3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról[1]

A Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1.1. Az ügyvéd az alkalmazott ügyvéd, a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogász és alkalmazott európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: Továbbképzésre Kötelezett) az e szabályzatban meghatározott időszakban (a továbbiakban: Továbbképzési Időszak) köteles az e szabályzatban meghatározott számú kreditpontot a Kamara által az Üttv. 161. § (2) bekezdés a) pontja alapján megszervezett, illetve az OAB által nyilvántartásba vett Képzési Eseményen vagy Képzési Eseményben (a továbbiakban: Továbbképzés) való részvétellel megszerezni (a továbbiakban: Továbbképzési Kötelezettség)."

2. A Szabályzat 1.2. pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E szabályzat alkalmazásában)

"j) Akkreditációs Időszak: az Akkreditáció hatályát meghatározó időszak."

3. A Szabályzat a következő 2/A. ponttal egészül ki:

"2/A. A Továbbképzés tudományos és szakmai követelményrendszere

2/A.1. Az OAB a Kérelem elbírálása, az Akkreditáció megvonása, felfüggesztése, a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele, a MÜK Elnöksége a kifogás elbírálása, valamint a Kamara a saját Képzési Események megszervezése során a jelen 2/A. pontszerinti szempontok együttes mérlegelése alapján dönt arról, hogy a Továbbképzés megfelel-e a szakmai és tudományos követelményeknek (a továbbiakban: szakmai és tudományos követelményrendszer).

2/A.2. A Továbbképzés nem korlátozódhat kizárólag jogtörténeti, jogelméleti vagy más olyan ismeretanyag átadására, amely az ügyvédi tevékenység gyakorlását, illetve feltételei biztosítását nem segíti elő.

2/A.3. A szakmai és tudományos követelményrendszer vizsgálata során mérlegelni kell, hogy a jogi tárgyú Továbbképzés elősegíti-e

a) a jogszabályi vagy egyéb változások miatt felmerülő új ismeretek hatékony összesítését, feldolgozását, megértését, rendezését és alkalmazását,

b) a tételes jogi ismeretek megszerzését,

c) a joggyakorlat megismerését,

d) az ügyvédi tevékenységhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítását,

e) az ügyvédi tevékenységet folytatók hivatásrendi szabályainak megismerését és azok gyakorlati alkalmazását,

f) a nemzetközi, illetve a hazai ügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából jelentős külföldi jog megismerését és alkalmazását,

g) az ügyvédi tevékenységet gyakorlók széles körének a szakmai fejlődését.

2/A.4. A szakmai és tudományos követelményrendszer vizsgálata során mérlegelni kell, hogy a nem jogi tárgyú Továbbképzés

a) közvetlen kapcsolatban áll-e valamely jogterülettel,

b) támogatja-e az ügyvédi tevékenység gyakorlását, az ahhoz szükséges vagy azt segítő feltételek megteremtését, az ügyfelekkel való kapcsolattartást, az idegennyelvű információk megismerését,

c) hozzájárul-e az ügyvédi tevékenységhez szükséges technikai és informatikai ismeretek elsajátításához, bővítéséhez."

4. A Szabályzat 3.1. és 3.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"3.1. Az OAB folyamatosan értékeli a Továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatait és szükség szerint javaslatot tesz e szabályzat módosítására.

3.2. Az Akkreditációs Időszak kezdő és záró napját a MÜK elnöke határozatban állapítja meg, és azt a MÜK honlapján közzéteszi."

