31993R3118[1]

A Tanács 3118/93/EGK rendelete (1993. október 25.) a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról

A TANÁCS 3118/93/EGK RENDELETE

(1993. október 25.)

a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott belföldi közúti árufuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 75. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 75. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a közös szállítási politika kialakítása kiterjed többek között a nem honos fuvarozók valamely tagállamban nyújtott fuvarozási szolgáltatásai feltételeinek meghatározására;

mivel ez a rendelkezés a kérdéses szolgáltatóval szembeni minden olyan korlátozás eltörlését jelenti, amely az állampolgárságon, vagy pedig azon a tényen alapul, hogy a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása szerinti tagállamtól különböző tagállamban telepedett le;

mivel ennek a rendelkezésnek a zökkenőmentes és rugalmas végrehajtása céljából a végleges szabályozás kialakítását megelőzően rendelkezéseket kell hozni egy átmeneti kabotázsszabályozásról;

mivel kizárólag az 1992. március 26-i, a tagállamok területére vagy területéről történő, illetve a tagállamok területén áthaladó, Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutásról szóló 881/92/EGK tanácsi rendeletben előírt közösségi engedéllyel rendelkező fuvarozók ( 4 ), valamint a nemzetközi fuvarozási szolgáltatások egyes kategóriáinak nyújtására engedéllyel rendelkező fuvarozók végezhetnek kabotázstevékenységet;

mivel egy ilyen átmeneti szabályozás létrehozásához szükség van egy olyan, a közösségi kabotázsengedélyekre vonatkozó kvóta bevezetésére, amelyet fokozatosan növelnek;

mivel meg kell határozni a fenti kabotázsengedélyek kiadásának és felhasználásának feltételeit;

mivel rögzíteni kell a befogadó tagállam kabotázstevékenységre vonatkozó rendelkezéseit;

mivel rendelkezéseket kell hozni, hogy fel lehessen lépni az érintett fuvarozási piacok súlyos zavara esetén; mivel ebből a célból szükség van egy megfelelő határozathozatali eljárás bevezetésére és a szükséges statisztikai adatok összegyűjtésére;

mivel kívánatos, hogy a tagállamok kölcsönös segítséget nyújtsanak egymásnak a bevezetett szabályozás megfelelő alkalmazása céljából; különösen a jogsértések esetén alkalmazandó szankciókkal kapcsolatban; mivel a szankciók nem lehetnek diszkriminatív jellegűek, és arányban kell állniuk a jogsértések súlyával; mivel biztosítani kell a bírósági jogorvoslat lehetőségét;

mivel a Bizottságnak rendszeresen jelentést kell benyújtania e rendelet alkalmazásáról;

mivel a Tanácsra háruló kötelezettségek teljesítése érdekében meg kell határozni a kabotázstevékenység mennyiségi korlátozások nélkül történő végzését lehetővé tevő végleges szabályozás hatálybalépésének idejét,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Minden közúti árufuvarozó, amely a 881/92/EGK rendeletben előírt közösségi engedély jogosultja, továbbá amelynek a járművezetője, ha egy harmadik ország állampolgára, a fent említett rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően rendelkezik járművezetői igazolvánnyal, jogosult - az e rendeletben meghatározott feltételek alapján - átmenetileg, ellenszolgáltatás fejében, országos közúti fuvarozási szolgáltatást nyújtani egy másik tagállam területén (a továbbiakban: "kabotázstevékenység" és "fogadó tagállam") anélkül, hogy ott székhellyel vagy telephellyel rendelkezne.

(2) Ezenfelül bármely fuvarozó számára, aki jogosult a vállalkozásának letelepedése szerinti tagállamban az adott tagállam jogszabályainak megfelelően, az első irányelv mellékletének 1., 2. és 3. pontjában szereplő ( 5 ), díjazás ellenében végzett közúti árufuvarozási tevékenység végzésére, az e rendelet szerinti feltételekkel engedélyezett az azonos jellegű kabotázstevékenység végzése vagy a kabotázstevékenység azonos kategóriába tartozó járművel történő végzése.

