Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995L0023[1]

A Tanács 95/23/EK irányelve (1995. június 22.) a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló 64/433/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 95/23/EK irányelve

(1995. június 22.)

a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó egészségügyi feltételekről szóló 64/433/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 64/433/EGK irányelv [4] szabályozza a szarvasmarhák, a sertések, a juhok, a kecskék és a háziasított egypatás állatok friss húsának előállítását és forgalmazását;

mivel az egyszerűsített szerkezeti és infrastrukturális szempontok szerint engedélyezhető, alacsony teljesítményű létesítményekre vonatkozó szabályokat bizonyos körülmények és a szubszidiaritás elvének figyelembevételével egyszerűsíteni szükséges;

mivel meg kell határozni a szeletelt vágási melléktermék és belsőség előállításának és forgalmazásának higiéniai követelményeit;

mivel a kísérő dokumentumokra vonatkozó szabályokat egyszerűsíteni lehet;

mivel az alacsony teljesítményű létesítményekből származó húsnak csak a hús előállítására és forgalmazására vonatkozó általános higiéniai követelményeknek kell megfelelnie, és emiatt nem jelölhető meg a Közösség húsbélyegzőjével és nem kerülhet kereskedelmi forgalomba;

mivel az alacsony teljesítményű vágóhidak és daraboló üzemek maximális termelési kapacitását össze kell hangolni az egyes állati eredetű termékek előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről szóló, 1992. december 17-i 92/120/EGK tanácsi irányelvvel [5];

mivel azonban e korlátozások alkalmazásakor figyelembe kell venni egyes különleges helyzeteket;

mivel a tapasztalatok szükségesnek mutatják a 64/433/EGK számú irányelv számos olyan technikai jellegű pontjának módosítását, amelyek a gyakorlati alkalmazás során problémát okoztak,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 64/433/EGK irányelv az alábbiak szerint módosul:

1. A 2. cikk a következő ponttal egészül ki:

"o) "átcsomagoló központ": műhely vagy lerakat, ahol a forgalomba hozatalra szánt elsődleges csomagolással ellátott húst újból összeállítják és/vagy újracsomagolják."

2. A 3. cikk (1) bekezdése a következők szerint módosul:

a) az A. rész a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"a) olyan vágóhidon nyerték ki, amely megfelel az I. melléklet I. és II. fejezetében megállapított feltételeknek, és amelyet a 10. cikknek megfelelően engedélyeztek és ellenőriztek;"

b) az A. rész f) pontjában:

ba) az ii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

"ii. egy kereskedelmi kísérőokmány, amely(et):

- a küldő létesítménynek kell kiállítania,

- tartalmazza az I. melléklet X. fejezetének 50. pontjában meghatározottak mellett az engedélyezett létesítmény állatorvosi nyilvántartási számát, ezen kívül azon fagyasztott hús esetében a fagyasztás éve és hónapja is olvashatóan szerepel,

- Finnországba és Svédországba szánt hús esetében tartalmazza a 64/433/EGK irányelv IV. melléklete IV. részének harmadik francia bekezdésében meghatározott jelzések egyikét,

- a címzettnek meg kell őriznie, hogy az illetékes hatóság kérésére fel tudja mutatni. A fent említett hatóság kérésére a számítógépes adatokat ki kell nyomtatni";

bb) az utolsó albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"A rendeltetési tagállam illetékes hatóságának kérésére egészségügyi tanúsítványt kell csatolni abban az esetben, ha a húst feldolgozás után harmadik országba történő exportra szánják. Az eljárás költségeit az üzemeltetők viselik;"

c) a B. részben:

- a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

- "B. az A. részben említettnél kisebb darabok vagy szeletek, vagy kicsontozott hús, védőcsomagolással vagy anélkül:",

- az a) és b) pontok a "darab" szó után minden esetben a "vagy védőcsomagolással ellátott" kifejezéssel egészülnek ki;

d) a C. részben:

- az első albekezdés második mondata helyébe a következő szöveg lép:

"A darabolatlan vágási mellékterméknek és belsőségnek meg kell felelnie az A. és B. rész követelményeinek.",

- az első albekezdés utolsó mondatában a "szeletelt" szót el kell hagyni,

- a második albekezdést el kell hagyni;

e) a D. rész b) pontja a következő mondattal egészül ki:

