32001R0789[1]

A Tanács 789/2001/EK rendelete (2001. április 24.) a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról

A TANÁCS 789/2001/EK RENDELETE

(2001. április 24.)

a vízumkérelmek megvizsgálására vonatkozó egyes részletes rendelkezések és gyakorlati eljárások végrehajtási hatásköreinek a Tanács részére történő fenntartásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 62. cikke 2. és 3. pontjára,

tekintettel a Finn Köztársaság kezdeményezésére ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

(1)

Az Európai Közösséget létrehozó szerződés és az Európai Unióról szóló szerződés vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a schengeni vívmányokat alkotó valamennyi rendelkezés, illetve határozat jogalapjának megállapítása céljából a schengeni vívmányok meghatározásáról szóló, 1999. május 20-i 1999/435/EK tanácsi határozat ( 3 ) A. mellékletének 1. cikkében, az SCH/Com-ex (99) 13-as hivatkozás alatt felsorolt, a diplomáciai és konzuli képviseleteknek szóló, vízumokra vonatkozó közös konzuli utasítást (KKU) a Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között, a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről 1985. június 14-én kötött schengeni megállapodás végrehajtásáról szóló, Schengenben, 1990. június 19-én aláírt egyezmény (a továbbiakban: egyezmény) II. címe 3. fejezete rendelkezéseinek végrehajtása céljából dolgozták ki.

(2)

El kell fogadni, rendszeresen módosítani és frissíteni kell a vízumkérelmeknek a schengeni vívmányoknak az Európai Unió keretébe történő beillesztéséről szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: jegyzőkönyv) 1. cikkében említett megerősített együttműködésben résztvevő tagállamok diplomáciai és konzuli képviseletein történő vizsgálatára vonatkozó, a KKU-ban és mellékleteiben található egyes részletes rendelkezéseket és gyakorlati eljárásokat annak érdekében, hogy megfeleljenek az érintett konzuli hatóságok működési követelményeinek.

(3)

Ezen kívül a KKU 11. mellékletének megfelelően kidolgoztak egy, az 1999/435/EK határozat A. mellékletének SCH/Com-ex (98) 56-os és SCH/Com-ex (99) 14-es hivatkozás alatt szereplő kézikönyvet a vízummal ellátható okmányokról. Szükséges e kézikönyv rendelkezéseit elfogadni, rendszeresen módosítani és frissíteni annak érdekében, hogy megfeleljenek az érintett konzuli hatóságok működési követelményeinek.

(4)

Kidolgoztak továbbá egy kézikönyvet a schengeni vízumoknak olyan harmadik államokban történő kiadásáról, amelyekben nincs valamennyi schengeni államnak képviselete, amelyet SCH/II (95) 16-os dokumentum, 19. javított kiadás néven az 1999/435/EK határozat A. mellékletének SCH/Com-ex (99) 13 hivatkozása alatt említett. Szükséges e kézikönyv rendelkezéseit is elfogadni és rendszeresen módosítani és frissíteni.

(5)

Végezetül a Schengeni Végrehajtó Bizottság a SCH/Com-ex (94) 15 jav.-ban ( 4 ) foglalt schengeni vívmányok kiigazításáról szóló, 2000. október 17-i 2000/645/EK tanácsi határozatnak megfelelően az SCH/II-Vision (99) 5 dokumentumot (a továbbiakban: Schengeni konzultációs hálózat [műszaki előírások]) - amely többek között megállapítja azokat az elveket, amelyeknek megfelelően vízumkiadási célokra alkalmazni kell az egyezmény 17. cikkének (2) bekezdésében említett központi hatóságok vízumkiadási célú számítógépes konzultációs eljárását - csatolták a Schengeni végrehajtó bizottság SCH/Com-ex (94) 15 jav. határozatához. Szükséges a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) elnevezésű dokumentum elfogadása, rendszeres módosítása és frissítése is.

(6)

Az egyezmény II. címe 3. fejezetének és különösen 17. cikkének, valamint a KKU-nak különböző rendelkezései végrehajtási határozatok meghozatalát írják elő az 1999. május 1-je előtt elfogadott schengeni megállapodások által létrehozott végrehajtó bizottság számára, amelyet a jegyzőkönyv 2. cikkének megfelelően mára a Tanács váltott fel. A jegyzőkönyv 1. cikkének megfelelően a schengeni vívmányok keretében történő együttműködést az Európai Unió intézményi és jogi keretei között és az Európai Unióról szóló szerződés, valamint Európai Közösséget létrehozó szerződés vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával kell folytatni.

(7)

Ezért közösségi jogi aktusban szükséges meghatározni azt az eljárást, amellyel az ilyen végrehajtási határozatokat meg kell hozni.

(8)

Mivel a tagállamoknak fokozott szerepük van a vízumpolitika fejlesztésében, ami tükrözi e terület érzékenységét, beleértve különösen a politikai kapcsolatokat harmadik országokkal, a Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a Szerződés 67. cikkének (1) bekezdésében említett ötéves átmeneti időszak alatt egyhangúlag fogadja el, módosítsa és frissítse a fent említett részletes rendelkezéseket és gyakorlati eljárásokat mindaddig, ameddig a Tanács át nem tekinti azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően az ilyen végrehajtási hatásköröket az átmenti időszak letelte után a Bizottságra lehet ruházni.

