31994L0036[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről

Az Európai Parlament és a Tanács 94/36/EK irányelve

(1994. június 30.)

az élelmiszerekben felhasználandó színezékekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

a Szerződés 189b. cikkében [4] megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel a színezékek élelmiszerekben történő alkalmazásának feltételeire vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák az élelmiszerek szabad mozgását; mivel ez a helyzet tisztességtelen versenyfeltételeket teremthet;

mivel az említett élelmiszer-adalékanyagokkal és felhasználásuk feltételeivel kapcsolatos valamennyi szabály esetében az elsődleges szempont a fogyasztók védelmének és tájékoztatásának szükségessége;

mivel az adott élelmiszer-adalékanyag csak abban az esetben használható, ha bizonyított, hogy alkalmazása technológiai szempontból szükséges és az egészségre nem ártalmas;

mivel a színezékek felhasználásának célja, hogy visszaállítsák az élelmiszerek eredeti megjelenését, amelyek színét a feldolgozás, a tárolás, a csomagolás és a forgalmazás oly módon változtatta meg, hogy azok látványának vonzereje csökkenhetett;

mivel a színezékek felhasználásának az a célja, hogy az élelmiszerek megjelenését tetszetősebbé tegye, elősegítse a meghatározott élelmiszerekkel általában társított ízek felismerését és színt adjon az egyébként színtelen élelmiszereknek;

mivel az irányelvbe bele kell venni olyan színezékeket is, amelyeket húsok állat-egészségügyi jelölésére használnak, és e feladat elvégzésére a 91/497/EGK irányelvben [5] és különösen I. melléklete XI. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelően a hatósági állatorvos illetékes;

mivel csak az ezen irányelv által engedélyezett színezékek használhatók a tojások 1274/91/EGK rendeletben [6] meghatározott díszítésére vagy bélyegzésére;

mivel a színezékek használatának célja az élelmiszerekben jelenlévő természetes színek élénkítése;

mivel általánosan elfogadott az, hogy a feldolgozatlan élelmiszereknek és bizonyos egyéb élelmiszer-alapanyagoknak élelmiszer-adalékanyagoktól mentesnek kell lenniük;

mivel az élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó legújabb tudományos és toxikológiai ismeretek alapján bizonyos adalékanyagok használata csak bizonyos élelmiszerekben és meghatározott alkalmazási körülmények között engedélyezhető;

mivel az adalékanyagok csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszerekben való alkalmazására vonatkozóan szigorú szabályokat kell meghatározni;

mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal konzultációt folytattak azoknak az anyagoknak a vonatkozásában, amelyeket még egyetlen közösségi rendelkezés sem szabályoz;

mivel az élelmiszerek kategorizálásával kapcsolatban kívánatos az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság által javasolt eljárást követni;

mivel ez az irányelv részben helyettesíti az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben történő felhasználásra engedélyezett színezőanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 1962. október 23-i tanácsi irányelv rendelkezéseit [7];

mivel a színezőanyagokra vonatkozó jelenlegi tisztasági követelmények módosítását, valamint az olyan színezőanyagokra vonatkozó új előírásokat, amelyekre korábban nem állapítottak meg tisztasági követelményeket, a 89/107/EGK irányelv 11. cikkében meghatározott eljárás szerint fogják előterjeszteni;

mivel a fogyasztók védelme érdekében a Közösségnek támogatnia kell az élelmiszer-színezékek által az emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásokra (halmozott és egymást erősítő hatások) irányuló kutatásokat, különösen azon színezékek esetében, amelyek ártalmatlansága kétségbe vonható,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a 89/107/EGK irányelv 3. cikke értelmében vett átfogó irányelv részét képező egyedi irányelv.

(2) Ezen irányelv alkalmazásában a "színezékek" olyan anyagok, amelyek felerősítik vagy helyreállítják az élelmiszerek színét; ide tartoznak az élelmiszerek természetes összetevői vagy más természetes források, amelyeket önmagukban élelmiszerként nem fogyasztanak és élelmiszerek jellegzetes összetevőiként általában nem használnak.

Az élelmiszerekből és más természetes eredetű anyagokból fizikai és/vagy kémiai kivonással nyert készítmények ezen irányelv értelmében akkor tekinthetők színezékeknek, ha a színezőanyagot a tápanyagoktól és az aromatikus összetevőktől szelektív módon elkülönítették.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a következő anyagok nem tekinthetők színezékeknek:

- a szárított vagy koncentrált élelmiszerek és az összetett élelmiszerek gyártása során hozzáadott aromás anyagok, mint például a paprika, a kurkuma és a sáfrány, mivel ezek másodlagos színező hatásuk mellett az ízt, az aromát vagy a tápértéket javító tulajdonságokkal is rendelkeznek,

- azok a színezékek, amelyeket az élelmiszerek nem ehető, külső részeinek, például a sajtok kérgének és a kolbásztöltésre használt bélnek a színezésére használnak.

2. cikk

(1) Csak az I. mellékletben felsorolt anyagokat lehet élelmiszer-színezékként felhasználni.

(2) A színezékek kizárólag a III., IV. és V. mellékletben felsorolt élelmiszerekben és csak az ott meghatározott feltételek mellett alkalmazhatók; a színezékek a 89/398/EGK irányelv [8] szerinti különleges felhasználási célok esetén is csak ugyanezekben az élelmiszerekben használhatók.

(3) A II. mellékletben felsorolt élelmiszerekben nem használhatók színezékek, kivéve ha azt a III., IV., vagy V. melléklet külön engedélyezi.

(4) A csak meghatározott használatra engedélyezett színezékeket a IV. melléklet tartalmazza.

(5) Az élelmiszerekben történő felhasználásra általánosan engedélyezett színezékeket és azok alkalmazásának feltételeit az V. melléklet tartalmazza.

(6) A mellékletekben meghatározott maximális felhasználási szintek:

- a használati utasításnak megfelelően elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkoznak,

- a színezésre használt készítmény által tartalmazott színezőanyag mennyiségére vonatkoznak.

(7) Ezen irányelv mellékleteinek alkalmazásában a "quantum satis" kifejezés azt jelenti, hogy nincs meghatározva maximális szint. Azonban a színezőanyagokat ekkor is a jó gyártási gyakorlatnak megfelelően, a kívánt hatás eléréséhez szükséges mennyiségben kell alkalmazni, és azzal a feltétellel, hogy azok használata nem vezeti félre a fogyasztót.

(8) A 91/497/EGK irányelvben meghatározott állat-egészségügyi jelölésre, valamint a húskészítmények esetében szükséges egyéb jelölésekre kizárólag az E 155 barna HT, az E 133 brillantkék FCF vagy az E 129 alluravörös AC, illetve az E 133 brillantkék FCF és az E 129 alluravörös AC színezékek megfelelő keveréke használható.

(9) Tojáshéj díszítő színezésére vagy bélyegzésére csak az 1274/91/EGK rendelet I. mellékletében felsorolt színezékek használhatók.

(10) A fogyasztók számára közvetlenül csak az I. mellékletben felsorolt színezékek értékesíthetők, az E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 és az E 180 kivételével.

(11) Ezen irányelv alkalmazásában "feldolgozatlan élelmiszerek" az olyan élelmiszerek amelyek semmiféle, az eredeti állapotukat lényegesen megváltoztató kezelésen nem mentek keresztül. Lehetnek azonban válogatottak, daraboltak, csontozottak, daráltak, bőrtelenítettek, hámozottak, hántoltak, aprítottak, tisztítottak, gyorsfagyasztottak, fagyasztottak vagy hűtöttek, őröltek vagy kifejtettek, csomagoltak vagy csomagolatlanok.

3. cikk

Más közösségi rendelkezések sérelme nélkül, az adott színezék élelmiszerekben való jelenléte engedélyezett:

- a II. mellékletben nem szereplő összetett élelmiszerben, amennyiben az adott színezék alkalmazása az összetett élelmiszer valamely összetevőjében megengedett,

vagy

- ha az élelmiszer kizárólag összetett élelmiszer előállítására használható fel, amennyiben az adott összetett élelmiszer megfelel ezen irányelv előírásainak.