5. A Szabályzat a következő 4.1.7. és 4.1.8. pontokkal egészül ki:

"4.1.7. A kérelemnek az OAB akkor ad helyt, ha

a) a Kérelem és a kérelmező megfelel az e szabályzatban előírt feltételeknek,

b) a továbbképzés megfelel a tudományos és szakmai követelményrendszernek,

c) a Kérelem tartalmazza a képzés útján a Továbbképzésre Kötelezett által elsajátítható ismereteket,

d) számonkéréssel záruló tanfolyam esetén, a Kérelem részletesen tartalmazza az ellenőrzés menetét és szempontrendszerét,

e) az óraszámok összhangban állnak a feldolgozandó tananyaggal, valamint

f) elektronikus úton hozzáférhető és teljesíthető képzés esetén, a Kérelmező a Kérelemben megjelöli azt a távoktató programot, amely a továbbképzés anyagát rögzíti, továbbá részletezi azt az ellenőrzési módot, mellyel biztosítja, hogy a Képzési Eseményt a Továbbképzésre Kötelezett követi.

4.1.8. A Kérelmet el kell utasítani, ha a Kérelemből megállapítható, hogy a Képzési Hely nyilvánvalóan nem képes a Kérelemben megjelöltek szerint a Továbbképzés e szabályzatban és a Kérelemben foglaltaknak megfelelő megszervezésére."

6. A Szabályzat 4.2.4. pont b) alpontja helyébe a kövezkező rendelkezés lép:

(A Kérelemnek tartalmaznia kell Kérelmező által folytatni kívánt Továbbképzés)

"b) folytatására irányuló Akkreditáció kért időbeli hatályát, ha ez az Akkreditációs Időszaknál rövidebb,"

7. A Szabályzat 4.3.5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyszerűsített akkreditáció iránti Kérelemnek tartalmaznia kell)

"a) az Akkreditáció kért időbeli hatályát, ha az az Akkreditációs Időszaknál rövidebb,"

8. A Szabályzat 5.1.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.1.1. A Képzési Esemény függetlenül attól, hogy ez elektronikus úton hozzáférhető és teljesíthető vagy sem

a) a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, jogi szakmai nyelvgyakorlatot, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlását egyébként segítő tanfolyam vagy tréning (a továbbiakban együtt: tanfolyam),

b) a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, illetve az ügyvédi tevékenység fejlesztésére alkalmas más szakmai esemény vagy konferencia (a továbbiakban együtt: konferencia), valamint

c) az 5.4.1. pont d)-i) alpontja szerinti események."

9. A Szabályzat 5.2.3. és 5.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és a következő 5.2.5. és 5.2.6. ponttal egészül ki:

"5.2.3. Az 5.4.1. pont c)-i) alpontja szerinti Képzési Eseményt a Továbbképzésre Kötelezett a megvalósulását követő hatvan napon belül az OAB részére elektronikus úton jelenti be.

5.2.4. A nem Képzési Hely által külföldön vagy belföldön külföldi által szervezett tanfolyamot, konferenciát az azon részt vevő Továbbképzésre Kötelezett, illetve a Munkáltató az alkalmazásában álló Továbbképzésre Kötelezett résztvevők tekintetében a Munkáltató, az eseményt megelőző tizenötödik napig elektronikus úton jelentheti be az OAB-nak Képzési Eseményként történő nyilvántartásba vétel és kreditpontérték meghatározása érdekében.

5.2.5. Ha az OAB az 5.2.4 pontja szerinti tanfolyamot vagy konferenciát már nyilvántartásba vette, és azt a honlapján közzétette, az így nyilvántartásba vett Képzési Eseményen résztvevő további Továbbképzésre Kötelezettek a részvételüket a közzétételt követő harminc napon belül bejelenthetik az OAB-nak. Az e pont szerinti bejelentésben elegendő az adott Képzési Esemény OAB nyilvántartási számára hivatkozni, és a külföldi szervező által a Továbbképzésre Kötelezett nevére a részvételről kiállított igazolást csatolni.

5.2.6. Ha a képzési eseményre Kamarával vagy Képzési Hellyel kötött megállapodás alapján kerül sor, ezt a bejelentésben a Kamara és a Képzési Hely megnevezésével kell közölni."

