31996L0070[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/70/EK irányelve (1996. október 28.) a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/777/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 96/70/EK irányelve

(1996. október 28.)

a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/777/EGK tanácsi irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

(1) mivel a 80/777/EGK irányelv [4] összehangolta a tagállamok természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó jogszabályait;

(2) mivel a természetes ásványvizekre vonatkozó szabályok elsődleges célja a fogyasztók egészségének védelme, a fogyasztók megtévesztésének megakadályozása és a tisztességes kereskedelem biztosítása;

(3) mivel az 1980 óta bekövetkezett tudományos és műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében kívánatos a 80/777/EGK irányelv módosítása; mivel ugyancsak kívánatos az említett irányelv rendelkezéseinek ésszerűsítése, az élelmiszerekkel kapcsolatos közösségi jogszabályok más rendelkezéseivel összhangban;

(4) mivel az igazgatási eljárások egyszerűsítése érdekében szükséges a harmadik országból származó természetes ásványvizek elismerése időtartamának meghosszabbítása;

(5) mivel szükséges pontosítani azokat a körülményeket, amelyek mellett engedélyezhető az ózonnal dúsított levegő alkalmazása a természetes ásványvizek nem stabil részecskéinek elválasztására olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják, hogy ez a víz összetételét a lényeges alkotórészei tekintetében nem befolyásolja;

(6) mivel a fogyasztók tájékoztatása érdekében a természetes ásványvizek kémiai összetételére vonatkozó megjelölést kötelezővé kell tenni;

(7) mivel szükséges bizonyos rendelkezések meghozatala a forrásvizekre vonatkozóan;

(8) mivel a természetes ásványvizek belső piacának akadálytalan működése érdekében ajánlatos egy olyan eljárás bevezetése, amely lehetővé teszi a tagállamok összehangolt beavatkozását a közegészségre kockázatot jelentő veszélyhelyzetekben;

(9) mivel meg kell állapítani egy olyan eljárást, amely a természetes ásványvizekre vonatkozóan bizonyos részletes rendelkezéseket határoz meg, nevezetesen a természetes ásványvizek egyes összetevőire vonatkozó megengedett határértékek tekintetében; mivel ugyancsak el kell fogadni a bizonyos összetevők jelentős mennyiségének a címkézésen történő feltüntetésére vonatkozó rendelkezéseket; mivel meg kell határozni a természetes ásványvizek szennyeződés-mentességének ellenőrzésére szolgáló vizsgálati módszereket, ideértve a kimutatási határok megállapítását is, valamint a természetes ásványvizek mikrobiológiai jellemzőinek ellenőrzésére szolgáló mintavételi eljárásokat és vizsgálati módszereket;

(10) mivel a természetes ásványvizekre vonatkozó minden olyan határozatot, amely kihatással lehet a közegészségügyre, az Élelmiszerügyi Állandó Bizottsággal történő tanácskozás után kell elfogadni.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/777/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. Az 1. cikk (2) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A második albekezdésben említett igazolás érvényessége nem haladhatja meg az öt évet. Az első albekezdésben említett elismerés megismétlése nem szükséges, amennyiben az igazolást az említett időtartam lejárta előtt megújítják."

2. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. cikk

(1) A természetes ásványvíz eredeti állapotában kizárólag a következő kezeléseknek vethető alá:

a) nem stabil részecskék - mint a kén és vasvegyületek - szűréssel vagy ülepítéssel történő elválasztása, amit oxigén hozzáadása előzhet meg, amennyiben a kezelés nem változtatja meg a víz összetételét a tulajdonságait meghatározó alapvető alkotórészei tekintetében;

b) vas-, mangán- és kénvegyületek, valamint arzén ózonnal dúsított levegővel végzett kiválasztása természetes ásványvizekben, amennyiben a kezelés nem változtatja meg a víz összetételét a tulajdonságait meghatározó alapvető alkotórészei tekintetében, és feltéve, hogy:

- a kezelés eleget tesz azoknak a használati feltételeknek, amelyeket a 12. cikkben szabályozott eljárással összhangban és a Bizottság 95/273/EK [5] határozatával létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően állapítanak meg,

- a kezelésről tájékoztatják az illetékes hatóságokat, amelyek külön ellenőrzést gyakorolnak a kezelés fölött;

c) más, az a) és b) pontban említett komponensektől különböző nemkívánatos alkotórészek elválasztása, amennyiben a kezelés nem változtatja meg a víz összetételét a tulajdonságait meghatározó alapvető alkotórészeinek tekintetében, és feltéve, hogy:

- a kezelés eleget tesz azoknak a használati feltételeknek, amelyeket a 12. cikkben szabályozott eljárással összhangban és az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően állapítanak meg,

- a kezelésről tájékoztatják az illetékes hatóságokat, amelyek külön ellenőrzést gyakorolnak a kezelés fölött;

d) a szabad szén-dioxid kizárólag fizikai módszerekkel történő teljes vagy részleges eltávolítása.

(2) A természetes ásványvíz eredeti állapotán kizárólag szén-dioxid hozzáadásával vagy újra hozzáadásával lehet változtatni, az I. melléklet III. címében megállapított feltételek mellett.

(3) Tilos különösen a bármely módszerrel végzett fertőtlenítő kezelés, és - a (2) bekezdés rendelkezésére figyelemmel - a bakteriosztatikus elemek hozzáadása, vagy más olyan kezelés, amelynél fennáll annak a valószínűsége, hogy megváltoztatja a természetes ásványvíz élőcsíra-számát.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadályozza a természetes ásványvizek és forrásvizek alkoholmentes üdítőitalok gyártásában történő felhasználását."