4. cikk

Az 5. cikkben meghatározott eljárással kell határozni arról, hogy egy adott élelmiszer a mellékletekben felsorolt élelmiszerek valamely kategóriájába tartozik-e, és hogy az adott anyag az 1. cikk értelmében vett színezékek közé tartozik-e.

5. cikk

(1) Ha az e cikkben megállapított eljárást kell követni, a Bizottságot a 69/414/EGK határozat [9] alapján létrehozott Élelmiszerügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: "bizottság") segíti.

(2) Az elnök saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam képviselőjének kérésére összehívja a bizottságot.

(3) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségétől függően megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében arra az esetre megállapított többséggel kell meghozni, amikor a határozatokat a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján kell elfogadnia. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(4) a) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

b) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónap elteltével a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

6. cikk

A tagállamok az ezen irányelv elfogadását követő három éven belül ellenőrző rendszereket hoznak létre a színezékek fogyasztásának és felhasználásának felmérésére, és észrevételeiket jelentik a Bizottságnak.

A Bizottság az ezen irányelv elfogadását követő öt éven belül jelentést terjeszt az Európai Parlament elé a színezékek piacán, valamint azok felhasználási és fogyasztási szintjeiben bekövetkezett változásokról.

A 89/107/EGK irányelv II. mellékletének 4. pontjában szereplő általános követelményeknek megfelelően, a Bizottság az irányelv elfogadásától számított öt éven belül felülvizsgálja az irányelvben említett alkalmazási körülményeket, és szükség esetén módosításokat javasol.

7. cikk

Az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználható színezőanyagokról szóló, 1962. október 23-i irányelv 1-7. cikke, 8. cikke (1) bekezdésének második francia bekezdése és (2) bekezdése, valamint 9-15. cikke hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendelkezésekre történő hivatkozásokat az ezen irányelv megfelelő rendelkezéseire való hivatkozásnak kell tekinteni.

8. cikk

Ezen irányelv hatálybalépésének időpontjában a Bizottság, egyidejűleg az Európai Parlamenttel, az egyes országok minisztériumaival, az élelmiszeriparral és az élelmiszer-kiskereskedelemmel, valamint a fogyasztók szervezeteivel együttműködve kampányt indít a fogyasztók tájékoztatása céljából az engedélyezett színezékekkel kapcsolatos értékelési és engedélyezési eljárásokról, valamint az "E" -számozás rendszerének értelméről.

9. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1995. december 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelvnek megfeleljenek. Ezen rendelkezések célja, hogy:

- legkésőbb 1995. december 31-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását és felhasználását,

- legkésőbb 1996. június 30-ig megtiltsák az olyan termékek forgalmazását és felhasználását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben foglaltaknak; a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, de az irányelvben foglaltaknak nem megfelelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják az (1) bekezdésben említett rendelkezéseket, azokban hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő kihirdetése napján lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1994. június 30-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

E. Klepsch

a Tanács részéről

az elnök

A. Baltas

[1] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A 94/34/EK irányelvvel módosított irányelv (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.).

[2] HL C 12., 1992.1.8., 7. o.

[3] HL C 313., 1992.11.30., 1. o.

[4] Az Európai Parlament 1993. március 10-i (HL C 115., 1993.4.26., 105. o.) és az 1993.december 2-án megerősített (HL C 342., 1993.12.20.) véleménye, a Tanács 1994. március 9-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), és az Európai Parlament 1994. március 9-i határozata (HL C 91., 1994.3.28., 79. o.).

[5] HL 268., 1991.9.24., 69. o. A 92/5/EGK irányelvvel módosított irányelv (HL L 57., 1992.3.2., 1. o.).

[6] A tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló, 1907/90/EGK rendelet végrehajtása részletes szabályainak bevezetéséről szóló 1991. május 15-i, 1274/91/EGK bizottsági rendelete (HL L 121., 1991.5.16.,11. o.). A legutóbb az 1259/94/EK rendelettel (HL L 137., 1994.6.1., 54. o.) módosított rendelet.

[7] HL 115., 1962.11.11., 2645/62. o. A legutóbb a 85/7/EGK irányelvvel (HL L 2., 1985.1.3., 22. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 186., 1989.6.30., 27. o.

