Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről[1]

Egyes veszélyhelyzeti normák:

2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában, a 4.2.1. és a 4.7.3. pont tekintetében az Üttv. 170. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a 4.3.2. pont, az 5.2.2. pont és az 5.3.9. pont tekintetében az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat egyetértésével

a következő szabályzatot alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.1. Az ügyvéd az alkalmazott ügyvéd, a kamarai jogtanácsos, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogász és alkalmazott európai közösségi jogász (a továbbiakban együtt: Továbbképzésre Kötelezett) az e szabályzatban meghatározott időszakban (a továbbiakban: Továbbképzési Időszak) köteles az e szabályzatban meghatározott számú kreditpontot a Kamara által az Üttv. 161. § (2) bekezdés a) pontja alapján megszervezett, illetve az OAB által nyilvántartásba vett Képzési Eseményen vagy Képzési Eseményben (a továbbiakban: Továbbképzés) való részvétellel megszerezni (a továbbiakban: Továbbképzési Kötelezettség).[2]

1.2. E szabályzat alkalmazásában

a) Akkreditáció: a Képzési Hellyé nyilvánítás és a Képzési Hely nyilvántartásba vétele,

b) Határozat: a Képzési Hellyé nyilvánító határozat,

c) Kamara: a területi ügyvédi kamara,

d) Képzési Hely: az OAB által e szabályzat szerint nyilvántartásba vett jogalany,

e) Kérelem: az akkreditáció iránti kérelem,

f) Kérelmező: a Kérelmet előterjesztő jogalany,

g) Munkáltató: a Továbbképzésre Kötelezettet munkaviszony keretében foglalkoztató jogalany, kamarai jogtanácsos esetében az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele,

h) MÜK: a Magyar Ügyvédi Kamara,

i) OAB: a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága,

j) Akkreditációs Időszak: az Akkreditáció hatályát meghatározó időszak.[3]

1.3. Az e szabályzatban meghatározott határidők elmulasztásának az igazolására az általános közigazgatási rendtartásnak az igazolási kérelemre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy hatóság alatt a hatáskörrel rendelkező kamarai szervet kell érteni.[4]

2. A Továbbképzési Kötelezettség

2.1. A Továbbképzési Időszak tartama öt év.

2.2. A Továbbképzési Időszak záró napját követő napon új Továbbképzési Időszak kezdődik.

2.3.[5]

2.4. A Továbbképzési Időszak számítását nem befolyásolja a Továbbképzésre Kötelezett kamarai formaváltása, illetve átjegyzése.

2.5. Ha a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének elmulasztásán kívüli okból[6]

a) a Továbbképzésre Kötelezett kamarai tagsága megszűnik, vagy

b) a Továbbképzésre Kötelezettet a kamarai nyilvántartásból törlik,

a Továbbképzési Időszak a kamarai tagság vagy nyilvántartotti státusz megszűnése jogerőssé vagy véglegessé válásának napjával lezárul, kivéve, ha a Továbbképzésre Kötelezett e naptól számított öt éven belül (a továbbiakban ezen időszak: inaktív időszak) ismételten kamarai taggá, vagy nyilvántartottá válik, mely esetben az inaktív időszak a Továbbképzési Időszakba nem számít bele.

2.6. A Továbbképzési Időszakba az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének, illetve felfüggesztésének az időtartama nem számít bele. Ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, illetve felfüggesztése időszaka az öt évet meghaladja, az ügyvédi tevékenység folytatásának a napjával új Továbbképzési Időszak kezdődik.

2.6/A. Az ügyvédi tevékenység szünetelésének időtartama alatt teljesített Képzési Eseménnyel megszerzett, legfeljebb 16 kredit az ügyvédi tevékenység folytatása napján folytatott vagy megkezdett továbbképzési évben a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésébe beszámít, illetve a szünetelés időtartama alatt teljesített 2.15. pont szerinti feltétel mentesítési okként a szünetelést követően folytatódó Továbbképzési Időszakban figyelembe vehető.[7]

2.7. A MÜK elnöksége valamennyi Továbbképzésre Kötelezett számára konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja, hogy

a) ingyenesen és elektronikus formában igénybe vehető,

b) a Továbbképzésre Kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos, és

c) valamennyi kötelezett által, a Továbbképzésre Kötelezett által szabadon megválasztott időpontban igénybe vehető

Képzési Eseményen vegyen részt.

2.8. A Továbbképzésre Kötelezett a 2.7. pont szerinti Továbbképzési Kötelezettségnek Kamara által azonos tárgykörben szervezett, ingyenesen, de nem elektronikus formában igénybe vehető Képzési Eseményen is eleget tehet.

2.9. A kötelező Képzési Eseményen megszerzendő kreditek aránya egy Továbbképzési Időszakban nem haladhatja meg a minimálisan megszerzendő kreditpontok negyedét.

2.10. Képzési Kötelezettségét az a Továbbképzésre Kötelezett teljesíti, aki a Továbbképzési Időszakban legalább 80 kreditpontot, ebből egy éven belül legalább 16 - kreditpontot megszerez.[8]

2.10/A. Az egy továbbképzési éven belül megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb hat ugyanazon Továbbképzési Időszakon belül a következő továbbképzési évben is megszerezhető.[9]

2.11. A következő évre és a következő Továbbképzési Időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át. A Kamara elnöksége - vagy a Kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a Továbbképzésre Kötelezettet kérelmére mentesíti az e pont szerinti korlátozások alól, ha a Továbbképzésre Kötelezett valószínűsíti, hogy a Továbbképzési Kötelezettségét önhibáján kívül nem tudta teljesíteni.[10]

2.12.[11]

2.13. A Továbbképzésre Kötelezett azokat a papír alapú és elektronikus okiratokat, melyek a Továbbképzési Kötelezettség teljesítését vagy a mentességi körülményeket igazolják a Továbbképzési Időszak alatt, és azt követő öt éven át köteles megőrizni. Ha az e szabályzat szerinti nyilvántartás és a Továbbképzésre Kötelezett által hitelt érdemlően igazolt kreditpontok között eltérés áll fenn, a Továbbképzésre Kötelezett által hitelt érdemlően igazolt kreditpontokat kell figyelembe venni.

2.14. A Továbbképzésre Kötelezett a Kamara felhívására a Továbbképzési Időszak alatt és azt követő öt éven át köteles igazolni a megszerzett kreditpontjait, illetve a Továbbképzési Kötelezettsége teljes vagy időarányos teljesítését.

2.15. A kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével a Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Időszakban

a) a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt a Kamara előtt igazolja,[12]

b) mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt a Kamara előtt igazolja,[13]

c) a magyarországi egyetem mesterfokozatot eredményező jogászképzést biztosító karán (a továbbiakban: jogi kar), akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve Képzési Helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy - legalább negyvenöt perces - tanóra oktatói tevékenységet végzett, és ezt a Kamara előtt igazolja, vagy[14]

d) a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója a Kamara előtt igazolja[15]

a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig.[16]

2.15/A. A kötelező Képzési Eseményeken való részvétel kivételével mentesül a Továbbképzési Kötelezettség teljesítése alól az a Továbbképzésre Kötelezett, aki legkésőbb a Továbbképzési Időszakban a 75. életévét betölti.[17]

2.16. Ha a Továbbképzésre Kötelezett valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem volt képes teljesíteni Továbbképzési Kötelezettségét, a Kamara elnöksége - vagy a Kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a Továbbképzési Időszakon belül előterjesztett kérelmére részben vagy egészben mentesítheti a Továbbképzésre Kötelezettet a tárgybeli Továbbképzési Időszakra vonatkozó Képzési Kötelezettség teljesítése alól.

2/A. A Továbbképzés tudományos és szakmai követelményrendszere[18]

2/A.1. Az OAB a Kérelem elbírálása, az Akkreditáció megvonása, felfüggesztése, a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele, a MÜK Elnöksége a kifogás elbírálása, valamint MÜK és a Kamara a saját Képzési Események megszervezése során a jelen 2/A. pontszerinti szempontok együttes mérlegelése alapján dönt arról, hogy a Továbbképzés megfelel-e a szakmai és tudományos követelményeknek (a továbbiakban: szakmai és tudományos követelményrendszer).[19]

2/A.2. A Továbbképzés nem korlátozódhat kizárólag jogtörténeti, jogelméleti vagy más olyan ismeretanyag átadására, amely az ügyvédi tevékenység gyakorlását, illetve feltételei biztosítását nem segíti elő.

2/A.3. A szakmai és tudományos követelményrendszer vizsgálata során mérlegelni kell, hogy a jogi tárgyú Továbbképzés elősegíti-e

a) a jogszabályi vagy egyéb változások miatt felmerülő új ismeretek hatékony összesítését, feldolgozását, megértését, rendezését és alkalmazását,

b) a tételes jogi ismeretek megszerzését,

c) a joggyakorlat megismerését,

d) az ügyvédi tevékenységhez szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítását,

e) az ügyvédi tevékenységet folytatók hivatásrendi szabályainak megismerését és azok gyakorlati alkalmazását,

f) a nemzetközi, illetve a hazai ügyvédi tevékenység gyakorlása szempontjából jelentős külföldi jog megismerését és alkalmazását,

g) az ügyvédi tevékenységet gyakorlók széles körének a szakmai fejlődését.