10. A Szabályzat 5.3.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.3.11. Az 5.4.1. pont d)-i) alpontja szerinti Képzési Esemény bejelentésére a Képzési Hely által szervezett Képzési Esemény bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy nyilvántartásba vételi díjat nem kell fizetni, a bejelentésben

a) a bejelentő nevét és kamarai azonosító számát,

b) a Képzési Eseményt fajta és szükség szerint mennyiség szerinti megjelölését, megvalósulásának időpontját, valamint

c) a kreditpontértékre vonatkozó javaslatot

kell feltüntetni, valamint csatolni kell a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat."

11. A Szabályzat a következő 5.3.11/A. és 5.3.11/B. pontokkal egészül ki:

"5.3.11/A. A nem Képzési Hely által szervezett tanfolyam és konferencia bejelentésére és nyilvántartásba vételére a Képzési Hely által bejelentett Képzési Esemény bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy

a) a bejelentésben akkreditációs nyilvántartási szám helyett a szervezőt nyilvántartó bíróság vagy hatóság nevét, a szervező nyilvántartási számát, valamint a Képzési Eseményen résztvevő Továbbképzésre Kötelezett nevét és kamarai nyilvántartási számát kell feltüntetni,

b) külföldi szervező esetében a részvétel igazolásának a módja a külföldi szervező által kiállított a Továbbképzésre Kötelezett részvételét tanúsító igazolás csatolása, valamint

c) a bejelentő nem fizet nyilvántartásba vételi díjat.

5.3.11/B. Ha az OAB a nem Képzési Hely által szervezett tanfolyamot vagy konferenciát már nyilvántartásba vette és honlapján közzétette, az így nyilvántartásba vett Képzési Eseményen való részvételüket bejelentő Továbbképzésre Kötelezettek esetében az OAB kizárólag a részvétel igazoltságát vizsgálja."

12. A Szabályzat 5.3.12. és 5.3.13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"5.3.12. Az OAB az 5.3.11-5.3.11/A. pont szerinti Képzési esemény nyilvántartásba vételéről haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül tájékoztatja a Kamarát.

5.3.13. Ha az OAB a Képzési Esemény nyilvántartásba vételéről határidőn belül nem dönt,

a) a Képző Hely bejelentőt megilleti a bejelentett Képzési Esemény megszervezésének a joga, illetve a Nem Képzési Hely által szervezett Képzési Eseményen részt vevő Továbbképzésre Kötelezettet kreditpont illeti meg, azzal, hogy a Képzési Eseményen való részvételért a bejelentésben megjelölt, de legfeljebb 5 kreditpont jár a Továbbképzésre Kötelezettnek,

b) az OAB a Képzési Eseményt haladéktalanul nyilvántartásba veszi, valamint

c) felülvizsgálja, hogy az e pont szerinti kreditpontérték megfelel-e az e szabályzat egyéb rendelkezéseinek, és ha a Képzési Eseményért az a) alpontban meghatározottnál magasabb kreditpontérték jár, erről indokolt határozatot hoz."

13. A Szabályzat a következő 5.3.14. ponttal egészül ki:

"5.3.14. A Magyar Ügyvédi Kamara vagy Budapesti Ügyvédi Kamara részvételével működő nemzetközi ügyvédi egyesületek és szervezetek, a külföldi ügyvédi kamarák, valamint az egyéb nemzetközi és külföldi országos ügyvédi egyesületek vagy szervezetek által vagy közreműködésével szervezett Képzési Események esetében vélelmezni kell, hogy e szervezetek alkalmasak a Képzési Esemény megszervezésére."

14. A Szabályzat a következő 5.4.1/A. és 5.4.1/B. pontokkal egészül ki:

"5.4.1/A. Ha a Továbbképzésre Kötelezett az 5.4.1. pont b) alpontja szerinti - e-learningnek nem minősülő - Képzési Eseményen részt vett, de a számonkérése nem sikeres, az 5.4.1. pont a) alpontja szerinti kreditpontra jogosult.