[9] HL L 291., 1969.11.19., 9. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

AZ ENGEDÉLYEZETT ÉLELMISZER-SZÍNEZÉKEK LISTÁJA

Megjegyzés:

Az e mellékletben felsorolt színezékekből készült alumíniumlakkok használata engedélyezett.

EK-szám | Általános elnevezés | A színindexszám vagy leírás |

E 100 | Kurkumin | 75300 |

E 101 | i.Riboflavinii.Riboflavin-5'-foszfát | |

E 102 | Tartrazin | 19140 |

E 104 | Kinolinsárga | 47005 |

E 110 | Narancssárga, Sunset Yellow FCF, Narancssárga S, Gelborange S | 15985 |

E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | 75470 |

E 122 | Azorubin, karmazsin | 14720 |

E 123 | Amaranth | 16185 |

E 124 | Ponceau 4R, Kosnil vörös A | 16255 |

E 127 | Eritrozin | 45430 |

E 128 | Vörös 2G | 18050 |

E 129 | Alluravörös AC | 16035 |

E 131 | Patentkék V | 42051 |

E 132 | Indigókármin, Indigotin | 73015 |

E 133 | Brillantkék FCF | 42090 |

E 140 | Klorofillok és klorofillinek i.Klorofillokii.Klorofillinek | 75810 75815 |

E 141 | A klorofillok és klorofillinek rézkomplexei i.A klorofillok rézkomplexeiii.A klorofillinek rézkomplexei | 75815 |

E 142 | Zöld S | 44090 |

E 150a | Karamell | |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

E 151 | Brillantfekete BN, Fekete PN | 28440 |

E 153 | Növényi szén | |

E 154 | Barna FK | |

E 155 | Barna HT | 20285 |

E 160a | Karotinok: i.vegyes karotinokii.béta-karotin | 75130 40800 |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 75120 |

E 160c | Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin | |

E 160d | Likopin | |

E 160e | Béta-apo-8'-karotinal (C 30) | 40820 |

E 160f | A béta-apo-8'-karotinsav etilésztere (C 30) | 40825 |

E 161b | Lutein | |

E 161g | Kantaxantin | |

E 162 | Céklavörös, betanin | |

E 163 | Antociánok | Gyümölcsökből és zöldségekből fizikai eljárással készített |

E 170 | Kalcium-karbonát | 77220 |

E 171 | Titán-dioxid | 77891 |

E 172 | Vas-oxidok és -hidroxidok | 77491 77492 77499 |

E 173 | Alumínium | |

E 174 | Ezüst | |

E 175 | Arany | |

E 180 | Litolrubin BK | |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

AZON ÉLELMISZEREK LISTÁJA, AMELYEK NEM TARTALMAZHATNAK HOZZÁADOTT SZÍNEZÉKET, KIVÉVE HA AZT A III., IV. VAGY V. MELLÉKLET KÜLÖN ELŐÍRJA

(A II. mellékletben alkalmazott megjelölések nem érintik az "átvitel" elvét azokban az esetekben, amikor az egyes termékek engedélyezett színezékeket tartalmazó összetevőket tartalmaznak.)

1. Feldolgozatlan élelmiszerek

2. Minden palackozott vagy csomagolt víz

3. Tej, részben fölözött vagy fölözött tej, pasztőrözött vagy sterilezett [beleértve az ultra-magas hőmérsékleten (UHT) sterilezett tejet is] (ízesítés nélkül)

4. Csokoládés tej

5. Fermentált tejkészítmények (ízesítés nélkül)

6. A 76/118/EGK irányelvben meghatározott tartósított tej (ízesítés nélkül)

7. Író (ízesítés nélkül)

8. Tejszín és tejszínpor (ízesítés nélkül)

9. Állati és növényi eredetű olajok és zsírok

10. A 89/437/EGK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott tojások és tojástermékek

11. Liszt, egyéb malomipari termékek és keményítők

12. Kenyér és hasonló termékek

13. Száraztészta és gnocchi

14. Cukrok, beleértve az összes mono- és diszacharidot

15. Paradicsompüré, üveges vagy dobozos paradicsomkonzerv

16. Paradicsomalapú mártások

17. A 75/726/EGK irányelvben meghatározott gyümölcslé és gyümölcsnektár, valamint zöldséglevek

18. Gyümölcsök, zöldségek (a burgonyát is beleértve) és gombák, konzerv vagy szárított formában; feldolgozott gyümölcsök, zöldségek (a burgonyát is beleértve) és gombák