2/A.4. A szakmai és tudományos követelményrendszer vizsgálata során mérlegelni kell, hogy a nem jogi tárgyú Továbbképzés

a) közvetlen kapcsolatban áll-e valamely jogterülettel,

b) támogatja-e az ügyvédi tevékenység gyakorlását, az ahhoz szükséges vagy azt segítő feltételek megteremtését, az ügyfelekkel való kapcsolattartást, az idegennyelvű információk megismerését,

c) hozzájárul-e az ügyvédi tevékenységhez szükséges technikai és informatikai ismeretek elsajátításához, bővítéséhez.

3. Az ügyvédi kamarák és az OAB Továbbképzéssel kapcsolatos feladatai[20]

3.1. Az OAB folyamatosan értékeli a Továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatait és szükség szerint javaslatot tesz e szabályzat módosítására.[21]

3.2. Az Akkreditációs Időszak kezdő és záró napját a MÜK elnöke határozatban állapítja meg, és azt a MÜK honlapján közzéteszi.[22]

3.3. Az OAB országos nyilvántartást vezet a Képzési Helyekről, a Képzési Eseményekről és a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséről.

3.4. Az OAB

a) dönt az akkreditációról,

b) dönt a Képzési Események és az azokért járó kreditpontok nyilvántartásba vételéről,

c) ellenőrzi e szabályzat Kamarák általi végrehajtását,

d) ellenőrzi, hogy a Képzési Helyek megfelelnek-e az Akkreditáció feltételeinek,[23]

e) az e szabályzatban meghatározott kivétellel ellenőrzi a Képzési Eseményeket, valamint

f) működési rendjében szabályozza a kötelezettségei teljesítésére vonatkozó belső eljárásrendet.

3.5. A Kamara ellenőrzi a Továbbképzési Kötelezettség teljesítését.

3.6. A Kamara a Továbbképzést a Továbbképzésre Kötelezett tagjai és nyilvántartottjai, valamint annak a Kamarának a Továbbképzésre Kötelezettjei számára köteles biztosítani, mellyel erre vonatkozóan megállapodott.

3.7. Az ezer fő taglétszám alatti Kamara a Továbbképzést elsősorban önmaga biztosítja, de ezzel másik Kamarát és Képzési Helyet is megbízhat. Kamarák megállapodhatnak abban, hogy a Továbbképzést együttesen biztosítják, akár úgy is, hogy közösen bíznak meg Képzési Helyet.[24]

3.8. A Képzési Hely nem tagadhatja meg a Képzési Eseményen való részvételt attól, akinek a kamarai tagságát a Továbbképzési Kötelezettség elmulasztása miatt megszüntették, illetve akit az ügyvédi kamarai nyilvántartásból emiatt töröltek.

3.9. A Kamara e szabályzat keretei között, a saját szerveire és tisztségviselőire kötelező erővel, normatív módon határozatban rögzíti a Továbbképzéssel kapcsolatos saját feladatait, szabályozza, megszervezi, lebonyolítja a Továbbképzést és ellenőrzi azokat a Képzési Eseményeket, melyeket ő maga szervez, illetve bonyolít.

3.10. A Kamara ellenőrzi azoknak a Képzési Helyeknek a Továbbképzéssel kapcsolatos szakmai, nyilvántartási és kreditpont-igazolási tevékenységét, melyekkel a Továbbképzésről megállapodott.[25]

3.11. A Kamara a Továbbképzés következő naptári évre vonatkozó, általa szervezett, illetve bonyolított Képzési Eseményeit (a továbbiakban: Program) azok tervezett kreditpontértékével és esetleges díjával együtt december 15-ig a honlapján közzéteszi. A Kamara a Programon túlmenően is szervezhet Képzési Eseményeket.[26]

3.12. Az ezer fő alatti taglétszámú Kamara Programja szerinti Képzési Eseményeknek legalább évi 16 kreditpont megszerzését kell lehetővé tenniük.[27]

3.13. A Kamara ellenőrzi a saját maga által szervezett, illetve bonyolított Képzési Esemény minőségét, a résztvevőknek kreditpont-igazolást ad.[28]

3.14. A Képzési Eseményeken való részvételt és az ezzel szerzett kreditpontokat a Kamara az erre rendszeresített nyilvántartásában rögzíti.

3.15. Az OAB az e szabályzat szerint a hatáskörébe tartozó ügyekben a beadvány előterjesztésére a MÜK honlapján vagy a továbbképzési rendszerben közzétett, elektronikusan letölthető, illetve kitölthető űrlapot rendszeresíthet, amelyben az e szabályzatban meghatározott adatok megadását követelheti meg.[29]

3.15/A. Ha a beadványt nem a 3.15. pont szerint rendszeresített elektronikus űrlapon terjesztik elő, az OAB a beadvány előterjesztőjét soron kívül, legalább nyolc napos jogvesztő határidő tűzésével felhívja a beadvány szabályszerű előterjesztésére.[30]

3.15/B. A 3.15/A. pont szerinti felhívás alapján szabályszerűen előterjesztett beadványt úgy kell tekinteni, mintha már eredetileg is szabályszerűen terjesztették volna elő, azzal, hogy a felhívástól a kérelem szabályszerű előterjesztéséig terjedő idő az OAB határidejébe nem számít bele.[31]

3.16. A Képzési Hely az OAB felhívására köteles igazolni azt, hogy a Továbbképzésre Kötelezett az adott és az előző Továbbképzési Időszakban mely Képzési Eseményen vett részt, és hány kreditpontot szerzett.[32]

3.17.[33]

3.18. A Kamara elnöksége - vagy a Kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - határozhat a nem kötelező Képzési Esemény díjkötelessé tételéről, a díj mértékéről, a fizetésre kötelezettről, a fizetési feltételekről és a fizetési mulasztás következményeiről.

3.19. A Kamara gondoskodik a Képzési Esemény és az általa biztosított bonyolított Továbbképzés oktatóinak kiválasztásáról, megbízásáról, módszertani és szakmai felkészítéséről, díjazásáról, és ellenőrzi a Továbbképzésben végzett tevékenységüket.

3.20. E szabályzat vagy a Kamara alapszabálya eltérő rendelkezése hiányában a Kamara Üttv.-ben, valamint e szabályzatban meghatározott feladat-, illetve hatásköreit a Kamara oktatásért felelős bizottsága, ennek hiányában az elnöksége teljesíti, illetve gyakorolja.

3.21. Ha a Kamara Üttv.-ben, valamint e szabályzatban meghatározott feladat-, illetve hatásköreit a Kamara oktatásért felelős bizottsága gyakorolja, a Kamara oktatásért felelős bizottságának az ügy érdemében hozott döntése ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a Kamara elnöksége bírál el.[34]

4. Az Akkreditáció

4.1. Az Akkreditáció feltételei

4.1.1. Az OAB kérelemre határoz az Akkreditációról, annak hatályáról, a Képzési Hellyel szemben támasztott feltételekről.

4.1.2. Az Akkreditáció legkésőbb annak a Szabályozási Időszaknak az utolsó napján, amelyben hatályba lépett, hatályát veszti.

4.1.3. E szabályzat erejénél fogva Képzési Helynek minősül:[35]

a) a MÜK,

b) a Kamara,

c) a jogi kar, valamint

d) a mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogász oklevél megszerzését biztosító felsőoktatási intézmény (a továbbiakban: jogi továbbképző intézmény).

4.1.3/A. A 4.1.3. pont szerinti Képzési Helyeket az OAB Akkreditáció nélkül hivatalból nyilvántartásba veszi.[36]

4.1.4. Képzési Hellyé - egyszerűsített eljárás kivételével - csak olyan, az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező jogalany nyilvánítható, amelyik, vagy amelynek a képzési tevékenységben közvetlenül, személyes közreműködés útján részt vevő legalább egy tagja, illetve munkavállalója legalább hároméves oktatásszervezési gyakorlattal rendelkezik vagy a Kérelem benyújtását megelőző naptári évben ténylegesen végzett jogi, közigazgatási, jogi szaknyelvi, illetve az ügyvédi tevékenység szempontjából más hasznos oktatási tevékenységet.

4.1.4/A. A Képzési Hely elnevezésében, kereskedelmi, kommunikációs és tájékoztatási gyakorlatával, a számonkérés tartalma és feltételei, az e szabályzat alapján nyilvántartásba vett adatok tekintetében, valamint e tevékenysége során nem járhat el megtévesztésre alkalmas módon.[37]

4.1.5. Az akkreditációért a MÜK részére díjat kell fizetni, amelynek mértékét a MÜK Elnöksége határozatban állapítja meg. Az akkreditációs díj az akkreditációs eljárás, a Továbbképzés ellenőrzése, az e szabályzat szerinti, az akkreditációval kapcsolatos más eljárás, valamint a továbbképzési rendszer fenntartása költségeit átalány jelleggel foglalja magában.

4.1.6. Az akkreditációért fizetendő díj megváltoztatásáról szóló határozat legkorábban a közzétételét követő 45. napon lép hatályba.

4.1.7. A kérelemnek az OAB akkor ad helyt, ha[38]

a) a Kérelem és a Kérelmező megfelel az e szabályzatban előírt feltételeknek,[39]

b) a továbbképzés megfelel a tudományos és szakmai követelményrendszernek,

c) a Kérelem bemutatja a Kérelmező által szervezni kívánt Képzési Események útján elsajátítható ismereteket,[40]

d)[41]

e)[42]

f)[43]

4.1.8. A Kérelmet el kell utasítani, ha a Kérelemből megállapítható, hogy a Kérelmező nyilvánvalóan nem képes a Kérelemben megjelöltek szerint a Továbbképzés e szabályzatban és a Kérelemben foglaltaknak megfelelő megszervezésére és lebonyolítására.[44]

4.2. Az akkreditációs eljárás

4.2.1. Az akkreditációs eljárásban az elektronikus ügyintézés általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás kötelező.

4.2.2. A Kérelmezőnek a Kérelmet az OAB által rendszeresített elektronikus űrlapon kell előterjesztenie.

4.2.3. A Kérelemnek tartalmaznia kell

a) a Kérelmező nevét, székhelyét, valamint

b) a Kérelmezőt nyilvántartó bíróság vagy hatóság megjelölését.

4.2.4. A Kérelemnek tartalmaznia kell Kérelmező által folytatni kívánt Továbbképzés

a) tervezett helyét, ha ez értelmezhető,

b) folytatására irányuló Akkreditáció kért időbeli hatályát, ha ez az Akkreditációs Időszaknál rövidebb,[45]

c) tárgyát - jogi vagy egyéb ügyvédi tevékenységet segítő képzés -, egyéb ügyvédi tevékenységet segítő képzés esetén azt, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlásával milyen összefüggésben van, annak a minőségét hogyan fejleszti[46]

d)[47]

4.2.5. A Kérelemnek tartalmaznia kell a Továbbképzés keretében megvalósuló

a) Képzési Események meghirdetése rendjét,

b) Képzési Eseményeken való részvétel Kérelmező által ellenőrzésének és nyilvántartásának a rendjét,

c) a kreditpont-igazolások kiadásának rendjét, valamint[48]

d) a Képzési Eseményeken való részvétel személyi, anyagi és egyéb feltételeit, a Képzési Eseményekre való jelentkezés rendjét.

4.2.6. A Kérelmezőnek a Kérelemben nyilatkoznia kell az alábbiakról, és - ha az OAB számára nem hozzáférhető - az OAB felhívására csatolnia kell a nyilatkozatát igazoló okiratokat:

a) oktatási és oktatásszervezési tapasztalatok, referenciák,

b) foglalkoztatott vagy foglalkoztatni tervezett oktatók,

c) oktatási anyag mikortól és hol férhető hozzá,

d) továbbképzési terv,

e) minőségbiztosítási rendszer,

f) a Képzési Eseményt az OAB hogyan tudja ellenőrizni.

4.2.7. A Kérelmező a Kérelemben kötelezettséget vállal arra, hogy akkreditációja esetén

a) betartja e szabályzat és a Határozat rá vonatkozó szabályait,

b) biztosítja, hogy az általa szervezett Képzési Eseményeken a MÜK vagy a Kamara tisztségviselője ellenőrzés céljából, Továbbképzési Kötelezettsége teljesítésén kívül részt vehet,

c) az Akkreditáció esetleges felfüggesztése ideje alatt Képzési Eseményt nem szervez és nem tart,

d) az Akkreditáció esetleges felfüggesztése idejére vagy az Akkreditáció esetleges megvonását követő időszakra szervezett, és már befizetett Képzési Események teljes díját a Továbbképzésre Kötelezettek részére az Akkreditáció felfüggesztéséről szóló határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizeti, valamint

e) az Akkreditáció felfüggesztése idejére vagy az Akkreditáció esetleges megvonását követő időszakra szervezett Képzési Esemény elmaradásáról a jelentkezőket haladéktalanul igazolható módon tájékoztatja.

4.2.8. A Kérelmet az OAB a kézhezvételétől számított harminc napon belül elbírálja el.

4.2.9. Az OAB a Kérelmezőt a Kérelem kézhezvételétől számított tizenöt napon belül egy alkalommal - legfeljebb harminc napos határidővel - a hiányok pótlására, illetve a Kérelemben tett nyilatkozatok igazolására szolgáló okiratok csatolására szólíthatja fel. További hiánypótlási vagy okiratcsatolási felhívásra akkor van lehetőség, ha azt a Kérelmező kifejezetten kéri.

4.2.10. A hiánypótlási, illetve okiratcsatolási felhívás Kérelmezővel való közlésétől a hiánypótlás előterjesztéséig, illetve az okiratok csatolásáig terjedő idő, de felhívásonként legfeljebb az abban meghatározott határidő a Kérelem elbírálásának a határidejébe nem számít bele.

4.2.11. Ha a Kérelmező a hiánypótlási vagy az okiratcsatolási felhívásnak nem tesz eleget, az OAB a Kérelmet a hiányos tartalma alapján bírálja el.

4.2.12. A Kérelemnek helyt adó Határozat tartalmazza

a) az akkreditáció hatályát,

b) a Képzési Hellyel szemben támasztott szakmai, szervezési, minőségi, ellenőrzési és kreditpont-igazolási feltételeket, és[49]

c) az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy e feltételek be nem tartása esetén az akkreditáció megvonható.

4.2.13. A Kérelmet elutasító határozat tartalmazza[50]

a) az elutasítás indokolását,

b) azt a rendelkezést, hogy a megfizetett akkreditációs díjat az elutasító határozat közlését követő tizenöt napon belül a MÜK visszautalja, és[51]

c) a jogorvoslati tájékoztatást.

4.3. Egyszerűsített akkreditációs eljárásra vonatkozó speciális szabályok

4.3.1. Az OAB[52]

a) a Kamara, illetve a MÜK által Továbbképzés céljára alapított, kizárólag Kamara, illetve a MÜK tagságával működő jogi személyt,

b)[53]

c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet,

d) a Munkáltatót,

e) az Alkotmánybíróságot,

f) a bíróságot,

g) az Országos Bírói Hivatalt,

h) a Magyar Igazságügyi Akadémiát,

i) az ügyészséget,

j) a Magyar Jogász Egyletet, valamint[54]

k) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesületét

egyszerűsített eljárásban akkreditálja.

4.3.2. A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció keretében csak az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott jogalany, illetve olyan kamarai jogtanácsos részére szervezhet Képzési Eseményt, akinek az Üttv. 66. § (1) bekezdése szerinti ügyfele.

4.3.3. Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek.

4.3.4. Az egyszerűsített akkreditáció iránti Kérelemnek tartalmaznia kell

a) a Kérelmező nevét, székhelyét,

b) a Kérelmezőt nyilvántartó bíróság vagy hatóság megjelölését, valamint

c) a Továbbképzésért felelős természetes személy nevét, ha az a törvényes képviselőtől eltér.

4.3.5. Az egyszerűsített akkreditáció iránti Kérelemnek tartalmaznia kell

a) az Akkreditáció kért időbeli hatályát, ha az az Akkreditációs Időszaknál rövidebb,[55]

b) Képzési Események meghirdetése rendjét,

c) a Képzési Eseményeken való részvétel személyi, anyagi és egyéb feltételeit, a Képzési Eseményekre való jelentkezés rendjét, valamint

d) azt, hogy a Kérelmező Kamarával vagy más Képzési Hellyel kötött-e továbbképzési megállapodást.

4.3.6. Egyszerűsített eljárásban a Kérelmet az OAB a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül bírálja el.

4.4. Az Akkreditáció megszűnése

4.4.1. Az Akkreditáció megszűnik, ha

a) azt a Képzési Hely kéri, a kérelemben megjelölt időpontban, de legkorábban az erre irányuló kérelem kézhezvételének a napján,

b) a Képzési Hely jogutód nélkül megszűnt, a jogutód nélküli megszűnés napján, valamint

c) az Akkreditáció hatálya lejárt.

4.4.2. Az Akkreditáció megszűnését - 4.4.1. pont c) alpontja szerinti eset kivételével - az OAB, a megszűnés okáról való tudomásszerzését követő tizenöt napon belül indokolt határozattal állapítja meg.[56]

4.2.3. Ha az OAB vagy - kifogás alapján - a MÜK elnöksége az Akkreditációt a Kérelemtől eltérő tartalommal adja meg, a Képzési Hely a Határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az Akkreditációról lemondhat. Az Akkreditációról való lemondás esetén úgy kell tekinteni, hogy a Kérelmező az Akkreditációt nem szerezte meg.

4.5. Az Akkreditáció megvonása

4.5.1. Az OAB indokolt határozattal megvonja az Akkreditációt, ha a Képzési Hely

a) Akkreditációjának a feltételei a Kérelem elbírálásakor nem álltak fenn, vagy már nem állnak fenn,

b) az e szabályzatban vagy a Határozatban meghatározott kötelezettségeinek az OAB felhívása ellenére, az abban meghatározott, legalább tizenöt napos határidőn belül nem tesz eleget,

c) adósságrendezés alatt áll, végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, ha a személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, illetve személyes joga szerint hasonló helyzetben van, vagy

d) e szabályzat szerinti továbbképzési tevékenységét bíróság jogerősen korlátozta.

4.5.1/A. Mentesül az Akkreditációs Díj megfizetése alól[57]

a) az Alkotmánybíróság,

b) a bíróság,

c) az Országos Bírósági Hivatal,

d) a Magyar Igazságügyi Akadémia,

e) az ügyészség,

f) a Magyar Jogász Egylet, valamint

g) a Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyező Egyesülete.

4.5.2. Az OAB - a kötelezettségszegés súlyára, ismétlődő jellegére, az azzal okozott kárra, illetve érdeksérelemre tekintettel - indokolt határozattal megvonhatja az Akkreditációt, ha a Képzési Hely[58]

a) valótlan tartalmú kreditigazolást állít ki, illetve

b) a Kérelemben vállalt, az e szabályzatban vagy a Határozatban meghatározott kötelezettségeit megszegi.

4.5.3. Az Akkreditáció megvonása esetén - a kötelezettségszegés súlyára, ismétlődő jellegére, az azzal okozott kárra, illetve érdeksérelemre tekintettel - az OAB a Kérelmező újbóli Akkreditációjának a lehetőségét legfeljebb három évre felfüggesztheti.

4.6. Az Akkreditáció felfüggesztése

4.6.1. Ha a Képzési Hely a Továbbképzésre vonatkozó jogszabályban, e szabályzatban vagy a Határozatban meghatározott kötelezettségeit megsérti, és ezzel a Továbbképzéssel elérni kívánt célok elérését jelentősen sérti vagy közvetlenül, nyilvánvalóan és jelentős mértékben veszélyezteti, az Akkreditációját az OAB indokolt határozattal felfüggesztheti. Az OAB az Akkreditáció felfüggesztésének a hatályát - a Továbbképzésre Kötelezettek jogos érdekeinek a védelmében - a határozat közlésénél későbbi időponttól kezdve is megállapíthatja.

4.6.2. Az Akkreditáció felfüggesztését meg kell szüntetni, ha az elrendelésének az oka megszűnt.

4.6.3. Az OAB az Akkreditációt, a Képzési Hely nyilvántartásba vételét, az Akkreditáció megszűnését, megvonását, valamint felfüggesztését a MÜK honapján az erről szóló határozat közlését követő két munkanapon belül közzéteszi.

4.7. Kifogás

4.7.1. Az OAB-nak a Kérelmet elutasító, az Akkreditációt a Kérelemtől eltérő tartalommal megadó, az Akkreditáció megszűnését megállapító, az Akkreditációt visszavonó, az Akkreditációt felfüggesztő és az akkreditációs eljárást megszüntető határozata ellen a közléstől számított tizenöt, a Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott és a Képzési Esemény nyilvántartásba vételére irányuló eljárást megszüntető határozata ellen három napon belül az OAB-nál előterjesztendő kifogásnak van helye. Az OAB, ha a kifogásnak saját hatáskörben nem ad helyt, azt haladéktalanul, de legfeljebb három munkanapon belül felterjeszti. A MÜK mint Képzési Hely kérelme tárgyában hozott OAB határozat ellen nincs helye kifogásnak.[59]

4.7.2. Az OAB Akkreditációval kapcsolatos határozata elleni kifogást a MÜK elnöksége a kifogás előterjesztésétől számított hatvan napon belül bírálja el, és az OAB határozatát helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti, valamint az OAB-ot szükség szerint új eljárás lefolytatására utasítja.[60]

4.7.2/A. A Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat elleni kifogást a MÜK elnöke a kifogás előterjesztésétől számított öt - nem Képzési Hely által szervezett Képzési Esemény nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat esetén harminc - munkanapon belül bírálja el, és az OAB határozatát helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti, valamint az OAB-ot szükség szerint új eljárás lefolytatására utasítja.[61]

4.7.3. A kifogás elbírálására irányuló eljárásban az elektronikus ügyintézés általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus kapcsolattartás kötelező.

4.7.4. Az Akkreditáció megszűnését megállapító, valamint az Akkreditáció felfüggesztését elrendelő határozat elleni kifogásnak nincs halasztó hatálya.

4.7.5. Az OAB a határozat kifogásra tekintet nélküli végrehajthatóságát elrendelheti, ha a végrehajtás elmaradása a Továbbképzéssel elérni kívánt célok elérését jelentősen sértené vagy közvetlenül, nyilvánvalóan és jelentős mértékben veszélyeztetné.

5. Képzési események

5.1. A Képzési Események fajtái

5.1.1. A Képzési Esemény függetlenül attól, hogy ez elektronikus úton hozzáférhető és teljesíthető vagy sem[62]

a) a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, jogi szakmai nyelvgyakorlatot, illetve az ügyvédi tevékenység gyakorlását egyébként segítő tanfolyam vagy tréning (a továbbiakban együtt: tanfolyam),

b) a jogtudományi, államtudományi, joggyakorlati, közigazgatási, illetve az ügyvédi tevékenység fejlesztésére alkalmas más szakmai esemény vagy konferencia (a továbbiakban együtt: konferencia), valamint

c) az 5.4.1. pont d)-i) alpontja szerinti események.

5.2. A Képzési Esemény bejelentése

5.2.1. A MÜK és a Kamara az általa szervezett Képzési Eseményt a meghirdetését megelőző nyolcadik munkanapig az OAB részére elektronikus úton bejelenti.[63]

5.2.2. Az akkreditált Képzési Hely az általa szervezett Képzési Eseményt a meghirdetését megelőző tizenöt napig köteles az OAB részére elektronikus úton bejelenti. A Munkáltató az általa kizárólag a saját kamarai jogtanácsosai részére szervezett képzés esetén a Képzési Eseményt legkésőbb az annak a megtartását megelőző nyolcadik napig az OAB részére elektronikus úton bejelenti.

5.2.3. Az 5.4.1. pont c)-i) alpontja szerinti Képzési Eseményt a Továbbképzésre Kötelezett az OAB részére elektronikus úton jelenti be, legkésőbb azt a továbbképzési évet követő hatvanadik napig, amely során a Képzési Esemény megvalósult.[64]

5.2.4.[65]

5.2.5.[66]

5.2.6. Ha a képzési eseményre MÜK-kel, a Kamarával vagy Képzési Hellyel kötött megállapodás alapján kerül sor, ezt a bejelentésben a MÜK, a Kamara és a Képzési Hely megnevezésével kell közölni.[67]

5.3. A Képzési Esemény nyilvántartásba vétele

5.3.1. Az OAB a Képzési Esemény nyilvántartásba vételéről

a) a MÜK, illetve a Kamara által tett bejelentés kézhezvételétől számított nyolc,[68]

b) a más Képzési Hely által bejelentett Képzési Esemény kézhezvételétől számított tizenöt

napon belül dönt, és e határidőn belül döntését közli a kérelmezővel.

5.3.2. A Képzési Hely által határidőben bejelentett Képzési Esemény akkor vehető nyilvántartásba, és ahhoz akkor rendelhető kreditpont, ha a bejelentés tartalmazza[69]

a) a Képzési Hely nevét és Kamara kivételével az akkreditációs nyilvántartási számát, kivéve, ha a Képzési Esemény bejelentése az Kérelem előterjesztésével egyidejűleg történik,

b) a Képzési Esemény

ba) helyszínét, ennek hiányában elérhetőségét,

bb) időpontját, ennek hiányában a hozzáférhetősége legalább kezdő időpontját,

bc) fajtáját,

c) a Képzési Eseményen vagy Eseményben való részvétel feltételeit, így különösen

ca) azt, hogy a Képzési Esemény nyilvános, zártkörű, feltételesen vagy korlátozottan nyilvános-e,

cb) a Képzési Eseményen való részvételért kell-e, és ha igen milyen összegű díjat és hogyan kell megfizetni,

cc) ha a Képzési Eseményen való részvételt a MÜK kötelezővé tette,

d) a Képzési Esemény meghirdetésének módját, helyét és idejét,

e) a Képzési Esemény tárgyát, tematikáját és nyelvét,

f) a Képzési Esemény szervezéséért és a kreditpont igazolások kiadásáért felelős természetes személy nevét, beosztását, elérhetőségi adatait,

g) a szakmai előadó vagy előadók nevét, szakmai referenciáit, ha ez értelmezhető,

h) a kreditpontértékre vonatkozó javaslatot,[70]

i) a kreditpont-igazolás módját,[71]

j) e-learning képzés esetén annak a távoktató programnak a bemutatását, amely a továbbképzés anyagát közvetíti, továbbá az ellenőrzési mód bemutatását, mellyel a Képzési Hely biztosítja, hogy a Képzési Eseményt a Továbbképzésre Kötelezett követi, valamint[72]

k) azt, hogy a Képzési Esemény akadálymentesített módon hozzáférhető-e.

5.3.3. Az OAB a Képzési Eseményt akkor veszi nyilvántartásba, ha

a) tudományos, illetve szakmai szempontból alkalmasnak tartja arra, hogy segítse az ügyvédi tevékenység gyakorlását, illetve javítsa annak színvonalát (a továbbiakban: Alkalmasság), és

b) a Képzési Hely a nyilvántartásba vételi díjat a MÜK részére megfizette.[73]

5.3.4. A Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért - a MÜK, a Kamara mint Képzési Helyek kivételével, valamint az e szabályzatban és a MÜK Elnökségének a határozatában meghatározott kivételekkel - a MÜK részére a MÜK Elnöksége által határozatban megállapított díjat kell fizetni.[74]

5.3.4/A. A Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért nem kell díjat fizetni, ha a Képzési Eseményen[75]

a) valamennyi Továbbképzésre Kötelezett azonos feltételek mellett részt vehet, és

b) a Képzési Eseményen való részvételért a Továbbképzésre Kötelezettnek sem közvetlenül, sem közvetetten nem kell ellenértéket fizetnie vagy más olyan kötelezettséget vállalnia, amely a Képzési Eseményen való részvételhez vagy a Képzési Helynek a Továbbképzési Szabályzatból fakadó kötelezettsége teljesítéséhez nem szükséges.

5.3.4/B. A Képzési Esemény nyilvántartásba vételének a meghosszabbítása iránti eljárás lefolytatásáért a nyilvántartásba vételért fizetendő díj felét kell megfizetni.[76]

5.3.5. A Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért fizetendő díj mértékéről szóló határozat közzététele és hatályba lépése között legalább negyvenöt napnak kell eltelnie.