5.4.1/B. Az 5.4.1. pont g) és h) alpontja szerinti Képzési Esemény után kreditpont csak abban az esetben jár, ha az írt, szerkesztett vagy lektorált publikáció terjedelme önállóan eléri az egy kreditponthoz szükséges terjedelmet."

15. A Szabályzata következő 6/A-6/C. ponttal egészül ki:

"6/A. Nyilvántartás

"6/A.1. A Képzési Helyek nyilvántartása tartalmazza

a) a Képzési Hely nevét, levelezési címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

b) a Képzési Hely adóazonosító számát,

c) az Akkreditáció nyilvántartási számát,

d) az Akkreditáció hatályát.

6/A.2. A Képzési Hely a 6/A.1. pont a) és b) pontjaiban bekövetkező változást tizenöt napon belül bejelenti az OAB-nak.

6/A.3. A Képzési Események nyilvántartása tartalmazza

a) a Képzési Eseményt szervező Képzési Hely

aa) nevét, levelezési címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

ab) az Akkreditáció nyilvántartási számát, ha a Képzési Hely azzal rendelkezik,

b) a Képzési Esemény

ba) címét, tárgyát, tematikáját és nyelvét,

bb) helyszínét vagy elérhetőségét,

bc) időpontját vagy hozzáférhetősége kezdő időpontját,

bd) fajtáját,

be) nyilvántartási számát,

bf) nyilvántartásba vételének dátumát,

c) a Képzési Eseményen való részvétel feltételeit:

ca) azt, hogy a Képzési Esemény nyilvános, zártkörű, feltételesen vagy korlátozottan nyilvános,

cb) a Képzési Eseményen résztvevők létszámának felső határát,

cc) a fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját,

cd) azt, hogy a Képzési Eseményen való részvételt a MÜK kötelezővé tette-e,

d) a Képzési Eseményhez rendelt kreditpontot,

e) a Képzési Esemény részletes programjának elektronikus elérhetőségét.

6/A.4. A 6/A.1. és a 6/A.3. pont szerinti adatokat az OAB a honlapján közzéteszi.

6/A.5. A nem Képzési Helyek által szervezett Képzési Események elkülönülő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő kamarai azonosító számát vagy nyilvántartási számát,

c) a bejelentés dátumát,

d) a Képzési Eseményhez rendelt kreditpontot, és

e) a nyilvántartásba vétel számát.

6/A.6. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséről szóló nyilvántartás tartalmazza

a) a Továbbképzésre Kötelezettek és a Mulasztók nevét és kamarai azonosító számát,

b) a Továbbképzésre Kötelezett és a Mulasztó Képzési Időszakai kezdő és záró időpontját,

c) a Továbbképzésre kötelezett és a Mulasztó által megszerzett kreditpontokat évenként és Képzési Időszakonként,

d) kötelező Képzési Eseményenként azt, hogy azon a Továbbképzésre Kötelezett részt vett-e,

e) a Továbbképzésre Kötelezett Továbbképzési Kötelezettség alóli mentesítését és annak a hatályát, az erről szóló határozat számát,

f) a Továbbképzési Kötelezettségnek a 2.15. pont szerinti teljesítésére vonatkozó adatokat, valamint

g) a Mulasztó ügyvédi kamarai tagsága megszűnésének, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásból való véglegessé vált törlésének a napját.

6/A.7. A Kamara a Mulasztó tagsági jogviszonyát megszüntető, illetve nyilvántartásból törlő határozatának véglegessé válásáról 30 napon belül értesíti az OAB-ot. Az értesítésnek tartalmaznia kell

a) a Mulasztó nevét és kamarai azonosító számát,

b) a határozat véglegessé válásának a napját.

6/A.8. A Kamara 30 napon belül tájékoztatja az OAB-ot arról, ha a 6/A.7. pont szerinti határozatát maga vagy a bíróság érdemben megváltoztatta, megsemmisítette, hatályon kívül helyezte, illetve a hatályba lépését elhalasztotta.

6/A.9. A Kamara a mentesítést követő tizenöt napon belül értesíti az OAB-ot:

a) a mentesített nevéről,

b) a mentesített KASZ számáról, valamint

c) a mentesítés hatályáról.

6/A.10. A Továbbképzésre Kötelezett a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül bejelenti az őt nyilvántartó Kamaránál, ha

a) a kreditpont igazolása elveszett vagy megsemmisült és azt a Képzési Hely nem tudja pótolni,

b) a Képzési Hely a részvétele ellenére nem adott részvételi, illetve kreditpont-igazolás, vagy

c) a Képzési Hely által kiállított kreditpont igazolás valótlan adatot tartalmaz.

6/A.11. A Kamara Képzési Eseményeken való részvételről, valamint a megszerzett kreditpontokról vezetett nyilvántartása tartalmazza

a) a Továbbképzésre Kötelezett tagjainak és nyilvántartottjainak nevét és kamarai azonosító számát,

b) a Mulasztó korábbi tagjainak és nyilvántartottjainak nevét és kamarai azonosító számát,

c) az a) és b) pont szerinti személyek által megszerzett kreditpontok számát, a kreditpont igazolás, valamint a Képzési Hely akkreditációs nyilvántartási számát és a Képzési Esemény azonosító számát,

d) a Továbbképzésre Kötelezett Továbbképzési Kötelezettség alóli mentesítését és annak a hatályát, az erről szóló határozat számát, valamint

e) a Mulasztó ügyvédi kamarai tagsága megszűnésének, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásból való véglegessé vált törlésének a napját.

6/A.12. A Kamara a tudomásra jutásától számított 5 munkanapon az OAB-ot elektronikus úton tájékoztatja arról, ha a kreditpont-nyilvántartása helyreállíthatatlanul elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült.

6/A.13. Az OAB az e szabályzat szerinti olyan adatvesztés esetén, amely miatt a Továbbképzési Kötelezettség teljesítése nem, vagy csak aránytalan nehézség mellett lenne megállapítható, elrendelheti a Továbbképzési Időszak újrakezdését azzal, hogy ez esetben úgy kell tekinteni, hogy a Továbbképzésre Kötelezett az adatvesztéssel érintett időszakra eső Képzési Kötelezettségét teljesítette.

6/A.14. Az OAB és a Kamara a Továbbképzésre Kötelezett kérelmére a nyilvántartott adatairól tizenöt napon belül tájékoztatást ad.

6/A.15. Az OAB és a Kamarák a Továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeiknek részben vagy egészben közös nyilvántartási rendszer útján is eleget tehetnek.

6/B. Ellenőrzés

6/B.1. Az OAB az ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzést tarthat, valamint a Képzési Helyet és a Képzési Esemény megszervezése és lebonyolítása körében nyilatkozattételre jogosult személyt nyilatkozattételre vagy a Képzési Eseménnyel, kreditpontok igazolásával kapcsolatos iratok bemutatására kötelezheti.

6/B.2. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre a Képzési Hely a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül észrevételt tehet az OAB-nál.

6/B.3. Az OAB az ellenőrzés elvégzésére - a Kamara elnökének előzetes jóváhagyásával - a Kamara tisztségviselőjét vagy más tagját is felkérheti.

6/B.4. Az OAB nevében ellenőrzésre jogosult személy (a továbbiakban: ellenőr) jogosultságát az OAB elnöke vagy helyettese által kiállított megbízólevél igazolja.

6/B.5. Megbízólevéllel nem rendelkező vagy az ellenőrzés elvégzésére alkalmatlan személy eljárásával, vagy az ellenőrzés nem szabályszerű lefolytatásával kapcsolatban a továbbképzés szervezője panaszt tehet az OAB-nál, amelyet az OAB haladéktalanul kivizsgál.

6/B.6. A továbbképzés szervezője köteles az ellenőrzés lebonyolítására megbízólevéllel rendelkező személy részére a továbbképzések okmányait rendelkezésre bocsátani és a szükséges felvilágosítást megadni.