Ha a gépjárművezető egy harmadik ország állampolgára, akkor a 881/92/EGK rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően járművezetői igazolvánnyal kell rendelkeznie.

(3) Az első irányelv mellékletének 5. pontja szerinti fuvarozási szolgáltatások keretében végzett kabotázstevékenység engedélyezése nem esik semmiféle korlátozás alá.

(4) Bármely fuvarozó számára, aki jogosult a vállalkozásának letelepedése szerinti tagállamban az adott tagállam jogszabályainak megfelelően közúti árufuvarozási tevékenység saját számlára történő végzésére engedélyezett az első irányelv mellékletének 4. pontjában meghatározott kabotázstevékenység saját számlára történő végzése.

A Bizottság az e bekezdés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat fogad el.

2. cikk

(1) A 12. cikkben meghatározott végleges szabályozás bevezetésére való tekintettel a kabotázstevékenység 1994. január 1-jétől 1998. június 30-ig a közösségi kabotázskvóták keretében végzendő az 1. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül.

A kabotázsengedélyeket az I. mellékletben szereplő minta szerint állítják ki.

A közösségi kabotázskvóta az alábbi táblázat szerinti, egyenként két hónap időtartamra érvényes kabotázsengedélyt tartalmaz:

ÉvEngedélyek száma
1994.30 000
1995.46 296
1996.60 191
1997.83 206
1998. január 1 - június 30.54 091

(2) Valamely tagállam folyó év november 1-je előtt benyújtandó kérésére egy kabotázsengedély átalakítható két rövid időtartamra szóló, egyenként egy-egy hónapig érvényes engedéllyé.

A rövid időtartamra szóló kabotázsengedélyeket a II. mellékletben szereplő minta szerint állítják ki.

(3) A kvóta az alábbi módon oszlik meg a tagállamok között:

1995199619971998. január 1-jétől június 30-ig
Belgium3 6474 7426 2234 045
Dánia3 5384 6006 0373 925
Németország5 9807 77410 2036 632
Görögország1 6122 0962 7511 789
Spanyolország3 7814 9166 4524 194
Franciaország4 9446 4288 4365 484
Írország1 6452 1392 8081 826
Olaszország4 9506 4358 4455 490
Luxembourg1 6992 2092 8991 885
Hollandia5 1506 6958 7865 711
Ausztria004 2082 736
Portugália2 1452 7893 6612 380
Finnország1 7742 3073 0291 969
Svédország2 3283 0273 9732 583
Egyesült Királyság3 1034 0345 2953 442

3. cikk

(1) A 2. cikkben említett kabotázsengedélyek lehetővé teszik az engedély birtokosa számára kabotázstevékenység végzését.

(2) A kabotázsengedélyeket a Bizottság küldi meg a vállalkozás letelepedése szerinti tagállamoknak és a vállalkozások letelepedése szerinti tagállamok illetékes hatósága vagy szerve adja ki az engedélyt kérő fuvarozóknak.

A kabotázsengedélyeken szerepel a letelepedés szerinti tagállam megkülönböztető jele.

(3) A kabotázsengedélyt a fuvarozó nevére állítják ki. A fuvarozó a kabotázsengedélyt harmadik személyre nem ruházhatja át. Egy kabotázsengedélyt egy időben csak egy járművel lehet használni.

"Jármű" a letelepedés szerinti tagállamban bejegyzett gépjármű vagy járműszerelvény, amelyek közül legalább a gépjármű a letelepedés szerinti tagállamban került bejegyzésre, és amelyet kizárólag árufuvarozásra használnak.

A nem honos fuvarozó az általa használt jármű fölött vagy teljes jogú tulajdonosként, vagy más módon, különösen részletre vásárlás, bérlet vagy lízingszerződés alapján rendelkezik.

Bérlet esetén a kabotázstevékenység végzéséhez a fuvarozónak a letelepedés szerinti tagállamban kell bérelnie a járművet. A nem honos fuvarozó azonban műszaki meghibásodás vagy baleset miatt félbeszakadt kabotázstevékenység befejezése céljából a honos fuvarozókkal megegyező feltételekkel bérelhet járművet a befogadó tagállamban.