(9)

E rendelkezések és eljárások egy része bizalmas kezelést igényel a visszaélések kockázatának megelőzése érdekében.

(10)

Olyan eljárást szükséges előírni, amelynek keretében a Tanács tagjai és a Bizottság haladéktalanul tájékoztatást kapnak a vízummal ellátható dokumentumokat tartalmazó kézikönyvnek, a schengeni vízumoknak olyan harmadik államokban történő kiadásáról szóló kézikönyvnek, amelyekben nincs valamennyi schengeni államnak képviselete, a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) 6. és 9. mellékletének, valamint a KKU minden olyan mellékletének a módosításairól, amelyek egészben vagy részben azon tényeket tartalmazó listákból állnak, amelyeket a tagállamoknak kell szolgáltatniuk az általuk alkalmazott hatályos szabályokkal összhangban, és amelyeket ezért nem lehet a Tanács jogi aktusával elfogadni, módosítani és frissíteni.

(11)

A KKU-nak és mellékleteinek azon részeit, amelyeket nem az e rendeletben előírt eljárások valamelyike alapján kell módosítani, az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címe, és különösen annak 62. cikke 2. és 3. pontja és 67. cikke rendelkezéseinek megfelelően kell módosítani.

(12)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkének megfelelően Dánia nem vesz részt ennek az okmánynak az elfogadásában, és ezért az Dániára nézve nem kötelező és rá nem alkalmazható. Mivel ez az okmány egy olyan jogi aktus, amelynek célja, hogy az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének rendelkezései alapján a schengeni vívmányokat továbbfejlessze, a fent említett jegyzőkönyv 5. cikkét alkalmazni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Tanács, valamely tagjának kezdeményezésére vagy a Bizottság javaslata alapján, szükség szerint minősített többséggel módosítja a KKU II., III., V., VI., VII. és VIII. részét, annak 2. mellékletét (a B. lista és az A. listában említett olyan országokra vonatkozó vízumkötelezettség kivételével, amelyekre nézve nem kötelező az előzetes konzultáció), valamint a KKU 3. mellékletének I. és III. részét, és 6., 10., 11., 12., 13., 14. és 15. mellékletét.

(2) A Tanács, valamely tagjának kezdeményezésére vagy a Bizottság javaslata alapján, szükség szerint minősített többséggel módosítja a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) bevezetőjét és I., II., és III. részét, valamint annak 2., 2A., 3., 4., 5., 7. és 8. mellékletét.

(3) Amennyiben ezek a módosítások bizalmas rendelkezésekre és eljárásokra vonatkoznak, a bennük foglalt információt csak a tagállamok által kijelölt hatóságok, az egyes tagállamok vagy az Európai Közösségek intézményei által megfelelően felhatalmazott személyek, vagy az ilyen információkhoz való hozzáférése más módon feljogosított személyek számára lehet hozzáférhetővé tenni.

2. cikk

(1) Valamennyi tagállam közli a Tanács főtitkárával az általa a KKU 1. mellékletének III. részében, 2. mellékletének A. listájában (az ebben a listában említett olyan országokra vonatkozó vízumkötelezettség kivételével, amelyekre nézve kötelező az előzetes konzultáció), valamint 2. mellékletének B. listájában, 3. mellékletének II. részében és 4., 5., 7. és 9. mellékletében, a vízummal ellátható dokumentumokat tartalmazó kézikönyvben, a schengeni vízumoknak olyan harmadik államokban történő kiadásáról szóló kézikönyvben, amelyekben nincs valamennyi schengeni államnak képviselete, és a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) 6. és 9. mellékletében tervezett módosításokat.

(2) Amennyiben egy tagállam a KKU 4., 5B., 5C., 7. vagy 9. mellékletét módosítani kívánja, a módosításra vonatkozó javaslatát először meg kell küldenie a többi tagállamnak, és lehetővé kell tennie számukra a javaslatra vonatkozó észrevételeik megtételét.

(3) Az (1) és (2) bekezdésnek megfelelően elvégzett módosítások hatálybalépése napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a főtitkár közli ezeket a módosításokat a Tanács tagjaival és a Bizottsággal.

3. cikk

A Tanács Főtitkársága felelős a KKU és mellékletei, valamint a vízummal ellátható dokumentumokat tartalmazó kézikönyv, a schengeni vízumoknak olyan harmadik államokban történő kiadásáról szóló kézikönyv, amelyekben nincs valamennyi schengeni államnak képviselete és a Schengeni konzultációs hálózat (műszaki előírások) javított változatainak az elkészítéséért annak érdekében, hogy az 1. és 2. cikknek megfelelően tett módosítások ezekbe átvezetésre kerüljenek. Ezeket a változatokat szükség szerint megküldi a tagállamoknak.

4. cikk

Ez a rendelet az elfogadása napján lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Közösséget létrehozó szerződésnek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 164., 2000.6.14., 7. o.

( 2 ) 2001. március 13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 176., 1999.7.10., 1. o.

( 4 ) HL L 272., 2000.10.25., 24. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R0789 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R0789&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001R0789-20050101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001R0789-20050101&locale=hu