19. Extra dzsem, extra zselé és a 79/693/EGK irányelvben meghatározott cukrozott gesztenyekrém; créme de pruneaux

20. Halak, puhatestűek és rákok, hús, baromfihús és vadhús, valamint az azokból előállított készítmények, a felsorolt összetevőkből készült készételek kivételével

21. Kakaóból készült termékek, és a 73/241/EGK irányelvben meghatározott csokoládétermékek csokoládé összetevői

22. Pörkölt kávé, tea, cikória; tea- és cikóriakivonatok; forrázásra szolgáló tea-, növény-, gyümölcs- és gabonakészítmények, valamint e termékek keverékei és azonnal oldódó keverékei

23. Étkezési só, sóhelyettesítők, fűszerek és fűszerkeverékek

24. Bor és a 822/87/EGK rendeletben meghatározott egyéb termékek

25. Korn, Kornbrand, gyümölcspárlatos italok, gyümölcspárlatok, Ouzo, Grappa, Krétáról származó Tsikoudia, Macedóniából származó Tsipouro, Thesszáliából származó Tsipouro, Tirnavoszból származó Tsipouro, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London gin az 1576/89/EGK rendeletben meghatározottak szerint

26. Sambuca, Maraschino és Mistra, az 1180/91/EGK rendeletben meghatározottak szerint

27. Sangria, Clarea és Zurra, az 1601/91/EGK rendeletben meghatározottak szerint

28. Borecet

29. Csecsemők és kisgyermekek számára készült, a 89/398/EGK irányelvben meghatározott élelmiszerek, beleértve a nem egészséges csecsemők és kisgyermekek számára készült élelmiszereket

30. Méz

31. Maláta és malátatermékek

32. Érlelt és nem érlelt sajt (ízesítés nélkül)

33. Juh- és kecsketejből készült vaj

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

ÉLELMISZEREK, AMELYEKHEZ CSAK BIZONYOS ENGEDÉLYEZETT SZÍNEZÉKEK ADHATÓK

Élelmiszerek | | Engedélyezett színezékek | Maximális szint |

Malátakenyér | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

Sör | E 150a | Karamell | quantum satis |

Cidre bouché | E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

Vaj (beleértve a csökkentett zsírtartalmú és a koncentrált vajat is) | E 160a | Karotinok | quantum satis |

Margarin, minarin, más zsíremulziók, valamint a gyakorlatilag vízmentes zsírok | E 160a | Karotinok | quantum satis |

E 100 | Kurkumin | quantum satis |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 10 mg/kg |

Sage Derby sajt | E 140 | Klorofillok Klorofillinek | quantum satis |

E 141 | Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei | |

Érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt; ízesítés nélküli sajtkészítmények | E 160a | Karotinok | quantum satis |

E 160c | Paprikakivonat | |

| E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 15 mg/kg |

Red Leicester sajt | E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 50 mg/kg |

Mimolette sajt | E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 35 mg/kg |

Morbier sajt | E 153 | Növényi szén | quantum satis |

Vörös márványozott sajt | E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | 125 mg/kg |

| E 163 | Antociánok | quantum satis |

Ecet | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

Whisky, Whiskey, gabonapálinka (a Korn vagy Kornbrand vagy az Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise kivételével), borpárlat, rum, brandy, weinbrand, szőlőtörköly, szölőtörköly-pálinka (a Tsikoudia, Tsipouro és az Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise kivételével), Grappa invecchiata, Bagaceira velha a 1576/89/EGK rendelet szerint | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

Ízesített boralapú italok (a bitter soda kivételével) és ízesített borok az 1601/91/EGK rendelet szerint | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