"Ez esetben a csatolt kereskedelmi okmányon fel kell tüntetni a hűtőház állatorvosi nyilvántartási számát is.";

f) a cikk a következő résszel egészül ki:

"F. az olyan friss húsnak, amelynek csomagolását eltávolították és amely valamely, az eredeti védőcsomagolást végző létesítménytől eltérő üzemben kerül átcsomagolásra:

a) meg kell felelnie az A., B., C. és D. rész követelményeinek;

b) eredeti csomagolásból eltávolítani és új csomagolással olyan átcsomagoló központban kell ellátni, amely megfelel az I. melléklet I. fejezete követelményeinek, és a 10. cikkel összhangban engedélyezték és felügyelik."

3. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

A. 1995. január 1-jétől a tagállamok a 3. cikktől eltéréssel engedélyezhetik saját területükön olyan hús értékesítését, amely az I. melléklet I. és II. fejezetei követelményeinek nem megfelelő vágóhidakról származik, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a kérdéses vágóhidak:

i. hetente legfeljebb 20, évente legfeljebb 1000 számosállat-egységnek megfelelő mennyiségű állatot vághatnak;

ii. meg kell felelniük az I. melléklet V. és VII. fejezete 66. pontjának első, második és negyedik bekezdéseinek, továbbá a XIV. fejezet 67. pontjának és a XV. fejezet 69. pontjának - az importált friss húsra vonatkozó követelmények kivételével - valamint a 71., 72. és 73. pontjának;

iii. teljesíteniük kell a II. melléklet követelményeit;

iv. az állatorvosi szolgálatot kötelesek előzetesen értesíteni a vágás időpontjáról, a levágandó állatok számáról és eredetéről, az állatok élő állapotban történő (ante mortem) vizsgálatának lehetővé tételére az I. melléklet VI. fejezetével összhangban, akár az állattartó gazdaság, akár a vágóhíd területén;

b) a vágóhíd üzembentartója, tulajdonosa, vagy annak megbízottja köteles nyilvántartást vezetni:

- a létesítménybe kerülő állatokról és az azt elhagyó termékekről,

- az elvégzett vizsgálatokról,

- e vizsgálatok eredményeiről.

Ezen információkat kérésre köles az illetékes hatósággal közölni;

c) a hús post mortem vizsgálatát a hatósági állatorvosnak vagy a segédszemélyzetnek kell elvégeznie az I. melléklet VIII. fejezetével összhangban, az I. melléklet VII. fejezete 32. pontjának követelményeivel egyezően. Amennyiben a húson sérülések vannak vagy romlottnak látszik, úgy annak post mortem vizsgálatát a hatósági állatorvosnak kell elvégeznie. A hatósági állatorvosnak vagy az általa felügyelt segédszemélyzetnek rendszeresen ellenőriznie kell az I. melléklet V. és VII. fejezetében megállapított higiéniai szabályok betartását.

E cikk alkalmazása esetén a tagállamoknak a következő átszámítási arányokat kell alkalmazniuk:

i. marha- és borjúhús

- a 805/68/EGK rendelet értelmében kifejlett szarvasmarha-egyedek, valamint egypatás állatok 1 számosállat-egységnek,

- egyéb szarvasmarhafélék: 0,5 számosállat-egységnek;

ii. sertéshús

- a 100 kg feletti élősúlyú sertések 0,20 számosállat-egységnek,

- egyéb sertések [6]: 0,15 számosállat-egységnek;

iii. más hús

- juh és kecske: 0,10 számosállat-egységnek,

- a bárányok, gödölyék és 15 kg élősúly alatti malacok 0,05 számosállat-egységnek felelnek meg.

B. Az A. rész első albekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározott 1000 számosállat-egység értékhatáron belül a tagállamok eltérhetnek az ott meghatározott heti értékhatártól a vallási ünnepeket megelőző időszakban a vágóbárányok és gödölyék vágásának megnövekedett igénye számításba vételével, feltéve, hogy a hatósági állatorvos jelen van a vágás időpontjában, a vágás higiéniai követelményei teljesülnek és a húst nem fagyasztják le a forgalomba hozatal előtt.