A kabotázsengedélyt - és adott esetben a bérleti szerződést - a járműben kell tartani.

(4) A kabotázsengedélyt az ellenőrzést végző tisztviselők kérésére fel kell mutatni.

(5) A kabotázsengedélyen a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy szervének az engedély felhasználása előtt fel kell tüntetnie azt az időpontot, amikortól az érvényes.

4. cikk

A kabotázsengedély alapján végzett fuvarozási szolgáltatásokat fuvarlevéltömbbe jegyzik be, amelynek lapjait az engedélyek érvényességének lejáratát követő nyolc napon belül visszaküldik az engedélyt kiadó, letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságának vagy szervének.

A fuvarlevéltömböt a III. mellékletben szereplő minta szerint állítják ki.

5. cikk

(1) Az egyes negyedévek végén egy három hónapos határidőn belül, amely időtartamot a Bizottság a 7. cikk szerinti esetben egy hónapra csökkentheti, az egyes tagállamok illetékes hatóságai vagy szervei átadják a Bizottság részére az érintett negyedév során a honos fuvarozók által végzett kabotázstevékenységre vonatkozó, szállított tonnában és tonnakilométerben megadott adatokat.

Az adatszolgáltatás táblázat formájában történik, amelynek mintája a IV. mellékletben található.

(2) A Bizottság a lehető legrövidebb időn belül az (1) bekezdés szerint benyújtott adatok alapján összeállított összefoglaló táblázatokat küld a tagállamoknak.

6. cikk

(1) A kabotázsfuvarozási tevékenység végzése - a közösségi szabályozás alkalmazására is figyelemmel - a befogadó tagállamban hatályos törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatálya alá tartozik az alábbi területeken:

a) a fuvarozási szerződésre irányadó díjszabás és feltételek;

b) a közúti járművek tömege és méretei; ezek a tömeg- és méretadatok adott esetben túlléphetik a letelepedés szerinti tagállamban megállapított értékeket, de semmiképpen nem haladhatják meg a Tanács 86/364/EGK irányelve ( 6 ) 1. cikkének (1) bekezdése szerinti megfelelőségi tanúsítványban említett technikai értékeket;

c) bizonyos árukategóriák, különösen a veszélyes áruk, romlandó élelmiszerek és élő állatok szállítására vonatkozó követelmények;

d) vezetési- és pihenőidők;

e) a fuvarozási szolgáltatásokra vonatkozó hozzáadottérték-adó (HÉA). E területen az e rendelet 1. cikke szerinti szolgáltatásokra a 77/388/EGK irányelv ( 7 ) 21. cikke (1) bekezdésének a) pontja vonatkozik.

(2) A kabotázstevékenységet végző járműveknek a nemzetközi forgalomban közlekedő járművek számára meghatározott konstrukciós és felszereltségi műszaki normáknak kell megfelelniük.

(3) Bármilyen nyílt vagy rejtett, az állampolgárságon vagy a letelepedés helyén alapuló diszkrimináció megakadályozására az (1) bekezdés szerinti rendelkezések a tagállam által a saját állampolgárai esetében alkalmazott rendelkezésekkel megegyező feltételekkel vonatkoznak a nem honos fuvarozókra.

(4) Amennyiben a tapasztalatok alapján megállapítást nyer, hogy a befogadó tagállam törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései által szabályozott (1) bekezdés szerinti területek listája módosításra szorul, a listát a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel a Tanács módosítja.

7. cikk

(1) Amennyiben egy adott földrajzi területen a nemzeti fuvarozási piacon súlyos zavar alakul ki a kabotázs következtében vagy az által súlyosbítva, bármely tagállam a Bizottsághoz fordulhat védintézkedések elfogadása céljával, megadva a Bizottság számára a szükséges információkat és tájékoztatva a Bizottságot az általa a honos szállítók tekintetében meghozni kívánt intézkedésekről.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

- a "nemzeti fuvarozási piac súlyos zavara egy adott földrajzi területen" az adott piacra jellemző problémák megjelenése, ami a kereslet tekintetében súlyos és potenciálisan tartós túlkínálat veszélyéhez vezethet, veszélyeztetve jelentős számú közúti árufuvarozási vállalkozás pénzügyi egyensúlyát és túlélését,

- a "földrajzi terület" egy tagállam területének egészére vagy egy részére kiterjedő, vagy más tagállamok területének egészére vagy egy részére kiterjedő terület.