5.3.6. Az OAB a bejelentőt a bejelentés kiegészítésére hívhatja fel, ha a bejelentés hiányos vagy az alapján a Képzési Esemény Alkalmassága nem bírálható el.

5.3.7. Az OAB a bejelentést a kézhezvételétől, a bejelentés kiegészítése esetén annak a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül bírálja el.

5.3.8. Az OAB a Képzési Eseményt nyilvántartásba vevő határozatban megállapítja a Képzési Esemény

a) nyilvántartási számát,

b) a kreditpontértékét, indokolással,

c) nyilvántartási számának és kreditpontértékének a Képzési Esemény meghirdetése és az azzal kapcsolatos minden tájékoztatás során történő feltüntetésére vonatkozó kötelezést, valamint

d) adataiban bekövetkező változás haladéktalan bejelentésének a kötelezettségét.

5.3.9. Az OAB - a Munkáltató által kizárólag a saját kamarai jogtanácsosai részére szervezett Képzési Esemény kivételével - a Képzési Esemény nyilvántartásba vételét a honlapján két munkanapon belül közzéteszi.

5.3.10. Az OAB a Képzési Esemény nyilvántartásba vételét megtagadó határozatában feltünteti

a) a nyilvántartásba vétel megtagadásának az indokát,

b) azt a rendelkezést, hogy a megfizetett nyilvántartásba vételi díjat az elutasító határozat közlését követő tizenöt napon belül a MÜK a bejelentő részére visszautalja.[77]

5.3.11. Az 5.4.1. pont c)-i) alpontja szerinti Képzési Esemény bejelentésére a Képzési Hely által szervezett Képzési Esemény bejelentésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat azzal kell alkalmazni, hogy nyilvántartásba vételi díjat nem kell fizetni, a bejelentésben[78]

a) a bejelentő nevét és kamarai azonosító számát,

b) a Képzési Eseményt fajta és szükség szerint mennyiség szerinti megjelölését, megvalósulásának időpontját, valamint

c) a kreditpontértékre vonatkozó javaslatot

kell feltüntetni, valamint csatolni kell a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat.

5.3.11/A.[79]

5.3.11/B.[80]

5.3.12. Az OAB az 5.3.11. pont szerinti Képzési esemény nyilvántartásba vételéről - a kreditpontok nyilvántartásba vétele útján - haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül tájékoztatja a Kamarát.[81]

5.3.13. Ha az OAB a Képzési Esemény nyilvántartásba vételéről határidőn belül nem dönt,[82]

a) a Képzési Hely bejelentőt megilleti a bejelentett Képzési Esemény megszervezésének a joga, illetve a nem Képzési Hely által szervezett Képzési Eseményen részt vevő Továbbképzésre Kötelezettet kreditpont illeti meg, azzal, hogy a Képzési Eseményen való részvételért a bejelentésben megjelölt, de legfeljebb 5 kreditpont jár a Továbbképzésre Kötelezettnek,[83]

b) az OAB a Képzési Eseményt haladéktalanul nyilvántartásba veszi, valamint

c) felülvizsgálja, hogy az e pont szerinti kreditpontérték megfelel-e az e szabályzat egyéb rendelkezéseinek, és ha a Képzési Eseményért az a) alpontban meghatározottnál magasabb kreditpontérték jár, erről indokolt határozatot hoz.

5.3.14. A MÜK vagy Budapesti Ügyvédi Kamara részvételével működő nemzetközi ügyvédi egyesületek és szervezetek, a külföldi ügyvédi kamarák, valamint az egyéb nemzetközi és külföldi országos ügyvédi egyesületek vagy szervezetek által vagy közreműködésével szervezett Képzési Események esetében vélelmezni kell, hogy e szervezetek alkalmasak a Képzési Esemény megszervezésére.[84]

5.3/A. A Képzési Esemény törlése a nyilvántartásból[85]

5.3/A.1. Az OAB a Képzési Eseményt törli a nyilvántartásból, ha

a) megállapítja, hogy az nem felel meg az e szabályzatban meghatározott feltételeknek,

b) a Képzési Hely Akkreditációja - e szabályzat erejénél fogva vagy visszavonás folytán - megszűnt, vagy

c) a nyilvántartásba vétele óta két év eltelt, és a Képzési Hely ezt megelőzően legalább 30 nappal - a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályok szerint - nem kéri a nyilvántartásba vétel meghosszabbítását legfeljebb további két évvel, vagy azt az OAB 30 napon belül elutasítja.

5.4. Kreditpontok

5.4.1. E Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában az OAB az adott Továbbképzési időszakban nyilvántartásba vett Képzési Eseményhez e szabályzat eltérő rendelkezése hiányában egész kreditpontokat rendel az alábbi szabályok szerint:[86]

a) részvétel Képzési Hely által szervezett tanfolyamon, illetve konferencián óránként 1 kreditpont,[87]

b) részvétel Képzési Hely által szervezett legalább kétórás, sikeres számonkéréssel záruló tanfolyamon óránként 1,5 kreditpont[88]

c) az 5.1.1. a) és b) pontja szerinti Képzési Hely által szervezett tanfolyamon, konferencián, továbbá jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási tárgyú oktatói, előadói tevékenység óránként 3 kreditpont,[89]

d) jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgalkalmanként 1 kreditpont,

e) legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése 10 kreditpont,

f) jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység 5 kreditpont,[90]

g) papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként 10 kreditpont,[91]

h) mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpont,[92]

i) papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása, illetve idegennyelvű jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag magyar nyelvre fordítása szerzői ívenként 5 kreditpont,[93]

j) részvétel felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben, a megszerzett, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti kreditpontonként 1 kreditpont[94]

k) részvétel nem Képzési Hely által külföldön szervezett, az ügyvédi tevékenységet folytatók számára hasznos képzési eseményen, óránként 1 kreditpont.[95]

l) jogi segítői névjegyzékben szereplő Továbbképzésre Kötelezett számára legalább[96]

la) 6 esetben jogi segítői díj, vagy

lb) 3 esetben pártfogó ügyvédi díj

került megállapításra: továbbképzési évenként 4 kreditpont.

5.4.1/A. Ha a Továbbképzésre Kötelezett az 5.4.1. pont b) alpontja szerinti - e-learningnek nem minősülő - Képzési Eseményen részt vett, de a számonkérése nem sikeres, az 5.4.1. pont a) alpontja szerinti kreditpontra jogosult.[97]

5.4.1/B. Az 5.4.1. pont g) és h) alpontja szerinti Képzési Esemény után kreditpont csak az első kiadásért, és csak abban az esetben jár, ha az írt, szerkesztett vagy lektorált publikáció terjedelme önállóan eléri az egy kreditponthoz szükséges terjedelmet.[98]

5.4.1/C. Az OAB az e-learningnek minősülő Képzési Eseményhez rendelt kreditpont megszerzését a Továbbképzési Időszakban egy alkalommal a Továbbképzéssel kapcsolatos elektronikus kérdőív kitöltéséhez kötheti. A kérdőívre adott válaszokat a válaszadó azonosítására alkalmatlan módon kell kezelni.[99]

5.4.1/D. Ha az 5.4.1. pont a) és c)-j) alpontjainak alkalmazásával kiszámolt érték nem egész kreditpontot eredményez, az értéket a kerekítés általános szabályai szerint kell egész kreditpontra kerekíteni. Az 5.4.1. pont b) alpont alkalmazásakor a kapott nem egész értéket lefelé kell egész kreditpontra kerekíteni.[100]

5.4.1/E. Az 5.4.1. pont g) és i) alpontja szerinti Képzési Esemény bejelentésekor a kérelemhez csatolni kell[101]

a) a mű elektronikus másolatát, vagy

b) a kiadó igazolását,

amelyből meg lehet állapítani a Továbbképzésre Kötelezett azonosításához szükséges adatok mellett a publikáció címét, a megjelenés helyét, a kiadó megnevezését, a megjelenés időpontját és a publikációnak a Továbbképzésre Kötelezett által írt karakterszámát.

5.4.1/F. Az 5.4.1. pont k) alpontja szerinti Képzési Esemény bejelentésekor a tematika mellett a Továbbképzésre Kötelezett csatolni köteles a képzési eseményen való részvételét igazoló okirat másolatát, amely tartalmazza a képzési esemény címét, illetve a képzési esemény időtartamát órában vagy percben kifejezve. Az OAB az igazolás magyar nyelvre történő fordítását előírhatja.[102]

5.4.1/G. Az 5.4.1. pont l) alpontja szerinti feltételek teljesülését az OAB felé a Továbbképzésre Kötelezett a jogi segítségnyújtó szolgálat által kiállított igazolás útján igazolja.[103]

5.4.2. A Képzési Hely az általa szervezett Képzési Eseményen megvalósult, az 5.4.1. pont c) alpontja szerinti oktatói, előadói tevékenységet a Továbbképzésre Kötelezett helyett bejelentheti.[104]

5.5. Kreditigazolás

5.5.1. A Képzési Hely - a Képzési Eseményt követő tizenöt napon belül - a Képzési Eseményen való részvételről és a részvételért járó kreditpontról igazolást ad a Továbbképzésre Kötelezettnek. Az igazolás tartalmazza

a) a Továbbképzésre Kötelezett ügyvédi nevét, ennek hiányában viselt nevét, valamint kamarai azonosító számát,

b) a Képzési Hely nevét, akkreditációs nyilvántartási számát,

c) a Képzési Esemény

ca) helyszínét, ennek hiányában elérhetőségét,

cb) időpontját, tartamát, ha ez értelmezhető,

cc) címét,

cd) nyilvántartási számát,

ce) fajtáját,

d) a megszerzett kreditpontok számát.

5.5.2. A Képzési Hely - a Képzési Eseményt követő tizenöt napon belül - a Kamara részére elektronikus úton igazolást ad valamennyi, az adott Kamarában tag vagy névjegyzékbe vett Továbbképzésre Kötelezett által a Képzési Eseményen megszerzett kreditpontokról.

6. A Továbbképzési Kötelezettség elmulasztása miatt ügyvédi tevékenység gyakorlására nem jogosultakra vonatkozó szabályok

6.1. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítését a Továbbképzési Kötelezettség elmulasztása miatt ügyvédi tevékenység gyakorlására nem jogosult személy (a továbbiakban: Mulasztó) kamarai tagsága, illetve nyilvántartása hiányában is eleget tehet a Továbbképzési Kötelezettségének.

6.2. A Mulasztóra e Szabályzat rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

6.3. A Mulasztó Továbbképzési Időszaka a kamarai tagsága megszűnésének, illetve a kamarai nyilvántartásból való törlésének az éve, valamint az azt követő öt naptári év.

6.4. A Továbbképzési Kötelezettség Mulasztóra a kreditpont átviteli korlátozás nem vonatkozik. A Mulasztó abban a Továbbképzési Időszakban megszerzett kreditpontjait, melyben a Továbbképzési Kötelezettségének teljesítését elmulasztotta, a kamarai tagsága megszűnésének, illetve a kamarai nyilvántartásból való törlésének az évében és az azt követő öt évben megszerzett kreditpontoknak kell tekinteni.

6.5. A Mulasztó a Továbbképzési Kötelezettség teljesítése alól nem mentesíthető.[105]

6.6. A Mulasztónak a MÜK, illetve a Kamara által szervezett vagy bonyolított Továbbképzési Eseményen való részvétele akkor is díjköteles, ha a Képzési Eseményen való részvétel a Továbbképzésre Kötelezettek számára ingyenes. A díjat a Képzési Eseményt szervező MÜK, illetve a Kamara elnöksége - vagy a Kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - esetileg határozza meg.[106]

6.7. A MÜK, a Kamara és a Képzési Hely a Mulasztónak is köteles igazolást adni a Képzési Eseményen való részvételről.[107]

6.8. A Mulasztó a Továbbképzési Kötelezettség teljesítését a saját nyilvántartása és a saját maga által őrzött kreditigazolásokkal bizonyítja. A MÜK, illetve a Kamara és a OAB - a Mulasztó eltérő rendelkezése hiányában - azokat a kreditpontokat tartja nyilván, melyeket a Mulasztó a MÜK, illetve a Kamara által szervezett, illetve bonyolított Képzési Eseményen szerzett.[108]

6/A. Nyilvántartás[109]

6/A.1. A Képzési Helyek nyilvántartása tartalmazza

a) a Képzési Hely nevét, levelezési címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

b) a Képzési Hely adóazonosító számát,

c) az Akkreditáció nyilvántartási számát,

d) az Akkreditáció hatályát.

6/A.2. A Képzési Hely a 6/A.1. pont a) és b) pontjaiban bekövetkező változást tizenöt napon belül bejelenti az OAB-nak.

6/A.3. A Képzési Események nyilvántartása tartalmazza

a) a Képzési Eseményt szervező Képzési Hely

aa) nevét, levelezési címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,

ab) az Akkreditáció nyilvántartási számát, ha a Képzési Hely azzal rendelkezik,

b) a Képzési Esemény

ba) címét, tárgyát, tematikáját és nyelvét,

bb) helyszínét vagy elérhetőségét,

bc) időpontját vagy hozzáférhetősége kezdő időpontját,

bd) fajtáját,

be) nyilvántartási számát,

bf) nyilvántartásba vételének dátumát,

c) a Képzési Eseményen való részvétel feltételeit:

ca) azt, hogy a Képzési Esemény nyilvános, zártkörű, feltételesen vagy korlátozottan nyilvános,

cb) a Képzési Eseményen résztvevők létszámának felső határát,

cc) a fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját,

cd) azt, hogy a Képzési Eseményen való részvételt a MÜK kötelezővé tette-e,

d) a Képzési Eseményhez rendelt kreditpontot,

e) a Képzési Esemény részletes programjának elektronikus elérhetőségét.

f) a hallgatói értékelés adatait.[110]

6/A.4. A 6/A.1., a 6/A.3. és a 6/A.5. pont szerinti nyilvános adatokat az OAB a honlapján közzéteszi.[111]

6/A.5. A nem Képzési Helyek által szervezett Képzési Események elkülönülő nyilvántartásának tartalmaznia kell

a) a bejelentő nevét,

b) a bejelentő kamarai azonosító számát vagy nyilvántartási számát,

c) a bejelentés dátumát,

d) a Képzési Eseményhez rendelt kreditpontot, és

e) a nyilvántartásba vétel számát.

f) amennyiben ez értelmezhető, a képzési esemény címét, tárgyát, időpontját és szervezőjét.[112]

6/A.6. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséről szóló nyilvántartás tartalmazza

a) a Továbbképzésre Kötelezettek és a Mulasztók nevét és kamarai azonosító számát,

b) a Továbbképzésre Kötelezett és a Mulasztó Képzési Időszakai kezdő és záró időpontját,

c) a Továbbképzésre kötelezett és a Mulasztó által megszerzett kreditpontokat évenként és Képzési Időszakonként,

d) kötelező Képzési Eseményenként azt, hogy azon a Továbbképzésre Kötelezett részt vett-e,

e) a Továbbképzésre Kötelezett Továbbképzési Kötelezettség alóli mentesítését és annak a hatályát, az erről szóló határozat számát,

f) a Továbbképzési Kötelezettségnek a 2.15. pont szerinti teljesítésére vonatkozó adatokat, valamint

g) a Mulasztó ügyvédi kamarai tagsága megszűnésének, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásból való véglegessé vált törlésének a napját.

6/A.7. A Kamara a Mulasztó tagsági jogviszonyát megszüntető, illetve nyilvántartásból törlő határozatának véglegessé válásáról 30 napon belül értesíti az OAB-ot. Az értesítésnek tartalmaznia kell

a) a Mulasztó nevét és kamarai azonosító számát,

b) a határozat véglegessé válásának a napját.

6/A.8. A Kamara 30 napon belül tájékoztatja az OAB-ot arról, ha a 6/A.7. pont szerinti határozatát maga vagy a bíróság érdemben megváltoztatta, megsemmisítette, hatályon kívül helyezte, illetve a hatályba lépését elhalasztotta.

6/A.9. A Kamara a mentesítést követő tizenöt napon belül értesíti az OAB-ot:

a) a mentesített nevéről,

b) a mentesített KASZ számáról, valamint

c) a mentesítés hatályáról.

6/A.10. A Továbbképzésre Kötelezett a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül bejelenti az őt nyilvántartó Kamaránál, ha

a) a kreditpont igazolása elveszett vagy megsemmisült és azt a Képzési Hely nem tudja pótolni,

b) a Képzési Hely a részvétele ellenére nem adott részvételi, illetve kreditpont-igazolás, vagy

c) a Képzési Hely által kiállított kreditpont igazolás valótlan adatot tartalmaz.

6/A.11. A Kamara Képzési Eseményeken való részvételről, valamint a megszerzett kreditpontokról vezetett nyilvántartása tartalmazza

a) a Továbbképzésre Kötelezett tagjainak és nyilvántartottjainak nevét és kamarai azonosító számát,

b) a Mulasztó korábbi tagjainak és nyilvántartottjainak nevét és kamarai azonosító számát,

c) az a) és b) pont szerinti személyek által megszerzett kreditpontok számát, a kreditpont igazolás, valamint a Képzési Hely akkreditációs nyilvántartási számát és a Képzési Esemény azonosító számát,

d) a Továbbképzésre Kötelezett Továbbképzési Kötelezettség alóli mentesítését és annak a hatályát, az erről szóló határozat számát, valamint

e) a Mulasztó ügyvédi kamarai tagsága megszűnésének, illetve ügyvédi kamarai nyilvántartásból való véglegessé vált törlésének a napját.

6/A.12. A Kamara a tudomásra jutásától számított 5 munkanapon az OAB-ot elektronikus úton tájékoztatja arról, ha a kreditpont-nyilvántartása helyreállíthatatlanul elveszett, megrongálódott vagy megsemmisült.

6/A.13. Az OAB az e szabályzat szerinti olyan adatvesztés esetén, amely miatt a Továbbképzési Kötelezettség teljesítése nem, vagy csak aránytalan nehézség mellett lenne megállapítható, elrendelheti a Továbbképzési Időszak újrakezdését azzal, hogy ez esetben úgy kell tekinteni, hogy a Továbbképzésre Kötelezett az adatvesztéssel érintett időszakra eső Képzési Kötelezettségét teljesítette.

6/A.14. Az OAB és a Kamara a Továbbképzésre Kötelezett kérelmére a nyilvántartott adatairól tizenöt napon belül tájékoztatást ad.

6/A.15. Az OAB és a Kamarák a Továbbképzéssel kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeiknek részben vagy egészben közös nyilvántartási rendszer útján is eleget tehetnek.

