31992L0075[1]

A Tanács 92/75/EGK irányelve (1992. szeptember 22.) a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról

A TANÁCS 92/75/EGK IRÁNYELVE

(1992. szeptember 22.)

a háztartási készülékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő ellátásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikke a) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

az Európai Parlamenttel együttműködésben ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel fokozatos intézkedések szükségesek a belső piac 1992. december 31-ig történő létrehozása érdekében;

mivel egyes tagállamok már rendelkeznek saját önkéntes, a háztartási készülékek energiafogyasztásáról címkézéssel és más módon tájékoztató rendszerekkel; mivel egy tagállam hivatalosan javasolta saját kötelező címkézési rendszerének bevezetését, és más tagállamok is ezt tervezik; mivel több kötelező országos rendszer működése gátolná a Közösségen belüli kereskedelmet;

mivel a Szerződés 130. r. cikke előírja a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítását; mivel az energia ésszerű felhasználása az egyik alapvető eszköz e cél elérésére és a környezetszennyezés csökkentésére;

mivel az egyes háztartási készülékek energiafogyasztására vonatkozó pontos, megfelelő és összehasonlítható információ az olyan készülékek javára befolyásolhatja a fogyasztók választását, amelyek kevesebb energiát fogyasztanak, ezzel ösztönözve a gyártókat arra, hogy intézkedjenek az általuk gyártott készülékek energiafogyasztásának csökkentésére; mivel ugyanakkor közvetetten ösztönöz a készülékek ésszerű használatára; mivel ilyen tájékoztatás hiányában, a piaci erők önmagukban nem lennének képesek előmozdítani a kérdéses készülékek ésszerű energiafelhasználásának fejlesztését;

mivel az információ lényeges szerepet tölt be a piaci erők működésében, mivel ezért minden azonos típusú készülékre egy egységes címkét kell bevezetni, hogy a lehetséges vásárlók szabványos kiegészítő információt kapjanak az adott berendezés energiaköltségeivel és egyéb erőforrás-fogyasztásával kapcsolatban, valamint intézkedni kell, hogy azokat a lehetséges vásárlókat is tájékoztassák, akiknek nincs lehetőségük megtekinteni a kiállított készüléket, így a jelölő címkét sem;

mivel e célból a különböző típusú készülékek energiafogyasztásának és egyéb vonatkozó adatainak mérését egységes szabványok és módszerek szerint szükséges elvégezni, továbbá a szabványok és módszerek alkalmazását az értékesítés szintjén kell ellenőrizni;

mivel a 79/530/EGK irányelv ( 4 ) célja az volt, hogy előmozdítsa ezeket a törekvéseket a háztartási készülékek tekintetében; mivel azonban kizárólag egyetlen, az elektromos sütőkre vonatkozó végrehajtási irányelv került elfogadásra, és csak néhány tagállam vezette be a címkézést; mivel mára szükségessé vált a megszerzett tapasztalatokból való tanulás, és az említett irányelv rendelkezéseinek a megerősítése; mivel ezáltal a 79/530/EGK irányelv rendelkezéseit meg kell újítani, az elektromos sütőkre vonatkozó 79/531/EGK irányelvet ( 5 ) pedig felül kell vizsgálni és utólag be kell építeni a rendszerbe;

mivel egy teljesen önkéntes rendszernek az lenne a következménye, hogy kizárólag néhány készüléket látnának el címkével és a termékre vonatkozó szabványos termékismertetővel, ami a fogyasztók megtévesztésének veszélyét rejtené magában; mivel így ennek a rendszernek kell biztosítania minden érintett készülék tekintetében, hogy az energiafogyasztást címke jelezze, és a készülékhez szabványos termékismertető adatlapot is mellékeljenek;

mivel a háztartási készülékek az energia számos formáját használják, amelyek közül az elektromos áram és a földgáz a legfontosabbak; mivel így ennek az irányelvnek elvileg szabályoznia kell az energia bármely formáját felhasználó készülékeket;

