32006R1505[1]

A Bizottság 1505/2006/EK rendelete ( 2006. október 11. ) a juh- és kecskefélék azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések minimális szintje tekintetében a 21/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1505/2006/EK RENDELETE

(2006. október 11.)

a juh- és kecskefélék azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatosan végrehajtandó ellenőrzések minimális szintje tekintetében a 21/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet, továbbá a 92/102/EGK és a 64/432/EGK irányelv módosításáról szóló, 2003. december 17-i 21/2004/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,

(1)

A 21/2004/EK rendelet előírja, hogy a rendelettel összhangban minden tagállamnak létre kell hoznia a juh- és kecskefélék azonosítására és nyilvántartására szolgáló rendszert. Ennek megfelelően helyénvaló meghatározni a tagállamok által végrehajtandó ellenőrzések minimális szintjét annak érdekében, hogy ellenőrizzék, hogy a rendeletben előírtaknak megfelelően hajtják-e végre az említett állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó követelményeket (a továbbiakban: az ellenőrzések).

(2)

Az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak kockázatelemzésen alapuló ellenőrzéseket kell végezniük. A kockázatelemzés során figyelembe kell venni valamennyi lényeges tényezőt, beleértve különösen az állat-egészségügyi szempontokat.

(3)

Meg kell határozni a tagállamokban ellenőrizendő gazdaságok és állatok arányát. 2009. december 31-ig ezeket az arányszámokat felülvizsgálják a tagállamok által végrehajtott ellenőrzésekről szóló, a tagállamok által benyújtott jelentések fényében.

(4)

Általános szabályként az ellenőrzéseknek egy gazdaság valamennyi állatára vonatkozniuk kell. A több, mint húsz állattal rendelkező gazdaságok esetében azonban a hatáskörrel rendelkező hatóság az ellenőrzést az állatok megfelelő reprezentatív mintájára korlátozhatja.

(5)

A tagállamoknak a Bizottság számára éves jelentést kell benyújtaniuk, amely tájékoztatást ad az ellenőrzések végrehajtásáról. Helyénvaló, hogy e rendelet jelentésmintát tartalmazzon.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az állattartóknak a 21/2004/EK rendelet betartására vonatkozó ellenőrzése

A tagállamok helyszíni ellenőrzéseket (a továbbiakban: ellenőrzések) végeznek, hogy megvizsgálják, az állattartók betartják-e a 21/2004/EK rendeletben az állatok azonosítására és nyilvántartására vonatkozó követelményeket.

Az ellenőrzéseknek be kell tartaniuk legalább az e rendelet 2-5. cikkében meghatározott minimális szinteket.

2. cikk

Az ellenőrizendő gazdaságok száma

A hatáskörrel rendelkező hatóság minden évben végrehajtja az ellenőrzéseket, amelyek legalább azon gazdaságok 3 %-ára terjednek ki, amelyekben a tagállamok állatállományának legalább 5 %-a található.

Ha azonban az ellenőrzések során bebizonyosodik, hogy jelentős mértékben megszegik a 21/2004/EK rendelet előírásait, a következő éves ellenőrzés időszakában ezeket az arányokat növelni fogják.

3. cikk

Az ellenőrizendő gazdaságok kiválasztása

A hatáskörrel rendelkező hatóság az ellenőrizendő gazdaságokat olyan kockázatelemzés alapján választja ki, amely legalább a következőket figyelembe veszi:

a) a gazdaság állatállományának száma;

b) állat-egészségügyi szempontok és különösen az állatbetegségek korábbi kitörései;

c) a gazdaságnak a juh- és kecskefélék után igényelt és/vagy fizetett éves jövedelemtámogatás összege;

d) az előző éves ellenőrzési időszak helyzetéhez viszonyított jelentős változások;

e) az előző éves ellenőrzési időszakban végrehajtott ellenőrzések eredménye és különösen az állomány-nyilvántartás és a szállítási okmányok megfelelő vezetése;

f) a hatáskörrel rendelkező hatóság megfelelő módon történő tájékoztatása;

g) egyéb, a tagállamok által meghatározott feltételek.

4. cikk

Az ellenőrzések módja

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság az ellenőrzéseket rendszerint előzetes figyelmeztetés nélkül végzi.

Szükség esetén azonban adható előzetes figyelmeztetés az ellenőrzésekről. Előzetes figyelmeztetés esetén azt szigorúan a szükséges minimumra kell korlátozni, és kivételes esetektől eltekintve általában nem haladhatja meg a 48 órát.