6/B.7. Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az a Képzési Eseményt nem zavarhatja.

6/B.8. Ha az ellenőrzés során az ellenőr megállapítja, hogy a Képzési Helyen nem az Akkreditációnak és e szabályzatnak megfelelő Továbbképzés folyik, az OAB vagy a helyszínen eljáró ellenőr felhívja a Képzési Helyet a szabályszegés azonnali megszüntetésére, egyúttal javaslatot tehet az Akkreditáció felülvizsgálatára.

6/C. Panasz

6/C.1. A Továbbképzésre Kötelezett a nem Kamara vagy Munkáltató által szervezett Képzési Eseménnyel kapcsolatban legkésőbb a Képzési Esemény befejezését követő három munkanapon belül panaszt tehet az OAB-nál, amennyiben az nem felel meg a meghirdetett feltételeknek.

6/C.2. Az OAB a panaszt hatvan napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a panaszost."

16. A Szabályzat 7.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7.4. Az e szabályzat hatályba lépését követő első Továbbképzési Időszak 2020. január 1-jén kezdődik."

17. A Szabályzat a következő 7.7. és 7.8. ponttal egészül ki:

"7.7. A 2019. szeptember 1-je és 2019. december 31. között szervezett, konferenciának vagy tanfolyamnak minősülő Képzési Eseményt az OAB nyilvántartásba veszi, illetve ahhoz az 5.4. pont szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben

a) a Képzési Eseményt szervező Képzési Helyet az OAB a kérelem elbírálását megelőzően egyszerűsített akkreditációs eljárással akkreditálta, és

b) a Képzési Esemény a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelel, továbbá

c) legalább a Képzési Esemény tárgyát, helyszínét és időpontját a Képzési Eseményt legalább 8 nappal megelőzően az OAB-nak bejelentik,

d) a Képzési Hely a Képzési Eseményt nyilvántartásba vétel céljából az egyszerűsített akkreditáció iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a jelen szabályzat hatálybalépését követő első Továbbképzési Időszak kezdő napjától számított 60 napon belül bejelenti.

7.8. A 7.7. pont szerint nyilvántartásba vett Képzési Eseményt és az ahhoz rendelet kreditpontot a Továbbképzési Kötelezettség 2.10. pont szerinti teljesítésekor figyelembe kell venni."

18. A Szabályzat

a) 3.10. pontjában a "kreditpontigazolási" szövegrész helyébe a "kreditpont-igazolási" szöveg,

b) 3.13. pontjában a "kreditpontigazolást" szövegrész helyébe a "kreditpont-igazolást" szöveg,

c) 4.1.3. pontjában a "Kamara" szövegrész helyébe a "MÜK és a Kamara" szöveg, a "Kamarát" szövegrész helyébe a "MÜK-öt és a Kamarát" szöveg,

d) 4.2.5. pont c) alpontjában a "kreditpontigazolások" szövegrész helyébe a "kreditpont-igazolások" szöveg,

e) 4.2.12. pont b) alpontjában a "kreditpontigazolási" szövegrész helyébe a "kreditpont-igazolási" szöveg,

f) 5.3.2. pont nyitó szövegrészében a "Képző" szövegrész helyébe a Képzési szöveg,

g) 5.3.2. pont i) alpontjában a "kreditpontigazolás" szövegrész helyébe a "kreditpont-igazolás" szöveg

lép.

19. Hatályát veszti a Szabályzat 2.3. pontja, 3.17. pontja, 6.5. pontjában az " , a Mulasztó esetében nincs helye a Továbbképzési Időszak meghosszabbításának" szövegrész, 7.2. és 7.3. pontja.

20. Ez a szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Budapest, 2019. június 24.

Dr. Bánáti János

elnök

Dr. Fekete Tamás

főtitkár

Lábjegyzetek:

[1] A szabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése a 2019. június 24-i ülésén fogadta el.