32019L2235[1]

A Tanács (EU) 2019/2235 irányelve (2019. december 16.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS (EU) 2019/2235 IRÁNYELVE

(2019. december 16.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 113. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

különleges jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1) A 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) bizonyos feltételek mellett mentességet biztosít a hozzáadottérték-adó (héa) alól az Észak-atlanti Szerződés bármely részes államának fegyveres erői részére teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások, valamint az e fegyveres erők által importált termékek tekintetében, amennyiben az ilyen erők saját államukon kívül vesznek részt közös védelmi feladat ellátásában.

(2) A 2008/118/EK tanácsi irányelv (4) - a fogadó tagállam által meghatározott feltételektől és korlátozásoktól függően - mentesíti a jövedéki adó alól azokat a jövedéki termékeket, amelyeket az Észak-atlanti Szerződésben részes államok közül a jövedéki adó kivetésének helye szerinti tagállamon kívül bármelyiknek a fegyveres erői által, ezen erők általi használatra, az őket kísérő polgári személyzet számára vagy ezen erők étkezdéiben vagy kantinjaiban történő felhasználásra szánnak.

(3) Ilyen mentesség nem biztosítható abban az esetben, ha valamely tagállam fegyveres erői az Európai Unióról szóló szerződés V. címe 2. fejezetének 2. szakaszában meghatározott közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében folytatott tevékenységekben vesznek részt. Prioritásként kell kezelni az európai védelmi és válságkezelési képességek javítása, valamint az uniós biztonság és védelem fokozása iránti igényt. Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság a katonai mobilitásról szóló cselekvési tervről szóló, 2018. március 28-i közös közleményében elismerte az uniós keretben, illetve az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) égisze alatt végzett védelmi feladatok héa szempontjából történő megítélésének összehangolása iránti általános igényt.

(4) A KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatok köre a katonai missziókra és műveletekre, a harccsoportok tevékenységeire, a kölcsönös segítségnyújtásra, az állandó strukturált együttműködés (PESCO) projektjeire, valamint az Európai Védelmi Ügynökség (EDA) tevékenységeire terjed ki. Nem terjedhet ki azonban az Európai Unió működéséről szóló szerződés 222. cikkében foglalt szolidaritási klauzula szerinti tevékenységekre, illetve a tagállamok közötti bármely más olyan kétoldalú vagy többoldalú tevékenységre, amely nem kapcsolódik valamely, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladathoz.

(5) Ezért héamentességet kell bevezetni a valamely tagállam fegyveres erői vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználás, illetve a szóban forgó fegyveres erők étkezdéinek vagy kantinjainak ellátása céljából teljesített termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra azokban az esetekben, amikor az ilyen erők a tagállamukon kívül, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt. Helyénvaló kizárni a héamentességből azokat a termékértékesítéseket és szolgáltatásnyújtásokat, amelyeket a termékek értékesítésének vagy a szolgáltatások nyújtásának helye szerinti tagállam fegyveres erői vesznek igénybe.

(6) Ezen túlmenően rendelkezni kell a héa alóli mentességről azokra az esetekre vonatkozóan, amikor a valamely tagállam fegyveres erői által importált termékek vagy az említett erők, illetve az őket kísérő polgári állomány általi felhasználásra, vagy a szóban forgó fegyveres erők étkezdéinek vagy kantinjainak ellátására szolgálnak, amennyiben ezen erők a tagállamukon kívül, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt.

(7) Jövedéki adó alóli mentességet kell bevezetni azon jövedéki termékek tekintetében is, amelyeket a jövedéki adó kivetésének helye szerinti tagállamon kívüli bármelyik tagállam fegyveres erői általi felhasználás céljából értékesítenek, amennyiben az ilyen erők a tagállamukon kívül, a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt.

(8) Helyénvaló előírni, hogy a KBVP keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladatokra vonatkozó mentesség hatálya - a NATO védelmi feladataival kapcsolatos, héa és jövedéki adó alóli mentességek hatályához hasonlóan - korlátozott legyen. Az említett mentességek kizárólag azokra a helyzetekre alkalmazhatók, amikor a fegyveres erők a KBVP keretében folytatott valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végeznek, és a KBVP keretében folytatott polgári missziókra nem terjedhetnek ki. Ennélfogva a polgári állomány általi felhasználás céljából értékesített termékek, illetve nyújtott szolgáltatások kizárólag abban az esetben tartozhatnak a mentességek hatálya alá, ha a polgári állomány a tagállamukon kívül, a KBVP keretében folytatott valamely védelmi feladathoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket végző fegyveres erőket kísér. A kizárólag a polgári állomány tagjai által vagy polgári képességek felhasználásával végzett feladatok nem tekinthetők védelmi feladatnak. A mentességek semmilyen esetben sem terjedhetnek ki olyan termékekre vagy szolgáltatásokra, amelyeket a fegyveres erők a saját tagállamukban való, általuk vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználás céljából szereznek be.

(9) mivel ezen irányelv célját, nevezetesen az uniós keretben, illetve a NATO égisze alatt végzett feladatoknak a héa és a jövedéki adó szempontjából történő megítélésében fennálló különbségek felszámolását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban e cél jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(10) A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, 2011. szeptember 28-i együttes politikai nyilatkozatával (5) összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben egy vagy több olyan dokumentumot mellékelnek, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszközök megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli meg, hogy ilyen dokumentumok átadása indokolt.

(11) A 2006/112/EK és a 2008/118/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv módosításai

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. a 22. cikkben a következő bekezdés kerül beillesztésre az első bekezdés előtt:

"Közösségen belüli, ellenérték fejében végzett termékbeszerzésnek kell tekinteni az olyan termékeknek a közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában részt vevő tagállami fegyveres erők vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználását, amelyek megvásárlása nem a tagállamok valamelyikének nemzeti piacára vonatkozó adózási rendet szabályozó általános szabályok alapján történt, amennyiben az ilyen termékek importja nem részesülhetne a 143. cikk (1) bekezdésének ga) pontjában megállapított mentességben.";

2. a 143. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"ga) a valamely tagállamba irányuló, más tagállamok fegyveres erői által, ezen erők vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználásra vagy ezen erők étkezdéinek vagy kantinjainak ellátása céljából végzett termékimport, amennyiben e fegyveres erők a közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt;";

3. a 151. cikk (1) bekezdésében a következő pontok kerülnek beillesztésre:

"ba) a valamely tagállamon belül más tagállamok fegyveres erői számára, az e fegyveres erők vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználás céljából, illetve a szóban forgó fegyveres erők étkezdéinek vagy kantinjainak ellátása céljából teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amennyiben e fegyveres erők a közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt;

bb) a valamely másik tagállamba irányuló, a rendeltetési hely szerinti tagállamtól eltérő bármely más tagállam fegyveres erői számára, az e fegyveres erők vagy az őket kísérő polgári állomány általi felhasználás céljából, illetve a szóban forgó fegyveres erők étkezdéinek vagy kantinjainak ellátása céljából teljesített termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás, amennyiben e fegyveres erők a közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt;".

2. cikk

A 2008/118/EK irányelv módosítása

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkének (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

"ba) a jövedéki adó kivetésének helye szerinti tagállamon kívüli bármelyik tagállam fegyveres erői által, ezen erők általi használatra, az őket kísérő polgári személyzet számára vagy ezen erők étkezdéiben vagy kantinjaiban történő felhasználásra, amennyiben e fegyveres erők a közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység végrehajtása céljából végzett védelmi feladat ellátásában vesznek részt;".

3. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok 2022. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket az intézkedéseket 2022. július 1-jétől alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2019. december 16-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. LEPPÄ

(1) 2019. november 26-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) 2019. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) A Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről (HL L 347., 2006.12.11., 1. o.).

(4) A Tanács 2008/118/EK irányelve (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 9., 2009.1.14., 12. o.).

(5) HL C 369., 2011.12.17., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32019L2235 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32019L2235&locale=hu