(3) Különösen az 5. cikk szerinti utolsó negyedéves adatok alapján, a Bizottság megvizsgálja a kialakult helyzetet a 3916/90/EGK ( 8 ) rendelet 5. cikke alapján létrehozott tanácsadó bizottsággal történt konzultációt követően, az érintett tagállam kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül dönt a védintézkedések szükségességéről, és szükségességük esetén elrendeli azokat.

Ezek az intézkedések akár odáig is terjedhetnek, hogy a kérdéses területet ideiglenesen kiveszik e rendelet területi hatálya alól.

Az e cikk szerint meghozott intézkedések legfeljebb hat hónapos érvényességi időtartamra maradnak hatályban, és egyszer, legfeljebb hat hónapra meghosszabbíthatók, ugyanolyan érvényességi időhatárokkal.

A Bizottság késedelem nélkül értesíti a tagállamokat és a Tanácsot minden, e bekezdés alapján meghozott határozatról.

(4) Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy egy vagy több tagállamot érintő védintézkedést hoz, akkor az érintett tagállamok illetékes hatóságai kötelesek azonos hatályú intézkedéseket hozni a honos fuvarozók tekintetében, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

Ezek az intézkedések legkésőbb a Bizottság által meghatározott védintézkedésekkel megegyező időponttól alkalmazandók.

(5) Bármely tagállam a Tanács elé terjesztheti a Bizottság (3) bekezdés szerinti határozatát az értesítésétől számított 30 napon belül.

A Tanács valamely tagállam beterjesztését követő 30 napon belül, vagy több tagállam beterjesztése esetén az első beterjesztést követő 30 napon belül, minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

A Tanács határozatára a (3) bekezdés harmadik albekezdése szerinti érvényességi időhatárok vonatkoznak.

Az érintett tagállamok illetékes hatóságai kötelesek azonos hatályú intézkedéseket hozni a honos fuvarozók tekintetében, és erről tájékoztatják a Bizottságot.

Amennyiben a Tanács nem hoz határozatot a második albekezdés szerinti határidőn belül, a Bizottság határozata véglegessé válik.

(6) Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy a (3) bekezdés szerinti intézkedéseket meg kell hosszabbítani, javaslatot terjeszt a Tanács elé, amely minősített többséggel határoz.

8. cikk

(1) A tagállamok segítik egymást e rendelet alkalmazásában.

(2) Bármilyen esetleges büntetőeljárás sérelme nélkül a befogadó tagállam illetékes hatóságai jogosultak szankciók kiszabására azzal a nem honos fuvarozóval szemben, aki valamely kabotázstevékenység során a területén megszegte ezt a rendeletet vagy a közösségi vagy nemzeti fuvarozási előírásokat. A szankciókat megkülönböztetés nélkül, a (3) bekezdéssel összhangban szabják ki.

(3) A (2) bekezdés szerinti szankció lehet figyelmeztetés vagy - súlyos vagy ismételt jogsértés esetén - a jogsértés elkövetése szerinti befogadó tagállam területén a kabotázstevékenységből történő időszakos kizárás.

Amennyiben hamis kabotázsengedély kerül felmutatásra, a hamis dokumentumot azonnal elkobozzák, és a lehető leggyorsabban továbbítják a fuvarozó cég letelepedése szerinti tagállam illetékes hatóságához.

(4) A befogadó tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatóságát a megállapított jogsértésről és a fuvarozóra esetlegesen kiszabott szankciókról, és súlyos vagy ismételt jogsértések esetén a tájékoztatással együtt szankciók kiszabására vonatkozó kérelmet továbbíthat.