6/A.16. A MÜK írásbeli megállapodást köthet a felsőoktatási intézménnyel, illetve az igazságügyi miniszterrel arról, hogy az az általuk szervezett jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben való részvétellel vagy az 5.4.1. pont c), d), f) és h) alpontja szerinti tevékenységgel megszerzett kreditpontokat valamennyi, ehhez hozzájáruló Továbbképzésre kötelezett tekintetében évente két alkalommal összesítve jelenti be az OAB részére, amely a kreditpontokat hivatalból nyilvántartásba veszi.[113]

6/A.17. A MÜK írásbeli megállapodást köthet a 2.15. pont szerinti feltétel igazolására jogosult jogalannyal arról, hogy az a 2.15. pont szerinti feltétel ehhez hozzájáruló Továbbképzésre Kötelezett általi teljesítését évente két alkalommal összesítve jelenti be az OAB részére, amely a kreditpontokat hivatalból nyilvántartásba veszi.[114]

6/A.18. A 6/A.16. és 6/A.17. pont szerinti megállapodást a MÜK a honlapján közzéteszi.[115]

6/A.19. A 6/A.16. és 6/A.17. pont szerinti megállapodás alapján a Továbbképzésre Kötelezett, az ott meghatározott Képzési Események és 2.15. pont szerinti feltételek[116]

a) tekintetében az adatszolgáltatáshoz való hozzájárulása esetén mentesül a bejelentési kötelezettsége alól, illetve

b) teljesítése bejelentésére a megállapodás szerinti adatszolgáltatási határidő lejártát követő 30 napon belül jogosult.

6/B. Ellenőrzés[117]

6/B.1. Az OAB, illetve a Kamara a feladatkörébe tartozó ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzést tarthat, valamint a Képzési Helyet és a Képzési Esemény megszervezése és lebonyolítása körében nyilatkozattételre jogosult személyt nyilatkozattételre vagy a Képzési Eseménnyel, kreditpontok igazolásával kapcsolatos iratok bemutatására kötelezheti.[118]

6/B.2. A helyszíni ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre a Képzési Hely a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül észrevételt tehet az OAB-nál, illetve a Kamaránál.[119]

6/B.3. Az OAB az ellenőrzés elvégzésére - a Kamara elnökének előzetes jóváhagyásával - a Kamara tisztségviselőjét vagy más tagját is felkérheti.

6/B.4. Az OAB, illetve a Kamara nevében ellenőrzésre jogosult személy (a továbbiakban: ellenőr) jogosultságát az OAB, illetve a Kamara elnöke vagy helyettese által kiállított megbízólevél igazolja.[120]

6/B.5. Megbízólevéllel nem rendelkező vagy az ellenőrzés elvégzésére alkalmatlan személy eljárásával, vagy az ellenőrzés nem szabályszerű lefolytatásával kapcsolatban a továbbképzés szervezője panaszt tehet az OAB-nál, illetve a Kamaránál, amelyet az OAB, illetve a Kamara haladéktalanul kivizsgál.[121]

6/B.6. A továbbképzés szervezője köteles az ellenőrzés lebonyolítására megbízólevéllel rendelkező személy részére a továbbképzések iratait és információs rendszerét rendelkezésre bocsátani és a szükséges felvilágosítást megadni.[122]

6/B.6/A. A Képzési Hely a nyilvántartásba vétel során vagy az e-learning Képzési Eseményt megelőzően, de legkésőbb a nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül bejelenti az OAB részére a Képzési Eseményen való részvételhez, valamint a Képzési Eseményen hozzáférhető e-learning anyag megtekintéséhez szükséges belépési adatokat, elektronikus elérési útvonalat is.[123]

6/B.7. Az ellenőrzést úgy kell lefolytatni, hogy az a Képzési Eseményt nem zavarhatja.

6/B.8. Ha az ellenőrzés során az ellenőr megállapítja, hogy a Képzési Helyen nem az Akkreditációnak és e szabályzatnak megfelelő Továbbképzés folyik, az OAB, a Kamara vagy a helyszínen eljáró ellenőr felhívja a Képzési Helyet a szabályszegés azonnali megszüntetésére, egyúttal javaslatot tehet az OAB részére a Képzési Esemény nyilvántartásból való törlésére vagy az Akkreditáció felülvizsgálatára.[124]

6/C. Panasz[125]

6/C.1. A Továbbképzésre Kötelezett a nem Kamara vagy Munkáltató által szervezett Képzési Eseménnyel kapcsolatban legkésőbb a Képzési Esemény befejezését követő három munkanapon belül panaszt tehet az OAB-nál, amennyiben az nem felel meg a meghirdetett feltételeknek.

6/C.2. Az OAB a panaszt hatvan napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájékoztatja a panaszost.

6/D. Hallgatói értékelés[126]

6/D.1. A MÜK a továbbképzési rendszerben biztosítja, hogy a Továbbképzésre Kötelezett anonim módon valamennyi olyan, az 5.4.1. pont a) és b) alpontja szerinti Képzési Eseményt, amelyen kreditpontot szerzett, a MÜK elnöksége által meghatározott egységes szempontok szerint értékeljen, és azzal kapcsolatban észrevételt, javaslatot tegyen.

6/D.2. A MÜK a 6/D.1. pont szerinti értékelési, észrevételezési és javaslattételi lehetőségről a Továbbképzésre Kötelezettet - eltérő rendelkezése hiányában - az adott Képzési Eseményen megszerzett kreditpontoknak a nyilvántartásba vételét követő három napon belül elektronikus levélben tájékoztatja.

6/D.3. A 6/D.1. pont szerinti értékelés - a Munkáltató által szervezett képzési események kivételével - nyilvános. A 6/D.1. pont szerinti nem nyilvános értékelést, észrevételeket és javaslatokat a Képzési Hely, a MÜK, a Kamara és az OAB ismerheti meg.

6/E. Az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra való jogosultság megszerzéséhez szükséges továbbképzés és számonkérés[127]

6/E.1. Az ingatlan-nyilvántartási ügyben eljárásra való jogosultság megszerzéséhez a Továbbképzésre Kötelezettnek[128]

a) Képzési Eseményként nyilvántartásba vett, a

aa) MÜK által szervezett elektronikus formában lehívásra igénybe vehető, vagy

ab) Kamara által szervezett nem elektronikus formában, vagy elektronikus formában, de nem lehívásra igénybe vehető

legfeljebb négy órás elméleti, valamint további legfeljebb négy órás gyakorlati tanfolyamon (a továbbiakban: Tanfolyam) kell részt vennie, valamint

b) az elméleti tanfolyam teljesítését követően a Kamara által szervezett elektronikus úton teljesítendő, az elméleti ismeretek elsajátítását ellenőrző számonkérést (a továbbiakban: Számonkérés) kell teljesítenie.

6/E.2. Az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság megszerzését követő fenntartásának feltétele, hogy a Továbbképzésre Kötelezett a Tanfolyamot Továbbképzési Időszakonként egyszer teljesítse.

6/E.3. A Tanfolyam tematikáját és a Számonkérés követelményrendszerét a MÜK elnöksége határozza meg.

6/E.4. A MÜK által szervezett Tanfolyam megszervezéséért, valamint a Számonkérés feladatainak a meghatározásáért a MÜK elnöksége által felkért munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) felelős.

6/E.5. A Számonkérés akkor minősül teljesítettnek, ha a helyes válaszok aránya legalább 80%.[129]

6/E.6. Minden harmadik sikertelen Számonkérés után az újabb Számonkérésre bocsátás feltétele a Tanfolyam ismételt elvégzése.

6/E.7.[130]

6/E.8.[131]

6/E.9. A Munkacsoport előkészíti, és a MÜK a honlapján közzéteszi a Számonkérésen feltehető elméleti kérdéseket az azokra adandó válaszokkal.[132]

6/F. A Továbbképzési Kötelezettség pótlólagos teljesítése[133]

6/F.1. Azon Továbbképzésre Kötelezett, aki a Továbbképzési Időszak első négy évében összesen legfeljebb 16 kreditpont megszerzését mulasztotta el e mulasztását akként pótolhatja, hogy a Továbbképzési Időszakon belül

a) a MÜK, vagy az őt nyilvántartó Kamara által e célból szervezett, vagy e célra elfogadott Képzési Eseményen (a továbbiakban: Pótlólagos Képzés) való részvétel útján a hiányzó kreditpontokat megszerzi, és

b) a Pótlólagos Képzésen való részvétel 6/F.2. pontban meghatározott részvétel díját megfizeti.

6/F.2. A Pótlólagos Képzésen való részvétel díja

a) 250 ezer forint, amennyiben a Továbbképzésre Kötelezett legfeljebb egy továbbképzési évben mulasztotta el a továbbképzési kötelezettsége teljesítését, vagy kizárólag kötelező képzési esemény teljesítését mulasztotta el;

b) 350 ezer forint, amennyiben a Továbbképzésre Kötelezett egynél több, de legfeljebb három továbbképzési évben mulasztotta el a továbbképzési kötelezettség teljesítését;

c) 450 ezer forint, amennyiben a Továbbképzésre Kötelezett háromnál több továbbképzési évben mulasztotta el a továbbképzési kötelezettsége teljesítését.

6/F.3. A Pótlólagos Képzésen való részvétel díjából származó bevétel a Továbbképzésre Kötelezettet nyilvántartó Kamarát illeti.

7. Hatálybalépés

7.1. Ez a szabályzat 2019. január 1-jén lép hatályba.

7.2. A Képzési Hely választása szerint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kihirdetését megelőzően bejelentett, de a veszélyhelyzet folytán meg nem tartható Képzési Esemény[134]

a) időpontját díjmentesen a veszélyhelyzet megszűnése utáni időpontra módosíthatja, vagy

b) bejelentését visszavonhatja, és a Képzési Esemény nyilvántartásba vételéért megfizetett díjat egy másik Képzési Esemény nyilvántartásba vételi díjába számíthatja be.

