32009L0152[1]

A Bizottság 2009/152/EK irányelve ( 2009. november 30.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim hatóanyag I. mellékletébe történő felvételének lejárati ideje tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 2009/152/EK IRÁNYELVE

(2009. november 30.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a karbendazim hatóanyag I. mellékletébe történő felvételének lejárati ideje tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdése második albekezdésének második francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/135/EK bizottsági irányelv (2) hatóanyagként felvette a karbendazimot a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe. A felvétel 2009. december 31-én hatályát veszti.

(2) Kérelemre, legfeljebb tíz évre, meg lehet újítani egy hatóanyag felvételét. 2007. augusztus 6-án a bejelentőtől ilyen kérelem érkezett a Bizottsághoz az említett hatóanyag felvételének megújítására.

(3) Kérelmének alátámasztására a bejelentő 2008. január 10-én technikai dokumentációt nyújtott be a referens tagállamhoz, Németországhoz. Németország 2009. július 27-re elkészítette újraértékelési jelentéstervezetét. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak szakértői értékelést kell készítenie az ügyben.

(4) Mivel a megújításra irányuló eljárást nem volt lehetséges befejezni a karbendazim felvételének lejárta előtt, és a megújítás iránti kérelmet időben nyújtották be, a 91/414/EGK irányelv 5. cikkének (5) bekezdésével összhangban az eljárás befejezéséhez szükséges időszakra meg kell újítani a felvétel lejárati idejét.

(5) A 91/414/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv mellékletében a 149. sorszám alatt (Karbendazim (megnevezetlen sztereokémia) CAS-szám: 10605-21-7 CIPAC-szám: 263) a hatodik oszlopban (Felvétel lejárata) a "2009. december 31." szöveg helyébe a "2010. december 31." szöveg lép.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Ezek a rendelkezések 2010. január 1-jétől alkalmazandók.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(2) HL L 349., 2006.12.12., 37. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009L0152 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009L0152&locale=hu