C. Az A. rész első bekezdés a) pontjának i. alpontjában meghatározott maximális mennyiségek alkalmazhatóak egyéni üzemeltetők esetében is, ha azok saját részre, a hét nem egymást követő napjain vágják le az állatokat olyan létesítményben, amely megfelel a következő követelményeknek:

a) a létesítmény tulajdonosa, vagy az azt használó bármely személy megfelelő, az illetékes hatóság által elismert képzésben részesült a termelési higiénia vonatkozásában;

b) a levágandó állatok a létesítmény tulajdonosa, vagy az önálló vállalkozó mészáros tulajdonában vannak vagy az említettek azokat megvásárolták, és megfelelnek a d) pontban említett követelményeknek;

c) a húst olyan létesítményben állítják elő, amely megfelel a II. melléklet követelményeinek;

d) a termelt húst kizárólag a b) pontban említett mészáros tulajdonába tartozó létesítmények ellátására lehet felhasználni, és a fogyasztónak vagy a helyi szerveknek a helyszínen kell eladni.

Amennyiben több egyedi vágás mennyiségét összeadják, az A. rész első albekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározott maximális mennyiséget heti 30 és évi 1500 számosállat-egységre lehet emelni az első albekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő létesítmények esetében. Az e lehetőséggel élő tagállamok kötelesek az ezen intézkedések engedményeit élvező létesítmények jegyzékét a Bizottságnak megküldeni.

D. A 16. cikkben előírt eljárások szerint a tagállamokat kérésükre fel lehet hatalmazni az A. részben foglalt követelmények alkalmazására olyan vágóhidakra, amelyek kedvezőtlen földrajzi adottságú vagy ellátási nehézségek által érintett régiókban találhatók, és évente 2000 számosállat-egységnél kevesebb vágást végeznek.

E. Az illetékes hatóság a II. melléklettel összhangban eltérést engedélyezhet a követelményektől olyan daraboló üzemek esetében, amelyek nem engedélyezett létesítmény területén találhatók, és amelyek termelése nem haladja meg a heti 5 tonna kicsontozott húst vagy az annak megfelelő mennyiségű csontos húst.

Az I. melléklet V. fejezete, VII. fejezetének 38. pontja és IX. fejezete - a 46. pont c) alpontja második mondatának a daraboló helyiség hőmérsékletére vonatkozó követelményeit kivéve -, valamint X. fejezetének 48. pontja rendelkezéseit kell alkalmazni az első bekezdésben említett létesítmények darabolási és tárolási műveleteire.

F. Az e cikkben említett létesítményekből érkező, az ezen irányelvben foglalt higiéniai és egészségügyi követelmények figyelembevételével emberi fogyasztásra alkalmasnak minősített húst a Közösség bélyegzőjével össze nem téveszthető, és különösen nem ovális alakú nemzeti bélyegzővel kell ellátni. Azonban e bélyegző alkalmazása csomagolatlan húsdarabok esetében nem szükséges.

G. A tagállamok a kizárólag csomagolt húst és egyéb élelmiszereket tároló alacsony teljesítményű hűtőházak esetében szintén engedélyezhetnek eltérést az I. melléklet I. fejezetének minimumkövetelményeitől. Svédország 1997. június 20-ig engedélyezheti a csomagolt és csomagolatlan hús ugyanazon hűtőházban történő együttes tárolását, megfelelő elkülönítés mellett.

H. Az e cikk eltéréseit élvező vágóhidakat a Közösség az engedélyezett létesítmények esetében megkövetelt vizsgálatnak vetheti alá";

4. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"4a. cikk

(1) A tagállamok 1995. december 31-ig közzéteszik a 91/498/EGK irányelv [7] 1. cikkében említett létesítmények, valamint az ezen cikk értelmében időbeli korlátozás hatály alá tartozó létesítmények jegyzékét.

(2) Az illetékes hatóság eltérést engedélyezhet olyan vágóhíd számára, amely a 91/498/EGK irányelv [8] 2. cikkével összhangban arra jogosult és amely az illetékes hatóság megelégedésére bizonyítani tudja, hogy elkezdte az összhang megteremtését ezen irányelv követelményeivel, azonban rajta kívülálló okból nem tud az eredetileg megállapított határidőnek megfelelni, és amelynek további időre van szüksége a követelmények teljesítéshez.