mivel a háztartási készülékek zajkibocsátásáról ( 6 ) szóló, 1986. december 1-jei, 86/594/EGK tanácsi irányelv előírja, hogy amennyiben lehetséges, a zajkibocsátás mértékét fel kell tüntetni az energiafogyasztást jelölő címkéken; mivel így rendelkezni kell minden más, közösségi címkézési vagy információs rendszer átvételéről;

mivel kizárólag azoknak a készüléktípusoknak a szabályozása szükséges, amelyek összesített energiafelhasználása jelentős, és amelyek esetében lehetőség van az energiahatékonyság növelésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ennek az irányelvnek a célja, hogy lehetővé tegye, az energia és más alapvető erőforrások fogyasztására, elsősorban címkézés és termékismertető által, illetve bizonyos háztartási készüléktípusokkal kapcsolatos kiegészítő információkra vonatkozó tájékoztatás nyilvánosságra hozatalát szabályozó nemzeti rendelkezések összehangolását annak érdekében, hogy a fogyasztók energiahatékonyság tekintetében jobb készülékeket választhassanak. Ezt az irányelvet a következő háztartásikészülék-típusokra kell alkalmazni, abban az esetben is, ha ezeket nem háztartási használatra értékesítik:

- háztartási hűtőszekrények, fagyasztók és ezek kombinációja,

- mosógépek, szárítógépek és ezek kombinációja,

- mosogatógépek,

- sütők,

- vízmelegítők és forróvíztárolók,

- fényforrások,

- légkondicionáló készülékek.

(2) Az e cikkben szereplő listához további háztartási készüléktípusok adhatók hozzá. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Ez az irányelv nem vonatkozik a készülékeken biztonsági célból elhelyezett adattáblára vagy annak megfelelőjére.

(4) Ennek az irányelvnek az alkalmazásában:

-

kereskedő : az a kiskereskedő vagy más személy, aki a háztartási készüléket eladja, kölcsönzi vagy részletvásárlásra ajánlja, illetve bemutatja a végfelhasználóknak,

-

szállító : a készülék közösségi gyártója vagy annak hivatalos közösségi képviselője vagy az a személy, aki a terméket a közösségi piacon forgalomba hozza,

-

adatlap : az érintett készülékre vonatkozó szabványos információs táblázat,

-

az egyéb alapvető erőforrások : víz, vegyi anyagok vagy bármely más anyag, amelyeket a készülék rendes használat során fogyaszt,

-

kiegészítő információ : a készülék teljesítményére vonatkozó egyéb olyan információ, amely a készülék energia- vagy egyéb alapvető erőforrások felhasználásával kapcsolatos, vagy segít annak értékelésében.

(5) A címkézéssel és az adatlap rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettség nem vonatkozik azokra a készüléktípusokra, amelyek gyártását a vonatkozó végrehajtási irányelv hatálybalépését megelőzően beszüntették, illetve nem vonatkozik a használt készülékekre.

2. cikk

(1) Az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott, illetve végfelhasználók részére bemutatott háztartási készülékeket adatlappal és energiafogyasztást jelölő címkével kell ellátni abból a célból, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a készülék villamos energia-, egyéb energia- és egyéb alapvető erőforrások fogyasztásáról, valamint a kiegészítő információkról.

(2) Az energiafogyasztást jelölő címkére és az adatlapra vonatkozó részletes szabályokat ezen irányelv alapján elfogadott, a készülékek egyes típusaira vonatkozó végrehajtási irányelvek tartalmazzák. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ilyen intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3) Egy olyan műszaki dokumentációt kell összeállítani, amely alkalmas az energiahatékonyságot jelölő címkén és a vevőtájékoztató adatlapon szereplő információk pontosságának megállapítására. A dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

- a termék általános leírása,

- az elvégzett tervezési számítások eredményei, amennyiben az jelentős lehet,

- vizsgálati jelentések, amennyiben rendelkezésre állnak, ideértve az egyéb közösségi jogszabályok szerint illetékes, kijelölt szervezetek által készítetteket,

- ha az értékeket hasonló típusok vizsgálati eredményeiből vezették le, az ezekre a típusokra vonatkozó azonos információk.

(4) A szállító összeállítja a (3) bekezdésben ismertetett műszaki dokumentációt. A szállító ebből a célból felhasználhatja a vonatkozó közösségi jogalkotás alapján korábban kért dokumentációkat. A szállító hozzáférést biztosít a dokumentációhoz ellenőrzés céljából az utolsó termék gyártását követő ötéves időtartam végéig.

3. cikk

(1) Minden, a végrehajtási utasításokban meghatározott háztartási készülékeket forgalomba hozó szállító köteles azt az irányelv rendelkezéseinek megfelelő címkével ellátni. Az alkalmazott címkéknek minden tekintetben meg kell felelniük ezen irányelv és a végrehajtási irányelvek rendelkezéseinek.

(2) A címkéken kívül a szállító köteles a termékismertető adatlapokat is rendelkezésre bocsátani. Ezt az adatlapot minden termékismertetőnek tartalmaznia kell. Ha a szállító nem bocsát rendelkezésre termékismertetőt, az adatlapokat a készülékhez mellékelt más dokumentumnak kell tartalmaznia. Az alkalmazott adatlapoknak minden tekintetben meg kell felelniük az ezen irányelv és a végrehajtási irányelvek rendelkezéseinek.

(3) A szállítók felelősek az általuk szolgáltatott energiahatékonyságot jelölő címkéken és vevőtájékoztató adatlapokon feltüntetett információk pontosságáért.

(4) Úgy kell tekinteni, hogy a szállító hozzájárult a címkén vagy az adatlapon megadott információ nyilvánosságra hozatalához.

4. cikk

A címkézésre és termékismertetőre a következő rendelkezések vonatkoznak:

a) a végrehajtási utasításokban meghatározott készülékek bemutatásakor a kereskedő köteles a megfelelő címkét, a vonatkozó végrehajtási irányelvben meghatározott jól látható helyen, a megfelelő nyelven elhelyezni;

b) a szállító a szükséges címkéket ingyenesen bocsátja az a) bekezdésben meghatározott kereskedők rendelkezésére. A szállítók szabadon választhatják meg a címkék szállításának rendszerét. A szállítónak azonban biztosítania kell, hogy a kereskedő által igényelt címkéket késedelem nélkül leszállítsák.

5. cikk

A végrehajtási irányelvekben foglalt rendelkezéseknek biztosítaniuk kell, hogy a lehetséges vásárlók a készülék megvásárlása előtt hozzájussanak a címkén vagy az adatlapon szereplő információkhoz, ha a szóban forgó készülékeket csomagküldő kereskedés, katalógus útján vagy egyéb olyan módon kínálják eladásra, bérletre, illetve részletvásárlásra, ami alapján feltételezhető, hogy a lehetséges vásárló a készüléket nem tudja megtekinteni.

6. cikk

A végrehajtási irányelveknek rendelkezniük kell arról, hogy a címke vagy az adatlap tartalmazza a zajkibocsátásra vonatkozó információkat, amennyiben ezek a 86/594/EGK irányelvnek megfelelően rendelkezésre állnak, illetve a készülékre vonatkozó azon egyéb közérdekű információkat, amelyeket a közösségi jogszabályoknak megfelelően kell szolgáltatni.

7. cikk

A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek a következők biztosítása érdekében:

a) a területükön székhellyel rendelkező valamennyi szállító és kereskedő betartja az ezen irányelv szerinti kötelezettségeit;

b) tilos minden egyéb energiafogyasztásra vonatkozó, ezen irányelvnek és a vonatkozó végrehajtási irányelvek követelményeinek nem megfelelő címke, jelzés, szimbólum vagy felirat használata, ha az félrevezető vagy megtévesztő hatású. Ez a tiltás nem vonatkozik a közösségi és nemzeti környezetvédelmi címkézési rendszerekre;

c) az energiafogyasztásra vonatkozó címkék és adatlapok rendszerének bevezetését oktató és támogató információs kampányok követik a lakossági fogyasztók felelősségteljesebb energiafelhasználásának elősegítése érdekében.

8. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg és nem korlátozhatják a végrehajtási irányelvek által szabályozott olyan háztartási készülék forgalomba hozatalát, amely megfelel ezen irányelv és a végrehajtási irányelvek rendelkezéseinek.

(2) Ellentétes bizonyíték hiányában a tagállamok a címkéket és az adatlapokat ezen irányelv rendelkezéseinek és a végrehajtási irányelveknek megfelelőnek tekintik. A tagállamok kötelezhetik a szállítókat, hogy a 2. cikk (3) bekezdése szerint bizonyítékkal szolgáljanak a címkéiken vagy az adatlapjaikon szereplő információk pontosságát illetően, ha okuk van feltételezni azok helytelenségét.

9. cikk

A Bizottság végrehajtási irányelvek útján intézkedéseket fogad el a rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatban, és azokat a műszaki fejlődéshez igazítja, és további háztartási készülékeket ad hozzá az 1. cikk (1) bekezdésében szereplő listához, amennyiben jelentős energiamegtakarítások várhatók.

Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 10. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

10. cikk

(1) A Bizottságot egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

11. cikk

Az irányelv hatálybalépésétől számított hároméves időszak letelte után a Bizottság értékeli az irányelv végrehajtását és az elért eredményeket. Az értékelés alapján jelentést készítenek az Európai Parlament és a Tanács részére.

12. cikk

A végrehajtási irányelvek meghatározzák:

a) a szabályozott készüléktípusok pontos meghatározását;

b) az 1. cikk (1) bekezdésében hivatkozott információ összegyűjtéséhez használt mérési szabványokat és módszereket;

c) a 2. cikk (3) bekezdésében kötelezően előírt műszaki dokumentáció részleteit;

d) a 2. cikkben említett címke grafikai tervét és tartalmát, a lehető legteljesebb mértékben szabványosított grafikai részletekkel;

e) a címke helyét a készüléken. Szükség esetén a címkét a csomagolásra lehet nyomtatni, vagy azon lehet elhelyezni;

f) az adatlap tartalmát és amennyiben szükséges annak formáját és egyéb részleteit, illetve a 3. cikk (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő információkat. Az adatlapnak tartalmaznia kell a jelölő címkén feltüntetett információt is;

g) azt az információt, amelyet az 5. cikk szerinti értékesítési ajánlatok esetében kell közölni, valamint az információ közlésének módját.

13. cikk

A 79/530/EGK irányelv 1994. január 1-jétől hatályát veszti.

A elektromos sütők tekintetében a 79/531/EGK irányelv hivatott végrehajtani ezt az irányelvet; a tagállamok azonban nem kötelesek azt alkalmazni, amíg a 10. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően elfogadott, a sütőkre vonatkozó módosított végrehajtási irányelvben foglalt időpont le nem telt.

14. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. július 1-jéig elfogadják azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1994. január 1-jéig hatályba léptetik.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(3) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

15. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) HL C 235., 1991.9.10., 5. o.

( 2 ) HL C 125., 1992.5.18., 172. o. és

HL C 241., 1992.9.21.

( 3 ) HL C 49., 1992.2.24., 32. o.

( 4 ) HL L 145., 1979.6.13., 1. o.

( 5 ) HL L 145., 1979.6.13., 7. o.

( 6 ) HL L 344., 1986.6.12., 24. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0075 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0075&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992L0075-20081211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992L0075-20081211&locale=hu