7.3. Az egyszerűsített akkreditációt szerzett jogi kar és jogi továbbképző intézmény az egyszerűsített akkreditációért fizetett díjat Képzési Esemény nyilvántartásba vételi díjába beszámíthatja.[135]

7.3/A. A Továbbképzésre Kötelezett a Továbbképzési Kötelezettség teljesítéséhez a 2020. évben megkezdett továbbképzési évben megszerezni szükséges kreditpontok közül legfeljebb tízet a következő évben is megszerezhet.[136]

7.4. Az e szabályzat hatályba lépését követő első Továbbképzési Időszak 2020. január 1-jén kezdődik.[137]

7.5. A jogi kar az általa az e pont hatálybalépését megelőzően egyszerűsített akkreditációért megfizetett akkreditációs díjat az e pont hatálybalépését követő év december 31. napjáig bejelentett Képzési Esemény nyilvántartásba vételi díjába beszámíthatja.[138]

7.6. A 2.15. pont a) és b) pontja alkalmazásában az első Továbbképzési Időszakban a 2018. január 1-jét követően teljesített feltételeket is el kell fogadni.[139]

7.7. A 2019. szeptember 1-je és 2019. december 31. között szervezett, konferenciának vagy tanfolyamnak minősülő Képzési Eseményt az OAB nyilvántartásba veszi, illetve ahhoz az 5.4. pont szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben[140]

a) a Képzési Eseményt szervező Képzési Helyet az OAB a kérelem elbírálását megelőzően egyszerűsített akkreditációs eljárással akkreditálta, és

b) a Képzési Esemény a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelel, továbbá

c) legalább a Képzési Esemény tárgyát, helyszínét és időpontját a Képzési Eseményt legalább 8 nappal megelőzően az OAB-nak bejelentik,

d) a Képzési Hely a Képzési Eseményt nyilvántartásba vétel céljából az egyszerűsített akkreditáció iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb a jelen szabályzat hatálybalépését követő első Továbbképzési Időszak kezdő napjától számított 60 napon belül bejelenti.

7.8. A 7.7. pont szerint nyilvántartásba vett Képzési Eseményt és az ahhoz rendelet kreditpontot a Továbbképzési Kötelezettség 2.10. pont szerinti teljesítésekor figyelembe kell venni.[141]

7.9. A 2019. szeptember 1-je és 2019. december 31. között szervezett, konferenciának vagy tanfolyamnak minősülő, a MÜK vagy Kamara által szervezett Képzési Eseményt az OAB nyilvántartásba veszi, illetve ahhoz az 5.4. pont szerinti kreditpontot rendeli, amennyiben[142]

a) a Képzési Esemény a jelen szabályzat szerinti nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelel, és

b) a Képzési Hely a Képzési Eseményt nyilvántartásba vétel céljából legkésőbb a jelen szabályzat hatálybalépését követő első Továbbképzési Időszak kezdő napjától számított 60 napon belül bejelenti.

7.10. A MÜK és a Kamara a 6/E. pont szerinti Képzési Események és Számonkérés teljesítésének lehetőségét az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 1. §-a hatálybalépését megelőzően úgy biztosítja, hogy a jogosultságok kamarai hatósági nyilvántartásba vételére is kellő idő álljon rendelkezésre.[143]

7.11. Az e szabályzatnak az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról szóló 1/2024. (V.13.) MÜK szabályzat által megállapított 6/F. címét a folyamatban lévő Továbbképzési Időszakra is alkalmazni kell.[144]

Budapest, 2018. november 27.

Dr. Bánáti János

elnök

Dr. Fekete Tamás

főtitkár

Lábjegyzetek:

[1] A szabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése a 2018. november 26-i ülésén fogadta el.

[2] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 1. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[3] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 2. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[4] Beiktatta a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.1. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[5] Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 19. pontja. Hatálytalan 2019.07.03.

[6] Megállapította az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 1. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[7] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.1. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[8] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 2.1. a) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[9] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.2. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[10] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont a) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[11] Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 8. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[12] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. a) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[13] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. a) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[14] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont a) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[15] Megállapította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.3. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[16] A záró szövegrészt módosította a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.5. a) pontja. Hatályos 2021.10.26.

[17] Beiktatta a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.4. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[18] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 3. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[19] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. c) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[20] A címet módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont b) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[21] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 4. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[22] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 4. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[23] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. a) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[24] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 2.1. c) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[25] Módosította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 18. a) pontja. Hatályos 2019.07.03.

[26] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont c) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[27] E pont a 2/2020. (V. 5.) MÜK elnökségi határozat 7. pontja alapján 2020-ban nem alkalmazható.

[28] Módosította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 18. b) pontja. Hatályos 2019.07.03.

[29] Beiktatta a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.1. pontja. Hatályos 2021.10.26.

[30] Beiktatta a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.1. pontja. Hatályos 2021.10.26.

[31] Beiktatta a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.1. pontja. Hatályos 2021.10.26.

[32] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 2.1. e) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[33] Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 19. pontja. Hatálytalan 2019.07.03.

[34] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.3. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[35] Megállapította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.4. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[36] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.4. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[37] Beiktatta a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.2. pontja. Hatályos 2021.10.26.

[38] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 5. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[39] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont d) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[40] Megállapította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.5. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[41] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont b) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[42] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont b) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[43] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont b) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[44] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont e) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[45] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 6. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[46] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont c) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[47] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont d) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[48] Módosította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 18. d) pontja. Hatályos 2019.07.03.

[49] Módosította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 18. e) pontja. Hatályos 2019.07.03.

[50] A nyitó szövegrészt módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. f) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[51] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. f) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[52] Megállapította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.6. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[53] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont e) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[54] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont f) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[55] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 7. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[56] Megállapította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.6. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[57] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.7. pontja. Hatályos 2020.10.03. Egyidejűleg a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.7. pontjával megállapított 4.5.1/A. pontot hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1 pont f) pontja.

[58] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. b) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[59] Megállapította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.8. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[60] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. c) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[61] Módosította a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.4. pontja. Hatályos 2021.10.26.

[62] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 8. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[63] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. g) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[64] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. d) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[65] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont g) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[66] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont h) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[67] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. h) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[68] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. i) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[69] A nyitó szövegrészt módosította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 18. f) pontja. Hatályos 2019.07.03.

[70] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont i) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[71] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont g) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[72] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.8. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[73] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 2.1. f) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[74] Megállapította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.10. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[75] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.9. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[76] Beiktatta a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.1. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[77] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. j) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[78] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont h) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[79] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont j) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[80] Hatályon kívül helyezte a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont k) pontja. Hatálytalan 2020.10.03.

[81] Megállapította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.10. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[82] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 12. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[83] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. k) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[84] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. l) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[85] Beiktatta a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.2. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[86] A nyitó szövegrészt módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 2.1. pont l) pontja. Hatályos 2021.01.01.

[87] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. e) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[88] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. e) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[89] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. f) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[90] Módosította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.17. pont i) pontja. Hatályos 2020.10.03.

[91] Megállapította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.11. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[92] Beiktatta a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.11. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[93] Megállapította a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.12. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[94] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.12. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[95] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.12. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[96] Beiktatta az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 2. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[97] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 14. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[98] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. g) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[99] Beiktatta a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.12. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[100] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.13. pontja. Hatályos 2021.01.01.

[101] Megállapította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.3. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[102] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. h) pontja, valamint 2.1. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[103] Beiktatta az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 3. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[104] Beiktatta a 7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat 1.3. pontja. Hatályos 2021.11.09.

[105] Módosította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 19. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[106] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. m) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[107] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. n) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[108] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. o) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[109] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 15. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[110] Beiktatta a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.5. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[111] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. i) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[112] Beiktatta a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.14. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[113] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.14. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[114] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.14. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[115] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.14. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[116] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.14. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[117] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 15. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[118] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. p) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[119] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. q) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[120] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. r) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[121] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. s) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[122] Módosította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.17. t) pontja. Hatályos 2019.10.29.

[123] Beiktatta a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.6. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[124] Módosította a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.9. j) pontja. Hatályos 2022.06.02.

[125] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 15. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[126] Beiktatta a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.7. pontja. Hatályos 2022.07.01.

[127] Beiktatta a 6/2022. (IV. 25.) MÜK szabályzat 1.8. pontja. Hatályos 2022.06.02.

[128] Megállapította az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 4. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[129] Megállapította az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 5. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[130] Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 8. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[131] Hatályon kívül helyezte az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 8. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[132] Megállapította az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 6. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[133] Beiktatta az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 7. pontja. Hatályos 2024.05.23.

[134] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.15. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[135] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.15. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[136] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.15. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[137] Megállapította a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 16. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[138] Beiktatta a 4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat 1.16. pontja. Hatályos 2020.10.03.

[139] Megállapította a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.15. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[140] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 17. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[141] Beiktatta a 3/2019. (VI. 24.) MÜK szabályzat 17. pontja. Hatályos 2019.07.03.

[142] Beiktatta a 13/2019. (X. 14.) MÜK szabályzat 1.16. pontja. Hatályos 2019.10.29.

[143] Beiktatta a 10/2022. (X. 24.) MÜK szabályzat 2. pontja. Hatályos 2022.12.06.

[144] Beiktatta az 1/2024. (V. 13.) MÜK szabályzat 9. pontja. Hatályos 2024.05.23.

Tartalomjegyzék