(3) Amennyiben egy, a 4. cikkel összhangban nyilvántartásba vett létesítmény az illetékes hatóság által jóváhagyott átszervezési terv alapján változtatásokon megy át azzal a céllal, hogy elnyerje az engedélyt a 10. cikkel összhangban, a hatóság a munka előrehaladásával összhangban meghatározhatja a létesítmény által forgalomba hozható termékek mennyiségét.

(4) Ezen irányelv rendelkezéseinek nemzeti jogrendbe történő átültetésekor a tagállamok részletesen meghatározzák annak módját, hogy a 10. cikkben és a 91/498/EGK számú irányelv 2. cikkének (2) bekezdésében előírt bírságokat milyen esetekben kell alkalmazni az e cikkben említett létesítményekre, amennyiben azok nem teljesítik az eltérés engedélyezésekor vállalt kötelezettségeiket; azért, hogy e bírságokat 1995. december 31-től, Svédország tekintetében 1996. december 31-től, Ausztria és Finnország vonatkozásában pedig 1997. december 31-től alkalmazni lehessen."

5. Az 5. cikk 1. bekezdése a) pontjának iii. alpontja a "sarcocystosis" szó előtt a "makroszkopikusan látható" kifejezéssel egészül ki.

6. A 6. cikk a következőképpen módosul:

- az (1) bekezdés e) pontjának ötödik francia bekezdésében "a kivéreztetés helyes levezetése" szavakat el kell hagyni,

- az (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő szöveg lép:

- "h) a húst nemzeti bélyegzővel kell megjelölni, amely nem lehet összetéveszthető a Közösség bélyegzőjével, és különösen nem lehet ovális alakú."

7. A 9. cikk első albekezdésének iii. pontja a "hűtőházban" szó után a "valamint egy jóváhagyott csomagolóközpontban" kifejezéssel egészül ki.

8. A 10. cikk (1) bekezdésének negyedik és ötödik albekezdésének vége a következő szöveggel egészül ki: "a kérdéses tevékenység egy részére, vagy az egész létesítményre tekintettel."

9. A 12. cikkben:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság állat-egészségügyi szakértői az illetékes nemzeti hatóságokkal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket tarthatnak, amennyiben az szükséges az ezen irányelvben foglaltak egységes alkalmazásának biztosításához. Egy reprezentatív számú létesítmény ellenőrzésével meggyőződhetnek arról is, hogy az illetékes hatóságok a jelen irányelvvel összhangban végzik-e a létesítmények ellenőrzését. Az a tagállam, melynek területén ilyen jellegű ellenőrzés folyik, köteles a szakértőknek a küldetésük teljesítéséhez szükséges valamennyi segítséget megadni. A Bizottság tájékoztatja az érintett tagállamot az elvégzett ellenőrzések eredményeiről."

b) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e cikk végrehajtásához szükséges intézkedéseket, különösen azokat, amelyek a nemzeti hatóságokkal való együttműködésre vonatkoznak, a 16. cikkben megállapított eljárással összhangban fogadják el.".

10. A 13. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

11. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) a II. fejezet 14. szakasza c) pontjának i. alpontja a következő szöveggel egészül ki:

"... amennyiben a vágóhídon ilyen műveleteket végeznek. Ezen kívül sertések vonatkozásában e rendelkezést a friss hús valamint a vágási melléktermék és a belsőség szennyeződésének megelőzése érdekében a szükséghez képest kell alkalmazni";

b) a IV. fejezet 17. szakaszának a) pontjában a "XIV. fejezet negyedik szakaszának 66. pontja" szöveg helyébe a "a XIV. fejezet nyolcadik szakaszának 66. pontja" szöveg lép;

c) a VI. fejezet 25. pontjának első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az állatoknak a vágóhídon az érkezésüket követő 24 órán belüli és a levágásuk előtti 24 órán belüli időszakban ante mortem vizsgálaton kell átesniük. Ezen kívül a hatósági állatorvos ellenőrzést követelhet meg bármely más időpontban.";

d) a VII. fejezet 33. pontja a következő szöveggel egészül ki:

"A 15 kg-os élősúlyt el nem érő bárányok és gödölyék esetében a mechanikus befúvás útján történő nyúzást az illetékes hatóság a higiéniai követelményekkel összhangban engedélyezheti.";

e) a IX. fejezet 43. pontjában a "szeletelés" szó helyébe a "darabolás" szó lép, és a "szarvasmarha-fajhoz tartozó állatok" szavakat el kell hagyni;

f) a XI. fejezetben:

