32005R1568[1]

A Tanács 1568/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) a 850/98/EK rendeletnek az Atlanti-óceán egyes területein található mélytengeri korallzátonyoknak a halászat hatásaitól való védelme tekintetében történő módosításáról

A TANÁCS 1568/2005/EK RENDELETE

(2005. szeptember 20.)

a 850/98/EK rendeletnek az Atlanti-óceán egyes területein található mélytengeri korallzátonyoknak a halászat hatásaitól való védelme tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2) előírja, hogy a halászati tevékenységek tengeri ökoszisztémára gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében a közös halászati politikában megtett intézkedések során az elővigyázatos megközelítést kell alkalmazni.

(2) A halászati erőforrásoknak a fiatal tengeri élőlények védelmét biztosító technikai intézkedések révén történő megóvásáról szóló, 1998. március 30-i 850/98/EK tanácsi rendelet (3) a mélytengeri vontatott hálók használatára vonatkozó korlátozásokat állapít meg.

(3) A legutóbbi tudományos jelentések, és különösen a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács jelentései szerint az Atlanti-óceánban erősen érzékeny mélyvízi élőhelyeket találtak és térképeztek fel. Ezek az élőhelyek fontos és rendkívül változatos biológiai közösségeknek adnak otthont, így ezek kiemelt védelmet igénylő területnek minősülnek. Nevezetesen a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (4) ezeket közösségi érdekeltségű élőhelyekként határozza meg. Továbbá az észak-kelet-atlanti tengeri környezet védelméről szóló egyezmény (OSPAR-egyezmény) a közelmúltban felvette a mélytengeri korallzátonyokat a veszélyeztetett élőhelyek jegyzékébe.

(4) E területeknek a halászat kedvezőtlen hatásaitól való védelme az ENSZ 1995. évi halállományi megállapodásának (5) 5. és 6. cikkével, különösen az elővigyázatos megközelítés alkalmazását és a tengeri környezet biológiai sokféleségének védelmét előíró rendelkezésekkel teljes mértékben összhangban áll, és azt e cikkek elő is írják.

(5) A tudományos bizonyítékok szerint a halászfelszerelések által ezekben az élőhelyekben okozott kár helyreállítása vagy lehetetlen, vagy nagyon nehéz és hosszadalmas. Ezért célszerű megtiltani azon halászfelszerelések használatát, amelyek olyan területeken található élőhelyeket károsíthatnak, ahol ezek az élőhelyek még kedvező védettségi állapotot élveznek.

(6) Az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek és a Madeira környéki vizek számos ismert vagy lehetséges mélyvízi élőhelyet foglalnak magukba, amelyek az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati gazdálkodási rendszer létrehozásáról szóló, 1995. június 15-i 2027/95/EK tanácsi rendeletben (6) meghatározott különleges hozzáférési rendszer következtében a legutóbbi időkig védettséget élveztek a vonóhálók használatával szemben. A 2027/95/EK tanácsi rendeletet az egyes közösségi halászati területekre és erőforrásokra vonatkozó halászati erőkifejtések irányításáról szóló, 2003. november 4-i 1954/2003/EK rendelet (7) hatályon kívül helyezte.

(7) Ezért célszerű a 850/98/EK rendeletben foglalt, a mélytengeri hálók használatára vonatkozó korlátozások kiterjesztésével biztosítani e területek védelmét.

(8) A 850/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 850/98/EK rendelet 30. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) A hajók számára tilos az alábbi koordinátákat egy vonallal körülhatároló területeken bármilyen, 200 méternél mélyebben használt kopoltyúháló, állítóháló vagy tükörháló, illetve bármilyen, a tengerfenékkel érintkezve működő fenéken vontatott vagy hasonló vontatott hálók használata:

a) a »Madeira és a Kanári-szigetek« elnevezésű terület

É-i szélesség 27° 00′ NNy-i hosszúság 19° 00′ W
É-i szélesség 26° 00′ NNy-i hosszúság 15° 00′ W
É-i szélesség 29° 00′ NNy-i hosszúság 13° 00′ W
É-i szélesség 36° 00′ NNy-i hosszúság 13° 00′ W
É-i szélesség 36° 00′ NNy-i hosszúság 19° 00′ W

b) az »Azori-szigetek« elnevezésű terület

É-i szélesség 36° 00′ NNy-i hosszúság 23° 00′ W
É-i szélesség 39° 00′ NNy-i hosszúság 23° 00′ W
É-i szélesség 42° 00′ NNy-i hosszúság 26° 00′ W
É-i szélesség 42° 00′ NNy-i hosszúság 31° 00′ W
É-i szélesség 39° 00′ NNy-i hosszúság 34° 00′ W
É-i szélesség 36° 00′ NNy-i hosszúság 34° 00′ W”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. BECKETT

(1) HL C 2004. december 16-i vélemény (A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3) HL L 125., 1998.4.27., 1. o. A legutóbb a 602/2004/EK rendelettel (HL L 97., 2004.4.1., 30. o.) módosított rendelet.

(4) HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított rendelet.

(5) Az Egyesült Nemzetek 1982. december 10-i tengerjogi egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági övezeteken túlnyúló és a hosszú távon vándorló halállományok védelmére és kezelésére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló ENSZ megállapodás.

(6) HL L 199., 1995.8.24., 1. o.

(7) HL L 289., 2003.11.7., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005R1568 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005R1568&locale=hu