Americano | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

E 163 | Antociánok | |

| E 100 | Kurkumin | 100 mg/l (egyedileg vagy keverten) |

| E 101 | i.Riboflavinii.Riboflavin-5'-foszfát | |

| E 102 | Tartrazin | |

| E 104 | Kinolinsárga | |

| E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | |

| E 122 | Azorubin, karmazsin | |

| E 123 | Amaranth | |

| E 124 | Ponceau 4R | |

Bitter soda, bitter vino az 1601/91/EGK rendelet szerint | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

| E 100 | Kurkumin | 100 mg/l (egyedileg vagy keverten) |

| E 101 | i.Riboflavinii.Riboflavin-5'-foszfát | |

| E 102 | Tartrazin | |

| E 104 | Kinolinsárga | |

| E 110 | Narancssárga FCF Narancssárga S | |

| E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | |

| E 122 | Azorubin, karmazsin | |

| E 123 | Amaranth | |

| E 124 | Ponceau 4R, Kosnil vörös A | |

| E 129 | Alluravörös AC | |

Meghatározott földrajzi területeken előállított likőrborok és minőségi likőrborok | E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

Zöldségek ecetben, sós lében vagy olajban (az olívabogyó kivételével) | E 101 | i.Riboflavinii.Riboflavin-5'-foszfát | quantum satis |

E 140 | Klorofillok, Klorofillinek | |

E 150a | Karamell | |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

E 141 | Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei | |

E 160a | Karotinok: i.vegyes karotinokii.béta-karotin | |

E 162 | Céklavörös, betanin | |

E 163 | Antociánok | |

Extrudált, puffasztott és/vagy gyümölcs ízesítésű gabonakészítmények reggelihez | E 150c | Ammóniás karamell | quantum satis |

E 160a | Karotinok | quantum satis |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | 25 mg/kg |

E 160c | Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin | quantum satis |

Gyümölcs ízesítésű gabonakészítmények reggelihez | E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | 200 mg/kg (egyedileg vagy keverten) |

E 162 | Céklavörös, betanin | |

E 163 | Antociánok | |

A 79/693/EGK irányelvben meghatározott dzsemek, zselék és lekvárok, valamint hasonló gyümölcskészítmények, beleértve az alacsony kalóriatartalmú termékeket is | E 100 | Kurkumin | quantum satis |

E 140 | Klorofillok és klorofillinek | |

E 141 | Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei | |

E 150a | Karamell | |

E 150b | Szulfitos karamell | |

E 150c | Ammóniás karamell | |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | |

E 160a | Karotinok: i.vegyes karotinokii.béta-karotin | |

E 160c | Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin | |

E 162 | Céklavörös, betanin | |

E 163 | Antociánok | |

| E 104 | Kinolinsárga | 100 mg/kg (egyedileg vagy keverten) |

| E 110 | Narancssárga | |

| E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | |

| E 124 | Ponceau 4R, Kosnil vörös A | |

| E 142 | Zöld S | |

| E 160d | Likopin | |

| E 161b | Lutein | |

Kolbászok, pástétomok és húskenyér | E 100 | Kurkumin | 20 mg/kg |

E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | 100 mg/kg |

E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | quantum satis |

E 150c | Ammóniás karamell | quantum satis |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | quantum satis |

E 160a | Karotinok | 20 mg/kg |

E 160c | Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin | 10 mg/kg |

E 162 | Céklavörös, betanin | quantum satis |

Löncshús | E 129 | Alluravörös | 25 mg/kg |

Legalább 6 %-os gabonatartalmú Breakfast sausage | E 129 | Alluravörös AC | 25 mg/kg |

Legalább 4 %-os zöldség- és/vagy gabonatartalmú hamburgerhús | E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | 100 mg/kg |

E 150a | Karamell | quantum satis |

E 150b | Szulfitos karamell | quantum satis |

E 150c | Ammóniás karamell | quantum satis |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell | quantum satis |

Chorizo kolbász Salchichon | E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | 200 mg/kg |

E 124 | Ponceau 4R, Kosnil vörös A | 250 mg/kg |

Sobrasada | E 110 | Narancssárga FCF | 135 mg/kg |

E 124 | Ponceau 4R, Kosnil vörös A | 200 mg/kg |

Pasturma (ehető külső burkolattal) | E 100 | Kurkumin | quantum satis |

E 101 i. | Riboflavinii.Riboflavin-5'-foszfát | |

E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok | |

Szárított burgonyagranulátum és burgonyapehely | E 100 | Kurkumin | quantum satis |

