vonatkozik, a továbbiakban a hulladék elszállítását vagy elszállíttatását javasoló személy:

i. az a személy, akinek a tevékenységei a hulladékot létrehozták (hulladéktermelő); vagy

ii. amennyiben ez nem lehetséges, egy valamely tagállam által ilyen céllal felhatalmazott begyűjtő, vagy bejegyzett vagy engedéllyel rendelkező kereskedő vagy ügynök, aki intézkedik a hulladék ártalmatlanításáról vagy hasznosításáról; vagy

iii. amennyiben ilyen személyek nem ismertek, vagy nem rendelkeznek engedéllyel, akkor a hulladékot birtokában tartó vagy afelett rendelkező személy (birtokos); vagy

iv. hulladéknak a Közösség területére történő behozatala vagy azon keresztül történő tranzitja esetében a küldő állam törvényei által kijelölt személy, vagy ha ilyen kijelölésére nem került sor, akkor a hulladékot birtokában tartó vagy afelett rendelkező személy (birtokos);

h) "címzett": az a személy vagy vállalkozás, akihez vagy amelyhez a hulladékot ártalmatlanítás vagy hasznosítás céljából elszállítják;

i) "ártalmatlanítás": a 75/442/EGK irányelv 1. cikkének e) pontja szerinti ártalmatlanítás;

j) "engedélyezett létesítmény": olyan létesítmény vagy vállalkozás, amelyet a 75/439/EGK irányelv ( 8 ) 6. cikke, a 75/442/EGK irányelv 9., 10. és 11. cikke, valamint a 76/403/EGK irányelv ( 9 ) 6. cikke szerint hatalmaztak fel vagy engedélyeztek;

k) "hasznosítás": a 75/442/EGK irányelv 1. cikkének f) pontja szerinti hasznosítás;

l) "küldő állam": bármely állam, ahonnan hulladék elszállítását tervezik vagy végzik;

m) "rendeltetési állam": bármely állam, amelybe hulladékok beszállítását tervezik vagy végzik ártalmatlanítás vagy hasznosítás céljából, vagy a tengeren történő ártalmatlanítás céljából hajóra rakják a tengeren történő ártalmatlanításra vonatkozó meglévő egyezmények sérelme nélkül;

n) "tranzitország": bármely, a küldő államon vagy a rendeltetési államon kívüli állam, melynek területén keresztül hulladékok szállítását tervezik vagy végzik;

o) "kísérő dokumentum": a 42. cikknek megfelelően kiállított egységes kísérő dokumentum;

p) "bázeli egyezmény": a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló, 1989. március 22-i bázeli egyezmény;

q) "negyedik loméi egyezmény": az 1989. december 15-i loméi egyezmény;

r) "OECD-határozat": az OECD Tanácsának 1992. március 30-i határozata a hasznosításra szánt hulladék országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről.

II. CÍM

HULLADÉKOK TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI SZÁLLÍTÁSA

A. fejezet

Ártalmatlanításra szánt hulladékok

3. cikk

(1) Ha a bejelentő ártalmatlanításra szánt hulladékot szándékozik egyik tagállamból egy másik tagállamba szállítani, illetve azt át szándékozik szállítani egy vagy több más tagállam területén - a 25. cikk (2) bekezdésének és a 26. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül -, akkor ezt bejelenti a rendeltetési ország illetékes hatóságának, és elküldi a bejelentés másolatát a küldő- és a tranzitországok illetékes hatóságainak és a címzettnek.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a szállítmánynak a feladás helye és a végső rendeltetési hely közé eső minden állomását.

(3) A bejelentés a küldő ország illetékes hatósága által kiállított kísérő dokumentummal történik.

(4) A bejelentés során a bejelentő kitölti a kísérő dokumentumot, és ha az illetékes hatóságok azt kérik, további tájékoztatással és dokumentációval is szolgál.

(5) A bejelentő a kísérő dokumentumban különösen az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

- az ártalmatlanításra szánt hulladék eredete, összetétele és mennyisége, beleértve a 2. cikk g) pontjának ii. pontja esetében a termelő megnevezését, valamint többféle eredetű hulladékok esetében a hulladékok részletes leltárát és - ha ismert - a hulladéktermelők megnevezését,

- a szállítási útvonal kialakításának és a harmadik személyeknek okozott kár elleni biztosítás érdekében tett intézkedések,

- a biztonságos szállítás biztosítása érdekében megteendő intézkedések és különösen az, hogy a szállító eleget tesz az érintett tagállamok által támasztott szállítási feltételeknek,

- a hulladék címzettjének neve, az ártalmatlanító létesítmény helye, valamint működési engedélyének típusa és érvényességi időtartama. A létesítménynek megfelelő műszaki felkészültséggel kell rendelkeznie a kérdéses hulladéknak az emberi egészséget és a környezetet nem veszélyeztető ártalmatlanításához,

- a 75/442/EGK irányelv II. A. melléklete szerinti ártalmatlanítási eljárás.

(6) A bejelentő szerződést köt a címzettel a hulladék ártalmatlanítására.

A szerződés magában foglalhat az (5) bekezdésben említettek közül néhány vagy minden információt.

A szerződésben meg kell határozni az alábbi kötelezettségeket:

- a 25. cikknek és a 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően a bejelentőnek az a kötelezettsége, hogy visszavegye a hulladékot, ha a szállítást nem a tervek szerint hajtják végre, vagy ha annak során megsértik e rendelet rendelkezéseit,

- a címzettnek az a kötelezettsége, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb a hulladék átvétele után 180 nappal igazolást adjon a bejelentőnek arról, hogy a hulladékot környezetbarát módon ártalmatlanították.

E szerződés egy másolatát kérésére az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a hulladékot két, egyazon jogi személy ellenőrzése alá tartozó létesítmény között szállítják, akkor ezt a szerződést helyettesítheti a hulladék ártalmatlanítására vállalkozó, szóban forgó jogi személy nyilatkozata.

(7) A (4)-(6) bekezdésnek megfelelően megadott információkat az érvényes nemzeti szabályoknak megfelelően bizalmasan kell kezelni.

(8) A küldő ország illetékes hatósága a nemzeti jogszabályok alapján úgy dönthet, hogy a rendeltetési ország illetékes hatóságának a bejelentő helyett saját maga küldi el a bejelentést, másolatot küldve a címzettnek és a tranzitország illetékes hatóságának.

A küldő ország illetékes hatósága dönthet úgy, hogy nem tesz bejelentést, ha a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően neki magának is azonnal kifogásai vannak a szállítással szemben. Ezekről a kifogásokról haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt.

4. cikk

(1) A bejelentés kézhezvételekor a rendeltetési ország illetékes hatósága három munkanapon belül átvételi elismervényt küld a bejelentőnek, amelynek másolatát elküldi a többi érintett illetékes hatóságnak és a címzettnek.

(2)

a) A rendeltetési ország illetékes hatóságának az elismervény elküldésétől számítva 30 nap áll rendelkezésére, hogy döntsön a szállítmány feltételekhez kötött vagy feltétel nélküli engedélyezéséről vagy elutasításáról. További tájékoztatást is kérhet.

Csak akkor ad engedélyt, ha sem neki, sem a többi illetékes hatóságnak nincs kifogása. Az engedély kiadásának feltétele a d) albekezdésben említett szállítási feltételek teljesülése.

A rendeltetési ország illetékes hatósága legkorábban az elismervény elküldése után 21 nappal hozza meg döntését. Azonban ennél hamarabb is döntést hozhat a többi érintett illetékes hatóság írásos egyetértésének birtokában.

A rendeltetési ország illetékes hatósága döntéséről írásban tájékoztatja a bejelentőt, és másolatot küld arról a többi érintett illetékes hatóságnak.

b) A küldő és a tranzitországok illetékes hatóságai az elismervény elküldésétől számított 20 napon belül emelhetnek kifogást. További tájékoztatást is kérhetnek. Ezekről a kifogásokról írásban tájékoztatják a bejelentőt, másolattal pedig a többi érintett illetékes hatóságot.

c) A fenti a) és b) albekezdésben említett kifogásoknak és feltételeknek a (3) bekezdésen kell alapulniuk.

d) A küldő és a tranzitországok illetékes hatóságai az elismervény elküldésétől számított 20 napon belül határozhatják meg a hulladék saját joghatóságunkon belül történő szállításának feltételeit.

Ezekről a feltételekről írásban tájékoztatják a bejelentőt és másolattal a többi érintett illetékes hatóságot, illetve azokat rögzítik a kísérő dokumentumban. Ezek a feltételek nem lehetnek szigorúbbak, mint a teljes mértékben a saját joghatóságukon belül megvalósuló, hasonló jellegű szállítmányok esetében, és kellően figyelembe kell venniük a meglévő megállapodásokat, különösen a tárgyra vonatkozó nemzetközi egyezményeket.

(3)

i. A földrajzi közelség, a hasznosítás elsődlegessége és az önellátás elveinek közösségi és nemzeti szinten történő, a 75/442/EGK irányelvnek megfelelő megvalósítása érdekében a tagállamok a Szerződéssel összhangban olyan intézkedéseket foganatosíthatnak, amelyekkel általában vagy részben tiltják a hulladékszállítást, vagy rendszeresen kifogást emelnek ellene. Az ilyen intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, amely tájékoztatja a többi tagállamot.

ii. Olyan (a 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (4) bekezdésének meghatározása szerinti) veszélyes hulladék esetében, amely a küldő tagállamban olyan csekély mennyiségben keletkezik, hogy a tagállamon belül gazdaságtalan lenne új, specializált ártalmatlanító létesítmények kiépítése, az i. pont nem alkalmazandó.

iii. A rendeltetési tagállam a problémák kétoldalú megoldásának érdekében együttműködik azzal a küldő tagállammal, amely szerint a ii. pont alkalmazandó. Ha nem születik kielégítő megoldás, bármelyik tagállam a Bizottság elé viheti az ügyet, amely a kérdésben a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően dönt.

b) A küldő és a rendeltetési ország illetékes hatóságai, figyelembe véve a földrajzi körülményeket vagy bizonyos hulladéktípusok esetén a különleges létesítmények iránti igényeket, kellően indokolt kifogásokat emelhetnek a tervezett szállítmányok ellen, ha azok nincsenek összhangban a 75/442/EGK irányelvvel, különösen annak 5. és a 7. cikkével:

i. annak érdekében, hogy közösségi és nemzeti szinten is teljesüljön az önellátás elve;

ii. olyan esetekben, amikor a létesítménynek egy közelebbi forrásból származó hulladékot kell ártalmatlanítania, és az illetékes hatóság elsőbbséget ad az ilyen hulladéknak;

iii. annak biztosítására, hogy a szállítmányok összhangban legyenek a hulladékgazdálkodási tervekkel.

c) Továbbá, a küldő, a rendeltetési és a tranzitországok illetékes hatóságai ésszerűen indokolt kifogásokat emelhetnek a tervezett szállítmányok ellen, ha:

- a szállítmány nem felel meg a környezetvédelemre, a közrendre, közbiztonságra vagy az egészségvédelemre vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek,

- a bejelentőt vagy a címzettet korábban már bűnösnek találták illegális

- szállításban;ebben az esetben a küldő ország illetékes hatósága a nemzeti jogszabályoknak megfelelően elutasíthat minden, a kérdéses személy részvételével járó szállítmányt, vagy ha

- a szállítmány ellentétben áll az érintett tagállam vagy tagállamok által megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségekkel.

(4) Ha az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben meghatározott időtartamon belül meggyőződnek arról, hogy a kifogásaiknak alapot adó problémákat megoldották, és a szállítással kapcsolatos feltételek teljesülnek, erről haladéktalanul írásban értesítik a bejelentőt, illetve másolattal a címzettet és a többi érintett illetékes hatóságot.

Ha ezt követően a szállítmánnyal kapcsolatos feltételek bármilyen lényeges módon megváltoznak, új bejelentést kell tenni.

(5) A rendeltetési ország illetékes hatósága a kísérő dokumentum megfelelő lebélyegzésével adja meg az engedélyt.

5. cikk

(1) A szállítást csak akkor lehet teljesíteni, miután a bejelentő megkapta a rendeltetési ország illetékes hatóságának engedélyét.

(2) Miután a bejelentő megkapta az engedélyt, bejegyzi a szállítmány indításának dátumát a kísérő dokumentumba, és kitölti annak többi rovatát is, majd a szállítmány indítása előtt három munkanappal elküldi annak másolatait az érintett illetékes hatóságoknak.

(3) Minden szállítmányt kísérnie kell a lebélyegzett kísérő dokumentum egy másolatának, vagy, az illetékes hatóságok kérésére, hiteles másolatának.

(4) A tevékenységekben részt vevő valamennyi vállalkozás kitölti a kísérő dokumentumot a megfelelő pontoknál, aláírja azt, és megtart belőle egy másolatot.

(5) Az ártalmatlanításra szánt hulladék átvételét követő három munkanapon belül a címzett a kitöltött kísérő dokumentum példányait - a 6. bekezdésben említett igazolás kivételével - elküldi a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak.

(6) A lehető leghamarabb, de legkésőbb 180 nappal a hulladék átvétele után a címzett az ártalmatlanításról szóló igazolást küld a bejelentőnek és a többi érintett illetékes hatóságnak. Ez az igazolás része vagy melléklete a szállítmányt kísérő dokumentumnak.

B. fejezet

Hasznosításra szánt hulladékok

6. cikk

(1) Ha a bejelentő a III. mellékletben szereplő, hasznosításra szánt hulladékot szándékozik egyik tagállamból egy másik tagállamba szállítani, illetve azt át szándékozik szállítani egy vagy több más tagállam területén - a 25. cikk (2) bekezdésének és a 26. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül -, akkor ezt bejelenti a rendeltetési ország illetékes hatóságának, és a bejelentés másolatát elküldi a küldő- és a tranzitország illetékes hatóságainak és a címzettnek.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a szállítmánynak a feladás helye és a végső rendeltetési hely közé eső minden állomását.

(3) A bejelentés a küldő ország illetékes hatósága által kiállított kísérő dokumentummal történik.

(4) A bejelentés során a bejelentő kitölti a kísérő dokumentumot, és ha az illetékes hatóságok azt kérik, további tájékoztatással és dokumentációval is szolgál.

(5) A bejelentő a kísérő dokumentumban különösen az alábbiakról nyújt tájékoztatást:

- a hasznosításra szánt hulladék eredete, összetétele és mennyisége, valamint a termelő megnevezése, valamint többféle eredetű hulladékok esetében a hulladékok részletes leltára és - ha ismert - a hulladéktermelők megnevezése,

- a szállítási útvonal kialakításának és a harmadik személyeknek okozott kár elleni biztosítás érdekében tett intézkedések,

- a biztonságos szállítás biztosítása érdekében megteendő intézkedések és különösen az, hogy a szállító eleget tesz az érintett tagállamok által támasztott szállítási feltételeknek,

- a hulladék címzettjének neve, a hasznosító létesítmény helye, valamint működési engedélyének típusa és érvényességi időtartama. A létesítménynek megfelelő műszaki felkészültséggel kell rendelkeznie a kérdéses hulladék emberi egészséget és a környezetet nem veszélyeztető hasznosításához,

- a 75/442/EGK irányelv II. B. melléklete szerinti hasznosítási műveletek megnevezése,

- a hasznosítást követően visszamaradó hulladékok ártalmatlanítására tervezett módszer leírása,

- a hasznosított anyag mennyisége a visszamaradó hulladékhoz viszonyítva,

- a hasznosított anyag becsült értéke.

(6) A bejelentő szerződést köt a címzettel a hulladék hasznosítására.

A szerződés magában foglalhatja az (5) bekezdésben említett információk némelyikét vagy mindegyikét.

A szerződésben meg kell határozni az alábbi kötelezettségeket:

- a 25. cikknek és a 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően a bejelentőnek azon kötelezettsége, hogy visszaveszi a hulladékot, ha a szállítást nem a tervek szerint hajtják végre, vagy ha annak során megsértik e rendelet rendelkezéseit,

- a címzettnek azon a kötelezettsége, hogy a hasznosításra szánt hulladékok egy további tagállamba vagy harmadik országba történő továbbszállítása esetén értesíti az eredeti küldő országot,

- a címzettnek azon kötelezettsége, hogy a lehető leghamarabb, de legkésőbb 180 nappal a hulladékok átvétele után igazolást adjon a bejelentőnek arról, hogy a hulladékot környezetbarát módon hasznosították.

E szerződésnek egy másolatát kérésére az illetékes hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a hulladékot két, egyazon jogi személy ellenőrzése alatt álló létesítmény között szállítják, akkor ezt a szerződést helyettesítheti a szóban forgó jogi személy hulladék hasznosítására vállalkozó nyilatkozata.

(7) A (4)-(6) bekezdésnek megfelelően megadott információkat az érvényes nemzeti szabályoknak megfelelően bizalmasan kell kezelni.

(8) A küldő ország illetékes hatósága a nemzeti jogszabályok alapján úgy dönthet, hogy a rendeltetési ország illetékes hatóságának a bejelentő helyett saját maga küldi el a bejelentést, másolatot küldve a címzettnek és a tranzitország illetékes hatóságának.

7. cikk

(1) A bejelentés kézhezvételekor a rendeltetési ország illetékes hatósága három munkanapon belül átvételi elismervényt küld a bejelentőnek, amelynek másolatát elküldi a többi érintett illetékes hatóságnak és a címzettnek.

(2) A küldő, a rendeltetési és a tranzitország illetékes hatóságainak az elismervény elküldésétől számítva 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy kifogást emeljenek a szállítás ellen. Ilyen kifogás a (4) bekezdés alapján emelhető. Az esetleges kifogásokat e 30 napos időszakon belül, írásban kell eljuttatni a bejelentőhöz és a többi érintett illetékes hatósághoz.

Az érintett illetékes hatóságok dönthetnek úgy, hogy az írásos jóváhagyást 30 napnál rövidebb idő alatt kiadják.

Az írásos jóváhagyást vagy kifogást postai küldeményként vagy postai küldeménnyel utólag megerősített faxüzenetként lehet elküldeni. Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában az ilyen jóváhagyás egy év elteltével érvényét veszti.

(3) A küldő, a rendeltetési és a tranzitországok illetékes hatóságainak az elismervény elküldésétől számítva 20 nap áll a rendelkezésükre, hogy meghatározzák a hulladék saját joghatóságukon belül történő szállításának feltételeit.

Ezekről a feltételekről írásban tájékoztatják a bejelentőt, illetve másolattal a többi érintett illetékes hatóságot, valamint a feltételeket rögzítik a kísérő dokumentumban. Ezek a feltételek nem lehetnek szigorúbbak, mint a teljes mértékben a saját joghatóságukon belül megvalósuló, hasonló jellegű szállítmányok esetében, és kellően figyelembe kell venniük a meglévő megállapodásokat, különösen a tárgyra vonatkozó nemzetközi egyezményeket.

(4)

a) A küldő és a rendeltetési ország illetékes hatóságai indokolt kifogásokat emelhetnek a tervezett szállítás ellen:

- a 75/442/EGK irányelvnek, különösen annak 7. cikkének megfelelően, vagy

- ha a szállítmány nem felel meg a környezetvédelemre, a közrendre, közbiztonságra vagy az egészségvédelemre vonatkozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek, vagy

- ha a bejelentőt vagy a címzettet korábban már bűnösnek találták illegális szállításban; ebben az esetben a küldő ország illetékes hatósága a nemzeti jogszabályoknak megfelelően visszautasíthat minden, a kérdéses személy részvételével járó szállítást, vagy

- ha a szállítás ellentétben áll az érintett tagállam vagy tagállamok által megkötött nemzetközi egyezményekből eredő kötelezettségekkel, vagy

- ha a hasznosítható és nem hasznosítható hulladék aránya, a véglegesen hasznosítható anyagok becsült értéke vagy, a hasznosítás költsége és a nem hasznosítható hányad ártalmatlanításának a költsége gazdasági és környezetvédelmi szempontból nem indokolja a hasznosítást.

b) A tranzitország illetékes hatóságai az a) pont második, harmadik és negyedik francia bekezdése alapján indokolt kifogásokat emelhetnek a tervezett szállítmány ellen.

(5) Ha az illetékes hatóságok a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül meggyőződnek arról, hogy a kifogásaiknak alapot adó problémákat megoldották, és a szállítással kapcsolatos feltételek teljesülnek, erről haladéktalanul írásban értesítik a bejelentőt, illetve másolattal a címzettet és a többi érintett illetékes hatóságot.

Ha ezt követően a szállítással kapcsolatos feltételek bármilyen lényeges módon megváltoznak, új bejelentést kell tenni.

(6) Előzetes, írásos jóváhagyás megadása esetén az illetékes hatóság a kísérő dokumentum megfelelő lebélyegzésével jelzi, hogy megadja az engedélyt.

8. cikk

(1) A szállítmányt csak akkor lehet teljesíteni, ha a 30 napos időszak kifogás emelése nélkül telt el. A hallgatólagos jóváhagyás azonban az e dátumtól számított egy év elteltével érvényét veszti.

Ha az illetékes hatóságok írásos jóváhagyás adása mellett döntenek, a szállítmány az összes szükséges jóváhagyás kézhezvételét követően azonnal indítható.

(2) A bejelentő a szállítmány indításának dátumát bejegyzi a kísérő dokumentumba, kitölti annak többi rovatát is, majd a szállítmány indítása előtt három munkanappal elküldi annak másolatait az érintett illetékes hatóságoknak.