- a 49. pont helyébe a következő szöveg lép:

"A hús állat-egészségügyi jelölését a hatósági állatorvos felelőssége mellett kell végezni. E célból a hatósági állatorvos ellenőrzi:

a) az állat-egészségügyi jelölést;

b) a jelöléseket és az e fejezetben meghatározott módon megjelölt gyűjtő-csomagolóanyagot.",

- az 50. pont b) pontja a következő albekezdéssel egészül ki:

"a jelölés méreteit és betűit a bárányok, kecskegidák és malacok húsának állat-egészségügyi jelöléséhez kicsinyíteni lehet.",

- az 51. pont:

i. második francia bekezdésként a következő szöveggel egészül ki:

"- a vágott bárányok, gödölyék és malacok testét legalább két bélyegzővel kell ellátni, egy a test mindkét oldalán, a vállon vagy a combok külső részein,";

ii. A bekezdés a következő második albekezdéssel egészül ki:

"Azonban vágott bárányok, gödölyék és malacok esetében az állat-egészségügyi jelölés címke vagy függőcímke formájú is lehet, ezek azonban csak egyszer használatosak lehetnek.",

- az 52-56. pontok helyébe a következő szöveg lép:

"52. A szarvasmarhafélék, sertések és egypatások máját besütéssel kell megjelölni az 50. ponttal összhangban, ha azokat más tagállam vagy EGT ország számára szánják.

53. Minden egyéb, emberi fogyasztásra alkalmas vágási mellékterméket az 50. pontban foglaltaknak megfelelően azonnal jelzéssel kell ellátni, akár közvetlenül a terméken, akár a védőcsomagoláson vagy a csomagoláson. A jelölést az 50. pontban foglaltakkal összhangban a csomagolóanyagra vagy a védőcsomagolásra címke erősítésével, illetve a védőcsomagolásra vagy csomagolóanyagra nyomtatottan kell alkalmazni. Amennyiben a védőcsomagolás vagy a csomagolás a vágóhídon történik, a jelzésnek tartalmaznia kell a létesítmény engedélyének számát is.

54. A csomagolóanyagot minden esetben az 55. ponttal összhangban kell megjelölni.

55. A csomagolt darabolt húst és az 52. és 53. pontban említett csomagolt vágási mellékterméket és belsőséget az 50. ponttal összhangban kell állat-egészségügyi jelöléssel ellátni. A jelölésnek a feldolgozó üzem engedélyszámát kell tartalmaznia a vágóhíd engedélyszáma helyett. A jelölést a csomagolóanyagra címke erősítésével, vagy nyomtatással kell alkalmazni, oly módon, hogy az a csomagolás felnyitásakor sérüljön meg. A felnyitáskor meg nem sérülő jelölés csak abban az esetben fogadható el, ha a csomagolás a felnyitás során tönkremegy.

Amennyiben azonban a darabolt húst vagy a belsőségeket a XII. fejezet 62. pontjában foglaltaknak megfelelően védőcsomagolással látják el, úgy az említett jelölést a védőcsomagolás anyagához lehet erősíteni. Vágóhídon csomagolt vágási melléktermék és belsőség esetén a jelölésnek tartalmaznia kell az érintett vágóhíd állatorvosi nyilvántartási számát is. E követelmény vonatkozik az 59. pont b) alpontjának követelményeinek megfelelő egymásba illeszthető hússzállító tartályok (Euro-tartály) használatára is.

56. Amennyiben a friss húst közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítésre kiskereskedelmi adagokban csomagolják, az 53. és 55. pontokat kell alkalmazni. Az 50. pont méretelőírását az e pont alapján megkövetelt jelölésre nem szükséges alkalmazni.

Ha a húst az első védőcsomagolást végző üzemtől eltérő létesítményben csomagolják át, a védőcsomagolásnak tartalmaznia kell az első védőcsomagolást végző daraboló üzem állat-egészségügyi jelölését, valamint a csomagoláson fel kell tüntetni a csomagolóközpont állat-egészségügyi jelölését is.",

- az 58. pont helyébe a következő szöveg lép:

"58. Az egészségügyi jelölések elkészítéséhez a 94/36/EK irányelv (HL L 237., 1994.9.10., 13. o.) 2. cikkének (8) bekezdésében felsorolt színeket lehet használni.";

g) a XII. fejezetben,

- az 59. pont a) alpontját a következő albekezdéssel egészül ki:

"Faanyag csak vágott bárány és gödölye testének csomagolására használható, abban az esetben, ha a csomagolóanyag megrongálódásakor biztosan nem érintkezik egymással a csomagolóanyag és a hús.",

- a 60. pont negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Máj, vese vagy szív kereskedelme vagy behozatala esetén minden elsődleges csomagolás kizárólag egész szervet tartalmazhat.",

- a 62. pont helyébe a következő szöveg lép:

"Mindazonáltal amennyiben az elsődleges csomagolóanyag a csomagolással kapcsolatos valamennyi biztonsági előírásnak megfelel, úgy nem szükséges átlátszónak és színtelennek lennie. A szállítótartályok (Euro-tartályok) használhatók második tartályként is, amennyiben az 59. pont egyéb feltételei teljesülnek.",

- a 63. pont a következő albekezdéssel egészül ki:

"Friss hús a darabolóhelyiségben is csomagolható, feltéve, hogy a 59. pont b) alpontjának megfelelő szállítótartályokat (Euro-tartály) a darabolóhelyiségbe történő bevitelük előtt megtisztították és fertőtlenítették.",

- a 64. pont a következő kifejezéssel egészül ki:

"a közvetlenül a fogyasztók részére történő értékesítésre szánt kiskereskedelmi adagok esetének kivételével.";

h) a XIV. fejezet 66. pontjának második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az illetékes hatóság a hús érésével kapcsolatos technikai okokból egyedi elbírálással eltérést engedélyezhet a hús vágóhíd közvetlen közelében található darabolóüzemekbe vagy hentesáruüzletekbe történő szállításával kapcsolatos követelményektől azzal a feltétellel, hogy az ilyen szállítás nem tart két óránál tovább."

12. A II. melléklet II. fejezetében:

i. a 10. pont:

- c) alpontjában a "jól elkülönített területek" kifejezés helyébe a "jól elkülönített terület" kifejezés lép,

- f) pontja helyébe a következő szöveg lép:

- "f) a vágott állatok méretének és jellegének megfelelő kapacitású hűtőhelyiség, az elkobzott hasított testek tárolására alkalmas elkülönített területtel, az olyan esetek kivételével, amikor az elkobzott hasított testeket hivatalos felügyelet mellett azonnal elszállítják a további vizsgálatokat végző szakintézménybe.";

ii. a 11. pontban:

- a "vagy megtisztítani" szavakat el kell hagyni,

- a következő mondattal egészül ki:

"A vágóhelyiségben csak olyankor lehet gyomrokat és beleket tisztítani, amikor éppen nem történik vágás.";

iii. a következő ponttal egészül ki:

"15. A vágóhidaknak rendelkezniük kell egy zárható szekrénnyel ellátott helyiséggel, amely az ellenőrző szolgálat rendelkezésére áll munkája során."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1995. július 1. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen intézkedéseket, azokban hivatkozni kell ezen irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

(3) Ezen irányelv alkalmazásáig az ide vonatkozó nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni, a Szerződés általános szabályaival összhangban.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt az irányelvet 1995. július 1-jétől kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. június 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

Ph. Vasseur

[1] HL C 224., 1994.8.12., 15. o.

[2] HL C 109., 1995.5.1.

[3] HL C 397., 1994.12.31., 18. o.

[4] HL 121., 1994.7.29., 2012/64. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított 91/497/EGK irányelv (HL L 268., 1991.9.24., 69. o.)

[5] HL L 62.,1993.3.15., 86. o.

[6] A vadállatokat az átszámítási arányok szempontjából ugyanezen módon kell kezelni.

[7] A Tanács 1991. július 29-i 91/498/EGK irányelve a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről (HL L 268., 1991.9.24., 105. o.) A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[8] A Tanács 1991. július 29-i 91/498/EGK irányelve a friss hús előállítására és forgalmazására vonatkozó külön közösségi egészségügyi szabályoktól való ideiglenes és korlátozott eltérés engedélyezésének feltételeiről (HL L 268., 1991.9.24., 105. o.) A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0023 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0023&locale=hu