3. A 7. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A természetes ásványvizek címkézésén ugyancsak kötelező a következő információk feltüntetése:

a) az analitikai összetételre vonatkozó megjelölés a jellemző összetevők megadásával;

b) a forrás kinyerésének helye és a forrás neve;

c) a 4. cikk (1) bekezdés b) és c) pontjában említett kezelésekre vonatkozó információk.

(2a) A (2) bekezdés c) pontjában említett bármely kezelésről szóló közösségi rendelkezések hiányában a tagállamok fenntarthatják a nemzeti rendelkezések alkalmazását."

4. A 7. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5. A 9. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(4a) A "forrásvíz" kifejezést fenn kell tartani a természetes állapotában emberi fogyasztásra szánt és a helyszínen palackozott víz számára, amely:

- teljesíti a II. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott kinyerési feltételeket, amelyek teljes mértékben alkalmazhatók forrásvizekre,

- teljesíti az 5. cikkben meghatározott mikrobiológiai követelményeket,

- teljesíti a 7. cikk (2) bekezdése b) és c) pontjának és a 8. cikknek a jelölésre vonatkozó követelményeit,

- nem esett át a 4. cikkben meghatározottaktól eltérő kezeléseken. Más kezelés a 12. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően engedélyezhető.

Ezen kívül a forrásvizeknek eleget kell tenniük az emberi fogyasztásra szánt víz minőségére vonatkozó 1980. július 15-i 80/778/EGK tanácsi irányelvnek [6].

(4b) A forrásvizeknek a 9. cikk (4a) bekezdésének negyedik francia bekezdésében említett kezelésére vonatkozó közösségi rendelkezések hiányában a tagállamok fenntarthatják a nemzeti rendelkezések alkalmazását."

6. A 10. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

7. Az irányelv a következő cikkel egészül ki:

"10a. cikk

(1) Ha egy tagállam pontosan meghatározott indokok alapján úgy ítéli meg, hogy a természetes ásványvíz - annak ellenére, hogy egy vagy több tagállamban korlátozás nélkül forgalmazható - nem tesz eleget ezen irányelv rendelkezéseinek vagy veszélyezteti a közegészséget, e tagállam a saját területén ideiglenesen korlátozhatja vagy felfüggesztheti a termék forgalmazását. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot, döntése indokainak megjelölésével.

(2) Bármely tagállam vagy a Bizottság kérésére a vizet elismerő tagállam rendelkezésre bocsát minden, a víz elismerésével kapcsolatos lényeges információt, valamint a rendszeres ellenőrzések eredményeit.

(3) A Bizottság az Élelmiszerügyi Állandó Bizottságon belül, a lehető legrövidebb határidőn belül megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tagállam által megjelölt indokokat, majd haladéktalanul véleményt nyilvánít és meghozza a megfelelő intézkedéseket.

(4) Ha a Bizottság a közegészség védelme érdekében szükségesnek látja ezen irányelv módosítását, a módosítások elfogadása céljából kezdeményezi a 12. cikkben megállapított eljárást. Ebben az esetben az a tagállam, amely védintézkedéseket fogadott el, ezeket az említett módosítások elfogadásáig fenntarthatja."

8. A 11. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. cikk

(1) A 12. cikkben megállapított eljárással összhangban a következőket kell elfogadni:

- a természetes ásványvizek összetevői koncentrációjának határértékei,

- a szükséges rendelkezések arra vonatkozóan, hogy bizonyos összetevők jelentős mennyiségben történő előfordulása esetén ezt a címkézésen fel kell tüntetni,

- az ózonnal dúsított levegő 4. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett alkalmazási feltételei,

- a 7. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett kezelésre vonatkozó információkat.

(2) A 12. cikkben megállapított eljárás a következőket kell elfogadni:

- olyan vizsgálati módszerek, amelyek lehetővé teszik a természetes ásványvizek szennyeződés-mentességének megállapítását, ideértve a kimutatási határok megállapítását is,

- a természetes ásványvizek mikrobiológiai jellemzőinek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi eljárások és vizsgálati módszerek."

9. Az irányelv a következő rendelkezéssel egészül ki:

"11a. cikk

Minden olyan határozatot, amely kihatással lehet a közegészségügyre, a Bizottság az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően fogad el."

2. cikk

A tagállamok, ha szükséges, úgy módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy:

- legkésőbb 1997. október 28-tól lehetővé tegyék az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő termékek forgalmazását,

- legkésőbb 1997. október 28-tól megtiltsák az ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékek forgalmazását. A fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, ezen irányelv rendelkezéseinek nem megfelelő termékeket azonban a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1996. október 28-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

I. Yates

[1] HL C 314., 1994.11.11., 4. o. és HL C 33., 1996.2.6., 15. o.

[2] HL C 110., 1995.5.2., 55. o.

[3] Az Európai Parlament 1995. október 11-i véleménye (HL C 287., 1995.10.30., 101. o.), a Tanács 1995. december 22-i közös álláspontja (HL C 59., 1996.2.28., 44. o.) és az Európai Parlament 1996. május 22-i határozata (HL C 166., 1996.6.10., 61. o.). A Tanács 1996. július 26-i határozata.

[4] HL L 229., 1980.8.30., 1. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

[5] HL L 167., 1995.7.18., 22. o.

[6] HL L 229., 1980.8.30., 11. o. A legutóbb az 1994. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0070 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0070&locale=hu