(3) Minden szállítmányhoz mellékeli a kísérő dokumentum egy másolatát vagy, ha az illetékes hatóságok kérik, hitelesített másolatát.

(4) A szállításban részt vevő valamennyi vállalkozás a megfelelő pontoknál kitölti a kísérő dokumentumot, aláírja azt, és megtart belőle egy példányt.

(5) A hasznosításra szánt hulladék átvételét követő három munkanapon belül a címzett a kitöltött kísérő dokumentum egy-egy példányát - a 6. bekezdésben említett igazolás kivételével - elküldi a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak.

(6) A lehető leghamarabb, de legkésőbb 180 nappal a hulladék átvételét követően a címzett a hasznosításról szóló igazolást küld a bejelentőnek és a többi érintett illetékes hatóságnak. Ez az igazolás része vagy melléklete a szállítmányt kísérő dokumentumnak.

9. cikk

(1) Az adott, hasznosítással foglalkozó létesítmény felett joghatósággal rendelkező illetékes hatóságok - a 7. cikk sérelme nélkül - dönthetnek úgy, hogy nem emelnek kifogást bizonyos típusú hulladékoknak az adott hasznosító létesítménybe történő szállítása ellen. Az ilyen döntés hatályát meghatározott időszakra lehet korlátozni; a döntés azonban bármikor visszavonható.

(2) Az e a lehetőséget választó illetékes hatóságok tájékoztatják a Bizottságot a létesítmény nevéről, címéről, az alkalmazott technológiákról, hogy mely hulladékfajtákra, valamint hogy mely időszakra vonatkozik a döntés. Bármilyen engedély visszavonásáról is tájékoztatni kell a Bizottságot.

A Bizottság haladéktalanul továbbküldi ezeket az információkat a Közösség többi érintett illetékes hatóságának és az OECD Titkárságának.

(3) Az érintett illetékes hatóságoknak a 6. cikkel összhangban be kell jelenteni az ilyen létesítményekbe szánt valamennyi szállítmányt. Az ilyen bejelentésnek a szállítmányok elindítását megelőzően kell megérkezniük az illetékes hatóságokhoz.

A küldő- és tranzittagállamok illetékes hatóságai a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően kifogást emelhetnek az ilyen szállítmányok ellen, vagy megszabhatják a szállítás feltételeit.

(4) Azokban az esetekben, amikor a nemzeti törvényeik alapján eljáró illetékes hatóságoknak felül kell vizsgálniuk a 6. cikk (6) bekezdésben említett szerződést, ezek a hatóságok tájékoztatják erről a Bizottságot. Ilyen esetekben a bejelentésnek, valamint a szerződésnek, illetve felülvizsgálandó részeinek hét nappal a szállítmány indulását megelőzően meg kell érkezniük annak érdekében, hogy a felülvizsgálatot megfelelően el lehessen végezni.

(5) A szállítmányok tényleges lebonyolítására a 8. cikk (2)-(6) bekezdése alkalmazandó.

10. cikk

A IV. mellékletben felsorolt, illetve a II., III. vagy IV. mellékletbe még be nem sorolt, hasznosításra szánt hulladékok szállítmányaira a 6-8. cikkben meghatározott eljárások alkalmazandók, azzal az eltéréssel, hogy az érintett illetékes hatóságoknak a szállítmány indítását megelőzően írásban kell megadniuk jóváhagyásukat.

11. cikk

(1) A II. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékszállítmányok nyomon követésének elősegítése érdekében a szállítmányokhoz az alábbi, birtokos által aláírt információkat kell mellékelni:

a) a birtokos neve és címe;

b) a hulladék szokásos kereskedelmi megnevezése;

c) a hulladék mennyisége;

d) a címzett neve és címe;

e) a hasznosítási műveletek felsorolása, a 75/442/EGK irányelv II. B. melléklete szerint;

f) a szállítmány indításának várható időpontja.

(2) Az (1) bekezdés szerint közölt információkat a hatályos nemzeti jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kell kezelni.

C. fejezet

Hulladék tagállamok közötti szállítása ártalmatlanítás vagy hasznosítás céljából, harmadik államok területén keresztüli tranzitútvonalon

12. cikk

A 3-10. cikk sérelme nélkül, ha harmadik államok területén keresztüli tranzitútvonalon kerül sor hulladékok tagállamok közötti szállítására, akkor:

a) a bejelentő elküldi a bejelentés egy másolatát a harmadik állam vagy államok illetékes hatóságának vagy hatóságainak;

b) a rendeltetési ország illetékes hatósága megkérdezi a harmadik állam(ok) illetékes hatóságát, hogy meg kívánja-e adni a tervezett szállítmány írásos jóváhagyását:

- a bázeli egyezményben részes ország esetében 60 napon belül, hacsak nem mondott le erről a jogáról az említett egyezmény feltételeinek megfelelően, vagy

- a bázeli egyezményben nem részes országok esetében az illetékes hatóságok által egyetértésben megállapított határidőn belül.

A rendeltetési ország illetékes hatósága, ha szükséges, mindkét esetben megvárja a jóváhagyást, mielőtt a maga részéről kiadná az engedélyt.

III. CÍM

TAGÁLLAMOKON BELÜLI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

13. cikk

(1) A tagállamon belüli szállításra a II., VII. és VIII. cím rendelkezései nem alkalmazandók.

(2) A tagállamok azonban a saját joghatóságukon belül megfelelő rendszert alakíthatnak ki a hulladékszállítmányok felügyeletére és ellenőrzésére. E rendszer kialakításkor tekintettel kell lenni arra, hogy a rendszer összeegyeztethető legyen az e rendelettel létrehozott közösségi rendszerrel.

(3) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a hulladékszállítások felügyeletére és ellenőrzésére létrehozott rendszerükről. Erről a Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot.

(4) A tagállamok alkalmazhatják saját joghatóságukon belül a II., VII. és VIII. cím alatt meghatározott szabályozást.

IV. CÍM

HULLADÉKOK KIVITELE

A. fejezet

Ártalmatlanításra szánt hulladékok

14. cikk

(1) Tilos az ártalmatlanításra szánt hulladékok bármilyen kivitele, kivéve a bázeli egyezményt is aláíró EFTA-tagországokba irányuló kivitelt.

(2) A 25. cikk (2) bekezdésének és a 26. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül azonban tilos az ártalmatlanításra szánt hulladék EFTA-tagországba irányuló kivitele is:

a) amennyiben a rendeltetési EFTA-tagország tiltja az ilyen hulladékok behozatalát, vagy ha az ország nem adta írásos jóváhagyását kifejezetten e hulladék behozatalához;

b) ha a közösségbeli küldő ország illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy a hulladékot a rendeltetési EFTA-tagországban nem környezetbarát módon fogják kezelni.

(3) A küldő ország illetékes hatósága megköveteli, hogy az olyan ártalmatlanításra szánt hulladékot, amelynek EFTA-tagországba irányuló kivitelét engedélyezik, a szállítás során mindvégig és a rendeltetési országban is környezetbarát módon kezeljék.

15. cikk

(1) A bejelentő a 3. cikk (5) bekezdése szerinti kísérő dokumentumnak a küldő ország illetékes hatósága részére történő megküldésével tesz bejelentést, amelynek másolatát elküldi a többi érintett illetékes hatóságnak és a címzettnek. A kísérő dokumentum nyomtatványt a küldő ország illetékes hatósága bocsátja ki.

A küldő ország illetékes hatósága a bejelentés kézhezvételéről számított három munkanapon belül írásos átvételi elismervényt küld a bejelentőnek, amelynek másolatát elküldi a többi érintett illetékes hatóságnak.

(2) A küldő ország illetékes hatóságának az elismervény elküldésétől számítva 70 nap áll rendelkezésére, hogy döntsön a szállítmány feltételekhez kötött vagy feltétlen engedélyezéséről vagy elutasításáról. További tájékoztatást is kérhet.

Csak akkor ad engedélyt, ha sem neki, sem a többi illetékes hatóságnak nincs kifogása, és ha már megkapta a bejelentőtől a (4) bekezdésben említett másolatokat. Értelemszerűen az engedély kiadásának feltétele még az (5) bekezdésben említett szállítási feltételek teljesülése, ahol ilyen feltételek vannak.

A küldő ország illetékes hatósága leghamarabb 61 nappal az elismervény elküldése után dönt.

A többi illetékes hatóság írásos jóváhagyásának birtokában azonban ennél hamarabb is dönthet.

A küldő ország illetékes hatósága elküldi a döntés egy hiteles másolatát a többi érintett illetékes hatóságnak, a Közösség területéről való kiléptetést végző vámhivatalnak és a bejelentőnek.

(3) A Közösségen belüli küldő és a tranzitországok illetékes hatóságai az átvételi elismervény elküldésétől számított 60 napon belül emelhetnek kifogást a 4. cikk (3) bekezdése alapján. További tájékoztatást is kérhetnek. Bármilyen kifogást írásban juttatnak el a bejelentőnek, másolatát pedig elküldik a többi érintett illetékes hatóságnak.

(4) A bejelentő a küldő ország illetékes hatóságának az alábbi iratokról szolgáltat másolatot:

a) a tervezett szállítmány rendeltetési EFTA-tagországának írásos jóváhagyása;

b) a tervezett szállítmány rendeltetési EFTA-tagországának igazolása arról, hogy létrejött a bejelentő és a címzett között a kérdéses hulladék környezetbarát kezelését biztosító szerződés; kérésre el kell küldeni a szerződés másolatát.

A szerződésben azt is rögzíteni kell, hogy a címzettnek kötelessége benyújtani a bejelentő és az érintett illetékes hatóságok részére:

- az ártalmatlanításra szánt hulladék átvételét követő három munkanapon belül a teljesen kitöltött kísérő dokumentum másolatait, kivéve a második francia bekezdésben említett igazolást,

- a lehető leghamarabb, de a hulladék átvételét követő 180 napnál nem később igazolást a felelősségével elvégzett ártalmatlanításról. Ezen igazolás űrlapja része a szállítmányt kísérő dokumentumnak.

Ezen felül a szerződésben azt is ki kell kötni, hogy ha a címzett pontatlan igazolást állít ki, aminek az a következménye, hogy a pénzügyi garancia megszűnik, akkor a címzett viseli a hulladéknak a küldő ország illetékes hatósága joghatósági területére történő visszaszállításának kötelezettségéből és más módon történő környezetbarát ártalmatlanításából eredő költségeket;

c) a többi tranzitállamtól a tervezett szállítmány írásos jóváhagyása, kivéve ha ez az állam vagy ezek az államok tagjai a bázeli egyezménynek, és az egyezmény feltételeinek megfelelően lemondtak erről a jogukról.

(5) A Közösséghez tartozó tranzitországok illetékes hatóságainak az elismervény elküldésétől számítva 60 nap áll a rendelkezésükre, hogy feltételeket szabjanak a hulladék saját joghatóságukon belül történő szállítására.

Ezek a feltételek, amelyekről tájékoztatják a bejelentőt, illetve másolattal a többi érintett illetékes hatóságot, nem lehetnek szigorúbbak, mint a teljes mértékben a kérdéses illetékes hatóság saját joghatóságán belül megvalósuló, hasonló jellegű szállítmányok esetében.

(6) A küldő ország illetékes hatósága a kísérő dokumentum megfelelő lebélyegzésével adja meg az engedélyt.

(7) A szállítmányt csak akkor lehet elindítani, miután a bejelentő megkapta a küldő ország illetékes hatóságának engedélyét.

(8) Miután a bejelentő megkapta az engedélyt, bejegyzi a szállítmány indításának dátumát a kísérő dokumentumba, és kitölti annak többi rovatát is, majd a szállítmány indítása előtt három munkanappal elküldi annak másolatait az érintett illetékes hatóságoknak. Minden szállítmányhoz mellékelni kell a lebélyegzett kísérő dokumentum, egy másolatát vagy, ha az illetékes hatóságok kérik, hitelesített másolatát.

A szállításban részt vevő valamennyi vállalkozás kitölti a kísérő dokumentumot a megfelelő pontoknál, aláírja azt, és megtart belőle egy példányt.

A fuvarozó, amikor a hulladék elhagyja a Közösség területét, a kísérő dokumentum egy hitelesített példányát átadja az utolsó kiléptető vámhivatalnak.

(9) Amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a kiléptető vámhivatal a kísérő dokumentum egy másolatát elküldi az engedélyt kiadó illetékes hatóságnak.

(10) Ha az engedélyt kiadó illetékes hatóság 42 nappal azután sem kap tájékoztatást a címzettől a hulladék átvételéről, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, haladéktalanul értesíti a rendeltetési ország illetékes hatóságát.

Hasonló módon jár el az engedélyt kiadó illetékes hatóság, ha 180 nappal azután, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, sem kapja meg a címzettől a (4) bekezdésben említett, ártalmatlanításról szóló igazolást.

(11) A küldő ország illetékes hatósága a nemzeti jogszabályok alapján úgy dönthet, hogy a bejelentő helyett saját maga továbbítja a bejelentést, erről másolatot küldve a címzettnek és a tranzitország illetékes hatóságának.

A küldő ország illetékes hatósága dönthet úgy, hogy nem tesz bejelentést, ha a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően neki magának is azonnal kifogásai vannak a szállítmánnyal szemben. Ezekről a kifogásokról haladéktalanul tájékoztatja a bejelentőt.

(12) Az (1)-(4) bekezdésnek megfelelően közölt információkat az érvényes nemzeti jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kell kezelni.

B. fejezet

Hasznosításra szánt hulladékok

16. cikk

(1) Az V. mellékletben felsorolt hulladékok hasznosítás céljából történő bármely exportja tilos, kivéve azokat, amelyek:

a) olyan országokba irányulnak, amelyekre vonatkozik az OECD határozata;

b) más olyan országokba irányulnak,

- amelyek a bázeli egyezmény részesei, és/vagy amelyekkel a Közösség vagy a Közösség és a tagállamai kétoldalú, többoldalú vagy regionális megállapodásokat vagy egyezségeket kötöttek, a bázeli egyezmény 11. cikkével és e cikk (2) bekezdésével összhangban. Azonban 1998. január 1-jétől kezdődően minden ilyen export tilos,

- amelyekkel az egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat és egyezségeket kötöttek e rendelet hatálybalépését megelőzően oly módon, hogy azok összeegyeztethetők a közösségi jogalkotással, és összhangban vannak a bázeli egyezmény 11. cikkével és e cikk (2) bekezdésével. Ezekről a megállapodásokról és egyezségekről értesítik a Bizottságot e rendelet vagy a megállapodások hatálybalépését követő három hónapon belül, attól függően, hogy melyik időpont korábbi a kettő közül, és azok érvényessége lejár, amikor a megállapodásokat és az egyezségeket az első albekezdéssel összhangban megkötik. Azonban 1998. január 1-jétől kezdődően minden ilyen export tilos.

A Bizottság, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárással összhangban, amint lehet, de legkésőbb 1998. január 1-jéig felülvizsgálja és módosítja e rendelet V. mellékletét, teljes mértékben figyelembe véve a veszélyes hulladékról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott hulladékjegyzéken szereplő hulladékokat és a bázeli egyezmény szempontjából veszélyes hulladékként nyilvántartott hulladékok valamennyi jegyzékét.

Az V. mellékletet szükség szerint felülvizsgálják, és tovább módosítják ugyanezzel az eljárással. Nevezetesen, a Bizottság felülvizsgálja a mellékletet annak érdekében, hogy érvényt szerezzen a bázeli egyezmény részesei által az Egyezmény szempontjából veszélyes hulladékként nyilvántartott hulladékokra vonatkozóan hozott határozatoknak, és hogy módosítsa a 91/689/EGK irányelv 1. cikkének (4) bekezdésével összhangban elfogadott hulladékjegyzéket.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett megállapodásoknak a bázeli egyezmény 11. cikkével összhangban garantálniuk kell a hulladékok környezetbarát kezelését, és különösen:

a) biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítást a környezetbarát anyagkezelés követelményeinek megfelelő, engedélyezett létesítményben hajtsák végre;

b) rögzítik a hulladékok nem hasznosítható összetevőinek kezelésére vonatkozó feltételeket, és ha ez indokolt, kötelezik a bejelentőt azok visszavételére;

c) ha indokolt, az érintett országokkal egyetértésben lehetővé teszik a megállapodások betartásának helyszíni vizsgálatát;

d) tárgyát képezik a Bizottság időszakos felülvizsgálatainak, amelyre első ízben legkésőbb 1996. december 31-ig sor kerül, és amely figyelembe veszi a nyert tapasztalatokat és azt a körülményt, hogy az érintett országok mennyiben képesek a hasznosítást a környezetbarát hulladékhasznosítást teljes mértékben garantáló módon végrehajtani. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot e felülvizsgálat eredményeiről. Ha egy ilyen felülvizsgálat arra a következtetésre jut, hogy a környezetvédelmi garanciák nem kielégítőek, akkor a Bizottság javaslata alapján fontolóra kell venni a hulladék kivitelének ilyen feltételek melletti folytatását, akár a tilalom bevezetésének lehetőségét is.

(3) A 25. cikk (2) bekezdésének és a 26. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül azonban tilos a hasznosításra szánt hulladék (1) bekezdésben említett országokba történő kivitele:

a) amennyiben az adott ország tiltja az ilyen hulladékok mindenfajta behozatalát, vagy ha az ország nem hagyta jóvá az ilyen hulladék adott behozatalát;

b) ha a küldő ország illetékes hatósága okkal feltételezi, hogy a hulladékot az ilyen országban nem környezetbarát módon fogják kezelni.

(4) A küldő ország illetékes hatósága megköveteli, hogy a hasznosításra szánt hulladékot, amelynek kivitelét engedélyezik, a szállítás során mindvégig és a rendeltetési országban is környezetbarát módon kezeljék.

17. cikk

(1) A II. mellékletben felsorolt hulladékok tekintetében a Bizottság e rendelet alkalmazásának dátuma előtt minden olyan országot tájékoztat az abban a mellékletben található hulladékok jegyzékéről, amelyre nem vonatkozik az OECD-határozat, és írásos megerősítést kér arról, hogy ezek a hulladékok nem képezik ellenőrzés tárgyát a rendeltetési országban, továbbá arról, hogy ez utóbbi ország elfogadja a szállítandó hulladékok ilyen besorolási kategóriáit anélkül, hogy élne a III. és IV. mellékletre vonatkozó ellenőrzési eljárásokkal, vagy hogy jelzi, amennyiben az ilyen hulladékot alá kell vetni vagy ezen eljárások bármelyikének vagy a 15. cikkben meghatározott eljárásnak.

Ha az írásos megerősítés nem érkezik meg hat hónappal e rendelet alkalmazásának időpontja előtt, a Bizottság megfelelő javaslatokat terjeszt a Tanács elé.

(2) A II. mellékletben felsorolt hulladék kivitele esetén, a hulladék rendeltetési helyének olyan létesítménynek kell lennie, ahol a hasznosítási műveleteket az importáló országban a hatályos nemzeti jogszabályok szerint végzik, vagy amely a folytatandó tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Továbbá olyan esetekben, amelyekről a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárás szerint kell dönteni, előzetes, automatikus exportengedélyezésre alapozott felügyeleti rendszert kell létrehozni.

Az ilyen rendszer minden esetben elrendeli, hogy a kérdéses ország illetékes hatóságainak haladéktalanul elküldjék a kiviteli engedély másolatát.

(3) Ha a rendeltetési országban vagy az (1) bekezdésnek megfelelően az ilyen ország kérésére az ilyen hulladékot ellenőrzés alá vonják, vagy ha a rendeltetési ország a bázeli egyezmény 3. cikke értelmében bejelentette, hogy a II. mellékletben felsorolt bizonyos fajta hulladékokat veszélyesnek tekint, akkor az ilyen hulladékok ezen országba irányuló kivitelét ellenőrzés alá kell vonni. Minden ilyen esetben az exportáló tagállam vagy a Bizottság tájékoztatja a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerint létrehozott bizottságot; a Bizottság a rendeltetési országgal folytatott konzultáció alapján dönti el, hogy melyik ellenőrzési eljárást kell alkalmazni, azaz a III. vagy a IV. mellékletre vonatkozót vagy a 15. cikkben meghatározott eljárást.

(4) Ha a III. mellékletben felsorolt hulladékot a Közösség területéről hasznosítás céljából olyan országokba és olyan országokon keresztül szállítják, amelyekre vonatkozik az OECD-határozat, akkor a 6., 7., 8. cikk és a 9. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdése alkalmazandó azzal, hogy a küldő és a tranzitország illetékes hatóságaira vonatkozó rendelkezéseket csak a Közösségen belüli illetékes hatóságokra kell alkalmazni.

(5) Ezen túl, az exportáló országot és a Közösségen belüli tranzitországokat tájékoztatni kell a 9. cikkben említett határozatról.

(6) Ha a IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékot vagy olyan, hasznosításra szánt hulladékot, amelyet még nem soroltak be a II., III. vagy a IV. mellékletbe, hasznosítás céljából olyan országokba és olyan országokon keresztül visznek ki, amelyekre vonatkozik az OECD-határozat, akkor a 10. cikket megfelelően alkalmazni kell.

(7) Ezen felül, ha a hulladékot a (4)-(6) bekezdéseknek megfelelően viszik ki, akkor:

- a szállító, mielőtt a hulladék elhagyja a Közösség területét, átadja a kísérő dokumentum egy hiteles példányát az utolsó kiléptető vámhivatalnak,

- amint a hulladék elhagyta a Közösség területét, a kiléptetői vámhivatal elküldi a kísérő dokumentum egy másolatát az exportáló ország illetékes hatóságának,

- ha az exportáló ország illetékes hatósága 42 nappal azután sem kap tájékoztatást a címzettől a hulladék átvételéről, hogy a hulladék elhagyta a Közösség területét, haladéktalanul értesíti a rendeltetési ország illetékes hatóságát,

- a szerződésben ki kell kötni, hogy ha a címzett pontatlan igazolást állít ki, aminek az a következménye, hogy a pénzügyi garancia megszűnik, akkor a címzett viseli a hulladéknak a küldő ország illetékes hatósága joghatósági területére történő visszaszállításának kötelezettségéből és az egyéb módon történő, környezetbarát ártalmatlanításából vagy hasznosításból eredő költségeket.

(8) Ha a III. és a IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékot vagy olyan, hasznosításra szánt hulladékot, amelyeket még nem soroltak be a II., III. vagy a IV. mellékletbe, olyan országokba vagy olyan országokon keresztül exportálnak, amelyekre az OECD-határozat nem vonatkozik, akkor:

- a 15. cikket a (3) bekezdés kivételével megfelelően alkalmazni kell,

- indokolt kifogások csak a 7. cikk (4) bekezdése szerint emelhetők,

kivéve, ha a 16. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően megkötött kétoldalú vagy többoldalú megállapodások másként rendelik, és az e cikk (4) vagy (6) bekezdésében, vagy a 15. cikkben meghatározott ellenőrzési eljárás alapján.

C. fejezet

Hulladékok kivitele AKCS-államokba

18. cikk

(1) Hulladékok mindenfajta kivitele tilos az AKCS-államokba.

(2) Ettől a tilalomtól függetlenül az olyan tagállam, amelybe egy AKCS-állam feldolgozás céljából vitt ki hulladékot, visszaszállíthatja a feldolgozott hulladékot a származási AKCS-államba.

(3) Az AKCS-államokba irányuló újbóli kivitel esetén az engedélyező bélyegzővel ellátott kísérő dokumentum egy hitelesített másolatát kell csatolni minden szállítmányhoz.

V. CÍM

HULLADÉKOK BEHOZATALA A KÖZÖSSÉGBE

A. fejezet

Ártalmatlanításra szánt hulladékok behozatala

19. cikk

(1) Tilos az ártalmatlanításra szánt hulladék Közösség területére irányuló mindenfajta behozatala, kivéve a következő országokból érkezőket:

a) a bázeli egyezményben részes EFTA-tagországok;

b) más országok:

- amelyek a bázeli egyezmény részesei, vagy

- amelyekkel a Közösség vagy a Közösség és annak tagállamai a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető és a bázeli egyezmény 11. cikkének megfelelő kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kötöttek, amelyek garantálják, hogy az ártalmatlanítási műveleteket engedélyezett létesítményekben végzik, és azok eleget tesznek a környezetbarát ártalmatlanítás követelményeinek, vagy

- amelyekkel az egyes tagállamok e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető és a bázeli egyezmény 11. cikkének megfelelő, kétoldalú megállapodásokat kötöttek, amelyek a fent említettekkel azonos garanciákat tartalmaznak, és garantálják, hogy a hulladék a küldő országból származik, és hogy az ártalmatlanítást kizárólag a megállapodást kötő tagállamban hajtják végre. E rendelet alkalmazásának vagy a megállapodások alkalmazásának időpontja közül a korábbi időpontot követő három hónapon belül tájékoztatni kell a Bizottságot ezekről a megállapodásokról, amelyek akkor vesztik érvényességüket, amikor a második francia bekezdésnek megfelelő megállapodást kötnek, vagy

- amelyekkel az egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat, vagy megegyezéseket kötnek e rendelet alkalmazási időpontját követően a (2) bekezdésben említett körülmények esetén.

(2) A Tanács felhatalmazza az egyes tagállamokat, hogy e rendelet alkalmazási időpontját követően kivételes esetekben egyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó, kétoldalú megállapodásokat vagy rendszereket hozzanak létre, amennyiben az ilyen hulladékokat a küldő országban várhatóan nem ártalmatlanítanák környezetbarát módon. Ezeknek a megállapodásoknak vagy rendszereknek meg kell felelniük az (1) bekezdés b) pontjának harmadik francia bekezdésében meghatározott feltételeknek, és még megkötésük előtt tájékoztatni kell azokról a Bizottságot.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett országoknak kellően indokolt kérvényt kell előzetesen beterjeszteniük a rendeltetési ország illetékes hatóságához arra hivatkozva, hogy nem rendelkeznek a hulladék környezetbarát ártalmatlanításához szükséges műszaki felkészültséggel és a szükséges létesítményekkel, és nem várható el ésszerűen, hogy ezekre szert tegyenek.

(4) A rendeltetési ország illetékes hatósága megtiltja a hulladék behozatalát a joghatóságához tartozó területre, ha okkal feltételezi, hogy területén a hulladékot nem környezetbarát módon fogják kezelni.

20. cikk

(1) A rendeltetési országok illetékes hatóságainál a 3. cikk (5) bekezdése szerinti kísérő dokumentummal kell bejelentést tenni, amelynek másolatát el kell küldeni a hulladék címzettjének és a tranzitországok illetékes hatóságainak. A kísérő dokumentum nyomtatványt a rendeltetési ország illetékes hatósága bocsátja ki.

A bejelentés kézhezvételekor a rendeltetési ország illetékes hatósága három munkanapon belül írásos átvételi elismervényt küld a bejelentőnek, amelynek másolatát elküldi a Közösségen belüli tranzitországok illetékes hatóságainak.

(2) A rendeltetési ország illetékes hatósága csak akkor engedélyezi a szállítmányt, ha sem neki, sem a többi érintett illetékes hatóságnak nincs kifogása. Az engedély kiadásának feltétele még az (5) bekezdésben említett szállítási feltételek teljesülése, ahol ilyen feltételek vannak.

(3) A Közösségen belüli rendeltetési és tranzitországok illetékes hatóságai az átvételi elismervény másolatának elküldésétől számított 60 napon belül emelhetnek kifogást a 4. cikk (3) bekezdése alapján.

További tájékoztatást is kérhetnek. Ezeket a kifogásokat írásban juttatják el a bejelentőnek, másolatukat pedig elküldik a Közösségen belüli többi érintett illetékes hatóságnak.

(4) A rendeltetési ország illetékes hatóságának az elismervény elküldésétől számítva 70 nap áll a rendelkezésére, hogy döntsön a szállítmány feltételekhez kötött vagy feltétlen engedélyezéséről vagy elutasításáról. További tájékoztatást is kérhet.

A döntés hiteles másolatait elküldi a Közösségen belüli tranzitországok illetékes hatóságainak, a címzettnek és a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak.

A rendeltetési ország illetékes hatósága leghamarabb 61 nappal az elismervény elküldése után dönt. A többi illetékes hatóság írásos jóváhagyásának birtokában azonban ennél hamarabb is dönthet.

A rendeltetési ország illetékes hatósága a kísérő dokumentum megfelelő lebélyegzésével jelzi, hogy megadja az engedélyt.

(5) A Közösségen belüli rendeltetési és tranzitország illetékes hatóságainak 60 nap áll a rendelkezésükre, hogy meghatározzák a hulladékszállítmányra vonatkozó feltételeket. Ezek a feltételek, amelyekről tájékoztatják a bejelentőt, illetve másolattal a többi érintett illetékes hatóságot, nem lehetnek szigorúbbak, mint a teljes mértékben az érintett illetékes hatóság joghatóságán belül megvalósuló, hasonló jellegű szállítmányok esetében.

(6) A szállítmányt csak akkor lehet elindítani, miután a bejelentő megkapta a rendeltetési ország illetékes hatóságának engedélyét.

(7) Miután a bejelentő megkapta az engedélyt, a szállítmány indításának dátumát bejegyzi a kísérő dokumentumba, kitölti annak többi rovatát is, majd a szállítmány indítása előtt három munkanappal elküldi annak másolatait az érintett illetékes hatóságoknak. A kísérő dokumentum egy hiteles másolatát a szállító átadja a Közösség területére való beléptetést végző vámhivatalnak.

A bejelentő minden szállítmányhoz mellékeli a kísérő dokumentum egy másolatát, vagy ha az illetékes hatóságok kérik, hiteles másolatát, amelyen szerepel az engedélyező bélyegző.

A tevékenységekben részt vevő valamennyi vállalkozás kitölti a kísérő dokumentum megfelelő pontjait, aláírja azt, és megtart belőle egy másolatot.

(8) Az ártalmatlanításra szánt hulladék átvételét követő három munkanapon belül a címzett a kitöltött kísérő dokumentum másolatát - a (9) bekezdésben említett igazolás kivételével - elküldi a bejelentőnek és az érintett illetékes hatóságoknak.

(9) A lehető leghamarabb, de legkésőbb a hulladék átvétele után 180 nappal a címzett köteles igazolást küldeni az elvégzett ártalmatlanításról a bejelentőnek és a többi érintett illetékes hatóságnak. Ez az igazolás része vagy melléklete a szállítmányt kísérő dokumentumnak.

B. fejezet

Hasznosításra szánt hulladék behozatala

21. cikk

(1) Tilos a hasznosításra szánt hulladék Közösség területére irányuló mindenfajta behozatala, kivéve a következő országokból érkezőket:

a) azon országok, amelyekre az OECD-határozat vonatkozik;

b) más országok:

- amelyek a bázeli egyezmény részesei, illetve amelyekkel a Közösség vagy a Közösség és annak tagállamai a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető és a bázeli egyezmény 11. cikkének megfelelő kétoldalú, többoldalú vagy regionális megállapodásokat kötöttek, amelyek garantálják, hogy a hasznosítási műveleteket engedélyezett létesítményekben végzik, eleget téve a környezetbarát kezelés követelményeinek, vagy

- amelyekkel az egyes tagállamok e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően a közösségi jogszabályokkal összeegyeztethető és a bázeli egyezmény 11. cikkének megfelelő, kétoldalú megállapodásokat kötöttek, amelyek a fent említettekkel azonos garanciákat kötnek ki. E rendelet alkalmazásának vagy a megállapodások alkalmazásának időpontja közül a korábbi időpontot követő három hónapon belül tájékoztatni kell a Bizottságot ezekről a megállapodásokról, amelyek akkor vesztik érvényüket, amikor az első francia bekezdésnek megfelelő megállapodást kötnek, vagy

- amelyekkel az egyes tagállamok kétoldalú megállapodásokat kötnek e rendelet alkalmazási időpontját követően, a (2) bekezdésben említett körülmények esetén.

(2) A Tanács ezennel felhatalmazza az egyes tagállamokat, hogy e rendelet alkalmazási időpontját követően, kivételes esetekben egyes hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó, kétoldalú megállapodásokat kössenek, amennyiben valamely tagállam szükségesnek véli ilyen megállapodások kötését annak elkerülése érdekében, hogy a hulladékok kezelésének folyamata bármilyen módon megszakadjon, még mielőtt a Közösség megkötné az említett megállapodásokat. Ezeknek a megállapodásoknak összeegyeztethetőknek kell lenniük a közösségi jogszabályokkal, és összhangban kell lenniük a bázeli egyezmény 11. cikkével; még megkötésük előtt értesíteni kell róluk a Bizottságot, érvényességük pedig akkor szűnik meg, amikor az (1) bekezdés b) pontja első francia bekezdésének megfelelő megállapodásokat megkötik.

22. cikk

(1) Ha olyan országokból és olyan országokon keresztül importálnak hasznosítás céljából hulladékot, amelyekre vonatkozik az OECD-határozat, akkor a következő ellenőrző eljárásokat kell megfelelően alkalmazni:

a) a III. mellékletben felsorolt hulladékokra: a 6., 7., 8. cikk, a 9. cikk (1), (3), (4) és (5) bekezdése és a 17. cikk (5) bekezdése;

b) a IV. mellékletben felsorolt hulladékok és azon hulladékok esetében, melyeket még nem soroltak be a II., III. vagy IV. mellékletbe: 10. cikk.

(2) Ha a III. és a IV. mellékletben felsorolt, vagy a II., III. vagy IV. mellékletbe még be nem sorolt hasznosításra szánt hulladékot hoznak be olyan országokból és olyan országokon keresztül, melyekre nem vonatkozik az OECD-határozat, akkor:

- a 20. cikket kell megfelelően alkalmazni,

- kellően megindokolt kifogásokat csak a 7. cikk (4) bekezdésének megfelelően lehet emelni,

kivéve, ha a 21. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően megkötött kétoldalú vagy többoldalú megállapodások másként rendelik, és vagy az e cikk (1) bekezdésében, vagy a 20. cikkben meghatározott ellenőrzési eljárás alapján.

VI. CÍM

HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA A KÖZÖSSÉGEN KÍVÜLRŐL ÉS AZON KERESZTÜL, A KÖZÖSSÉGEN KÍVÜL TÖRTÉNŐ ÁRTALMATLANÍTÁS VAGY HASZNOSÍTÁS CÉLJÁBÓL

A. fejezet

Ártalmatlanításra és hasznosításra szánt hulladék (kivéve a 24. cikkben szabályozott tranzitforgalmat)

23. cikk

(1) Ha ártalmatlanításra és - a 24. cikkben szabályozott esetek kivételével - hasznosításra szánt hulladékokat szállítanak egy tagállamon vagy tagállamokon keresztül, akkor a bejelentés a Közösség területén belül utoljára érintett tranzitország illetékes hatóságának megküldött kísérő dokumentummal történik, amelynek másolatát el kell küldeni a címzettnek, a többi érintett illetékes hatóságnak és a szállítmányt a Közösség területére beléptető, illetve kiléptető vámhivataloknak.

(2) A Közösség területén belül utoljára érintett tranzitország illetékes hatósága haladéktalanul elismervényt küld a bejelentőnek a bejelentés átvételéről. A Közösségen belüli többi illetékes hatóság az (5) bekezdés alapján tudatja észrevételeit a Közösségen belüli utolsó tranzitország illetékes hatóságával, amely ezután 60 napon belül írásos választ küld a bejelentőnek a szállítmány áthaladásának fenntartásokkal vagy anélkül történő engedélyezéséről; vagy - amennyiben ilyenek vannak - a többi tranzitország illetékes hatóságai által meghatározott feltételek kiszabásáról vagy a szállításra vonatkozó engedély megtagadásáról. További információkat is kérhet Minden elutasítást vagy fenntartást indokolni kell. Az illetékes hatóság elküldi határozata egy hiteles másolatát a többi érintett illetékes hatóságnak és a Közösség területére való beléptetést és az onnan való kiléptetést végző vámhivataloknak is.

(3) A 25. cikk (2) bekezdésének és a 26. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a szállítmányt csak akkor engedik be a Közösség területére, ha a bejelentő az utolsó tranzitország illetékes hatóságától megkapta az írásos engedélyt. Ez az illetékes hatóság a kísérő dokumentum megfelelő lebélyegzésével jelzi, hogy megadja az engedélyt.

(4) A Közösségen belüli tranzitországok illetékes hatóságainak a bejelentést követően 20 nap áll rendelkezésükre, hogy szükség szerint feltételekhez kössék a hulladékok szállítását.

Ezek a feltételek, amelyekről értesítik a bejelentőt, illetve másolattal a többi érintett illetékes hatóságot, nem lehetnek szigorúbbak, mint a teljes mértékben az érintett illetékes hatóság joghatósági területén belül megvalósuló, hasonló jellegű szállítmányok esetében.

(5) A kísérő dokumentumot a Közösségen belüli utolsó tranzitország illetékes hatósága adja ki.

(6) Amikor a bejelentő megkapja az engedélyt, kitölti a kísérő dokumentumot, majd a szállítmány indítása előtt három munkanappal elküldi annak másolatait az érintett illetékes hatóságoknak.

Minden szállítmányhoz mellékelni kell a kísérő dokumentum egy, az engedélyező bélyegző lenyomatával ellátott hitelesített másolatát.

A szállító, amikor a hulladék elhagyja a Közösség területét, a kísérő dokumentum egy hitelesített másolatát átadja az utolsó kiléptető vámhivatalnak.

A tevékenységekben részt vevő valamennyi vállalkozás kitölti a kísérő dokumentum megfelelő pontjait, aláírja azt, és megtart belőle egy példányt.

(7) Amint a hulladék elhagyta a Közösséget, a kiléptető vámhivatal a kísérő dokumentum egy másolatát elküldi a Közösségen belüli utolsó tranzitország illetékes hatóságának.

Továbbá, legkésőbb 42 nappal azután, hogy a hulladék elhagyta a Közösséget, a bejelentő nyilatkozik, vagy igazolást ad ennek az illetékes hatóságnak, illetve másolattal a többi érintett tranzitország illetékes hatóságának arról, hogy a hulladék megérkezett a tervezett rendeltetési helyre.

B. fejezet

Hasznosításra szánt hulladék tranzitja olyan országból és olyan országba, amely az OECD-határozat hatálya alá tartozik

24. cikk

(1) A III. és a IV. mellékletben felsorolt, hasznosításra szánt hulladékoknak az OECD-határozat hatálya alá eső országokból az OECD-határozat hatálya alá eső országokba történő tagállam(ok)on keresztüli szállításához az összes tranzittagállam illetékes hatóságánál bejelentést kell tenni.

(2) A bejelentés a kísérő dokumentummal történik.

(3) A bejelentés átvételekor a tranzitország(ok) illetékes hatósága(i) három munkanapon belül átvételi elismervényt küldenek a bejelentőnek és a címzettnek.

(4) Az érintett tranzitországbeli illetékes hatóság(ok) a 7. cikk (4) bekezdése alapján indokolt kifogásokat emelhetnek a tervezett szállítmány ellen. Az esetleges kifogásokat az átvételi elismervény elküldését követő 30 napon belül írásban kell elküldeni a bejelentőnek és a többi tranzittagállam illetékes hatóságának.

(5) A tranzitország illetékes hatósága dönthet úgy, hogy az írásos engedélyt 30 napnál hamarabb kiadja.

A IV. mellékletben felsorolt hulladékok és azon hulladékok tranzitja esetében, melyeket még nem soroltak be a II., III. vagy IV. mellékletbe, az engedély írásbeli megadásának a szállítmány indítása előtt meg kell történnie.

(6) A szállítmányt csak akkor lehet elindítani, ha nincs ellene kifogás.

VII. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

25. cikk

(1) Ha hulladékok egy, az érintett illetékes hatóságok által jóváhagyott szállítását nem lehet a 3. és a 6. cikkben említett kísérő dokumentum vagy szerződés feltételeinek megfelelő időben lebonyolítani, akkor a küldő ország illetékes hatósága - az akadályoztatásról kapott tájékoztatást követő 90 napon belül - gondoskodik arról, hogy a bejelentő a hulladékot joghatóságának területére vagy a küldő állam területén máshova visszajuttassa, hacsak nem kellőképpen biztosított a hulladék környezetbarát módon történő egyéb ártalmatlanítása vagy hasznosítása.

(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben új bejelentést kell tenni. A rendeltetési ország illetékes hatóságának kellően indokolt és ésszerű magyarázattal kiegészített kérése esetén sem a küldő tagállam, sem a tranzittagállamok nem emelnek kifogást az ilyen hulladékok visszaszállítása ellen.

(3) A bejelentő elsődleges és a küldő tagállam másodlagos arra vonatkozó kötelezettsége, hogy a hulladékot visszavegyék, akkor szűnik meg, amikor a címzett kiadja az 5. és a 8. cikkben említett igazolást.

26. cikk

(1) Illegális szállításnak minősül az olyan hulladékszállítás, amelyet úgy bonyolítanak le, hogy:

a) nem jelentik be azt az e rendelet rendelkezéseiben említett összes érintett illetékes hatóságnak; vagy

b) az e rendelet rendelkezéseiben említett érintett illetékes hatóságok azt nem hagyják jóvá; vagy

c) az érintett illetékes hatóságok jóváhagyását hamisítással, megtévesztéssel vagy csalással szerzik meg; vagy

d) a hulladék nincs nevesítve a kísérő dokumentumban; vagy

e) az közösségi vagy nemzetközi szabályokat sértő ártalmatlanításhoz vagy hasznosításhoz vezet; vagy

f) ellentétes a 14., 16., 19. vagy 21. cikkel.

(2) Ha az ilyen illegális szállításért a hulladék bejelentője felelős, akkor a küldő ország illetékes hatósága gondoskodik arról, hogy azután, hogy az illetékes hatóság tudomást szerzett az illegális kereskedelemről 30 napon belül, vagy más olyan időszakon belül, amelyről az érintett illetékes hatóságok megállapodnak a kérdéses hulladékot:

a) a bejelentő vagy - szükség esetén - maga az illetékes hatóság visszaszállítsa a küldő tagállamba; vagy ha ez nem lehetséges;

b) más, környezetbarát módon ártalmatlanítsák vagy hasznosítsák.

Ebben az esetben új bejelentést kell tenni. A rendeltetési ország illetékes hatóságának kellően indokolt és ésszerű magyarázattal kiegészített kérése esetén sem a küldő tagállam, sem a tranzittagállam nem emel kifogást az ilyen hulladékok visszaszállítása ellen.

(3) Ha az ilyen illegális szállításért a címzett felelős, akkor a rendeltetési ország illetékes hatósága gondoskodik arról, hogy 30 napon belül, azután hogy tudomást szerzett az illegális szállítmányról, vagy más olyan időszakon belül, amelyről az érintett illetékes hatóságok megállapodhatnak a címzett a kérdéses hulladékot környezetbarát módon ártalmatlanítsa, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az ártalmatlanítást az illetékes hatóság maga végzi el. Ennek érdekében az illetékes hatóságok szükség esetén együttműködnek a hulladék környezetbarát ártalmatlanításában vagy hasznosításában.

(4) Ha az illegális kereskedelemért sem a bejelentő, sem a címzett nem tehető felelőssé, akkor az illetékes hatóságok együttműködnek a kérdéses hulladék környezetbarát ártalmatlanításának vagy hasznosításának biztosítása érdekében. Az együttműködésre vonatkozó iránymutatásokat a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárással összhangban állapítják meg.

(5) A tagállamok megfelelő jogi intézkedéseket tesznek az illegális kereskedelem tiltása és büntetése érdekében.

27. cikk

(1) Minden, e rendelet hatálya alá eső hulladékszállítmány esetén pénzügyi garanciáról vagy azzal egyenértékű biztosításról kell gondoskodni, amely fedezi a szállítás költségeit, beleértve a 25. és a 26. cikkben említett eseteket, továbbá a hulladék ártalmatlanításának vagy hasznosításának költségeit.

(2) Az ilyen garanciákat vissza kell adni, ha bizonyítékkal szolgálnak:

- az ártalmatlanításról vagy hasznosításáról szóló igazolás bemutatásával arról, hogy a hulladék eljutott a rendeltetési helyre, és ártalmatlanítása vagy hasznosítása környezetbarát módon megtörtént,

- a Bizottság 2823/87/EGK ( 11 ) rendelete szerinti T5 ellenőrző dokumentummal arról, hogy a Közösségen keresztül lebonyolított tranzit esetében a hulladék elhagyta a Közösséget.

(3) Mindegyik tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, hogy saját nemzeti törvényeiben milyen e cikknek megfelelő rendelkezést vezet be. A Bizottság az összes tagállamnak továbbítja ezt az információt.

28. cikk

(1) A megfelelően alkalmazandó 3., 6., 9., 15., 17., 20., 22., 23. és 24. cikkben foglalt kötelezettségek tiszteletben tartása mellett a bejelentő általános bejelentési eljárást is használhat, amennyiben azonos fizikai és kémiai jellemzőkkel bíró, ártalmatlanításra vagy hasznosításra szánt hulladékokat rendszeresen ugyanahhoz a címzetthez, ugyanazon az útvonalon szállítanak. Ha előre nem látható körülmények esetén ez az útvonal nem követhető, a bejelentő erről a lehető leghamarabb vagy, ha a módosított útvonal a szállítmány indítása előtt ismert, az indítás előtt tájékoztatja az érintett illetékes hatóságokat.

Ha a módosított útvonal már a szállítmány indítása előtt ismertté válik, és az az általános bejelentésben említetteken kívül más illetékes hatóságokat is érint, ez az eljárás nem használható.

(2) Általános bejelentési eljárás keretében egyszeri bejelentés maximum egyéves időtartamra, a hulladék több szállítmányára érvényes lehet. A megadott időszakot az érintett illetékes hatóságok közös megállapodással lerövidíthetik.

(3) Az érintett illetékes hatóságok az általános bejelentési eljárás használatára vonatkozó beleegyezésüket a további tájékoztatástól tehetik függővé. Ha a hulladék összetétele nem azonos a bejelentésben feltüntetettel, vagy ha a szállítmánnyal kapcsolatban meghatározott szállítási feltételeket nem tartják be, akkor az érintett illetékes hatóságok a bejelentőhöz intézett hivatalos értesítés küldésével visszavonják az ilyen eljáráshoz adott jóváhagyásukat. Az ilyen értesítés másolatát a többi érintett illetékes hatóságnak is elküldik.

(4) Általános bejelentést a kísérő dokumentummal lehet tenni.

29. cikk

Tilos a különböző bejelentések alá tartozó hulladékokat a szállítás során összekeverni.

30. cikk

(1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a hulladékok szállítása e rendelet rendelkezéseivel összhangban történjen. Ezen intézkedések magukban foglalhatják a létesítmények és vállalkozások 75/442/EGK irányelv 13. cikke szerinti vizsgálatait, valamint a szállítmányok szúrópróbaszerű vizsgálatát.

(2) Ellenőrzésekre különösen a következő helyeken kerülhet sor:

- a származási helyen a termelőnél, birtokosnál vagy a bejelentőnél,

- a rendeltetési helyen a végső címzettnél,

- a Közösség külső határainál,

- a Közösség területén belül lebonyolított szállítás közben.

(3) Az ellenőrzések magukban foglalhatják a dokumentumok vizsgálatát, az identitások megerősítését és szükség esetén a hulladékok fizikai ellenőrzését.

31. cikk

(1) A kísérő dokumentumot és bármely más, a 4. és a 6. cikkben említett dokumentációt és információt azon a nyelven kell kitölteni, kinyomtatni és megadni, amelyik elfogadható:

- a küldő ország illetékes hatósága számára, a 3., 7., 15. és 17. cikkel összhangban, hulladékoknak a Közösség területén belüli szállítása, valamint kivitele esetén,

- a rendeltetési ország illetékes hatósága számára, a 20. és 22. cikkel összhangban, hulladékok behozatala esetén,

- a tranzitország illetékes hatósága számára, a 23. és 24. cikkel összhangban.

A többi érintett illetékes hatóság kérésére a bejelentő a számukra elfogadható nyelvű fordítást készíttet.

(2) További részleteket a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárással összhangban lehet szabályozni.

VIII. CÍM

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

32. cikk

Az I. mellékletben felsorolt és a tagállamok által aláírt nemzetközi szállítási egyezmények rendelkezéseit be kell tartani, amennyiben azok az e rendeletben szabályozott hulladékokra vonatkoznak.

33. cikk

(1) A bejelentési és felügyeleti eljárás elvégzésével járó indokolt adminisztratív költségek, valamint a megfelelő elemzések és vizsgálatok szokásos költségei a bejelentőre terhelhetők.

(2) A hulladék visszaküldése miatt felmerülő költségek, így a hulladék szállításával, valamint a 25. cikk (1) bekezdése és a 26. cikk (2) bekezdése szerinti egyéb módon történő, környezetbarát ártalmatlanításával vagy hasznosításával járó költségek, a bejelentőt terhelik, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor az érintett tagállamokat.

(3) A hulladéknak a 26. cikk (3) bekezdésének megfelelő egyéb, környezetbarát ártalmatlanításával vagy hasznosításával járó költségek a címzettet terhelik.

(4) A hulladék ártalmatlanításával vagy hasznosításával járó költségek, így a 26. cikk (4) bekezdése szerinti lehetséges szállítás költségei - az érdekelt illetékes hatóságok döntésétől függően -, a bejelentőt és/vagy a címzettet terhelik.

34. cikk

(1) A 26. cikk rendelkezései, valamint a polgárjogi felelősségre vonatkozó közösségi és nemzeti rendelkezések sérelme nélkül, illetve függetlenül a hulladék ártalmatlanításának vagy hasznosításának helyétől, a hulladék termelője minden szükséges lépést megtesz, hogy a 75/442/EGK irányelvvel és a 91/689/EGK irányelvvel összhangban védje a környezet minőségét a hulladék ártalmatlanítása vagy hasznosítása, illetve az ártalmatlanításra vagy hasznosításra való előkészítése során.

(2) A tagállamok megtesznek minden szükséges lépést az (1) bekezdésben megállapított kötelezettségek teljesülése érdekében.

35. cikk

Az illetékes hatóságok által, vagy az illetékes hatóságok részére küldött összes iratot a Közösségen belül az illetékes hatóságok, a bejelentő és a címzett legalább három évig kötelesek megőrzi.

36. cikk

A tagállamok kijelölik az e rendelet végrehajtásában részt vevő illetékes hatóságot vagy hatóságokat. Mindegyik tagállam egyetlen illetékes tranzithatóságot jelöl ki.

37. cikk

(1) A Bizottság és minden egyes tagállam legalább egy megbízottat jelöl ki azzal a feladattal, hogy tájékoztatassa vagy tanáccsal lássa el a tájékoztatást kérő személyeket vagy vállalkozásokat. A Bizottság megbízottja a tagállamok megbízottjaihoz továbbít minden, őket érintő kérdést, és viszont.

(2) A tagállamok kérésére, vagy ha az más okból helyénvaló, a Bizottság időszakonként ülést tart a megbízottakkal az e rendelet végrehajtása kapcsán felmerülő kérdések vizsgálatára.

38. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb három hónappal e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően közlik a Bizottsággal az illetékes hatóságok és a megbízottak nevét, címét, valamint telefon- és telex/telefaxszámát, illetve elküldik az illetékes hatóságok hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

A tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot a fenti információkban esetleg bekövetkezett változásokról.

(2) A Bizottság az információkat haladéktalanul elküldi a többi tagállamnak és a Bázeli Egyezmény Titkárságának.

Továbbá, a Bizottság elküldi a tagállamoknak a 75/442/EGK irányelv 7. cikk szerinti hulladékgazdálkodási terveket.

39. cikk

(1) A tagállamok kijelölhetnek a Közösség területére érkező és azt elhagyó hulladékszállítmányok céljára a Közösség területére való beléptetést és onnan történő kiléptetést végző vámhivatalokat, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi e hivatalok jegyzékét, és adott esetben frissíti a jegyzék tartalmát.

(2) Ha a tagállamok az (1) bekezdésben említett vámhivatalok kijelölése mellett döntenek, akkor egyetlen hulladékszállítmány esetében sem engedhetik meg más, az adott tagállam területén lévő határátkelőhely használatát a Közösségbe való belépésre vagy onnan való kilépésre.

40. cikk

A tagállamok, megfelelő és szükséges esetben a Bizottsággal együtt, közvetlenül vagy a Bázeli Egyezmény Titkárságán keresztül, együttműködnek a bázeli egyezményt aláíró más országokkal és az államközi szervezetekkel, többek között információcsere, a környezetbarát technológiák használatának előmozdítása és a helyes gyakorlat megfelelő magatartási szabályzatainak kidolgozása révén.

41. cikk

(1) A tagállamok minden naptári év vége előtt jelentést készítenek a bázeli egyezmény 13. cikkének (3) bekezdése szerint, és azt elküldik a Bázeli Egyezmény Titkárságának, másolatát pedig a Bizottságnak.

(2) E jelentések alapján a Bizottság háromévente jelentést készít e rendeletnek a Közösség és a tagállamok általi végrehajtásáról. E célból a 91/692/EGK ( 12 ) irányelv 6. cikkének megfelelően további tájékoztatást kérhet.

42. cikk

(1) A Bizottság legkésőbb három hónappal e rendelet alkalmazási időpontja előtt, a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárás szerint elkészíti, és később szükség esetén módosítja az egységes kísérő dokumentum tervezetét, beleértve az ártalmatlanítási és a hasznosítási igazolás formanyomtatványát is (vagy szervesen beillesztve azt a kísérő dokumentumba vagy - amíg ez megtörténik - mellékletként fűzve azt a 84/631/EGK irányelv értelmében jelenleg érvényes kísérő dokumentumhoz), eközben figyelembe véve különösen:

- e rendelet vonatkozó cikkeit,

- a tárgyhoz tartozó nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.

(2) Az új kísérő dokumentum kialakításáig a kísérő dokumentum jelenlegi formanyomtatványát kell megfelelően alkalmazni. A jelenlegi kísérő dokumentumhoz csatolandó ártalmatlanítási és hasznosítási igazolás formanyomtatványát a lehető legrövidebb idő alatt ki kell dolgozni.

(3) Az 1. cikk (3) bekezdésének c) és d) pontjában a II. A. melléklettel kapcsolatban meghatározott eljárás sérelme nélkül a Bizottság a II., III. és IV. mellékletet a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében megállapított eljárással igazítja ki, de csak annyiban, hogy az tükrözze azokat a változásokat, amelyekről az OECD felülvizsgálati mechanizmusa keretében már megállapodtak.

(4) Az (1) bekezdésben említett eljárás a környezetbarát hulladékkezelés meghatározására is vonatkozik, figyelembe véve a tárgyhoz tartozó nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat.

43. cikk

A 84/631/EGK irányelv e rendelet alkalmazási időpontjától kezdődően hatályát veszti. Minden, az említett irányelv 4. és 5. cikke szerinti szállítmányt legkésőbb e rendelet alkalmazási időpontját követő hat hónapon belül le kell bonyolítani.

44. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a kihirdetését követő 15. hónap elteltétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 32. CIKKBEN ( 13 ) EMLÍTETT NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉSI EGYEZMÉNYEK JEGYZÉKE

1. ADR:

Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról (1957).

2. Cotif:

Nemzetközi vasúti fuvarozási egyezmény (1985).

RID:

Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat (1985).

3. Solas egyezmény:

Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezmény (1974).

4. IMDG Code ( 14 ):

Nemzetközi tengerészeti veszélyes áruk szabályzata

5. Chicagói egyezmény:

A nemzetközi polgári légi közlekedésről szóló egyezmény (1944), amelynek 18. melléklete a veszélyes áruk biztonságos légi szállításával foglalkozik. (TI: Műszaki utasítások veszélyes áruk biztonságos légi fuvarozásához.)

6. Marpol egyezmény

Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről (1973-1978).

7. ADNR:

Veszélyes áruk rajnai fuvarozásáról szóló rendelet (1970).

II. MELLÉKLET

HULLADÉKOK ZÖLD LISTÁJA (1)

GA. FÉM- ÉS FÉMÖTVÖZET-HULLADÉKOK FÉMES, NEM DISZPERGÁLT MEGJELENÉSI FORMÁBAN (2)
Alábbi nemesfémek és ötvözeteik hulladékai és törmelékei:
GA 010ex71 12 10– Arany
GA 020ex71 12 20– Platina (a „platina” kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium)
GA 030ex71 12 90– Más nemesfémek, pl. Ezüst
Megjegyzés:A higany, mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.
Az alábbi színesfémek és ötvözeteik hulladéka és törmeléke:
GA 1207404 00Réz hulladéka és törmeléke
GA 1307503 00Nikkel hulladéka és törmeléke
GA 1407602 00Alumínium hulladéka és törmeléke
GA 150ex78 02 00Ólom hulladéka és törmeléke
GA 1607902 00Cink hulladéka és törmeléke
GA 1708002 00Ón hulladéka és törmeléke
GA 180ex81 01 91Volfrám hulladéka és törmeléke
GA 190ex81 02 91Molibdén hulladéka és törmeléke
GA 200ex81 03 10Tantál hulladéka és törmeléke
GA 2108104 20Magnézium hulladéka és törmeléke (kivéve az AA 190 kódszámon felsoroltakat)
GA 220ex81 05 10Kobalt hulladéka és törmeléke
GA 230ex81 06 00Bizmut hulladéka és törmeléke
GA 240ex81 07 10Kadmium hulladéka és törmeléke
GA 250ex81 08 10Titán hulladéka és törmeléke
GA 260ex81 09 10Cirkónium hulladéka és törmeléke
GA 270ex81 10 00Antimon hulladéka és törmeléke
GA 280ex81 11 00Mangán hulladéka és törmeléke
GA 290ex81 12 11Berillium hulladéka és törmeléke
GA 300ex81 12 20Króm hulladéka és törmeléke
GA 310ex81 12 30Germánium hulladéka és törmeléke
GA 320ex81 12 40Vanádium hulladéka és törmeléke
ex81 12 91Az alábbi fémek hulladéka és törmeléke:
GA 330– Hafnium
GA 340– Indium
GA 350– Nióbium
GA 360– Rénium
GA 370– Gallium
GA 400ex28 04 90Szelén hulladéka és törmeléke
GA 410ex28 04 50Tellúr hulladéka és törmeléke
GA 420ex28 05 30Ritkaföldfémek hulladéka és törmeléke
GA 4307204Vas- vagy acéltörmelék
GB. FÉMEK OLVASZTÁSÁBÓL, KOHÓSÍTÁSÁBÓL ÉS FINOMÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK
GB 0102620 11Keménycinkhulladék
GB 020Cinktartalmú salakok, iszapok, fölözékek:
GB 021– cinkbevonáskor képződő fölözék (> 90 % Zn)
GB 022– cinkbevonáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
GB 023– kokillaöntéskor képződő salak (> 85 % Zn)
GB 024– tűzihorganyzáskor képződő salak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
GB 025– cinkfölözék
GB 030Alumíniumfölözék (kivéve, ha éghetők, vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségű éghető gázt bocsátanak ki)
GB 040ex26 20 90Nemesfém és réz rafinálásból származó, tovább feldolgozható salakok
GB 050Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
GC. EGYÉB FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK
GC 010Kizárólag fémekből és ötvözetekből álló elektromos szerelvények
GC 020Hulladék elektronikai alkatrészek (pl. nyomtatott áramkörök, elektronikus alkatrészek, huzal stb.) valamint alapanyagként használható, illetve nemesfémek hasznosítására alkalmas elektronikus alkatrészek
GC 030ex89 08 00Bontásra szánt hajók és egyéb úszóművek, amelyekből gondosan eltávolították a szállítmányból és a hajó üzemeltetéséből származó más, veszélyesnek számító anyagokat és hulladékokat
GC 040Gépjárműroncsok, amelyekből a folyadékokat eltávolították
Kimerült katalizátorok, kivéve a katalizátorként használt folyadékokat:
GC 050Fluidágyas katalitikus krakkolás (FCC) kimerült katalizátorai (pl. alumínium-oxid, zeolitok)
GC 060Kimerült, az alábbi fémek bármelyikét tartalmazó katalizátorok:
— Nemesfémek: arany, ezüst.
— Platinacsoportba tartozó fémek: ruténium, ródium, palládium, ozmium, irídium, platina.
— Átmeneti fémek: szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén, tantál, rénium.
— Lantanidák (ritkaföldfémek): lantán, prazeodímium, szamárium, gadolínium, diszprózium, erbium, itterbium, cérium, neodímium, európium, terbium, holmium, túlium, lutécium.
GC 070ex26 19 00Vas és szénacél (beleértve a kismértékben ötvözött acélokat) gyártásából származó salakok, kivéve azonban azokat a különleges salakokat, amelyek mind a nemzeti, mind a nemzetközi követelményeknek és szabványoknak megfelelnek (3)
GC 080Hengerművi reve (vasfémek)
Az alábbi fém- és fémötvözet-hulladékok fémes, diszpergálható formában:
GC 090Molibdén
GC 100Volfrám
GC 110Tantál
GC 120Titán
GC 130Nióbium
GC 140Rénium
GC 150Arany
GC 160Platina (a „platina” kifejezésbe beleértendő a platina, az irídium, az ozmium, a palládium, a ródium és a ruténium)
GC 170Más nemesfémek, pl. ezüst
Megjegyzés:A higany mint ezeknek a fémeknek, ötvözeteiknek vagy amalgámjaiknak a szennyező alkotója, ebből a felsorolásból kifejezetten ki van zárva.
GD. BÁNYÁSZATI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK: KIVÉVE A DISZPERGÁLT FORMÁBAN LEVŐ HULLADÉKOKAT
GD 010ex25 04 90Természetes eredetű grafithulladék
GD 020ex25 14 00Palahulladék, függetlenül attól, hogy az szélezett, fűrészeléssel vagy más módon vágott
GD 0302525 30Csillámhulladék
GD 040ex25 29 30Leucit-, nefelin- és nefelin-szienit-hulladék
GD 050ex25 29 10Földpáthulladék
GD 060ex25 29 21Folypát- (fluorit) hulladék
ex25 29 22
GD 070ex28 11 22Hulladék kovaföld (szilárd szilícium-dioxid), kivéve azokat, amelyeket öntödei műveleteknél használtak
GE. ÜVEGHULLADÉKOK NEM DISZPERGÁLT MEGJELENÉSI FORMÁBAN
GE 010ex70 01 00Üvegtörmelék és egyéb üveghulladék, kivéve a katódsugárcsövekből származó, valamint más aktivált (bevonattal ellátott) üveget
GE 020Üvegszál hulladék
GF. KERÁMIAHULLADÉKOK NEM DISZPERGÁLT MEGJELENÉSI FORMÁBAN
GF 010Formázott, majd kiégetett kerámiatárgyak hulladékai, beleértve a kerámiaedényeket (használat előtt és/vagy után)
GF 020ex81 13 00Cermet hulladéka és törmeléke (fém-kerámia kompozitok)
GF 030Máshol nem meghatározott vagy besorolt kerámiaszál-hulladékok
GG. ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK
GG 010Füstgáz kéntelenítéséből (FGD) származó részben tisztított kalcium-szulfát
GG 020Épületek bontásából származó gipsz falburkoló lemez vagy egyéb gipszhulladék
GG 030ex26 21Széntüzelésű erőművek hamuja és salakja
GG 040ex26 21Széntüzelésű erőművek pernyéje
GG 050Petróleum-koksz és/vagy bitumen anódtuskók
GG 060ex28 03Ivóvíz kezeléséből, élelmiszeripari és vitaminok gyártási folyamataiból származó kimerült aktív szén
GG 080ex26 21 00Réz előállításból származó, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal rendelkező, az ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozott salak, amelyet építési és csiszolási célokra használnak
GG 090Szilárd kén
GG 100Kalcium-ciánamid gyártásából származó mész (9 alatti pH értékkel)
GG 110ex26 21 00Timföldgyártásból származó semlegesített vörösiszap
GG 120Nátrium-klorid, kálium-klorid, kalcium-klorid
GG 130Korund (szilícium-karbid)
GG 140Betontörmelék
GG 150ex26 20 90Üvegdarabok, amelyek lítium-tantált és lítium-nióbiumot tartalmaznak
GG 160Útépítésből és javításból származó, kátrányt nem tartalmazó bitumenes anyagok (aszfalt hulladék)
GH. SZILÁRD MŰANYAG HULLADÉKOK
A hulladékoknak e csoportjába az alább felsoroltakon kívül egyéb hulladékok is beletartozhatnak:
GH 0103915Az alábbi műanyagok hulladéka, forgácsa és törmeléke:
GH 011ex39 15 10– Etilén polimerek
GH 012ex39 15 20– Sztirol polimerek
GH 013ex39 15 30– Vinil-klorid polimerek
GH 014ex39 15 90– Polimeriek vagy kopolimerek, pl:
— Polipropilén
— Polietilén tereftalát
— Akril-nitril kopolimer
— Butadién kopolimer
— Sztirol kopolimer
— Poliamidok
— Polibutilén tereftalátok
— Polikarbonátok
— Polifenilén-szulfidok
— Akril polmerek
— Paraffinok (C10 – C13) (4)
— Poliuretánok (klór-fluor-szénhidrogéneket nem tartalmaznak)
— Polisziloxánok (szilikonok)
— Polimetil-metakrilátok
— Polivinil-alkohol
— Polivinil-butiral
— Polivinil-acetát
— Fluortartalmú etilén polimerek) (teflon, PTFE)
GH 015ex39 15 90Gyanták vagy kondenzációs termékeik, pl:
— Karbamid-formaldehid gyanták
— Fenol-formaldehid gyanták
— Melamin-formaldehid gyanták
— Epoxi gyanták
— Alkid gyanták
— Poliamidok
GI. HULLADÉK PAPÍR, KARTONPAPÍR ÉS PAPÍRTERMÉK
GI 0104707Papír- vagy kartonpapír-hulladék:
GI 0114707 10– Fehérítetlen nátronpapír vagy karton, vagy hullámpapír vagy hullámkarton
GI 0124707 20– Egyéb papír vagy karton, amelyet fehérített, utóbb nem színezett, vegyi úton készült papírpépből állítottak elő
GI 0134707 30– Papír vagy karton, amelyet főleg mechanikai úton készített papírpépből (pl. újságokból, folyóiratokból és hasonló nyomdai termékekből) állítottak elő
GI 0144707 90Egyéb hulladékok, amelyekhez az alább felsoroltakon kívül más hulladékok is tartozhatnak:
1. többrétegű karton
2. osztályozatlan papírhulladék
GJ. TEXTILHULLADÉKOK
GJ 0105003Selyemhulladék (beleértve a gombolyításra nem alkalmas selyemgubókat, a fonalhulladékot és a farkasolás hulladékát):
GJ 0115003 10– kártolatlan, fésületlen selyemhulladék
GJ 0125003 90– egyéb selyemhulladék
GJ 0205103Gyapjú, finom vagy durva állatiszőr-hulladék, beleértve a fonalhulladékot, de kizárva a farkasolási hulladékot:
GJ 0215103 10– fésűkóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
GJ 0225103 20– egyéb gyapjú vagy más finom állatiszőr-hulladék
GJ 0235103 30– durva állatiszőr-hulladék
GJ 0305202Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 0315202 10– fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot)
GJ 0325202 91– farkasolási hulladék
GJ 0335202 99– egyéb pamuthulladék
GJ 0405301 30Lenkóc és len hulladék
GJ 050ex53 02 90Valódi kender (Cannabis sativa L.) hulladék és kóc (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 060ex53 03 90Juta és más textilrost kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot) (de kizárva a lent, a valódi kendert és a ramit)
GJ 070ex53 04 90Szizál és más, az Agave félékhez tartozó növények textilkészítésre használt rostjainak kóca és hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 080ex53 05 19Kókuszdiókóc, -fésűskóc és -hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 090ex53 05 29Manilakender (Musa textilis Nee) kóca, fésűskóca és más hulladéka (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 100ex53 05 99Rami és máshol nem említett növényi eredetű rost, kóc, olaj és hulladék ezekből a rostokból (beleértve a fonalhulladékot és a farkasolási hulladékot)
GJ 1105505Mesterségesen előállított szálak hulladékai (beleértve a kócot, a fonalhulladékot és farkasolási hulladékot):
GJ 1115505 10– szintetikus szálak
GJ 1125505 20– műszálak
GJ 1206309 00Használt ruha és egyéb használt textiláru
GJ 130ex63 10Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült használt zsineg, madzag, kötél vagy heveder:
GJ 131ex63 10 10– válogatva
GJ 132ex63 10 90– egyéb
GJ 140ex63 10Padlószőnyeg- és szőnyeghulladék
GK. GUMIHULLADÉKOK
GK 0104004 00Gumi hulladéka, törmeléke és forgácsa (kivéve a keménygumit), és azokból készült granulátum
GK 0204012 20Használt gumiabroncsok
GK 030ex40 17 20Keménygumi (például ebonit) hulladéka és törmeléke
GL. KEZELETLEN PARAFA- ÉS FAHULLADÉKOK
GL 010ex44 01 30Fahulladék, függetlenül attól, hogy az hasábfa, rönk, brikett, pellet vagy azokhoz hasonló
GL 0204501 90Parafahulladék; tört, granulált vagy őrölt parafa
GM. MEZŐGAZDASÁGI, ÉLELMISZERIPARI HULLADÉKOK
GM 070ex23 07Borseprő
GM 080ex23 08Szárított és fertőtlenített növényi hulladék, maradék és melléktermék, függetlenül attól, hogy az pellet formájú-e vagy sem, állati tápként használatos, máshova nem besorolt
GM 0901522Degrasz (cserzőzsír); zsíros anyagok, állati vagy növényi eredetű viaszok kezelésből származó maradéka
GM 1000506 90Zsírtalanított, egyszerűen előkészített (de alakra nem vágott), savval kezelt, vagy zselatinmentesített csont- és szarvhulladék
GM 110ex05 11 91Halhulladék
GM 120ex1802 00Kakaóbabhéj, -hártya, -bőr és egyéb kakaóhulladék
GM 130Mezőgazdasági, élelmiszeripari hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek a nemzeti és a nemzetközi követelményeknek, szabványoknak megfelelve emberi fogyasztásra és állatok takarmányozására alkalmasak
GM 140ex15 00Állati és növényi eredetű hulladék étkezési zsírok és olajok (pl. sütőolajok)
GN. CSERZÉSBŐL, SZŐRMEKIKÉSZÍTÉSBŐL ÉS BŐRFELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
GN 010ex05 02 00Sertés- vagy vaddisznósörte vagy -szőr, vagy borzszőr és más kefekészítésre használt szőr hulladéka
GN 020ex05 03 00Lószőrhulladék, függetlenül attól, hogy rétegesen van-e elhelyezve, illetve rendelkezik-e tartóanyaggal
GN 030ex05 05 90Madarak bőrének és más részeinek hulladéka tollazattal vagy pihetollal, tollak vagy tollrészek (vágott széllel vagy anélkül), tisztítva, fertőtlenítve vagy a tartósítás érdekében kezelve
GN 040ex41 10 00Bőr vagy bőrkompozíció bőrtermékek előállítására alkalmatlan nyesedéke vagy egyéb hulladéka, kivéve a bőriszapot
GO. ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK
GO 010ex05 01 00Emberhaj-hulladék
GO 020Hulladékká vált szalma
GO 030Penicillingyártásból származó, állati tápként felhasználható deaktivált micélium gomba
GO 040Ezüsttartalmú vagy ezüstmentes hulladék fényképészeti film és papír (alap és fényérzékeny réteggel bevont), amely nem tartalmaz szabad ionos formában lévő ezüstöt
GO 050Egyszer használatos fényképezőgép, elem nélkül
(1) Mindenütt, ahol lehetséges, a Vámegyüttműködési Tanács (Customs Cooperation Counsil) védnöksége alatt, 1983. június 14-i Brüsszeli Egyezmény által bevezetett Áruleírás és Kódszámrendszer (Harmonized Commodity Description System) kódszáma (Harmonized System Code) szerepel a listán, a hulladéktétel mellett. Ez a kódszám a hulladékra és a termékekre egyaránt alkalmazható. Ez a jogszabály nem tartalmaz olyan tételeket, amelyek nem hulladékok. Ezért a vámtisztviselők, valamint mások munkájának megkönnyítésére használt kódszám itt csak azért szerepel, hogy elősegítse az e jogszabályban felsorolt és annak hatálya alá tartozó hulladékok azonosítását. A Vámegyüttműködési Tanács által kiadott hivatalos Értelmező Jegyzék útmutatásként használható fel a generikus címsorokban foglalt hulladékok azonosítására.
(2) A „diszpergált vagy diszpergálható” jelző a hulladék por vagy iszap megjelenési formájára utal, ideértendők azok a szilárd részecskék is, amelyek folyékony veszélyes hulladékot tartalmaznak zárvány formájában.
(3) Ez a tétel tartalmazza a titán-dioxid és a vanádium előállítására használt salakokat.
(4) Nem polimerizált lágyító (plasztikáló) anyagok.

III. MELLÉKLET

HULLADÉKOK SÁRGA LISTÁJA (1)

AA. FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK
AA 010ex26 19 00Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és egyéb hulladék (2)
AA 020ex26 20 19Cinkhamu és -maradék (2)
AA 0302620 20Ólomhamu és -maradék (2)
AA 040ex26 20 30Rézhamu és -maradék (2)
AA 050ex26 20 40Alumíniumhamu és -maradék (2)
AA 060ex26 20 50Vanádiumhamu és -maradék (2)
AA 0702620 90Fémeket vagy fémvegyületeket tartalmazó, másutt meg nem határozott és máshova nem tartozó hamu és maradék (2)
AA 080ex81 12 91Talliumhulladék, -törmelék és -maradék
AA 090ex28 04 80Arzénhulladék és -maradék (2)
AA 100ex28 05 40Higanyhulladék és -maradék (2)
AA 110Timföldgyártásból származó hulladékok, amelyek másutt nincsenek nevesítve
AA 120Galvániszapok
AA 130Fémek kezelésekor képződő pácoló oldatok
AA 140Horganyzási műveletekből származó maradékok, porok és iszapok, mint például jarosit, hematit, goethit, stb.
AA 150Nemesfémtartalmú szilárd maradékok, amelyek szervetlencianid-nyomokat tartalmaznak
AA 160Nemesfémhamu, iszap, por és más maradék, pl.:
AA 161– Nyomtatott áramkörök égetéséből keletkezett hamu
AA 162– Fényképészeti film égetésének hamuja
AA 170Savas ólomakkumulátorok, egészben vagy bontva
AA 180Hulladék akkumulátorok, kivéve a savas ólomakkumulátorokat, valamint a kémiai áramforrások és akkumulátorok gyártásából származó valamennyi hulladékot, amely másutt nincs külön nevesítve
AA 1908104 20Magnézium hulladék, amely gyúlékony, öngyulladásra hajlamos vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségű gyúlékony gázokat bocsát ki.
AB. ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ EGYÉB HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMVEGYÜLETEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK
AB 0102621 00Salak, hamu és maradékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve (2)
AB 020Települési/háztartási hulladék égetéséből származó maradékok
AB 030Fémek cianidmentes oldatokban történő felületkezelése során képződő hulladékok
AB 040ex70 01 00Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegekből származó üveghulladék
AB 050ex25 29 21Kalcium-fluorid-iszap
AB 060Egyéb, folyadék vagy iszapszerű szervetlen fluorid vegyületek
AB 070Öntödei homokhulladékok
AB 080Kimerült katalizátorok, amelyek a zöld listán nem szerepelnek
AB 090Hulladék alumínium-hidroxid
AB 100Hulladék alumínium-oxid
AB 110Hulladék lúgok, lúgos oldatok
AB 120Másutt külön nem nevesített szervetlen halogénvegyületek
AB 130Hulladék szemcseszóró anyagok
AB 140Vegyipari eljárások során képződő gipszhulladékok
AB 150Füstgáz kéntelenítése (FGD) során képződő tisztítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát
AC. ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK
AC 010ex27 13 90Olajkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladék, kivéve az anódtuskókat
AC 020Másutt meg nem határozott vagy máshova nem tartozó bitumenes anyagok (aszfalthulladék)
AC 030Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék olajok
AC 040Ólmozott benzint tartalmazó iszapok
AC 050Hőtranszmissziós folyadékok
AC 060Hidraulika folyadékok
AC 070Fékfolyadékok
AC 080Fagyálló folyadékok
AC 090Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, készítéséből és használatából származó hulladékok
AC 100ex39 15 90Nitrocellulóz
AC 110Folyékony és iszap formában lévő fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klór-fenolt
AC 120Poliklórozott naftalinok
AC 130Éterek
AC 140Öntödei homok szilárdításhoz használt trietil-amin katalizátor
AC 150Klór-fluor-szénhidrogének (CFC)
AC 160Halonok
AC 170Kezelt parafa- és fahulladékok
AC 180ex41 10 00Bőrpor, -hamu, -iszap és -őrlemény
AC 190Gépkocsik bezúzásából nyert könnyű frakció
AC 200Szerves foszforvegyületek
AC 210Nem halogénezett oldószerek
AC 220Halogénezett oldószerek
AC 230Szerves oldószerek újrahasznosítási műveleteiből származó halogénezett vagy nem halogénezett vízmentes desztillációs maradékok
AC 240Alifás halogénezett szénhidrogének (pl. metil-kloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok
AC 250Felületaktív anyagok
AC 260Sertés-hígtrágya; ürülék
AC 270Szennyvíziszap
AD. HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN VAGY SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK
AD 010Gyógyszeripari termékek gyártásából és elkészítéséből eredő hulladékok
AD 020Biocidek és növényvédőszerek gyártásából, elkészítéséből és használatából eredő hulladékok
AD 030Fakonzerváló vegyszerek gyártásából, elkészítéséből és használatából eredő hulladékok
Az alábbiakból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok:
AD 040– Szervetlen cianidok, kivéve azokat a szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradékanyagokat, amelyek nyomokban tartalmazhatnak szervetlen cianidokat
AD 050– Szerves cianidok
AD 060Olaj/víz, szénhidrogén/víz keverékek, emulziók
AD 070Nyomdafestékek, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, elkészítéséből és használatából származó hulladékok
AD 080Robbanó tulajdonságú hulladékok, ha nem tartoznak más speciális jogszabályok hatálya alá
AD 090Másolási és fényképészeti vegyszerek és előhívók gyártásából, elkészítéséből és használatából származó, másutt meg nem határozott és máshova nem tartozó hulladékok
AD 100Műanyagok felületkezeléséből eredő, nem cianidalapú rendszerek hulladékai
AD 110Savas oldatok
AD 120Ioncserélő gyanták
AD 130Egyszer használatos fényképezőgépek elemekkel
AD 140Ipari füstgáztisztító berendezések működésének ellenőrzésére szolgáló eszközök valamennyi hulladéka, amely másutt nincs külön nevesítve
AD 150Szűrőanyagként (biofilterként) használt, természetes eredetű szerves anyagok
AD 160Települési/háztartási hulladékok
AD 170ex28 03Veszélyes tulajdonságokkal rendelkező kimerült aktív szén, amely szervetlen kémiai, szerves kémiai és gyógyszeripari alkalmazásból, szennyvízkezelésből, gáz/levegő tisztítási eljárásokból és hasonló alkalmazásokból származik
(1) Mindenütt, ahol lehetséges, a Vámegyüttműködési Tanács (Customs Cooperation Counsil) védnöksége alatt, 1983. június 14-i Brüsszeli Egyezmény által bevezetett Áruleírás és Kódszámrendszer (Harmonized Commodity Description System) kódszáma (Harmonized System Code) szerepel a listán, a hulladéktétel mellett. Ez a kódszám a hulladékra és a termékekre egyaránt alkalmazható. Ez a jogszabály nem tartalmaz olyan tételeket, amelyek nem hulladékok. Ezért a vámtisztviselők, valamint mások munkájának megkönnyítésére használt kódszám itt csak azért szerepel, hogy elősegítse az e jogszabályban felsorolt és annak hatálya alá tartozó hulladékok azonosítását. A Vámegyüttműködési Tanács által kiadott hivatalos Értelmező Jegyzék útmutatásként használható fel a generikus címsorokban foglalt hulladékok azonosítására.
(2) E felsorolás magában foglalja a hamut, maradékot, salakot, fölözéket, revét, port, iszapot és pogácsát, kivéve ha az anyag másutt név szerint fel van sorolva.

IV. MELLÉKLET

HULLADÉKOK VÖRÖS LISTÁJA

RA. FŐKÉNT SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK
RA 010Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT) és/vagy polibrómozott bifenilt (PBB), vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak vagy azzal szennyezettek 50 mg/kg vagy annál magasabb koncentrációban
RA 020Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő hulladék kátrányos maradékok, kivéve az AC 020 pontban foglaltakat
RB. ELSŐSORBAN SZERVETLEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK
RB 010Azbeszt (por és szálak)
RB 020Azbesztszálakhoz hasonló fizikai-kémiai tulajdonságú kerámiaalapú szálak
RC. OLYAN HULLADÉKOK, AMELYEK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK
Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak vagy azzal szennyezettek:
RC 010Poliklórozott dibenzo-furán bármely rokon vegyülete
RC 020Poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete
RC 030Ólmozott kopogásgátló vegyületek
RC 040Peroxidok, a hidrogén-peroxid kivételével

V. MELLÉKLET

Bevezető megjegyzések

1.

Az V. mellékletet a 91/156/EGK és a 91/689/EGK irányelvvel módosított 75/442/EGK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

2.

Ez a melléklet három részből áll, amelyek közül a 2. és 3. részt csak akkor kell alkalmazni, ha az 1. részt nem alkalmazzák. Ennélfogva annak meghatározására, hogy egy adott hulladék a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének hatálya alá tartozik-e, először meg kell vizsgálni, hogy a hulladék az V. melléklet 1. részébe tartozik-e; ha nem, akkor, hogy a 2. részbe tartozik-e, és ha oda sem, akkor a 3. részbe tartozik-e.

Az 1. rész két szakaszra oszlik: az A. jegyzék sorolja fel azokat a hulladékokat, amelyek a Bázeli Egyezmény alkalmazásában veszélyesnek minősülnek, és emiatt kiviteli tilalom vonatkozik rájuk; a B. jegyzék sorolja fel azokat a hulladékokat, amelyekre nem vonatkozik a kiviteli tilalom.

Ezért, ha egy hulladék az 1. részbe tartozik, akkor meg kell vizsgálni, hogy az A. vagy a B. jegyzék sorolja-e fel. Csak ha egy hulladékot sem az A., sem a B. jegyzék nem sorol fel, akkor kell megvizsgálni, hogy az adott hulladék a 2. vagy a 3. rész veszélyes hulladékai között van-e felsorolva, és ha ez a helyzet, akkor kiviteli tilalom vonatkozik rá.

3.

A tagállamok a hulladékbirtokos által megfelelő módon bemutatott, dokumentált bizonyítékok alapján kivételes esetekben rendelkezéseket hozhatnak arról, hogy egy, az e mellékletben szereplő veszélyes hulladékot kivonnak a módosított 259/93/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésében említett kiviteli tilalom alól, ha az adott hulladék nem rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott tulajdonságokkal, az említett melléklet H3-H8, H10 és H11 pontja tekintetében figyelembe véve a módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban megállapított határértékeket.

Ebben az esetben a döntés meghozatala előtt az érintett tagállam értesíti a tervezett importáló országot. A tagállamok minden naptári év vége előtt értesítik a Bizottságot ezekről az esetekről. A Bizottság továbbítja az információkat a többi tagállamnak és a Bázeli Egyezmény Titkárságának. A kapott információk alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és adott esetben javaslatokat nyújt be a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerint létrehozott bizottsághoz a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének kiigazítása érdekében.

4.

A tény, hogy egy hulladékot e melléklet nem sorol fel veszélyes hulladékként, vagy az adott hulladék az 1. rész B. jegyzékén szerepel, nem zárja ki, hogy e hulladék kivételes esetekben veszélyes hulladéknak minősüljön, és a módosított 259/93/EGK tanácsi rendelet 16. cikkének (1) bekezdésében említett kiviteli tilalom alá essen, ha a hulladék rendelkezik a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében meghatározott tulajdonságok bármelyikével, az említett melléklet H3-H8, H10 és H11 pontja tekintetében a 91/689/EGK irányelv 1. cikke (4) bekezdésének második francia bekezdésében és a 259/93/EGK tanácsi rendelet II. mellékletének címében előírt módon figyelembe véve a módosított 2000/532/EK bizottsági határozatban megállapított határértékeket.

Ebben az esetben a döntés meghozatala előtt az érintett tagállam értesíti a tervezett importáló országot. A tagállamok minden naptári év vége előtt értesítik a Bizottságot ezekről az esetekről. A Bizottság továbbítja az információkat a többi tagállamnak és a Bázeli Egyezmény Titkárságának. A kapott információk alapján a Bizottság észrevételeket tehet, és adott esetben javaslatokat nyújthat be a 75/442/EGK irányelv 18. cikke szerint létrehozott bizottsághoz a 259/93/EGK tanácsi rendelet V. mellékletének kiigazítása érdekében.

1. RÉSZ

A. lista (A Bázeli Egyezmény VIII. melléklete)

A1Fém- és fémtartalmú hulladékok
A1010Fémhulladékok és az alábbiak bármelyikének ötvözetét tartalmazó hulladék:
— Antimon
— Arzén
— Berillium
— Kadmium
— Ólom
— Higany
— Szelén
— Tellúr
— Tallium
de a B. listán külön megjelölt ilyen hulladékok kivételével
A1020Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok, kivéve a szilárd fémhulladékot:
— Antimon; antimonvegyületek
— Berillium; berilliumvegyületek
— Kadmium; kadmiumvegyületek
— Ólom; ólomvegyületek
— Szelén; szelénvegyületek
— Tellúr; tellúrvegyületek
A1030Összetevőként vagy szennyezőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:
— Arzén; arzénvegyületek
— Higany; higanyvegyületek
— Tallium; talliumvegyületek
A1040Összetevőként az alábbiak bármelyikét tartalmazó hulladékok:
— Fémkarbonilek
— Hat vegyértékű króm vegyületei
A1050Galvániszapok
A1060Fémek maratásából származó folyékony hulladékok
A1070A cinkfeldolgozásból származó kilúgozási maradványok, porok és iszapok, mint például a jarozit, hematit stb.
A1080A B. listán nem szereplő hulladék cinkmaradványok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmazzák az ólmot és a rezet ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő tulajdonságokat mutassák
A1090Szigetelt rézhuzal égetésekor keletkező hamu
A1100Rézkohók gáztisztító berendezéseiből származó por és maradványok
A1110Réz elektrolízissel történő finomítása és kinyerése után visszamaradt kimerült elektrolitoldatok
A1120Réz elektrolízissel történő finomításakor és kinyerésekor az elektrolittisztító berendezésekből származó iszaphulladék, kivéve az anódiszapot
A1130Oldott rezet tartalmazó kimerült maratóoldatok
A1140Hulladék réz(II)-klorid és réz-cianid katalizátorok
A1150Nyomtatott áramkörök égetéséből származó, a B. listán nem szereplő nemesfémhamu (1)
A1160Savas ólomakkumulátor hulladéka, egész és tört formában
A1170Osztályozatlan áramfejlesztő telep (akkumulátor és elem) hulladékai, kivéve a csak a B. listán szereplő osztályozatlan áramtermelő telep hulladékait, ha azok olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat, hogy annak következtében veszélyessé válnak
A1180Hulladék elektromos vagy elektronikus berendezések és az azok bontásából származó hulladékok (2), amelyek közt fellelhetőek olyan alkatrészek, mint az A. listán szereplő akkumulátorok és más áramfejlesztő telepek, higanykapcsolók, katódsugárcsőből származó vagy más aktiváltüveg-hulladékok, PCB-tartalmú kondenzátorok, illetve szennyezésként olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő B1110 bekezdésével) (3)
A2.Főként szervetlen összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szerves összetevőket
A2010Katódsugár-csövekből és más aktivált üvegből származó üveghulladékok
A2020Folyadék vagy iszap formában lévő, szervetlen fluorvegyületekből álló hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat
A2030Hulladék katalizátorok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat
A2040Vegyipari eljárásból származó gipszhulladékok, ha olyan mennyiségben tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat (pl. kadmiumot, higanyt, ólmot, poliklórozott bifenileket), hogy ennek következtében a III. mellékletben felsorolt tulajdonságok valamelyikét mutatják (vö. a B. lista megfelelő, B2080 bekezdésével)
A2050Azbeszthulladék (-por és -szálak)
A2060Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elegendően magas koncentrációban tartalmaz az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a B. lista megfelelő, B2050 bekezdésével)
A3.Főként szerves összetevőket tartalmazó hulladékok, amelyek tartalmazhatnak fémeket és szervetlen összetevőket
A3010Olajkoksz és bitumen előállításából/feldolgozásából származó hulladékok
A3020Eredeti rendeltetésükre alkalmatlan, fáradt ásványi olajok
A3030Ólmozott kopogásgátló vegyületek iszapjait tartalmazó, azokból álló vagy azokkal szennyezett hulladékok
A3040Hulladék hőközvetítő folyadékok
A3050Gyanták, latex, lágyítószerek, enyvek, ragasztók gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő, B4020 bekezdésével)
A3060Hulladék nitrocellulóz
A3070Folyékony és iszap formában lévő hulladék fenolok és fenolvegyületek, beleértve a klór-fenolt
A3080Hulladék éterek, kivéve a B. listán szereplő étereket
A3090Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó hulladék bőrpor, hamu, iszap és őrlemény (vö. a B. lista megfelelő, B3100 bekezdésével)
A3100Hat vegyértékű krómvegyületeket vagy biocideket tartalmazó, bőrből vagy bőrkompozícióból eredő hulladék nyesedék vagy egyéb bőrhulladék, amely bőrtermékek előállítására alkalmatlan (vö. a B. lista megfelelő, B3090 bekezdésével)
A3110Hat vegyértékű krómvegyületeket, biocideket vagy fertőző anyagokat tartalmazó, szőrmekikészítési hulladékok (vö. a B. lista megfelelő, B3110 bekezdésével)
A3120Shreddelésből származó könnyű frakció
A3130Hulladék szerves foszforvegyületek
A3140Halogénmentes szerves oldószer hulladéka, a B. listán szereplő ilyen hulladékok kivételével
A3150Halogénezett szerves oldószer hulladéka
A3160Szerves oldószerek visszanyerési műveleteiből származó, halogénezett vagy nem halogénezett nem vizes bepárlási maradék hulladéka
A3170Alifás halogénezett szénhidrogének (pl. metilkloridok, diklór-etán, vinil-klorid, vinilidén-klorid, allil-klorid és epiklórhidrin) előállításakor keletkező hulladékok
A3180Olyan hulladékok, anyagok és tárgyak, amelyek poliklórozott bifenilt (PCB) és/vagy poliklórozott terfenilt (PCT), poliklórozott naftalint (PCN) vagy polibrómozott bifenilt (PBB) vagy e vegyületek bármely más polibrómozott analógját tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal 50 mg/kg vagy annál magasabb koncentrációban szennyezettek (4)
A3190Szerves anyagok finomításából, lepárlásából és bármilyen pirolitikus kezeléséből eredő kátrányosmaradvány-hulladékok, kivéve az aszfaltcementeket
A4.Olyan hulladékok, amelyek szervetlen és szerves összetevőket egyaránt tartalmazhatnak
A4010Gyógyszerek gyártásából, kikészítéséből és használatából eredő hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat
A4020Klinikai és azzal kapcsolatos hulladékok; azaz orvosi, ápolási, fogorvosi, állatorvosi vagy hasonló gyakorlat során keletkező hulladékok, továbbá kórházban vagy más létesítményekben a betegek vizsgálatakor vagy kezelésekor, illetve kutatómunka során keletkező hulladékok
A4030Biocidek és fitofarmakonok előállításából, formálásából és alkalmazásából eredő hulladékok, beleértve a termékleírástól eltérő, lejárt (5) vagy eredeti rendeltetésükre alkalmatlan hulladék növényvédő és gyomirtó szereket
A4040Kémiai faanyag-konzerváló szerek (6) gyártásából, formulázásából és alkalmazásából eredő hulladékok
A4050Az alábbiak bármelyikéből álló, azt tartalmazó vagy azzal szennyezett hulladékok:
— szervetlen cianidok, kivéve a szervetlen cianidokat nyomokban tartalmazó, szilárd halmazállapotú, nemesfémtartalmú maradványokat
— szerves cianidok
A4060Fáradt olaj-víz, szénhidrogén-víz elegyek, emulziók
A4070Tinták, színezékek, pigmentek, festékek, lakkok, kencék gyártásából, formulázásából és használatából származó hulladékok, kivéve minden ilyen, a B. listán szereplő hulladékot (vö. a B. lista megfelelő, B4010 bekezdésével)
A4080Robbanó tulajdonságú hulladékok (kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat)
A4090Hulladék savas vagy lúgos oldatok, kivéve a B. lista megfelelő bekezdésében szereplő hulladékokat (vö. a B. lista megfelelő, B2120 bekezdésével)
A4100Ipari véggázok tisztítására használt ipari környezetvédelmi berendezésekből származó hulladékok, kivéve a B. listán szereplő ilyen hulladékokat
A4110Olyan hulladékok, amelyek az alábbiak bármelyikét tartalmazzák, abból állnak, vagy azzal szennyezettek:
— poliklórozott dibenzo-furán bármely rokon vegyülete
— poliklórozott dibenzo-dioxin bármely rokon vegyülete
A4120Peroxidokból álló, azokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett hulladékok
A4130Hulladék göngyölegek és tartályok, amelyek elég magas koncentrációban tartalmaznak az I. mellékletben felsorolt anyagokat ahhoz, hogy a III. mellékletnek megfelelő veszélyes tulajdonságokat mutassák
A4140Olyan vegyszerekből álló vagy olyan vegyszereket tartalmazó hulladékok, amelyekben a vegyszerek termékleírásuktól eltérők, vagy lejártak (7)az I. melléklet kategóriáinak megfelelőek, és a III. melléklet szerinti veszélyes tulajdonságokat mutatják
A4150Kutatásból és fejlesztésből vagy oktatásból eredő olyan hulladék vegyi anyagok, amelyeket nem azonosítottak, és/vagy újak, és amelyek emberre és/vagy környezetre gyakorolt hatása nem ismert
A4160A B. listán nem szereplő kimerült aktív szén (vö. a B. lista megfelelő, B2060 bekezdésével)
(1) Figyelembe kell venni, hogy a B. jegyzéken szereplő tükörbejegyzés (B1160) nem határoz meg kivételeket.
(2) Ez a bekezdés nem terjed ki a villamos energiát fejlesztő készülékek törmelékeire.
(3) A PCB-tartalom szintje 50 mg/kg vagy magasabb.
(4) Az 50 mg/kg-os szint valamennyi hulladékra vonatkozóan nemzetközi gyakorlati szintnek tekinthető, azonban egyedileg számos országban alacsonyabb (pl. 20 mg/kg) szinteket írtak elő bizonyos hulladékokra.
(5) „Lejárt” azt jelenti, hogy nem használták fel a gyártó által javasolt időn belül.
(6) Ez a bekezdés kémiai faanyag-konzerváló szerrel kezelt fára nem vonatkozik.
(7) Lejárt „azt jelenti, hogy nem használták fel a gyártó által javasolt időn belül.”

B. lista (A Bázeli Egyezmény IX. melléklete)

SZÖVEG HIÁNYZIK

2. RÉSZ

A módosított 2000/532/EK bizottsági határozat mellékletében felsorolt hulladékok. A csillaggal megjelölt hulladékokat a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv ( 15 ) szerint veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

01ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
01 01ásványok bányászatából származó hulladékok
01 01 01fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladék
01 01 02nemfémes ásványok bányászatából származó hulladék
01 03fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
01 03 04*szulfidos ércek feldolgozásából származó visszamaradó, savképző meddő
01 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb meddő
01 03 06meddő, amely különbözik a 01 03 04-től és a 01 03 05-től
01 03 07*fémtartalmú ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
01 03 08hulladék porok, amelyek különböznek a 01 03 07-től
01 03 09timföld termeléséből származó vörösiszap, amely különbözik a 01 03 07-től
01 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
01 04nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó hulladékok
01 04 07*nemfémes ásványok fizikai és kémiai feldolgozásából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
01 04 08kőtörmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től
01 04 09hulladék homok és hulladék agyag
01 04 10hulladék porok, amelyek különböznek a 01 04 07-től
01 04 11kálisó és kősó feldolgozásából származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től
01 04 12ércek mosásából és tisztításából származó meddő és egyéb hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től és a 01 04 11-től
01 04 13kő vágásából és fűrészeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 01 04 07-től
01 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
01 05fúróiszapok és egyéb fúrási hulladékok
01 05 04édesvíz-diszperziós közegű fúrási iszapok és hulladékok
01 05 05*olajtartalmú fúróiszapok és hulladékok
01 05 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fúróiszapok és egyéb hulladékok
01 05 07baritot (bárium-szulfátot) tartalmazó fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 08kloridtartalmú fúróiszapok és hulladékok, amelyek különböznek a 01 05 05-től és a 01 05 06-tól
01 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, VÍZKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDASÁGBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
02 01mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdészet, vadászat és halászat hulladékai
02 01 01mosásból és tisztításból származó iszap
02 01 02hulladékká vált állati szövetek
02 01 03hulladékká vált növényi szövetek
02 01 04műanyaghulladék (kivéve a csomagolóeszközöket)
02 01 06állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya)
02 01 07erdőgazdálkodási hulladékok
02 01 08*veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok
02 01 09mezőgazdasági vegyi hulladékok, amelyek különböznek a 02 01 08-tól
02 01 10fémhulladék
02 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 02hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladékok
02 02 01mosásból és tisztításból származó iszapok
02 02 02hulladékká vált állati szövetek
02 02 03fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 02 04folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 03gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából; konzervgyártásból; élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melaszfeldolgozásból és -fermentálásból származó hulladékok
02 03 01mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszapok
02 03 02tartósítószer-hulladékok
02 03 03oldószeres extrakcióból származó hulladékok
02 03 04fogyasztásra, illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 03 05folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 04cukorgyártási hulladékok
02 04 01cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld
02 04 02nem szabványos kalcium-karbonát
02 04 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 05tejipari hulladékok
02 05 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 05 02folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 06sütő- és cukrászipari hulladékok
02 06 01fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 06 02tartósítószer-hulladék
02 06 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
02 07alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladékok (kivéve kávé, tea és kakaó)
02 07 01a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladékok
02 07 02szeszfőzés hulladéka
02 07 03kémiai kezelésből származó hulladék
02 07 04fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyagok
02 07 05folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok
02 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
03FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZROSTSZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
03 01fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladékok
03 01 01fakéreg- és parafahulladék
03 01 04*veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez-darabolási hulladékok
03 01 05faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez-darabolási hulladékok, amelyek különböznek a 03 01 04-től
03 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
03 02faanyagvédőszer-hulladékok
03 02 01*nem halogénezett szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 02*klórozott szerves vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 03*fémorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 04*szervetlen vegyületeket tartalmazó faanyagvédő szerek
03 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb faanyagvédő szerek
03 02 99közelebbről nem meghatározott faanyagvédő szerek
03 03cellulózrostszuszpenzió-, papír- és kartongyártási, -feldolgozási hulladékok
03 03 01fakéreg- és fahulladék
03 03 02hulladék papír hasznosításából származó festékiszap
03 03 05papír újrafeldolgozásából származó festékeltávolítási (de-inking) iszap
03 03 07hulladékpapír- és kartonrost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok
03 03 08hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok
03 03 09hulladék mésziszap
03 03 10mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok
03 03 11folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 03 03 10-től
03 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
04BŐR-, SZŐRME- ÉS TEXTILIPARI HULLADÉKOK
04 01bőr- és szőrmeipari hulladékok
04 01 01húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka
04 01 02meszezési hulladék
04 01 03*oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék
04 01 04krómtartalmú cserzőlé
04 01 05krómot nem tartalmazó cserzőlé
04 01 06különösen folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszapok
04 01 07különösen folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszapok
04 01 08krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por)
04 01 09kötözési és kikészítési hulladékok
04 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
04 02textilipari hulladékok
04 02 09társított anyagokból származó hulladékok (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)
04 02 10természetes alapanyagokból származó szerves anyagok (pl. zsír, viasz)
04 02 14*kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladékok
04 02 15kikészítésből származó hulladékok, amelyek különböznek a 04 02 14-től
04 02 16*veszélyes anyagot tartalmazó színezékek és pigmentek
04 02 17színezékek és pigmentek, amelyek különböznek a 04 02 16-tól
04 02 19*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
04 02 20folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 04 02 19-től
04 02 21feldolgozatlan-textilszál-hulladékok
04 02 22feldolgozott-textilszál-hulladékok
04 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
05KŐOLAJ FINOMÍTÁSÁBÓL, FÖLDGÁZ TISZTÍTÁSÁBÓL ÉS KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
05 01kőolaj-finomításból származó hulladékok
05 01 02*sótalanítóberendezésből származó iszapok
05 01 03*tartályfenékiszapok
05 01 04*alkil-savas iszapok
05 01 05*kiömlött olaj
05 01 06*üzem vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszapok
05 01 07*savas kátrányok
05 01 08*egyéb kátrányok
05 01 09*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszapok
05 01 10folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 05 01 09-től
05 01 11*tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladékok
05 01 12*savas olajok
05 01 13kazántápvíz iszapja
05 01 14hűtőtornyok hulladékai
05 01 15*elhasznált derítőföld
05 01 16kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladékok
05 01 17bitumen
05 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
05 06kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok
05 06 01*savas kátrányok
05 06 03*egyéb kátrányfélék
05 06 04hűtőtornyok hulladékai
05 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
05 07földgáz tisztításából és szállításából származó hulladékok
05 07 01*higanyt tartalmazó hulladékok
05 07 02ként tartalmazó hulladékok
05 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
06 01savak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
06 01 01*kénsav és kénessav
06 01 02*sósav
06 01 03*folysav (hidrogén-fluorid)
06 01 04*foszforsav és foszforossav
06 01 05*salétromsav és salétromossav
06 01 06*egyéb savak
06 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 02lúgok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
06 02 01*kalcium-hidroxid
06 02 03*ammónium-hidroxid
06 02 04*nátrium- és kálium-hidroxid
06 02 05*egyéb lúgok
06 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 03sók és azok oldatai, valamint fémoxidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
06 03 11*cianidtartalmú szilárd sók és oldatok
06 03 13*nehézfémeket tartalmazó szilárd sók és oldataik
06 03 14szilárd sók és azok oldatai, amelyek különböznek a 06 03 11-től és a 06 03 13-tól
06 03 15*nehézfémeket tartalmazó fémoxidok
06 03 16fémoxidok, amelyek különböznek a 06 03 15-től
06 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 04fémtartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 06 03-tól
06 04 03*arzéntartalmú hulladékok
06 04 04*higanytartalmú hulladékok
06 04 05*más nehézfémeket tartalmazó hulladékok
06 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 05szennyvizek keletkezésük telephelyén történő tisztításából származó iszapok
06 05 02*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
06 05 03folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 06 05 02-től
06 06kénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint a kén vegyipari feldolgozásából és kéntelenítő eljárásokból származó hulladékok
06 06 02*veszélyes szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok
06 06 03szulfidvegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 06 06 02-től
06 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 07halogének termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint halogénvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok
06 07 01*elektrolízisből származó azbeszttartalmú hulladékok
06 07 02*klórgyártásból származó aktív szén
06 07 03*higanyt tartalmazó bárium-szulfát-iszap
06 07 04*oldatok és savak, pl. kontaktsav
06 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 08szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
06 08 02*veszélyes klór-szilánokat tartalmazó hulladékok
06 08 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 09foszforvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint foszforvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok
06 09 02foszforvegyületeket tartalmazó salak
06 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azokkal szennyezett, kalciumalapú reakciók hulladékai
06 09 04kalciumalapú reakciók hulladékai, amelyek különböznek a 06 09 03-tól
06 09 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 10nitrogénvegyületek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint nitrogénvegyületekkel végzett műveletekből származó hulladékok
06 10 02*veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
06 10 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 11szervetlen pigmentek és opálosítóanyagok termeléséből származó hulladékok
06 11 01titán-dioxid termeléséből származó, kalciumalapú reakció hulladékai
06 11 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
06 13közelebbről nem meghatározott, szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok
06 13 01*szervetlen növényvédő szerek, faanyagvédő szerek és egyéb biocidok
06 13 02*kimerült aktív szén (kivéve 06 07 02)
06 13 03műkorom
06 13 04*azbeszt feldolgozásának hulladéka
06 13 05*korom
06 13 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07SZERVES KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
07 01szerves alapanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 01 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 01 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 01 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 01 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 01 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 01 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 01 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 01 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 01 11-től
07 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 02műanyagok, műgumi és műszálak termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 02 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 02 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 02 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 02 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 02 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 02 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 02 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 02 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 02 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 02 11-től
07 02 13hulladék műanyagok
07 02 14*veszélyes anyagokat tartalmazó adalékanyag-hulladékok
07 02 15adalékanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 14-től
07 02 16*veszélyes szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok
07 02 17szerves szilícium-vegyületeket tartalmazó hulladékok, amelyek különböznek a 07 02 16-tól
07 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 03szerves festékek, pigmentek és színezékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (kivéve 06 11)
07 03 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 03 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 03 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 03 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 03 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 03 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 03 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 03 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 03 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 03 11-től
07 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 04szerves növényvédő szerek (kivéve 02 01 08 és 02 01 09), faanyagvédő szerek (kivéve 03 02) és biocidok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 04 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 04 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 04 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 04 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 04 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 04 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 10*egyéb szűrőpogácsák, felitató anyagok (abszorbensek)
07 04 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 04 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 04 11-től
07 04 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
07 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 05gyógyszerek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 05 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 05 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 05 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 05 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 05 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 05 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 05 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 05 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 05 11-től
07 05 13*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
07 05 14szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 07 05 13-tól
07 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 06zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszerek és kozmetikumok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
07 06 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 06 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 06 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 06 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 06 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 06 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 06 11*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 06 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 06 11-től
07 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 07finom vegyszerek és vegyipari termékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
07 07 01*vizes mosófolyadékok és anyalúgok
07 07 03*halogéntartalmú szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 07 04*egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok
07 07 07*halogéntartalmú üstmaradékok és reakciómaradékok
07 07 08*egyéb üstmaradékok és reakciómaradékok
07 07 09*halogéntartalmú szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 10*egyéb szűrőpogácsák, kimerült felitató anyagok (abszorbensek)
07 07 11*a folyékony hulladékok telephelyen történő kezeléséből származó veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
07 07 12folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 07 07 11-től
07 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK TERMELÉSÉBŐL, KISZERELÉSÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
08 01festékek és lakkok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok
08 01 11*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladékok
08 01 12festék- vagy lakkhulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
08 01 13*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkiszapok
08 01 14festék- vagy lakkiszapok, amelyek különböznek a 08 01 13-tól
08 01 15*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok
08 01 16festék- vagy lakktartalmú vizes iszapok, amelyek különböznek a 08 01 15-től
08 01 17*festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
08 01 18festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 17-től
08 01 19*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók
08 01 20festék- vagy lakktartalmú vizes szuszpenziók, amelyek különböznek a 08 01 19-től
08 01 21*festékek és lakkok eltávolítására használt, hulladékká vált anyagok
08 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 02egyéb bevonatok (a kerámiát is beleértve) termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
08 02 01poralapú bevonatok hulladékai
08 02 02kerámiaanyagokat tartalmazó vizes iszapok
08 02 03kerámiaanyagokat tartalmazó vizes szuszpenziók
08 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 03nyomdafestékek termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok
08 03 07nyomdafestéket tartalmazó vizes iszapok
08 03 08nyomdafestéket tartalmazó vizes folyékony hulladékok
08 03 12*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték-hulladékok
08 03 13nyomdafesték-hulladékok, amelyek különböznek a 08 03 12-től
08 03 14*veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafestékiszapok
08 03 15nyomdafestékiszapok, amelyek különböznek a 08 03 14-től
08 03 16*hulladékká vált gravírozóoldatok
08 03 17*veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner
08 03 18hulladékká vált toner, amely különbözik a 08 03 17-től
08 03 19*diszpergált olaj
08 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 04ragasztók és tömítőanyagok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a vízhatlanító termékeket is beleértve)
08 04 09*szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai
08 04 10ragasztók, tömítőanyagok hulladékai, amelyek különböznek a 08 04 09-től
08 04 11*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai
08 04 12ragasztó-, tömítőanyagok iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 11-től
08 04 13*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztó-, tömítőanyagok vizes iszapjai
08 04 14ragasztó-, tömítőanyagok vizes iszapjai, amelyek különböznek a 08 04 13-tól
08 04 15*szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok
08 04 16ragasztókat, tömítőanyagokat tartalmazó folyékony vizes hulladékok, amelyek különböznek a 08 04 15-től
08 04 17*fenyőgyantaolaj
08 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 05A 08 főcsoportban közelebbről nem meghatározott hulladékok
08 05 01*hulladék izocianátok
09FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKAI
09 01fényképészeti ipar hulladékai
09 01 01*vizes alapú előhívó- és aktiválóoldatok
09 01 02*vizes alapú ofszetlemez-előhívó oldatok
09 01 03*oldószeralapú előhívó oldatok
09 01 04*rögzítő (fixír) -oldatok
09 01 05*halványítóoldatok és halványító rögzítő (fixír) -oldatok
09 01 06*fényképészeti hulladékok keletkezésük telephelyén történő kezeléséből származó ezüsttartalmú hulladék
09 01 07ezüstöt vagy ezüstvegyületeket tartalmazó fotófilm és -papír
09 01 08ezüstöt vagy ezüstvegyületeket nem tartalmazó fotófilm és -papír
09 01 10egyszer használatos fényképezőgépek, áramforrás nélkül
09 01 11*egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszámú tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaznak
09 01 12áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgépek, amelyek különböznek a 09 01 11-től
09 01 13*keletkezésük telephelyén történő ezüstvisszanyerés vizes folyékony hulladékai, amelyek különböznek a 09 01 06-tól
09 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
10 01erőművekből és egyéb égetőművekből származó hulladékok (kivéve 19)
10 01 01hamu, salak és kazánpor (kivéve 10 01 04)
10 01 02széntüzelés pernyéje
10 01 03tőzegpernye és kezeletlen fa eltüzeléséből származó pernye
10 01 04*olajtüzelés pernyéje és kazánpora
10 01 05füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó szilárd hulladékok
10 01 07füstgáz kéntelenítésének kalciumalapú reakcióiból származó iszaphulladék
10 01 09*kénsav
10 01 13*tüzelőanyagként használt emulgeált szénhidrogének pernyéje
10 01 14*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hamu, salak és kazánpor
10 01 15együttégetésből származó hamu, salak és kazánpor, amely különbözik a 10 01 14-től
10 01 16*együttégetésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
10 01 17együttégetésből származó pernye, amely különbözik a 10 01 16-tól
10 01 18*gázok tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
10 01 19gázok tisztításából származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 01 05-től, 10 01 07-től és a 10 01 18-tól
10 01 20*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
10 01 21folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 10 01 20-tól
10 01 22*kazán tisztításából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vizes iszapok
10 01 23kazán tisztításából származó vizes iszapok, amelyek különböznek a 10 01 22-től
10 01 24fluid-ágyból származó homok
10 01 25széntüzelésű erőművek tüzelőanyagának tárolásából, előkészítéséből származó hulladékok
10 01 26hűtővíz kezeléséből származó hulladékok
10 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 02vas- és acéliparból származó hulladékok
10 02 01salak kezeléséből származó hulladék
10 02 02kezeletlen salak
10 02 07*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 02 08gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 07-től
10 02 10hengerlési reve
10 02 11*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 02 12hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 11-től
10 02 13*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 02 14gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 02 13-tól
10 02 15egyéb iszapok és szűrőpogácsák
10 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 03alumínium elektrolíziséből és termikus kohászatából származó hulladékok
10 03 02hulladékká vált anóddarabok
10 03 04*elsődleges termelésből származó salak
10 03 05hulladék timföld
10 03 08*másodlagos termelésből származó sósalak
10 03 09*másodlagos termelésből származó salak (feketesalak)
10 03 15*gyúlékony vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok
10 03 16fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 03 15-től
10 03 17*anód gyártásából származó, kátrányt tartalmazó hulladékok
10 03 18anód gyártásából származó, széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 17-től
10 03 19*füstgázból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó por
10 03 20füstgázból származó por, amely különbözik a 10 03 19-től
10 03 21*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is)
10 03 22egyéb részecskék és por (beleértve a golyósmalmok porát is), amelyek különböznek a 10 03 21-től
10 03 23*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 03 24gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 02 23-tól
10 03 25*gázok kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 03 26gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 03 25-től
10 03 27*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 03 28hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 27-től
10 03 29*sósalak és feketesalak kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
10 03 30sósalak és feketesalak kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 03 29-től
10 03 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 04ólom termikus kohászatából származó hulladékok
10 04 01*elsőleges és másodlagos termelésből származó salak
10 04 02*elsőleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözékek
10 04 03*kalcium-arzenát
10 04 04*füstgázpor
10 04 05*egyéb részecskék és por
10 04 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 04 07*gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 04 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 04 10hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 04 09-től
10 04 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 05cink termikus kohászatából származó hulladékok
10 05 01elsőleges és másodlagos termelésből származó salak
10 05 03*füstgázpor
10 05 04egyéb részecskék és por
10 05 05*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 05 06*gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 05 08*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 05 09hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 05 08-tól
10 05 10*gyúlékony vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok
10 05 11fölözékek és salakok, amelyek különböznek a 10 05 10-től
10 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 06a réz termikus kohászatából származó hulladékok
10 06 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 06 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 06 03*füstgázpor
10 06 04egyéb részecskék és por
10 06 06*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
10 06 07*gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 06 09*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 06 10hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 06 09-től
10 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 07ezüst, arany és platina termikus kohászatából származó hulladékok
10 07 01elsődleges és másodlagos termelésből származó salak
10 07 02elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és fölözék
10 07 03gázok kezeléséből származó szilárd hulladék
10 07 04egyéb részecskék és por
10 07 05gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 07 07*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 07 08hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 07 07-től
10 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 08egyéb nemvasfémek termikus kohászatából származó hulladékok
10 08 04szilárd részecskék és por
10 08 08*elsődleges és másodlagos termelés sósalakja
10 08 09egyéb salakok
10 08 10*gyúlékony vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázokat fejlesztő fölözékek és salakok
10 08 11salakok és fölözékek, amelyek különböznek a 10 08 10-től
10 08 12*anódgyártásból származó, kátrányt tartalmazó hulladékok
10 08 13anódgyártásból származó széntartalmú hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 12-től
10 08 14anóddarabok
10 08 15*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 08 16füstgázpor, amely különbözik a 10 08 15-től
10 08 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 08 18füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 08 17-től
10 08 19*hűtővíz kezeléséből származó, olajat tartalmazó hulladékok
10 08 20hűtővíz kezeléséből származó hulladékok, amelyek különböznek a 10 08 19-től
10 08 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 09vasöntvények készítéséből származó hulladékok
10 09 03kemencesalak
10 09 05*fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák
10 09 06fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 05-től
10 09 07*fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák
10 09 08fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 09 07-től
10 09 09*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 09 10füstgázpor, amely különbözik a 10 09 09-től
10 09 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 09 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 09 11-től
10 09 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok
10 09 14kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 09 13-tól
10 09 15*veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok
10 09 16hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 09 15-től
10 09 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 10nemvasfém öntvények készítéséből származó hulladékok
10 10 03kemencesalak
10 10 05*fémöntésre nem használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák
10 10 06fémöntésre nem használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 05-től
10 10 07*fémöntésre használt, veszélyes anyagokat tartalmazó öntőmagok és formák
10 10 08fémöntésre használt öntőmagok és formák, amelyek különböznek a 10 10 07-től
10 10 09*veszélyes anyagokat tartalmazó füstgázpor
10 10 10füstgázpor, amely különbözik a 10 10 09-től
10 10 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb részecskék
10 10 12egyéb részecskék, amelyek különböznek a 10 10 11-től
10 10 13*veszélyes anyagokat tartalmazó kötőanyag-hulladékok
10 10 14kötőanyag-hulladékok, amelyek különböznek a 10 10 13-tól
10 10 15*veszélyes összetevőket tartalmazó, hulladékká vált repedésjelző anyagok
10 10 16hulladékká vált repedésjelző anyagok, amelyek különböznek a 10 10 15-től
10 10 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 11üveg és üvegtermékek termeléséből származó hulladékok
10 11 03üvegalapú, szálas anyagok hulladékai
10 11 05egyéb részecskék és por
10 11 09*feldolgozásra előkészített keverék veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékai
10 11 10feldolgozásra előkészített keverék hulladékai, amelyek különböznek a 10 11 09-től
10 11 11*nehézfémeket tartalmazó (pl. katódsugárcsövek) üvegrészecskék és üvegporhulladék
10 11 12üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től
10 11 13*veszélyes anyagokat tartalmazó üvegcsiszolási és -polírozási iszapok
10 11 14üvegcsiszolási és polírozási iszapok, amelyek különböznek a 10 11 13-tól
10 11 15*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 11 16füstgáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 15-től
10 11 17*füstgáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
10 11 18füstgáz kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 10 11 17-től
10 11 19*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 11 20folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 11 19-től
10 11 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 12kerámiaáruk, téglák, cserepek és építőipari termékek termeléséből származó hulladékok
10 12 01hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverékek
10 12 03szilárd részecskék és por
10 12 05gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 12 06kiselejtezett öntőformák
10 12 08kiégetett kerámiák, téglák, cserepek és építőipari termékek hulladékai
10 12 09*gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 12 10gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 09-től
10 12 11*nehézfémeket tartalmazó zománcozási hulladékok
10 12 12zománcozási hulladékok, amelyek különböznek a 10 12 11-től
10 12 13folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapja
10 12 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 13cement, mész és gipsz, valamint az ezekből előállított gyártmányok és termékek gyártásából származó hulladékok
10 13 01hőkezelésre előkészített, hulladékká vált keverékek
10 13 04a mész égetéséből és oltásából származó hulladékok
10 13 06szilárd részecskék és por (kivéve 10 13 12 és 10 13 13)
10 13 07gázok kezeléséből származó iszapok és szűrőpogácsák
10 13 09*azbesztcement gyártásakor keletkező, azbesztet tartalmazó szilárd hulladékok
10 13 10azbesztcement gyártásakor keletkező szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 09-től
10 13 11cementalapú kompozit anyagok hulladékai, amelyek különböznek a 10 13 09-től és a 10 13 10-től
10 13 12*gáz kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
10 13 13gáz kezeléséből származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 10 13 12-től
10 13 14hulladék beton és betonkészítési iszap
10 13 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
10 14krematóriumokból származó hulladékok
10 14 01*füstgáz tisztításából származó, higanyt tartalmazó hulladékok
11FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK; NEMVASFÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKAI
11 01fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)
11 01 05*reve eltávolítására használt savak
11 01 06*közelebbről nem meghatározott savak
11 01 07*pácolásra használt lúgok
11 01 08*foszfátozásból származó iszapok
11 01 09*veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok és szűrőpogácsák
11 01 10iszapok és szűrőpogácsák, amelyek különböznek a 11 01 09-től
11 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvizek
11 01 12öblítő- és mosóvizek, amelyek különböznek a 11 01 11-től
11 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó zsírtalanítási hulladékok
11 01 14zsírtalanítási hulladékok, amelyek különböznek a 11 01 13-tól
11 01 15*membrán- és ioncserélő rendszerek veszélyes anyagokat tartalmazó eluátumai és iszapjai
11 01 16*kimerült vagy telített ioncserélő gyanták
11 01 98*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
11 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
11 02nemvasfémek hidrometallurgiai eljárásaiból származó hulladékok
11 02 02*cink-hidrometallurgiai iszapok (a jarozitot és goethitet is beleértve)
11 02 03vizes elekrolitikus eljárásokban használatos anódok termeléséből származó hulladékok
11 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó réz-hidrometallurgiai hulladékok
11 02 06réz-hidrometallurgiai hulladékok, amelyek különböznek a 11 02 05-től
11 02 07*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
11 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
11 03fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és szilárd hulladékok
11 03 01*cianidtartalmú hulladékok
11 03 02*egyéb hulladékok
11 05tűzi horganyzási eljárások hulladékai
11 05 01kemény cink
11 05 02cinkhamu
11 05 03*gázkezeléséből származó szilárd hulladékok
11 05 04*elhasznált folyósítószer
11 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
12FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
12 01fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok
12 01 01vasfémreszelék és esztergaforgács
12 01 02vasfémrészecskék és por
12 01 03nemvasfém-reszelék és esztergaforgács
12 01 04nemvasfém-részecskék és por
12 01 05gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
12 01 06*ásványolaj-alapú, halogéntartalmú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)
12 01 07*halogénmentes, ásványolaj-alapú hűtő-kenő folyadékok (kivéve az emulziókat és az oldatokat)
12 01 08*halogéntartalmú hűtő-kenő emulziók és oldatok
12 01 09*halogénmentes hűtő-kenő emulziók és oldatok
12 01 10*szintetikus hűtő-kenő olajok
12 01 12*elhasznált viaszok és zsírok
12 01 13hegesztési hulladékok
12 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó, gépi megmunkálás során keletkező iszapok
12 01 15gépi megmunkálás során keletkező iszapok, amelyek különböznek a 12 01 14-től
12 01 16*veszélyes anyagokat tartalmazó homokfúvatási hulladékok
12 01 17homokfúvatási hulladékok, amelyek különböznek a 12 01 16-tól
12 01 18*olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, hónolás, lappolás iszapja)
12 01 19*biológiailag lebontható, gépi megmunkáláshoz használt olaj
12 01 20*veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök
12 01 21elhasznált csiszolóanyagok és -eszközök, amelyek különböznek a 12 01 20-tól
12 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
12 03vizet és gőzt alkalmazó zsírtalanító eljárásokból származó hulladékok (kivéve 11)
12 03 01*vizes mosófolyadékok
12 03 02*gőzzel végzett zsírtalanítás hulladékai
13OLAJHULLADÉKOK ÉS FOLYÉKONY ÜZEMANYAGOK HULLADÉKAI (KIVÉVE AZ ÉTOLAJOKAT, VALAMINT A 05, 12 ÉS 19 FEJEZETEKBEN FELSOROLT HULLADÉKOKAT)
13 01hidraulikaolaj-hulladékok
13 01 01*PCB-ket (1) tartalmazó hidraulikaolajok
13 01 04*klórozott emulziók
13 01 05*nem klórozott emulziók
13 01 09*klórozott, ásványolaj-alapú hidraulikaolajok
13 01 10*nem klórozott, ásványolaj-alapú hidraulikaolajok
13 01 11*szintetikus hidraulikaolajok
13 01 12*biológiailag könnyen lebomló hidraulikaolajok
13 01 13*egyéb hidraulikaolajok
13 02motor-, hajtómű- és kenőolaj-hulladékok
13 02 04*ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 05*ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 06*szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 07*biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 02 08*egyéb motor-, hajtómű- és kenőolajok
13 03szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
13 03 01*PCB-ket tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
13 03 06*ásványolaj-alapú, klórvegyületet tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok, amelyek különböznek a 13 03 01-től
13 03 07*ásványolaj-alapú, klórvegyületet nem tartalmazó szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
13 03 08*szintetikus szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
13 03 09*biológiailag könnyen lebomló szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
13 03 10*egyéb szigetelő- és hőtranszmissziós olajok
13 04hajózásban keletkező olajos hulladékok
13 04 01*belvízi hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 04 02*kikötői olaj- és homokfogóból származó olajtartalmú hulladékok
13 04 03*egyéb, hajózásból származó, olajjal szennyezett fenékvíz
13 05olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok
13 05 01*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok
13 05 02*olaj-víz szeparátorokból származó iszapok
13 05 03*bűzelzáróból származó iszapok
13 05 06*olaj-víz szeparátorokból származó olaj
13 05 07*olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz
13 05 08*homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékkeverékek
13 07folyékony üzemanyagok hulladékai
13 07 01*tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02*benzin
13 07 03*egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
13 08közelebbről nem meghatározott olajhulladékok
13 08 01*sótalanítási iszapok, illetve emulziók
13 08 02*egyéb emulziók
13 08 99*közelebbről nem meghatározott hulladékok
14SZERVESOLDÓSZER-, HŰTŐANYAG- ÉS HAJTÓGÁZHULLADÉKOK (KIVÉVE 07 ÉS 08)
14 06szervesoldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol-hulladékok
14 06 01*klór-fluor-szénhidrogének, HCFC, HFC
14 06 02*egyéb halogénezett oldószerek és oldószerkeverékek
14 06 03*egyéb oldószerek és oldószerkeverékek
14 06 04*halogénezett oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok
14 06 05*egyéb oldószereket tartalmazó iszapok és szilárd hulladékok
15KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKKÁ VÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK, ABSZORBENSEK, TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)
15 01 01papír és karton csomagolási hulladékok
15 01 02műanyag csomagolási hulladékok
15 01 03fa csomagolási hulladékok
15 01 04fém csomagolási hulladékok
15 01 05kompozit csomagolási hulladékok
15 01 06egyéb, kevert csomagolási hulladékok
15 01 07üveg csomagolási hulladékok
15 01 09textil csomagolási hulladékok
15 01 10*veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok
15 01 11*veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amelyek különböznek a 15 02 02-től
16A JEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL NEM MEGHATÁROZOTT HULLADÉKOK
16 01a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó elhasználódott járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásából, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)
16 01 03termékként tovább nem használható gumiabroncsok
16 01 04*elhasználódott járművek
16 01 06elhasználódott járművek, amelyek nem tartalmaznak sem folyadékokat, sem más veszélyes összetevőket
16 01 07*olajszűrők
16 01 08*higanyt tartalmazó alkatrészek
16 01 09*PCB-ket tartalmazó alkatrészek
16 01 10*robbanó tulajdonságú alkatrészek (pl. légzsákok)
16 01 11*azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek
16 01 12súrlódóbetétek, amelyek különböznek a 16 01 11-től
16 01 13*fékfolyadékok
16 01 14*veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadékok
16 01 15fagyálló folyadékok, amelyek különböznek a 16 01 14-től
16 01 16cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17vasfémek
16 01 18nemvasfémek
16 01 19műanyagok
16 01 20üveg
16 01 21*veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig, valamint a 16 01 13 és a 16 01 14 alatt felsoroltaktól
16 01 22közelebbről nem meghatározott alkatrészek
16 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
16 02elektromos és elektronikus berendezések hulladékai
16 02 09*PCB-ket tartalmazó transzformátorok és kondenzátorok
16 02 10*PCB-ket tartalmazó vagy azzal szennyezett, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től
16 02 11*klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó, használatból kivont berendezések
16 02 12*azbesztet tartalmazó, használatból kivont berendezések
16 02 13*veszélyes anyagokat (2) tartalmazó, használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 12-ig felsorolt tételektől
16 02 14használatból kivont berendezések, amelyek különböznek a 16 02 09-től 16 02 13-ig felsoroltaktól
16 02 15*használatból kivont berendezésekből eltávolított veszélyes anyagok
16 02 16használatból kivont berendezésekből eltávolított anyagok, amelyek különböznek a 16 02 15-től
16 03az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek
16 03 03*veszélyes anyagokat tartalmazó szervetlen hulladékok
16 03 04szervetlen hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 03-tól
16 03 05*veszélyes anyagokat tartalmazó szerves hulladékok
16 03 06szerves hulladékok, amelyek különböznek a 16 03 05-től
16 04robbanóanyag-hulladékok
16 04 01*hulladék lőszer
16 04 02*tűzijáték-hulladék
16 04 03*egyéb robbanóanyag-hulladékok
16 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek
16 05 04*nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is)
16 05 05nyomásálló tartályokban tárolt gázok, amelyek különböznek a 16 05 04-től
16 05 06*veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is
16 05 07*használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szervetlen vegyszerek
16 05 08*használatból kivont, veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett szerves vegyszerek
16 05 09használatból kivont vegyszerek, amelyek különböznek a 16 05 06-tól, 16 05 07-től vagy 16 05 08-tól
16 06elemek és akkumulátorok
16 06 01*ólomakkumulátorok
16 06 02*nikkel-kadmium elemek
16 06 03*higanyt tartalmazó elemek
16 06 04lúgos akkumulátorok (kivéve 16 06 03)
16 06 05egyéb elemek és akkumulátorok
16 06 06*elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítve gyűjtött elektrolit
16 07szállító-, tárolótartályok és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13)
16 07 08*olajat tartalmazó hulladékok
16 07 09*egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
16 07 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
16 08kimerült katalizátorok
16 08 01arany-, ezüst-, rénium-, ródium-, palládium-, irídium- vagy platinatartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)
16 08 02*veszélyes átmeneti fémeket (3) vagy veszélyes átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 03közelebbről nem meghatározott egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok
16 08 04fluidizációs krakkolás elhasznált katalizátora (kivéve 16 08 07)
16 08 05*foszforsavat tartalmazó elhasznált katalizátor
16 08 06*elhasznált folyadékok, amelyeket katalizátorként alkalmaztak
16 08 07*veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
16 09oxidálóanyagok
16 09 01*permanganátok, pl. kálium-permanganát
16 09 02*kromátok, pl. kálium-kromát, kálium- vagy nátrium-dikromát
16 09 03*peroxidok, pl. hidrogén-peroxid
16 09 04*közelebbről nem meghatározott oxidálóanyagok
16 10keletkezésük telephelyén kívül történő kezelésre szánt vizes folyékony hulladékok
16 10 01*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes folyékony hulladékok
16 10 02vizes folyékony hulladékok, amelyek különböznek a 16 10 01-től
16 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó vizes tömény oldatok
16 10 04vizes tömény oldatok, amelyek különböznek a 16 10 03-tól
16 11bélés- és tűzálló anyagok hulladékai
16 11 01*kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok
16 11 02kohászati folyamatokban használt, szénalapú bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 01-től
16 11 03*kohászati folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó, egyéb bélés- és tűzálló anyagok
16 11 04kohászati folyamatokban használt egyéb bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 03-tól
16 11 05*kohászaton kívüli folyamatokban használt, veszélyes anyagokat tartalmazó bélés- és tűzálló anyagok
16 11 06kohászaton kívüli folyamatokban használt bélés- és tűzálló anyagok, amelyek különböznek a 16 11 05-től
17ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01beton, tégla, cserép és kerámia
17 01 01beton
17 01 02téglák
17 01 03cserép, csempe és kerámiák
17 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó beton-, tégla-, cserép- és kerámiafrakció vagy azok keveréke
17 01 07beton-, tégla-, cserép-, csempe- és kerámiafrakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 02fa, üveg és műanyag
17 02 01fa
17 02 02üveg
17 02 03műanyag
17 02 04*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa
17 03bitumenkeverékek, szénkátrány és kátránytermékek
17 03 01*szénkátrányt tartalmazó bitumenkeverékek
17 03 02bitumenkeverékek, amelyek különböznek a 17 03 01-től
17 03 03*szénkátrány és kátránytermékek
17 04fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02alumínium
17 04 03ólom
17 04 04cink
17 04 05vas és acél
17 04 06ón
17 04 07fémkeverékek
17 04 09*veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok
17 04 10*olajat, szénkátrányt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazó kábelek
17 04 11kábelek, amelyek különböznek a 17 04 10-től
17 05föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 03*veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek
17 05 04föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 05 05*veszélyes anyagokat tartalmazó kotrási meddő
17 05 06kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től
17 05 07*veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya
17 05 08vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től
17 06szigetelőanyagok és azbesztet tartalmazó építőanyagok
17 06 01*azbeszttartalmú szigetelőanyagok
17 06 03*egyéb szigetelőanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak, vagy azokat tartalmazzák
17 06 04szigetelőanyagok, amelyek különböznek a 17 06 01-től és 17 06 03-tól
17 06 05*azbesztet tartalmazó építőanyagok
17 08gipszalapú építőanyagok
17 08 01*veszélyes anyagokkal szennyezett gipszalapú építőanyagok
17 08 02gipszalapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
17 09egyéb építkezési és bontási hulladékok
17 09 01*higanyt tartalmazó építkezési és bontási hulladékok
17 09 02*PCB-ket tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (pl. PCB-ket tartalmazó szigetelőanyag, PCB-ket tartalmazó gyantaalapú padozat, PCB-ket tartalmazó leszigetelt ablak, PCB-ket tartalmazó kondenzátorok)
17 09 03*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is)
17 09 04kevert építkezési és bontási hulladékok, amelyek különböznek a 17 09 01-től, 17 09 02-től és 17 09 03-tól
18EMBEREK, ILLETVE ÁLLATOK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁBÓL ÉS/VAGY AZ AZZAL KAPCSOLATOS KUTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK (KIVÉVE AZOKAT A KONYHAI ÉS ÉTTERMI HULLADÉKOKAT, AMELYEK NEM KÖZVETLENÜL AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSBÓL SZÁRMAZNAK)
18 01szülészeti, illetve az emberi betegségek diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok
18 01 01éles, hegyes eszközök (kivéve 18 01 03)
18 01 02testrészek és szervek, a vértároló zacskókat és konzervált vért is beleértve (kivéve 18 01 03)
18 01 03*egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 01 04hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében (pl. kötszerek, gipszkötés, rongyok, eldobható ruházat, pelenkák)
18 01 06*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek
18 01 07vegyszerek, amelyek különböznek a 18 01 06-tól
18 01 08*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
18 01 09gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 01 08-tól
18 01 10*fogászati célokra használt amalgám hulladéka
18 02állatbetegségek kutatásából, diagnosztizálásából, kezeléséből, illetve megelőzéséből származó hulladékok
18 02 01éles, hegyes eszközök (kivéve 18 02 02)
18 02 02*egyéb hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 03hulladékok, amelyek gyűjtése és ártalmatlanítása nem kötött speciális követelményekhez a fertőzések elkerülése érdekében
18 02 05*veszélyes anyagokat tartalmazó vagy abból álló vegyszerek
18 02 06vegyszerek, amelyek különböznek a 18 02 05-től
18 02 07*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
18 02 08gyógyszerek, amelyek különböznek a 18 02 07-től
19HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, SZENNYVIZEKET KELETKEZÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, ILLETVE AZ IVÓVÍZ- ÉS IPARIVÍZ-SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK
19 01hulladékok égetéséből vagy pirolíziséből származó hulladékok
19 01 02kazánhamuból eltávolított vasfémek
19 01 05*gázok kezeléséből származó szűrőpogácsa
19 01 06*gázok kezeléséből származó vizes folyékony hulladékok és egyéb vizes folyékony hulladékok
19 01 07*gázok kezeléséből származó szilárd hulladékok
19 01 10*füstgáz kezeléséből származó elhasznált aktív szén
19 01 11*veszélyes anyagokat tartalmazó kazánhamu és salak
19 01 12kazánhamu és salak, amely különbözik a 19 01 11-től
19 01 13*veszélyes anyagokat tartalmazó pernye
19 01 14pernye, amely különbözik a 19 01 13-tól
19 01 15*veszélyes anyagokat tartalmazó, kazánból eltávolított por
19 01 16kazánból eltávolított por, amely különbözik a 19 01 15-től
19 01 17*veszélyes anyagokat tartalmazó pirolízishulladék
19 01 18pirolízishulladékok, amelyek különböznek a 19 01 17-től
19 01 19fluid-ágy homokja
19 01 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 02hulladékok fizikai-kémiai kezeléséből (a krómtalanítást, ciántalanítást, semlegesítést is ideértve) származó hulladékok
19 02 03kevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékokat tartalmaz
19 02 04*kevert hulladék, amely legalább egy veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 05*fizikai-kémiai kezelésből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 02 06fizikai-kémiai kezelésből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 02 05-től
19 02 07*elválasztásból származó olaj és koncentrátumok
19 02 08*veszélyes anyagokat tartalmazó folyékony, éghető hulladékok
19 02 09*veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd, éghető hulladékok
19 02 10éghető hulladékok, amelyek különböznek a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től
19 02 11*veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb hulladékok
19 02 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 03stabilizált/megszilárdított hulladékok (4)
19 03 04*csak részben stabilizált (5), veszélyesként besorolt hulladékok
19 03 05stabilizált hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 04-től
19 03 06*megszilárdított, veszélyesként besorolt hulladékok
19 03 07megszilárdított hulladékok, amelyek különböznek a 19 03 06-tól
19 04üvegesített (vitrifikált) és üvegesítésből származó hulladékok
19 04 01üvegesített (vitrifikált) hulladékok
19 04 02*pernye és egyéb füstgázkezelési hulladékok
19 04 03*nem üvegesített (vitrifikált) szilárd fázis
19 04 04üvegesített hulladék temperálásából származó vizes folyékony hulladék
19 05szilárd hulladékok aerob kezeléséből származó hulladékok
19 05 01települési és ahhoz hasonló hulladékok nem komposztált frakciója
19 05 02állati és növényi hulladékok nem komposztált frakciója
19 05 03előírástól eltérő minőségű komposzt
19 05 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 06hulladékok anaerob kezeléséből származó hulladékok
19 06 03települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 04települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 05állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék
19 06 06állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag
19 06 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 07hulladéklerakóból származó csurgalékvíz
19 07 02*hulladéklerakóból származó, veszélyes anyagokat tartalmazó csurgalékvíz
19 07 03hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től
19 08szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 08 01rácsszemét
19 08 02homokfogóból származó hulladékok
19 08 05települési szennyvíz tisztításából származó iszapok
19 08 06*telített vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 08 07*ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok
19 08 08*membránrendszerek nehézfémeket tartalmazó hulladékai
19 08 09olaj-víz elválasztásból származó, étolajból és zsírból eredő zsír-olaj keverék
19 08 10*olaj-víz elválasztásából származó zsír-olaj keverék, amely különbözik a 19 08 09-től
19 08 11*ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 08 12ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től
19 08 13*ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 08 14ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 13-tól
19 08 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 09emberi fogyasztásra szánt víz, illetve ipari víz termeléséből származó hulladékok
19 09 01durva és finom szűrésből származó szilárd hulladékok
19 09 02víz derítéséből származó iszapok
19 09 03karbonátsók eltávolításából származó iszapok
19 09 04kimerült aktív szén
19 09 05telítődött vagy kimerült ioncserélő gyanták
19 09 06ioncserélők regenerálásából származó oldatok és iszapok
19 09 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 10fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladékok
19 10 01vas- és acélhulladék
19 10 02nemvasfém hulladék
19 10 03*veszélyes anyagokat tartalmazó könnyű frakció és por
19 10 04könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 10 05*veszélyes anyagokat tartalmazó más frakciók
19 10 06más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 11olaj regenerálásából származó hulladékok
19 11 01*elhasznált agyagszűrők
19 11 02*savas kátrányok
19 11 03*vizes folyékony hulladékok
19 11 04*fűtőanyagok lúggal való kezeléséből származó hulladékok
19 11 05*folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 11 06folyékony hulladékok keletkezésük helyén történő kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 11 05-től
19 11 07*füstgáz tisztításából származó hulladékok
19 11 99közelebbről nem meghatározott hulladékok
19 12közelebbről nem meghatározott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pelletek készítése) származó hulladékok
19 12 01papír és karton
19 12 02vasfém
19 12 03nemvasfémek
19 12 04műanyag és gumi
19 12 05üveg
19 12 06*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
19 12 07fa, amely különbözik a 19 12 06-tól
19 12 08textíliák
19 12 09ásványi anyagok (pl. homok, kövek)
19 12 10éghető hulladékok (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 11*egyéb, veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
19 12 12egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladékok mechanikai kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
19 13szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladékok
19 13 01*szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladékok
19 13 02szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladékok, amelyek különböznek a 19 13 01-től
19 13 03*szennyezett talaj remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 13 04szennyezett talaj remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 03-tól
19 13 05*szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszapok
19 13 06szennyezett talajvíz remediációjából származó iszapok, amelyek különböznek a 19 13 05-től
19 13 07*szennyezett talajvíz remediációjából származó, veszélyes anyagokat tartalmazó szennyvizek, tömény vizes oldatok
19 13 08szennyezett talajvíz remediációjából származó szennyvizek, tömény vizes oldatok, amelyek különböznek a 19 13 07-től
20TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT HULLADÉKOKAT IS
20 01elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)
20 01 01papír és karton
20 01 02üveg
20 01 08biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladékok
20 01 10ruhanemű
20 01 11textíliák
20 01 13*oldószerek
20 01 14*savak
20 01 15*lúgok
20 01 17*fényképészeti vegyszerek
20 01 19*növényvédő szerek
20 01 21*fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok
20 01 23*klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések
20 01 25étolaj és zsír
20 01 26*olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től
20 01 27*veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták
20 01 28festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től
20 01 29*veszélyes anyagokat tartalmazó detergensek
20 01 30detergensek, amelyek különböznek a 20 01 29-től
20 01 31*citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek
20 01 32gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től
20 01 33*elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, 16 06 02 vagy a 16 06 03 kódszám alatt felsorolt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók
20 01 34elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól
20 01 35*veszélyes anyagokat tartalmazó (6) kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 kódszámú hulladékoktól
20 01 36kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól
20 01 37*veszélyes anyagokat tartalmazó fa
20 01 38fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39műanyagok
20 01 40fémek
20 01 41kéményseprésből származó hulladékok
20 01 99közelebbről nem meghatározott egyéb frakciók
20 02kerti és parkokból származó hulladékok (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 01biológiailag lebomló hulladékok
20 02 02talaj és kövek
20 02 03egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladékok
20 03egyéb települési hulladék
20 03 01kevert települési hulladék
20 03 02piacokon keletkező hulladék
20 03 03úttisztításból származó hulladék
20 03 04emésztőgödrökből származó iszap
20 03 06csatornavíz tisztításából származó hulladék
20 03 07lomhulladék
20 03 99közelebbről nem meghatározott települési hulladékok
(1) Az e hulladéklistában foglalt PCB-re a 96/59/EK irányelv fogalommeghatározása érvényes.
(2) Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagai közé tartoznak pl. az akkumulátorok, a 16 06 tétel alatt felsorolt és veszélyesnek minősülő elemek, higanykapcsolók, valamint a katódsugárcsövekből származó és egyéb aktivált üvegek.
(3) E tétel értelmezésében átmeneti fémek: szkandium, vanádium, mangán, kobalt, réz, ittrium, nióbium, hafnium, volfrám, titán, króm, vas, nikkel, cink, cirkónium, molibdén és tantál. E fémeket és vegyületeiket akkor tekintjük veszélyesnek, ha veszélyes anyagként lettek besorolva. Így tehát a veszélyes anyagként való besorolás határozza meg, mely átmeneti fémek és átmeneti fémet tartalmazó vegyületek veszélyesek.
(4) A stabilizálási folyamatok a hulladék összetevőinek veszélyességét változtatják meg, és így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká alakítják át. A megszilárdítási folyamatok adalékanyagok felhasználásával a hulladék fizikai tulajdonságait változtatják meg (pl. folyékonyból szilárddá), érintetlenül hagyva a kémiai tulajdonságokat.
(5) Egy hulladék akkor minősül részben stabilizáltnak, ha a stabilizációs folyamat megtörténte után rövid-, közép- vagy hosszútávon a környezetbe bocsáthatja veszélyes alkotóelemeit, amelyek nem alakultak át teljesen nem veszélyes alkotóelemekké.
(6) Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagai közé tartoznak pl. az akkumulátorok, a 16 06 tétel alatt felsorolt és veszélyesnek minősülő elemek, higanykapcsolók, valamint a katódsugárcsövekből származó és egyéb aktivált üvegek.

3. RÉSZ,

Az OECD tanácsának a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló, 1992. március 30-i C(92) 39 végleges határozatának felülvizsgálatáról szóló C(2001) 107 OECD tanácsi határozat 4. mellékletének II. része szerinti hulladékok. Az AB 130, AC 250, AC 260 és AC 270 számú hulladékokat elhagyták, mivel ezeket a 75/442/EGK irányelv 18. cikkében meghatározott eljárás szerint nem veszélyesként sorolták be, és emiatt nem vonatkozik rájuk a 16. cikk (1) bekezdésében meghatározott kiviteli tilalom.

FÉMTARTALMÚ HULLADÉKOK

AA 0102619 00Vas- és acélgyártásból származó salak, reve és más hulladékok (1)
AA 0602620 50Vanádiumhamu és -maradék
AA 1908104 20
ex81 04 30
Olyan magnéziumhulladék és –törmelék, amely gyúlékony, piroforos vagy vízzel érintkezve veszélyes mennyiségben gyúlékony gázt bocsát ki
(1) Ez e listában felsorolt hulladékok alatt azok hamu, salak, fölözék, reve, por, iszap és iszappogácsa és egyéb maradék anyag formája egyaránt értendő, kivéve, ha az adott hulladék másutt külön nevesítve van.

ELSŐSORBAN SZERVETELEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AB 030Fémek cianidmentes oldatokban történő felületkezelése során képződő hulladékok
AB 070Öntödeihomok-hulladék
AB 120ex28 12 90
ex38 24
Szervetlen halogénvegyületek, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve
AB 150ex38 24 90Füstgáz kéntelenítése (FGD) során képződő tisztítatlan kalcium-szulfit és kalcium-szulfát

ELSŐSORBAN SZERVES ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET VAGY SZERVETLEN ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

AC 020Bitumen (aszfalt) -hulladékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve
AC 060ex38 19 00Hidraulikafolyadékok
AC 070ex38 19 00Fékfolyadékok
AC 080ex38 20 00Fagyálló folyadékok
AC 150Klórozott-fluorozott szénhidrogének
AC 160Halonok
AC 170ex44 03 10Impregnáltparafa- és fahulladék

HULLADÉKOK, AMELYEK EGYARÁNT TARTALMAZHATNAK SZERVETLEN ÉS SZERVES ÖSSZETEVŐKET

AD 090ex38 24 90Sokszorosításhoz használt vegyszerek és anyagok, valamint fényképészeti vegyszerek és anyagok gyártása, keverése és felhasználása során képződő hulladékok, amelyek másutt nincsenek külön nevesítve
AD 100Műanyagok cianidmentes oldatokban történő felületkezelésekor keletkező hulladékok
AD 120ex39 14 00
ex39 15
Ioncserélő gyanták
AD 150Természetes eredetű, szűrőközegként használt szerves anyagok (pl. biofilterek)

ELSŐSORBAN SZERVETELEN ÖSSZETEVŐKET TARTALMAZÓ HULLADÉKOK, AMELYEK FÉMEKET ÉS SZERVES ANYAGOKAT TARTALMAZHATNAK

RB 020ex68 15Az azbeszthez hasonló fizikai-kémiai jellemzőkkel rendelkező kerámiaalapú szálak

( 1 ) HL C 115., 1992.5.6., 4. o.

( 2 ) HL C 94., 1992.4.13., 276. o. és az 1993. január 20-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL C 269., 1991.10.14., 10. o.

( 4 ) HL L 326., 1984.12.13., 31. o. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv.

( 5 ) HL L 194., 1975.7.25., 39. o. A 91/156/EGK irányelvvel (HL L 78., 1991.3.26., 32. o.) módosított irányelv.

( 6 ) HL L 35., 1992.2.12., 24. o.

( 7 ) HL L 377., 1991.12.31., 20. o.

( 8 ) HL L 194., 1975.7.25., 23. o. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 48. o.) módosított irányelv.

( 9 ) HL L 108., 1976.4.26., 41. o.

( 10 ) HL L 377. 1991.12.31., 20. o. A 94/31/EK irányelvvel (HL L 168., 1994.7.2., 28. o.) módosított irányelv.

( 11 ) HL L 270., 1987.9.23., 1. o.

( 12 ) HL L 377., 1991.12.31., 48. o.

( 13 ) E jegyzék az e rendelet elfogadásakor hatályban lévő egyezményeket tartalmazza.

( 14 ) 1985. január 1-jével az IMDG Code-ot beépítették a Solas egyezménybe.

( 15 ) Az alábbi jegyzéken szereplő hulladék azonosítására a módosított 2000/532/EK bizottsági határozat bevezetője vonatkozik.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R0259 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R0259&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R0259-20020101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R0259-20020101&locale=hu

Tartalomjegyzék