XXXIX. számú Polgári Elvi Döntés

egyes Polgári Elvi Döntések felülvizsgálatáról

A Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt az 1977. évi IV. törvény módosította és megállapította annak egységes szövegét. A módosítás több vonatkozásban érinti a Legfelsőbb Bíróság több polgári elvi döntését. Ezért szükségessé vált ezek módosítása, valamint az említett elvi döntések és a módosított törvény szövege között az összhang megteremtése, illetőleg egyes polgári elvi döntések hatályon kívül helyezése.

Minderre figyelemmel a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának Teljes Ülése a következők szerint határozott.

I. A Legfelsőbb Bíróság Teljes Ülése - figyelemmel arra, hogy a módosított Polgári Törvénykönyv (Ptk.) az alábbi polgári elvi döntések tételeit részben törvénybe iktatta, részben pedig az azok alapjául szolgáló rendelkezéseket módosította, illetőleg azok helyébe új szabályozást léptetett - 1978. március hó 1. napjával hatályon kívül helyezi

a birtokvédelemről szóló XXIV. számú Polgári Elvi Döntést,

a jótálláson alapuló jogok érvényesítéséről szóló XXX. számú Polgári Elvi Döntést,

a szavatossági jogok érvényesítéséről szóló XXXI. számú Polgári Elvi Döntést, valamint

a kötbérrel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló XXXIII. számú Polgári Elvi Döntést.

II. A Legfelsőbb Bíróság Teljes Ülése az ingatlan-átruházási szerződés érvényességéről szóló XXV. számú Polgári Elvi Döntést az alábbiak szerint módosítja.

a) Az elvi döntés indokolása első bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegű mondat lép:

"Az életszínvonal állandó emelkedése, a kormányzat által a lakásépítés előmozdítására tett sokféle erőfeszítés, az állami tulajdonban álló házingatlanok folyamatos értékesítése egyre szélesebb rétegek számára teszi lehetővé személyi tulajdonban levő lakások (családi házak) építését, vásárlását."

b) Az elvi döntés indokolásának negyedik bekezdése elmarad.

c) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás c) pontja első bekezdésének negyedik mondatában a "Ptk. 209. §-ának (2) bekezdésére" szövegrész helyébe a "Ptk. 207. §-ának (4) bekezdésére" szövegrészt kell iktatni.

d) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás c) pontja első bekezdésének utolsó mondatában a "Be. §-ának (1) bekezdése" szavak helyébe a "Be. 122. §-ának (2) bekezdése" szavak lépnek.

e) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás d) pontjának első mondatában a "Ptk. 207. §-ának (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Pzk. 205. §-ának (1) bekezdése" szövegrész lép.

f) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás e) pontja első bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegű mondat lép: "A Ptk. 378. §-a ingatlanok cseréje esetén a Ptk. 365-377. §-ait rendeli alkalmazni, a szerződést tehát ingatlanok cseréje esetén is írásba kell foglalni."

g) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás e) pontja második bekezdésében az "a telekkönyvi nyilvántartás" szavak helyébe az "az ingatlannyilvántartás" szavak lépnek.

h) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás e) pontjának utolsó bekezdése elmarad.

i) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás f) pontja harmadik be-, kezdésének első mondatában a "Ptk. 207. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Ptk. 205. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész lép. 1

j) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás f) pontja harmadik bekezdésének harmadik és negyedik mondatában a "Ptk. 207. §-ának (2) bekezdése" szövegrész helyébe a "Ptk. 205. §-ának (2) bekezdése" szövegrész lép.

k) Az elvi döntés I. pontjához fűzött indokolás f) pontja harmadik bekezdésének nyolcadik mondatában az "a telekkönyvi bejegyzésre vonatkozó engedélyre" szövegrész helyébe az "az ingatlannyilvántartásba (telekkönyvbe) való bejegyzésre" szavak lépnek.

l) Az elvi döntés III. pontjához fűzött indokolás b) pontja első bekezdésének negyedik mondatában a "[Ptk. 376. § (2) bek.]" zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 373. § (2) bek.]" zárjeles utalás, a "[Ptk. 378. § (1) bek,j"| zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 374. § (1) bek.]" zárjeles utalás, a "[Ptk. 380. § (1) bek.]" zárjeles utalás helyébe pedig a "[Ptk. 375. § (1) bek.]" zárjeles utalás lép.

m) Az elvi döntés IV. pontjához fűzött indokolás aj pontja első bekezdésének első mondatában a "Ptk. 212. §-ának (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "Ptk. 211. §-ának (1) bekezdése" szövegrészt kell iktatni.