(2) Az ellenőrzések bármilyen más, a közösségi jogszabályokban előírt vizsgálattal együtt végrehajthatók.

5. cikk

Ellenőrizendő állatok száma

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi a gazdaság valamennyi állatának azonosítását.

Ahol azonban a gazdaság állatállományának száma húsznál több, a hatáskörrel rendelkező hatóság dönthet úgy, hogy a nemzetközileg elismert előírásokkal összhangban az állatok reprezentatív mintájának azonosító eszközeit ellenőrzi, amennyiben az ellenőrzött állatok száma elegendő ahhoz, hogy 95 %-os megbízhatósági szint mellett megállapítsák az állattartóknak a 21/2004/EK rendelettől való 5 %-os eltérését.

(2) Amennyiben az e cikk első bekezdése második albekezdésével összhangban az állatok reprezentatív mintájának ellenőrzése során kiderül, hogy az azonosítás és nyilvántartás eszközeire vonatkozó, a 21/2004/EK rendelet 3. cikke (1) bekezdésében meghatározott követelményeket az állattartó nem tartotta be, a gazdaság teljes állatállományát be kell vonni a vizsgálatba.

A hatáskörrel rendelkező hatóság azonban dönthet úgy, hogy a nemzetközileg elismert előírásokkal összhangban az állatok reprezentatív mintájának azonosító eszközeit ellenőrzi, plusz/mínusz 2 % eltéréssel biztosítva 95 %-os megbízhatósági szint mellett a rendelet követelményeinek 5 %-os be nem tartásának felbecslését.

6. cikk

A hatáskörrel rendelkező hatóság jelentései

A hatáskörrel rendelkező hatóság minden egyes ellenőrzéshez jelentést készít a tagállam által, nemzeti szinten meghatározott formátum szerint; a jelentésnek legalább a következőket kell meghatároznia:

a) a gazdaság ellenőrzésre való kiválasztásának megindoklása;

b) az ellenőrzés során jelen lévő személyek;

c) az ellenőrzés eredménye és bármilyen megállapítás, amely a 21/2004/EK rendelet be nem tartására vonatkozik.

A hatáskörrel rendelkező hatóságnak lehetőséget kell biztosítania az állattartó vagy képviselője számára a jelentés aláírására és adott esetben az annak tartalmára vonatkozó észrevételek közlésére.

7. cikk

A tagállam éves jelentései

A tagállamoknak legkésőbb 2008. augusztus 31-ig, majd azt követően minden évben legkésőbb augusztus 31-ig a mellékletben ismertetett mintának megfelelően éves jelentést kell benyújtaniuk a Bizottság számára, ismertetve az előző éves ellenőrzési időszak során elvégzett ellenőrzések eredményeit, valamint legalább a következő információkat:

a) a gazdaságok száma az érintett tagállamban;

b) az ellenőrzött gazdaságok száma;

c) a jelentési időszak kezdetén nyilvántartott állatok száma összesen;

d) az ellenőrzött állatok száma;

e) az olyan ellenőrzések eredményei, amelyek során bebizonyosodott, hogy az állattartók nem tartják be a 21/2004/EK rendeletet;

f) a 21/2004/EK rendelet 12. cikke (2) bekezdésének megfelelően alkalmazott szankciók.

8. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Jelentés a juh- és kecskefélék ágazatában végrehajtott ellenőrzések eredményéről az állatok azonosítása és nyilvántartása követelményeinek tekintetében, a 21/2004/EK rendelettel összhangban

1. A gazdaságokra, az állatokra és az ellenőrzésekre vonatkozó általános információk

A tagállamban a jelentéstételi időszak évének kezdetén meglévő gazdaságok száma összesen (1)
A jelentéstételi időszak évében ellenőrzött gazdaságok száma összesen
A tagállamban a jelentéstételi időszak évének kezdetén nyilvántartott állatok száma összesen (1)
A jelentéstételi időszak alatt a gazdaságokban ellenőrzött állatok száma összesen (1)
(1) Vagy más, az állat-egészségügyi statisztikára vonatkozó nemzeti referenciaadatok.

2. A követelmények be nem tartására vonatkozó megállapítások

A követelményeket be nem tartó gazdaságok száma

3. Kivetett szankciók

A szankciókkal sújtott gazdaságok száma

( 1 ) HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1505 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1505&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02006R1505-20101206 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02006R1505-20101206&locale=hu

Tartalomjegyzék