Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

32012L0031[1]

A Bizottság 2012/31/EU végrehajtási irányelve ( 2012. október 25. ) a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajok felsorolásának kiigazítása és a járványos fekélybetegségre vonatkozó bejegyzés törlése érdekében történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2012/31/EU VÉGREHAJTÁSI IRÁNYELVE

(2012. október 25.)

a 2006/88/EK tanácsi irányelv IV. mellékletének a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajok felsorolásának kiigazítása és a járványos fekélybetegségre vonatkozó bejegyzés törlése érdekében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 61. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2006/88/EK irányelv többek között állat-egészségügyi szabályokat állapít meg a tenyésztett víziállatok és az azokból származó termékek vonatkozásában, így különös rendelkezéseket vezet be az egzotikus és nem egzotikus állatbetegségek, valamint az ezekre fogékony fajok kapcsán, melyeket az irányelv IV. mellékletének II. része sorol fel.

(2) A járványos fekélybetegség (EUS) szerepel a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében található, egzotikus betegségeket felsoroló jegyzékben.

(3) A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének I. része meghatározza, hogy a II. részben milyen feltételek alapján tüntetendők fel az egzotikus, illetve nem egzotikus betegségek. E feltételek szerint egzotikus betegség az, amelyiknek az Unióba való behurcolása jelentős gazdasági hatással járhat, akár az uniós akvakultúrában megjelenő termelési veszteségek, akár a tenyésztett víziállatokkal és az azokból származó termékekkel való kereskedelem lehetőségének korlátozása következtében. Az is szerepel a feltételek között, hogy a betegség az Unióba való behurcolása esetén káros környezeti hatást gyakorolhat azon fajok vadon élő víziállat-populációira, amelyek az uniós jog vagy nemzetközi rendelkezések által védendő értékek.

(4) 2011. szeptember 15-én az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) állat-egészségügyi és állatjólléti testülete szakvéleményt bocsátott közre a járványos fekélybetegségről (2) (a továbbiakban: az EFSA-szakvélemény). Az EFSA-szakvélemény szerint a járványos fekélybetegség hatása az uniós akvakultúrára a nulla és a csekély között volna.

(5) Emellett a szakvélemény leszögezi, hogy ez a betegség vélhetően már számtalan esetben behurcolásra került az Unióba harmadik országokból származó díszhalak révén, és valószínű, hogy a kérdéses díszhalak az uniós vizekbe is bejutottak. Ennek ismeretében, és mivel az Unióban még soha nem észleltek fekélybetegség-járványt, semmi sem bizonyítja, hogy a járványos fekélybetegség káros környezeti hatást gyakorolhatna.

(6) Az EFSA következtetései és a rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a járványos fekélybetegség már nem felel meg a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének I. részében felsorolt azon feltételeknek, amelyek alapján egy betegséget a IV. melléklet II. részében fel kell tüntetni.

(7) Következésképpen célszerű a járványos fekélybetegséget törölni a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében szereplő, egzotikus betegségeket tartalmazó jegyzékből.

(8) Másrészt a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. része tartalmazza a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékonynak tekintett fajok felsorolását.

(9) A Paralichthys olivaceus faj fogékony a pisztrángok vírusos vérfertőzésére, amit a melléklet nem egzotikus halbetegségként tart számon. Ázsia egyes régióiban ugyanis bizonyítottan kitört e betegség e halak körében.

(10) A Paralichthys olivaceust ezért fel kell venni a 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. részében szereplő, a pisztrángok vírusos vérfertőzésére fogékony fajokat tartalmazó felsorolásba.

(11) A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletét mindezeknek megfelelően módosítani kell.

(12) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/88/EK irányelv IV. melléklete ezen irányelv melléklete szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 2013. január 1-jéig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

(2) A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2013. január 1-jétől alkalmazzák.

(3) A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(4) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2012. október 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

(2) EFSA Journal 2011:9(10):2387.

MELLÉKLET

A 2006/88/EK irányelv IV. mellékletének II. része helyébe a következő lép:

"II. RÉSZ

Jegyzékbe foglalt betegségek

Egzotikus betegségek
BetegségFogékony fajok
HalakJárványos vérképzőszervi elhalás (EHN)Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) és sügér (Perca fluviatilis)
PuhatestűekBonamia exitiosa-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi) és chilei lapos osztriga (Ostrea chilensis)
Perkinsus marinus-fertőzésCsendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas) és amerikai osztriga (C. virginica)
Microcytos mackini-fertőzésCsendes-óceáni osztriga (Crassostrea gigas), amerikai osztriga (C. virginica), Ostrea conchaphila és európai lapos osztriga (O. edulis)
RákokTaura-szindrómaPenaeus setiferus, Penaeus stylirostris és fehér garnéla (Penaeus vannamei)
Yellowhead-betegségÉszaki ostorgarnéla (Penaeus aztecus), Penaeus duorarum, Penaeus japonicus, óriás tigrisgarnéla (Penaeus monodon), Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris és fehér garnéla (Penaeus vannamei)

Nem egzotikus betegségek
BetegségekFogékony fajok
HalakPisztrángok vírusos vérfertőzése (VHS)Hering (Clupea spp.), marénák (Coregonus sp.), csuka (Esox lucius), foltos tőkehal (Gadusa aeglefinus), csendes-óceáni tőkehal (G. macrocephalus), atlanti-óceáni tőkehal (G. morhua), csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), szivárványos pisztráng (O. mykiss), Onos mustelus, sebes pisztráng (Salmo trutta), rombuszhal (Scophthalmus maximus), spratt (Sprattus sprattus), pénzes pér (Thymallus thymallus) és Paralichthys olivaceus
Pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (IHN)Ketalazac (Oncorhynchus keta), kisutch-lazac (Oncorhynchus kisutch), Oncorhynchus masou, szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus rhodurus, királylazac (Oncorhynchus tshawytscha) és atlanti-óceáni lazac (Salmo salar)
Koi herpeszvírus betegség (KHV)Közönséges ponty és koi ponty (Cyprinus carpio)
Lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), atlanti-óceáni lazac (Salmo salar) és sebes pisztráng (Salmo trutta)
PuhatestűekMarteilia refringens-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi), chilei lapos osztriga (Ostrea chilensis), európai lapos osztriga (Ostrea edulis), argentínai osztriga (Ostrea puelchana), kék éti kagyló (Mytilus edulis) és mediterrán kagyló (Mytilus galloprovincialis)
Bonamia ostreae-fertőzésAusztrál iszapi osztriga (Ostrea angasi), chilei lapos osztriga (O. chilensis), Ostrea conchaphila, Ostrea denselammellosa, európai lapos osztriga (O. edulis) és argentínai osztriga (O. puelchana)
RákokDarakórA decapoda rendbe tartozó valamennyi tízlábú rákfaj”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32012L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32012L0031&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék