32009L0051[1]

A Bizottság 2009/51/EK irányelve ( 2009. május 25. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a nikoszulfuron hatóanyag specifikációjának tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

A BIZOTTSÁG 2009/51/EK IRÁNYELVE

(2009. május 25.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a nikoszulfuron hatóanyag specifikációjának tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A felülvizsgálatot követően, amelyben az Egyesült Királyság töltötte be a referens tagállam szerepét, a 2008/40/EK bizottsági irányelv (2) felvette a nikoszulfuront a 91/414/EGK irányelv I. mellékletében szereplő hatóanyagok közzé. A tisztaság tekintetében a 2008/40/EK irányelv 930g/kg minimális szintet ír elő. E szintet a bejelentő által benyújtott specifikáció alapján határozták meg.

(2) A bevett gyakorlat azonban az, hogy a minimális tisztaság szintjét az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által a hatóanyagok tisztaságára és szennyezettségi szintjeire vonatkozóan felvázolt specifikációk alapján határozzák meg. A nikoszulfuronra vonatkozó FAO-specifikáció (3) 910g/kg minimális tisztasági szintet határoz meg. E specifikáció szerepelt az értékelő jelentésben, amelyet a tagállamok és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) szakmai vizsgálatnak vetettek alá, és 2007. november 29-én benyújtották a Bizottsághoz a nikoszulfuronra vonatkozó EFSA tudományos jelentés formájában (4). Bár a Bizottságnak jogában áll saját köz-, állat-egészségügyi és környezeti védelmi szintet felállítani, az általános gyakorlat szerint a FAO-szinteket használják. Azért, hogy más, a FAO-szintet betartó gyártók is forgalomba hozhassák termékeiket, megfelelően ki kell igazítani a specifikációt.

(3) Ezért indokolt a nikoszulfuron minimális tisztasági szintjének módosítása.

(4) Mivel a 2008/40/EK irányelv 2. cikke szerint a tagállamoknak az irányelvet végrehajtó rendelkezéseket 2009. július 1-jétől kell alkalmazniuk, a nikoszulfuron módosított specifikációja is ekkor lép hatályba, a 2008/40/EK irányelv 3. cikkében meghatározott egyéb határidők sérelme nélkül. Emiatt ezen irányelvnek mielőbb hatályba kell lépnie.

(5) A 91/414/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletének 176. sorában (nikoszulfuron) a 4. oszlopban (tisztaság) a "930 g/kg" szöveg helyébe a "910 g/kg" szöveg lép.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezeket a rendelkezéseket 2009. július 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 25-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 87., 2008.3.29., 5. o.

(3) 709/TC 2006.

(4) Az EFSA 120. sz. tudományos jelentése (2007), 1-91. o., A nikoszulfuron hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek kockázatelemzésével kapcsolatos szakmai értékelés következtetései (véglegesítve: 2007. november 29.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0051 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0051&locale=hu