32011D0787[1]

2011/787/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2011. november 29. ) a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó biztonsági intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 8618. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 29.)

a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó biztonsági intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 8618. számú dokumentummal történt)

(2011/787/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (más néven Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith) a Solanum tuberosum L. gumókat károsító szervezet, ezért a 2000/29/EK irányelv, illetve a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. elleni védekezésről szóló, 1998. július 20-i 98/57/EK tanácsi irányelv (2) intézkedéseinek hatálya alá tartozik.

(2) A Miután az Unióban Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumókon Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith-t észleltek, a Bizottság elfogadta a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történő meghozatalának ideiglenes engedélyezéséről szóló, 2003. december 22-i 2004/4/EK bizottsági határozatot (3). Az említett határozat bizonyos feltételek teljesítéséhez kötötte az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumók Unióba történő behozatalának engedélyezését.

(3) Az elmúlt években is észleltek Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.-t az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumókon. Következésképpen fenn kell tartani az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumók Unióba történő behozatalára vonatkozóan e károsító szervezet elterjedésének megakadályozása érdekében alkalmazott biztonsági intézkedéseket.

(4) Ugyanakkor az Egyiptomban végrehajtott intézkedéseknek - különösen a Solanum tuberosum L. gumók termesztésére és Unióba való exportálására vonatkozó, Egyiptom által bemutatott új ellenőrzési rendszernek - köszönhetően javult a helyzet, ezért a biztonsági intézkedéseket át kell átalakítani az új viszonyoknak megfelelően. Továbbá a 2010/2011-es behozatali időszakban az Unióban nem észlelték a Ralsonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kártevő szervezetet.

(5) Következésképpen engedélyezni kell az Egyiptom által kijelölt területeken a vonatkozó nemzetközi szabványok szerint termesztett és Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumók behozatalát az Unióba. A behozott áru ellenőrzésének és a szállítmányok nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében a Bizottságnak továbbítania kell a tagállamok számára az Egyiptom által e területekről összeállított jegyzéket. Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. észlelése esetén e jegyzéket aktualizálni kell. Ezenkívül az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumók behozatalára vonatkozó uniós ellenőrzési követelményeknek a gumók Unióba érkezésekor elvégzendő beható ellenőrzésre kellene korlátozódniuk.

(6) E határozat alkalmazásának értékeléséhez a tagállamoknak minden behozatali időszak után részletes tájékoztatást kell nyújtaniuk a Bizottságnak és a többi tagállamnak az adott időszakban megvalósult behozatalról.

(7) Az érthetőség és ésszerűség érdekében ezért a 2004/4/EK határozatot hatályon kívül kell helyezni, és helyébe e határozatnak kell lépnie.

(8) Lehetővé kell tennie e határozat felülvizsgálatát.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növényegészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Kártevőmentes területek

(1) Az Egyiptomból, a (2) bekezdésben említett kártevőmentes területekről származó Solanum tuberosum L. gumók Unióba történő behozatala a mellékletében meghatározott követelmények teljesülése mellett engedélyezett.

(2) A Bizottság továbbítja a tagállamoknak a FAO növény-egészségügyi intézkedésekkel kapcsolatos nemzetközi előírásai 4. részének (Kártevő-ellenőrzés - A kártevőmentes területek létrehozásának követelményei) megfelelően meghatározott kártevőmentes területek listáját, amelyet Egyiptom még a behozatali időszak előtt megküld neki.

(3) Ha a Bizottság és Egyiptom a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. észleléséről értesül, az Egyiptom által folytatott vizsgálat eredményének megismeréséig a (2) bekezdésben említett kártevőmentes területek jegyzékéről leveszik azt a területet, ahol a kártevőt észlelték. A Bizottság továbbítja a tagállamoknak a vizsgálatok eredményét, illetve adott eseten az Egyiptom által elküldött aktualizált jegyzéket a kártevőmentes területekről.

