32003R0006[1]

A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikák terjesztésérőlEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 6/2003/EK RENDELETE

(2002. december 30.)

a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikák terjesztéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. május 25-i 1172/98/EK tanácsi rendeletre ( 1 ), és különösen annak 6. és 9. cikkére,

(1)

Célszerű a lehető legteljesebb mértékben felhasználni az 1172/98/EK rendelettel meghatározott, a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatokat, de ugyanakkor tiszteletben kell tartani az egyedi adatok bizalmas jellegét.

(2)

Biztosítani kell a terjesztett információk megfelelő minőségi színvonalát, és a meglévő statisztikai sorok naprakészen tartását.

(3)

Bizonyos adatokat a tagállamok rendelkezésére kell bocsátani, hogy a nemzeti szintű közúti szállítások statisztikai lefedettségét teljessé tehessék.

(4)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Statisztikai Programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A tagállamok által az 1172/98/EK rendeletnek megfelelően a Bizottságnak (Eurostat) megküldött egyedi adatokat a háttéradatok összesített értékeit tartalmazó statisztikai táblázatok összeállítására használják fel. A Bizottság (Eurostat) az így keletkező statisztikai táblázatokat a 2. és 3. cikkben megállapított rendelkezésekkel összhangban terjeszti.

2. cikk

A terjesztést a mellékletben felsorolt statisztikai táblázatokra vonatkozóan engedélyezik.

3. cikk

(1) A tagállamok nemzeti hatóságain kívüli felhasználók részére a táblázatok csak azzal a feltétellel terjeszthetők, hogy minden rovat legalább 10 jármű feljegyzett adatain alapul a táblázatba vitt változókat figyelembe véve. Ha egy rovat kevesebb, mint 10 jármű adatain alapul, akkor azt össze kell vonni más rovatokkal, vagy egy megfelelő jelzéssel kell helyettesíteni. A melléklet A. pontjában említett táblázatokra nem vonatkozik ez a szabály.

(2) A kevesebb, mint 10 jármű adatain alapuló összesített értékeket tartalmazó táblázatok a tagállamokban a közösségi szállítási statisztikákért felelős nemzeti hatóságoknak azzal a feltétellel adhatók meg, hogy a nemzeti hatóságok a más felhasználók részére terjesztett valamennyi táblázatnál alkalmazzák az (1) bekezdésben megjelölt feltételt.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A TERJESZTENDŐ TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

A. A meglévő táblázatok folyamatossága

A folyamatosság biztosítása érdekében a Bizottság (Eurostat) terjesztheti a meglévő táblázatokat.

B. Fő táblázatok

Az alábbi táblázatok és táblázatrészek terjesztése lehetséges.

TáblázatMegnevezés
1. megjegyzés
TárgyidőszakEgységek
2. megjegyzés
Megjegyzések
B1.A tevékenység összefoglalása a műveletek típusa és a szállítás típusa szerintÉv, negyedév1 000 t
Millió tonnakilométer
Járműkilométer
3. megjegyzés
B2.Szállítás a művelet típusa szerintÉv, negyedév1 000 t
Millió tonnakilométer
3. megjegyzés
B3.Szállítás az áruk típusa szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
B4.1.Nemzetközi szállítás a berakodási és kirakodási ország szerint (az összes adatszolgáltató ország együttesen)Év1 000 t
Millió tonnakilométer
B4.2.Mint a B4.1. táblázat, de az áruk típusa szerinti további bontásbanÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
B4.3.Nemzetközi szállítás a berakodási és kirakodási ország szerint (az adatszolgáltató országok szerinti bontásban)Év1 000 t
Millió tonnakilométer
B4.4.Mint a B4.3. táblázat, de az áruk típusa szerinti további bontásbanÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
B5.1.Szállítás a berakodási régió szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Forgalom
4. megjegyzés
B5.2.Szállítás a kirakodási régió szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Forgalom
4. megjegyzés
B6.1.Szállítás távolsági osztályok szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B6.2.Mint a B6.1. táblázat, de az árutípusok szerinti további bontásbanÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B7.Szállítás tengelykonfiguráció szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B8.Szállítás a jármű kora szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B9.Szállítás a jármű megengedett össztömege szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B10.Szállítás a jármű teherbírása szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B11.Szállítás NACE-ágak szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B12.Járműforgalom, megrakott és üresÉvMillió járműkilométer
Forgalom
B13.1.Átmenő járműforgalom tranzitországok szerint, megrakott/üres jármű szerint és a jármű megengedett össztömege szerint (összesen az összes adatszolgáltató országra)Év, negyedév1 000 t
Forgalom
B13.2.Átmenő járműforgalom tranzitországonként (az adatszolgáltató országok szerinti bontásban)Év1 000 t
Forgalom
B14.Veszélyes áruk szállítása a veszélyes áruk típusa szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B15.Szállítás a rakomány típusa szerintÉvMillió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B16.Szállítás a rakomány típusa és a távolsági osztályok szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Millió járműkilométer
Forgalom
B17.Belföldi szállítás a berakodás és a kirakodás régiója szerint, az adatszolgáltató országok szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Forgalom
5. megjegyzés
B18.Nemzetközi szállítás a berakodás és kirakodás régiója szerint, az összes adatszolgáltató ország együttesenÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
Forgalom
6. megjegyzés
1. megjegyzés: Ahol nincs másként jelölve, a táblázatok az adatszolgáltató ország szerinti bontást tartalmazzák.
2. megjegyzés: Az alábbi értékeket minden táblázathoz kiszámítják:
1 000 t,
millió tonnakilométer,
millió járműkilométer (megrakott és üres),
forgalom (megrakott és üres),
a táblázatcella kiszámításához használt járműadatok száma.
Ez az oszlop tünteti fel a felhasználóknak általában megadott értékeket. Egyéb értékek és egységek is terjeszthetők, ha a felhasználók kérik.
A felhasználók igénye szerint a táblázatok a megtett utakhoz kapcsolódó változókon (az A2 adatsorozatokból származó információk) vagy az árukkal kapcsolatos műveleteken (az A3 adatsorozatokból származó információk) (lásd az 1172/98/EK rendeletet) is alapulhatnak. A forgalmat ezért a megtett utak számával vagy az alapvető szállítási műveletek számával kell kifejezni. Az átmenő forgalmat ezzel a névvel kell jelölni.
3. megjegyzés: A művelet típusát az alábbiak szerint kell lebontani:
belföldi utak: a berakodás és a kirakodás helye is az adatszolgáltató országban van,
nemzetközi utak: a berakodás vagy a kirakodás helye, vagy mindkettő az adatszolgáltató országtól eltérő országokban van (= a következő négy kategória összege)(amelyből)
kifelé (az adatszolgáltató országban berakott áruk): az út az adatszolgáltató országban kezdődik, máshol végződik,
befelé (az adatszolgáltató országban kirakott áruk): az út máshol kezdődik, az adatszolgáltató országban végződik,
átmenő forgalom: az adatszolgáltató országtól eltérő két ország közötti út,
kabotázs: az adatszolgáltató országtól eltérő országon belüli két hely közötti út.
4. megjegyzés: A berakodás vagy kirakodás régiójára vonatkozó adatokat NUTS-3 szinten kell közzétenni.
5. megjegyzés: A belföldi szállítás tekintetében a berakodási vagy kirakodási helyeket NUTS-2 szinten kell közzétenni.
6. megjegyzés: A nemzetközi szállítás tekintetében a berakodási vagy kirakodási helyeket NUTS-1 szinten kell közzétenni.

