32006L0014[1]

A Bizottság 2006/14/EK irányelve ( 2006. február 6. ) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

A BIZOTTSÁG 2006/14/EK IRÁNYELVE

(2006. február 6.)

a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének d) pontjára,

mivel:

(1) A Növény-egészségügyi Intézkedések Negyedik Átmeneti Bizottsága (ICPM) 2002 márciusában elfogadta "A fa csomagolóanyagok nemzetközi kereskedelmének szabályozási irányelvei" című, 15. számú FAO növény-egészségügyi nemzetközi szabványt (ISPM). A növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének módosításával a Bizottság 2004. október 5-i 2004/102/EK irányelve (2) összhangba hozta a 2000/29/EK irányelv megfelelő rendelkezéseit ezen útmutatóval.

(2) Az ISPM 15. szabványa értelmében jóváhagyott intézkedéseken túlmenően a 2004/102/EK irányelv megköveteli, hogy az importált fa csomagolóanyag kérgezett hengeres fából készüljön. Az ISPM 15. szabványa szerint ezt a követelményt szakmailag indokolni kell. A követelmény alkalmazására a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2005. február 28-i 2000/29/EK irányelv IV. mellékletének módosításáról szóló 2005/15/EK tanácsi irányelv (3)2006. március 1-jéig haladékot adott.

(3) A Közösség kérelmezte az ISPM 15. szabványa nemzetközi felülvizsgálatát olyan követelmény elfogadása céljából, amely orvosolná a Közösség aggályát, miszerint a nemzetközi kereskedelemben használt fa csomagolóanyagokon fakéreg is található.

(4) Az ISPM 15. szabványa felülvizsgálatára irányuló eljárás idejére és a felülvizsgálat eredményének megszületéséig ideiglenesen el kell halasztani annak a közösségi követelménynek az alkalmazását, amely előírja, hogy a harmadik országokból behozott fa csomagolóanyag kérgezett hengeres fából készüljön.

(5) A 2000/29/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/29/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 2. pontjában a jobb oldali oszlop utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az első francia bekezdés, amely megköveteli, hogy a fa csomagolóanyag kérgezett hengeres fából készüljön, kizárólag 2009. január 1-jétől alkalmazandó. E bekezdés felülvizsgálatára 2007. szeptember 1. előtt sor kerül."

2. A IV. melléklet A. része I. szakaszának 8. pontjában a jobb oldali oszlop utolsó bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az a) pont első sora, amely megköveteli, hogy a fa csomagolóanyag kérgezett hengeres fából készüljön, kizárólag 2009. január 1-jétől alkalmazandó. E bekezdés felülvizsgálatára 2007. szeptember 1. előtt sor kerül."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2006. február 28-ig megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot nemzeti joguk azon legfontosabb rendelkezéseiről, amelyeket a jelen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 6-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2005/77/EK bizottsági irányelvvel (HL L 296., 2005.11.12., 17. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 309., 2004.10.6., 9. o.

(3) HL L 56., 2005.3.2., 12. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0014&locale=hu