n) Az elvi döntés IV. pontjához fűzött indokolás b) pontja első bekezdésének második mondata elmarad.

o) Az elvi döntés IV. pontjához fűzött indokolás b) pontja második bekezdésének harmadik mondatában a "Ptk. 212. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "Ptk. 211. §-ának (2) bekezdésében" szövegrész lép.

p) Az elvi döntés IV. pontjához fűzött indokolás b) pontja harmadik bekezdésének első mondatában a "[Ptk. 212. §-a (2) bek. első mondata]" zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 211. §-a (2) bek. első mondata]" zárjeles utalást kell iktatni.

r) Az elvi döntés IV. pontjához fűzött indokolás b) pontja utolsó bekezdésében a "[Ptk. 214. § (2) bek.]" zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 214. § (2) és (3) bek.]" zárjeles utalás, a "[Ptk. 214. § (3) bek.]" zárjeles utalás helyébe pedig a "[Ptk. 214. § (4) bek.]" zárjeles utalás lép.

s) Az elvi döntés V. pontjához fűzött indokolás harmadik bekezdésében a "Ptk. 209. §-ának (2) bekezdése" szavak helyébe a "Ptk. 207. §-ának (4) bekezdése" szavakat kell iktatni.

III. A Legfelsőbb Bíróság Teljes Ülése a vállalkozói díjjal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló XXXII. számú Polgári Elvi Döntést az alábbiak szerint módosítja:

a) Az elvi döntés rendelkező része a) pontja harmadik bekezdésének első mondatában a "szerződés" szó után az "- az említettek szerint -" szavakat kell iktatni.

b) Az elvi döntés rendelkező része a) pontja harmadik bekezdésének második mondatában a "[Ptk. 207. § (2) bekezdés]" zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 205. § (2) bekezdés]" zárjeles utalás lép.

c) Az elvi döntés indokolása első bekezdésének első mondatában a "bizonytalanság észlelhető a tekintetben" szavak helyébe a "felmerült az a kérdés" szavakat kell iktatni.

d) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás első bekezdésének második mondatában a "[Ptk. 207. § (1) bekezdés]" zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 205. § (1) bekezdés]" zárjeles utalást kell iktatni.

e) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás második bekezdésének első mondata után a következő szövegű új mondatot kell iktatni: "A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt rendeltetésének, illetőleg a szerződésben kikötött vagy egyébként a szerződéskötéskor a kötelezett által ismert célnak megfelelően lehessen felhasználni."

f) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás második bekezdésének harmadik mondatából a "reális" szó elmarad.

g) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás harmadik bekezdésének második mondatában a "kőműves 10 000 Ft-ért" szavak helyébe a "vállalkozó 300 000 Ft-ért" szavakat, a "melléképület" szó helyébe pedig az "épület" szót kell iktatni.

h) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás negyedik bekezdésének első mondatában a "[pl. Ptk. 201. § (2) bekezdés, 202. § (2) bekezdésének b) pontja stb.]" zárjeles utalás helyébe "[pl. Ptk. 201. § (2) bekezdés, 237. § (2) bekezdés]" zárjeles utalás lép.

i) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás hatodik bekezdésébe a következő mondat után a következő szövegű mondatot kell iktatni: "Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a felek a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek egymást tájékoztatni [Ptk. 277. § (3) bekezdés]".

j) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás kilencedik bekezdésének harmadik pontjában az "a melléképülettel" szavak helyébe az "az épülettel" szavakat, a "kőműves" szó helyébe a "vállalkozó" szót, az "a melléképületet" szavak helyébe pedig az "az épületet" szavakat kell iktatni.

k) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás kilencedik bekezdésének negyedik mondatában a "10 000 Ft" helyébe "300 000 Ft" lép.

l) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás utolsó bekezdésének második mondatában a "[Ptk. 207. § (2) bekezdés]" zárjeles utalás helyébe a "[Ptk. 205. § (2) bekezdés]" zárjeles utalást kell iktatni.

m) Az elvi döntés a) pontjához fűzött indokolás utolsó bekezdésének harmadik mondatában az "a melléképület" szavak helyébe az "az épül let" szavak, a "10 000 Ft-ot" szavak helyébe pedig a "300 000 Ft-ot" szavak lépnek.

n) Az elvi döntés indokolásának utolsó bekezdéséből az "a tervszerződések alapján történt szolgáltatásokra, valamint általában" szövegrész, továbbá a "sem" szó elmarad.