C. A kabotázsra vonatkozó táblázatok

Annak érdekében, hogy a kabotázsról a 3118/93/EGK tanácsi rendelet ( 2 ) alapján rendelkezésre állóval egyenértékű információt lehessen adni, az alábbi táblázatokat és táblázatrészeket lehet terjeszteni:

MegnevezésIdőszakEgység
C1.Az egyes adatszolgáltató országok fuvarozói által teljesített kabotázs, az adatszolgáltató országok szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
C2.Az összes adatszolgáltató ország fuvarozói által teljesített kabotázs, a kabotázs helyének országa szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer
C3.Kabotázs az adatszolgáltató ország és a kabotázs helyének országa szerintÉv1 000 t
Millió tonnakilométer

D. Táblázatok a tagállamok nemzeti hatóságai számára

Annak érdekében, hogy az adatszolgáltató országon kívüli tagállamok nemzeti hatóságai is teljes statisztikákat állíthassanak össze a nemzeti területükön folyó közúti szállítási műveletekről, a nemzeti hatóságok részére az alábbi összesített adatsorokat lehet megadni:

MegnevezésIdőszakAz alábbiak szerint összesítve
Megjegyzés
Egység
D1.1.Nemzeti szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Berakodási ország
— Kirakodási ország
— Árutípus
— Szállítási mód
— Korosztály
— Távolsági osztály
— Tengelykonfiguráció
Tonna
Tonnakilométer
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D1.2.Veszélyes áruk nemzeti szintű szállítási műveletei (rakománnyal megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Berakodási ország
— Kirakodási ország
— Veszélyes áruk
— Szállítási mód
Tonna
Tonnakilométer
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D2.Nemzeti szintű szállítási műveletek (üresen megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Származási ország
— Rendeltetési ország
— Szállítási mód
— Korosztály
— Távolsági osztály
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D3.1.Regionális szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Berakodási régió
— Kirakodási régió
— Tengelykonfiguráció
— Rakománytípus
— Korosztály
Tonna
Tonnakilométer
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D3.2.Regionális szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Berakodási régió
— Árutípus
— Tengelykonfiguráció
— Korosztály
Tonna
Tonnakilométer
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D3.3.Regionális szintű szállítási műveletek (rakománnyal megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Kirakodási régió
— Árutípus
— Tengelykonfiguráció
— Korosztály
Tonna
Tonnakilométer
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D4.Regionális szintű szállítási műveletek (üresen megtett utak)Év— Adatszolgáltató ország
— Származási régió
— Rendeltetési régió
— Tengelykonfiguráció
— Korosztály
Járműkilométer
Forgalom
Járműadatok száma
D5.Tranzitszállítás (rakománnyal és üresen megtett utak)Év— Tranzitország
— Adatszolgáltató ország
— Rakománnyal/üresen
— Származási régió
— Rendeltetési régió
Tonna
Forgalom
Járműadatok száma
Megjegyzés: A D-táblázatok esetében az alábbi osztályozásokat kell használni:
szállítási mód saját: számlás/fuvardíjas,
korosztály: három osztály,
távolsági osztály: négy osztály,
régió: NUTS-3,
tengelykonfiguráció: járműtípusok szerint összesítve (tehergépkocsi, nyerges jármű és közúti járműszerelvény).

( 1 ) HL L 163., 1998.6.6., 1. o.

( 2 ) HL L 279., 1993.11.12., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003R0006 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003R0006&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003R0006-20100331 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003R0006-20100331&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére