32016D0590[1]

A Tanács (EU) 2016/590 határozata (2016. április 11.) az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

A TANÁCS (EU) 2016/590 HATÁROZATA

(2016. április 11.)

az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 218. cikke (5) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye (UNFCCC) részes feleinek 2015. november 30. és december 12. között Párizsban megrendezett 21. konferenciáján (COP 21) a részes felek elfogadták az éghajlatváltozás jelentette fenyegetésre adott határozottabb globális válaszra irányuló Párizsi Megállapodás szövegét. A Párizsi Megállapodás harminc nappal azt követően lép hatályba, hogy az UNFCCC legkevesebb 55 - és együttesen legalább a teljes becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás 55 %-áért felelős - részes fele letétbe helyezte a megerősítési, elfogadási, jóváhagyási vagy csatlakozási okmányát. Az Unió és annak tagállamai az UNFCCC részes felei közé tartoznak.

(2) A Párizsi Megállapodás egyebek mellett egy olyan hosszú távú célkitűzést is meghatároz, amelynek értelmében az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedést jóval 2 °C fok alatt kell tartani, és törekedni kell arra, hogy az iparosodás előtti szinthez viszonyított globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 °C fokra korlátozódjon. E cél elérése érdekében a megállapodás részes felei egymást követő nemzeti hozzájárulásokat dolgoznak ki, tesznek közzé és tartanak fenn.

(3) Az Unió és tagállamai 2015. március 6-án közzétették tervezett nemzeti hozzájárulásaikat, amelyek értelmében vállalják, hogy 2030-ra az 1990-es szinthez képest az Unión belül kötelező jelleggel legalább 40 %-kal csökkenik az üvegházhatású gázok kibocsátását, összhangban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretről szóló, 2014. október 23-i európai tanácsi következtetésekkel.

(4) A megállapodást az UNFCCC részes felei 2016. április 22. és 2017. április 21. között írhatják alá az Egyesült Nemzetek New York-i székházában.

(5) A megállapodás összhangban áll az EUMSZ 191. cikkében foglalt uniós környezetpolitikai célkitűzésekkel, nevezetesen a következőkkel: a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása; az emberi egészség védelme; valamint a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

(6) E célkitűzések egy részét illetően az Unió már rendelkezik a megvalósításukat szolgáló jogszabályokkal. A megállapodás bizonyos rendelkezéseinek végrehajtása érdekében e hatályos uniós jogszabályok egy részét módosítani kell.

(7) Ezért a megállapodást - feltételezve annak későbbi megkötését - az Unió nevében alá kell írni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács felhatalmazást ad az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodásnak (1) az Unió nevében történő aláírására.

A megállapodás szövege 2016. április 22-én - vagy ezt követően a lehető leghamarabb - New Yorkban kerül aláírásra.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapodásnak az Unió nevében történő aláírására jogosult személy(eke)t.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2016. április 11-én.

a Tanács részéről

az elnök

M.H.P. VAN DAM

(1) A megállapodás szövegének kihirdetésére a megkötéséről szóló határozattal együtt kerül majd sor.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016D0590 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016D0590&locale=hu