Súlyos vagy ismételt jogsértések esetén a letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága, mérlegeli, hogy szükséges-e megfelelő szankciókat kiszabni az érintett fuvarozóra; a hatóság figyelembe veszi a befogadó tagállamban kiszabott szankciókat és biztosítja, hogy az érintett fuvarozóra kiszabott összes szankció arányban álljon a kérdéses szankciókra okot adó jogsértéssel vagy jogsértésekkel.

A letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága által kiszabott szankciók a befogadó tagállam illetékes hatóságával történt konzultációt követően kiterjedhetnek a közúti árufuvarozói engedély visszavonására.

A letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága a hazai jogának megfelelően az érintett fuvarozót valamely illetékes hazai bíróság elé állíthatja.

A letelepedés szerinti tagállam illetékes hatósága tájékoztatja a befogadó tagállam illetékes hatóságát a fenti bekezdések szerinti határozatokról.

9. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy bármely engedélykérelmező vagy birtokos bírósági jogorvoslattal élhessen az engedély megadásának megtagadása vagy az engedély visszavonása ellen, illetve bármely más, a letelepedés szerinti vagy a befogadó tagállam illetékes hatósága által vele szemben kiszabott közigazgatási szankció ellen.

10. cikk

A tagállamok időben elfogadják az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos törvényi, rendeleti és közigazgatásai rendelkezéseket, és közlik azokat a Bizottsággal.

11. cikk

A Bizottság kétévente - és az első alkalommal legkésőbb 1996. június 30-ig - jelentést terjeszt a Tanács elé e rendelet alkalmazásáról.

12. cikk

(1) Ez a rendelet 1994. január 1-jén lép hatályba.

(2) A kabotázstevékenység 2. cikk szerinti közösségi engedélyezési és kvótarendszerének hatálya 1998. július 1-jén megszűnik.

(3) Ettől az időponttól kezdve bármely nem honos fuvarozó, aki megfelel az 1. cikk szerinti követelményeknek, jogosult mennyiségi korlátozások nélküli belföldi közúti árufuvarozási tevékenység ideiglenes végzésére más tagállamokban, anélkül hogy abban az államban székhelye vagy egyéb telephelye lenne.

A Bizottság - figyelembe véve a megszerzett tapasztalatokat, a fuvarozási piac alakulását, valamint a fuvarozási szektorban elért eredményeket a harmonizáció terén - adott esetben javaslatot terjeszt a Tanács elé a végleges kabotázsszabályozás kísérő intézkedéseiről, amelyek a kabotázsfuvarozási piac megfelelő megfigyelésével és a 7. cikkben szabályozott védintézkedések hozzáigazításával kapcsolatosak.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

II. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

III. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

KÉP HIÁNYZIK

IV. MELLÉKLET

KÉP HIÁNYZIK

( 1 ) HL C 317., 1991.12.7., 10. o. és HL C 172., 1992.7.8., 22. o.

( 2 ) HL C 150., 1992.6.15., 336. o.

( 3 ) HL C 169., 1992.7.6., 30. o.

( 4 ) HL L 95., 1992.4.9., 1. o.

( 5 ) A Tanács 1962. július 23-i első irányelve a tagállamok közötti egyes közúti árufuvarozási szolgáltatások közös szabálnyainak megállapitúsáról (HL 70., 1962.8.6., 2005/62. o.). Az irányelve a legutóbbi, a 881/92/EGK rendelettel történt modositását követően (HL L 95., 1992.4.9., 1. o.).

( 6 ) HL L 221., 1986.8.7., 48 o.

( 7 ) A Tanács 1977. május 17-i 77/388/EGK irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak harmonizálásáról - közös hozzáadottérték-adó rendszer: egységes adóalap (HL L 145., 1977.6.13., 1. o. Az irányelu a legutóbbi, a 92/111/EGK irányelvvel (HL L 354., 1992.12.30., 47. o.) törtent módosítását követően.

( 8 ) HL L 375., 1990.12.31., 10. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31993R3118 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31993R3118&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01993R3118-20030319 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01993R3118-20030319&locale=hu

Tartalomjegyzék