Feldolgozott pépes- és kerti borsó (konzerv) | E 102 | Tartrazin | 100 mg/kg |

E 133 | Brillantkék | 20 mg/kg |

E 142 | Zöld S | 10 mg/kg |

--------------------------------------------------

IV. MELLÉKLET

CSAK MEGHATÁROZOTT FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT SZINEZÉKEK

| Színezék | Élelmiszer | Maximális szint |

E 123 | Amaranth | Aperitif borok, szeszesitalok, beleértve a 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú termékeket | 30 mg/l |

| | Kaviár (Halikra) | 30 mg/kg |

E 127 | Eritrozin | Koktélcseresznye és cukrozott cseresznye | 200 mg/kg |

| | Bigarreaux cseresznye szirupban és koktélokban | 150 mg/kg |

E 128 | Vörös 2G | Legalább 6 %-os gabonatartalmú Breakfast sausage | Legalább 4 %-os zöldség- és/vagy gabonatartalmú hamburgerhús |

| | 20 mg/kg | |

E 154 | Barna FK | Füstölt hering | 20 mg/kg |

E 161g | Kantaxantin | Saucisses de Strasbourg | 15 mg/kg |

E 173 | Alumínium | Torták és sütemények díszítésére szolgáló cukrászáruk külső bevonata | quantum satis |

E 174 | Ezüst | Cukrászáruk külső bevonata | Csokoládék díszítése |

| | Likőrök | |

| | quantum satis | |

E 175 | Arany | Cukrászáruk külső bevonata | Csokoládék díszítése |

| | Likőrök | |

| | quantum satis | |

E 180 | Litolrubin BK | Ehető sajtkéreg | quantum satis |

E 160b | Annatto, bixin, norbixin | Margarin, minarin, más zsíremulziók és vizet eredendően nem tartalmazó zsírok | 10 mg/kg |

| | Díszítések és bevonatok | 20 mg/kg |

| | Finom pékáruk | 10 mg/kg |

| | Étkezési fagylaltok | 20 mg/kg |

| | Likőrök, beleértve a 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmút | 10 mg/l |

| | Ízesített ömlesztett sajtok | 15 mg/kg |

| | Érlelt narancssárga, sárga és törtfehér sajt, ízesítés nélküli ömlesztett sajtok | 15 mg/kg |

| | Desszertek | 10 mg/kg |

| | "Snack": száraz, sós, burgonya, gabona vagy keményítő alapú rágcsálnivalók: | |

| | -extrudált vagy puffasztott, sós snacktermékek | 20 mg/kg |

| | -egyéb sós snacktermékek és sós bevonatú dió és mogyoró alapú termékek | 10 mg/kg |

| | Füstölt hal | 10 mg/kg |

| | Ehető sajtkéreg és ehető burkolatok | 20 mg/kg |

| | Red Leicester sajt | 50 mg/kg |

| | Mimolette sajt | 35 mg/kg |

| | Extrudált, puffasztott és/vagy gyümölcs ízesítésű reggeli gabonatermékek | 25 mg/kg |

--------------------------------------------------

V. MELLÉKLET

A II. ÉS III. MELLÉKLETBEN NEM SZEREPLŐ ÉLELMISZEREKBEN TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA ENGEDÉLYEZETT SZÍNEZÉKEK

1. rész

A következő színezékek quantum satis mennyiségben alkalmazhatók az V. melléklet 2. részében felsorolt élelmiszerekben, valamint minden más, a II. és III. mellékletben nem szereplő élelmiszerben.

E 101. | iRiboflavinii.Riboflavin-5'-foszfát |

E 140 | Klorofillok és klorofillinek |

E 141 | Klorofillok és klorofillinek rézkomplexei |

E 150a | Karamell |

E 150b | Szulfitos karamell |

E 150c | Ammóniás karamell |

E 150d | Szulfitos-ammóniás karamell |

E 153 | Növényi szén |

E 160a | Karotinok |

E 160c | Paprikakivonat, kapszantin, kapszorubin |

E 162 | Céklavörös, betanin |

E 163 | Antociánok |

E 170 | Kalcium-karbonát |

E 171 | Titán-dioxid |

E 172 | Vas-oxidok és vas-hidroxidok |

2. rész

A következő színezékek a megadott élelmiszerekben egyedileg vagy keverten alkalmazhatók, a táblázatban meghatározott maximális mennyiségben. Az alkoholmentes ízesített italok, étkezési fagylaltok, desszertek, finom pékáruk és cukrászáruk esetében a színezékek a megfelelő táblázatban szereplő maximális mennyiségben használhatók, de az E 110, E 122, E 124 és E 155 jelű színezékek mennyisége egyenként nem haladhatja meg az 50 mg/kg-ot vagy mg/l-t.

E 100 | Kurkumin |

E 102 | Tartrazin |

E 104 | Kinolinsárga |

E 110 | Narancssárga FCF Narancssárga S |

E 120 | Kosnil, kárminsav, kárminok |

E 122 | Azorubin, karmazsin |

E 124 | Ponceau 4R, Kosnil vörös A |

E 129 | Alluravörös AC |

E 131 | Patentkék V |

E 132 | Indigotin, Indigókármin |

E 133 | Brillantkék FCF |

E 142 | Zöld S |

E 151 | Brillantfekete BN, Fekete PN |

E 155 | Barna HT |

E 160d | Likopin |

E 160e | Béta-apo-8'-karotinál (C 30) |

E 160f | A béta-apo-8'-karotinsav etilésztere (C 30) |

E 161b | Lutein |

Élelmiszerek | Maximális szint |

Alkoholmentes ízesített italok | 100 mg/l |

Kandírozott gyümölcsök és zöldségek, Mostarda di frutta | 200 mg/kg |

Vörös gyümölcsökből készült konzervek | 200 mg/kg |

Cukrászáruk | 300 mg/kg |

Díszítések és bevonatok | 500 mg/kg |

Finompékáruk (pl. viennoiserie, kekszek, sütemények és ostyák) | 200 mg/kg |

Étkezési fagylaltok | 150 mg/kg |

Ízesített ömlesztett sajtok | 100 mg/kg |

Desszertek, ízesített tejtermékeket tartalmazó desszertek | 150 mg/kg |

Mártások, fűszerek (például currypor, tandoori), savanyúságok, ételízesítők, chutney, vegyes savanyúság, piccalilli | 500 mg/kg |

Mustár | 300 mg/kg |

Halpástétom és rákpástétom | 100 mg/kg |

Előfőzött rákok | 250 mg/kg |

Lazacpótló termékek | 500 mg/kg |

Surimi | 500 mg/kg |

Kaviár | 300 mg/kg |

Füstölt hal | 100 mg/kg |

"Snack": száraz, sós, burgonya-, gabona- vagy keményítő alapú termékek:

-extrudált vagy puffasztott, sós snacktermékek | 200 mg/kg |

-egyéb sós snacktermékek és sós bevonatú dió- és mogyorótermékek | 100 mg/kg |

Ehető sajtkéreg és ehető bevonatok | quantum satis |

A teljes napi tápanyagbevitel vagy egyszeri étkezés helyettesítésére szolgáló teljes értékű fogyókúrás készítmények | 50 mg/kg |

Orvosi ellenőrzés mellett történő használatra szánt teljes értékű készítmények és táplálékkiegészítők | 50 mg/kg |

Folyékony táplálékkiegészítők és étrend-kiegészítők | 100 mg/l |

Szilárd táplálékkiegészítők és étrend-kiegészítők | 300 mg/kg |

Levesek | 50 mg/kg |

Növényi fehérjéken alapuló hús- és halanalógok | 100 mg/kg |

Szeszes italok (beleértve a 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú italokat) a II. vagy a III. mellékletben említettek kivételével | 200 mg/l |

Ízesített borok, ízesített boralapú italok és ízesített borféleségekből készített koktélok az 1601/91/EGK rendelet szerint, kivéve a II. vagy a III. mellékletben említetteket | 200 mg/l |

Gyümölcsborok (nem habzó vagy habzó) almabor (a cidre bouche kivételével) és körtebor ízesített gyümölcsborok, almabor és körtebor | 200 mg/l |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0036 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0036&locale=hu

Tartalomjegyzék