2. cikk

Tájékoztatás és értesítés

(1) Az importáló tagállamok minden évben augusztus 31. előtt a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére bocsátják az előző évben az e határozat szerint behozott mennyiségekre vonatkozó információkat, és elküldik számukra a melléklet 4. pontjában említett hatósági vizsgálatra, valamint a melléklet 5. pontjában szereplő, a lappangó fertőzésekkel kapcsolatos vizsgálatra vonatkozó részletes technikai jelentést, továbbá a hivatalos növény-egészségügyi bizonyítványok másolatát.

(2) Ha egy tagállam a melléklet 6. pontjának megfelelően a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. gyanújáról vagy megerősített észleléséről értesíti a Bizottságot, az értesítéssel együtt a hivatalos növény-egészségügyi bizonyítványokat és a hozzájuk csatolt dokumentumok másolatát is továbbítja.

(3) A (2) bekezdésben említett értesítés csak a szállítmányra vonatkozik, amennyiben az ugyanarról a helyről származó tételeket tartalmaz.

3. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2004/4/EC határozat hatályát veszti.

4. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság 2012. szeptember 30-ig felülvizsgálja ezt a határozatot.

5. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 29-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja

(1) HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

(2) HL L 235., 1998.8.21., 1. o.

(3) HL L 2., 2004.1.6., 50. o.

MELLÉKLET

A 2000/29/EK irányelv I., II., és IV. melléklete A. és B. részében a Solanum tuberosum L. gumókra vonatkozóan megállapított követelményeken túlmenően az 1. cikk szerint teljesítendő követelmények:

1. A kártevőmentes területekre vonatkozó követelmények

Az 1. cikkben említett kártevőmentes területek egy hivatalos egyedi kódszámmal azonosított "szektorból" ("medencék" egy csoportjára kiterjedő, már meglévő közigazgatási egység) vagy "medencéből" állnak (öntözési egység).

2. A behozatalra szánt Solanum tuberosum L. gumókra vonatkozó követelmények

2.1. Az Unióba való behozatalra szánt Solanum tuberosum L. gumókat a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. kizárását célzó beható vizsgálatnak vetik alá Egyiptomban. E beható vizsgálat során ellenőrzik a termesztési körülményeket, a mezőgazdasági területeket, a szállítást, a csomagolást, továbbá kivitelt megelőző ellenőrzéseket és teszteket is végeznek.

2.2. Az Unióba történő behozatalhoz a Solanum tuberosum L. gumóknak eleget kell tenniük az alábbi követelményeknek:

a) tételeket alkotnak, amelyek mindegyikét kizárólag az 1. pontban meghatározottak szerint egyetlen egyedi területen termesztett Solanum tuberosum L. gumók alkotnak;

b) olvashatóan címkézték fel az illetékes egyiptomi hatóság felügyelete alatt lezárt zsákokon, az 1. cikkben említett kártevőmentes területek listája szerinti hivatalos kód és a megfelelő tételszám kitörölhetetlen megjelölésével;

c) azokat a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában előírt hivatalos növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri, amelynek "Megkülönböztető jelzések" szakasza a tételszámo(ka)t, "Kiegészítő nyilatkozat" szakasza pedig a 2.2. pont b) alpontjában említett hivatalos kódszámo(ka)t tartalmazza;

d) hivatalosan nyilvántartásba vett exportőr exportálja, akinek nevét vagy védjegyét minden szállítmányon feltüntetik.

3. A belépési pontokra vonatkozó követelmények

3.1. Az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumók behozatalára engedélyezett belépési pontokat és az egyes belépési pontokért felelős hivatalos szerv nevét és címét a tagállamok közölték a Bizottsággal. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot és Egyiptomot.

3.2. A belépési pontért felelős hivatalos szerv előzetes értesítést kap az Egyiptomból származó Solanum tuberosum L. gumókat tartalmazó szállítmányok érkezésének várható időpontjáról, valamint e szállítmányok mennyiségéről.

4. A vizsgálatokra vonatkozó körülmények

4.1. A belépési ponton elvégzik a Solanum tuberosum L. gumókon a 2000/29/EK irányelv 13a. cikke (1) bekezdésében előírt vizsgálatokat, amelyeket a szállítmány minden egyes tételéből vett, egyenként legalább 200 szétvágott gumóból álló mintán kell elvégezni, vagy ha a tétel meghaladja a 25 tonnát, akkor 25 tonnánként vagy a fennmaradó részből kell mintát venni.

4.2. A szállítmány minden tételét hatósági felügyelet alatt tartják, és ezeket addig nem lehet értékesíteni vagy felhasználni, amíg be nem bizonyosodik, hogy e vizsgálatok során nem mutatták ki a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jelenlétét, és nem merült fel jelenlétének gyanúja sem. Továbbá, ha egy tételben a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jellemző vagy feltételezett jellemzőit észlelik, akkor az adott szállítmány fennmaradó tételeit, valamint az ugyanarról a területről származó összes többi tételt hatósági felügyelet alatt tartják mindaddig, amíg az adott tételben a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jelenlétét meg nem erősítik, vagy meg nem cáfolják.

4.3. Ha a vizsgálatok során a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jellemző vagy feltételezett tüneteit észlelik, akkor a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jelenlétének megerősítése vagy megcáfolása a 98/57/EK irányelvben meghatározott vizsgálati módszerrel összhangban történik. Ha a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jelenlétét megerősítik, akkor a szállítmány azon tételének az Unión kívüli célállomásra történő szállításának megtagadásáról vagy engedélyezéséről, esetleg megsemmisítéséről döntenek, amelyből a mintát vették, továbbá a szállítmány ugyanarról a területről származó összes többi tételét az 5. ponttal összhangban vizsgálják meg.

5. A lappangó fertőzésekkel kapcsolatos vizsgálatra vonatkozó követelmények

5.1. A 4. pontban említett ellenőrzéseken túlmenően, az 1. pontban meghatározott valamennyi területről vett mintán elvégzik a lappangó fertőzésre vonatkozó vizsgálatot, a 98/57/EK irányelvben meghatározott vizsgálati rendszerrel összhangban. A behozatali időszakban tételenként legalább egy, 200 gumóból álló mintát vesznek területenként minden egyes szektorból vagy medencéből az 1. pont szerint. A lappangó fertőzésre vonatkozó vizsgálat céljából vett mintát is alávetik a szétvágott gumók vizsgálatának. Minden megvizsgált és pozitívnak bizonyult minta esetében megtartják a megmaradó burgonyakivonatot, és megfelelően konzerválják.

5.2. Minden olyan tételt, amiből a mintákat vették, hatósági felügyelet alatt tartanak, és ezeket nem értékesíthetik vagy nem használhatják fel addig, amíg be nem bizonyosodik, hogy a vizsgálat nem mutatta ki a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jelenlétét. Ha a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. jelenlétét megerősítik, akkor a szállítmány azon tételének az Unión kívüli célállomásra történő szállításának megtagadásáról vagy engedélyezéséről, esetleg megsemmisítéséről döntenek, amelyből a mintát vették.

6. Az értesítésre vonatkozó követelmények

A Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. gyanított és megerősített észlelései esetében a tagállamok erről haladéktalanul értesítik a Bizottságot és Egyiptomot. A gyanított észlelésről szóló értesítés a 98/57/EK irányelv II. melléklete I. szakaszának 1. pontjában és II. szakaszában meghatározott gyors szűrővizsgálat(ok), illetve annak II. melléklete I. szakaszának 2. pontjában és III. szakaszában meghatározott szűrővizsgálat(ok) pozitív eredményén alapul.

7. Címkézési követelmények

A tagállamok a Solanum tuberosum L. gumók vetőgumóként történő felhasználásának megelőzése céljából megfelelő - beleértve az egyiptomi származást is jelölő - címkézési követelményeket határoznak meg. Továbbá a Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. egy lehetséges lappangó fertőződés következtében történő elterjedésének megelőzésére a Solanum tuberosum L. gumók csomagolását vagy feldolgozását követően keletkezett hulladék ártalmatlanítására megfelelő intézkedéseket hoznak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011D0787 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011D0787&locale=hu

Tartalomjegyzék